DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 58     <-- 58 -->        PDF

pojedine meteorološke stanice. U ovoj godini koristili su se podaci od meteoroloških
stanica koje inače djeluju ali se planira nabava 60 pokretnih stanica, koje bi
se koristile prvenstveno u tu svrhu. Nabavom tih stanica bilo bi pokriveno cijelo
obalno područje. Prognoze o povećanoj opasnosti od požara za šume izrađuju se
na osnovu četiri meteorološka elementa: temperaturi zraka, relativnoj vlažnosti
zraka, brzini vjetra i količini oborina u proteklih 24 sata. Terenci ovoj prognozi
trebaju dodati i lokalne ili specifične elemente kao sastav šume, brojnost ljudi na
ugroženom području i dr. Međutim ne smije se gubiti iz vida ni iznenađenja,
među kojima su najopasnija ona podmetača požara, kako to dokazuju neki, i to
oni baš najveći požari u bližoj i daljoj prošlosti na Kraškom području, kako na
kopnu tako i na otocima.


O. Piškorić
»U šumarstvu se danas aeroplan upotrebljava: 1) kod zaštite šuma od štetnih
insekata, od požara i isto tako kod zaštite lova; 2) kod podizanja, odnosno osnivanja
šuma; 3) kod uređivanja šuma i sa time u vezi u zemljomjerstvu.


Predlog za upotrebu aeroplana, ili još bolje vazduhoplova, protiv štetnih insekata
pao je kao prvi (poznati) u Njemačkoj, kako Nemci navode. Po toj vesti
patentirao je u 1911. godini pruski nadšumar Alfred Cimerman jedan način borbe
protiv štetnih šumskih insekata bacanjem iz vazduhoplova ubistvenih sredstava
tečnih ili u prahu. No do ostvarenja ili primene ovoga načina borbe nije došlo.
..


Prva praktična upotreba aeroplana u šumarstvu u većoj razmeri bila je u
Sjedinjenim Američkim Državama i to u borbi protiv šumskih požara. To je bilo u
1919. god., kada je onde organizovana služba »Forest Patrols« to jest služba,
koja je vršena pomoću vojničkih aeroplana. Svrha ove službe bila je predohrana,
otkrivanje požara i pomaganje pri ugušivanju požara. U ovom pravcu sa aeroplanima
se radi i u Rusiji...


Prvenstvo praktičnog izvođenja borbe sa aeroplanima protiv štetnih insekata
pripada takođe Amerikancima i to onima u Sjedinjenih Severonameričkim Državama.
Prvi pokušaj ovakvoga načina borbe bio je augusta 1931. god. To je bilo u
državi Ohio. Branjena je jedna šumica od katalpe (Catalpa speciosa), a uništavan je
insekt Ceratomia catalpae. Uspeh je bio odličan ... Stvarni početak ovoga načina
borbe može se smatrati uništavanje gusenica duvne (Liparis monacha) u Šumskoj
upravi u Sorau u 1925. god. od 24. maja pa na dalje. Otada se u ovom pravcu u
Nemačkoj dosta živo radilo, pa i danas se radi. Osim toga ovakav način borbe upotrebljava
se dosta u Čehoslovačkoj, u Poljskoj i Rusiji, a vršeni su pokušaji i u
Francuskoj i Švajcarskoj. Najzad nešto se radilo i kod nas.«


(Drag. S. Petrović: Aeroplan u službi
šumarstva. Šumarski list 1937, br.
1, str. 23—24)