DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Način rada kod pošumljavanja u zasjek vrlo je jednostavan i lagan. Alat je
motika s dvostrukim sječivom i može se dobaviti u našoj zemlji.


Tehnika rada je ova: Najprije se zasječe oštricom koja je paralelna sa smjerom
kretanja radnika a zatim se drugim sječivom napravi drugi zasjek tako da
s prvim zatvara pravi kut. Nakon drugog zasjeka sječivo se ne vadi iz zemlje nego
se držalo otkloni u stranu i podigne isječeni busen i ispod njega stavi se žilje
sadnica. Kada je sadnica postavljena sječivo se izvadi iz zemlje a nogom prigazi
zemlja oko sadnice. Cijeli postupak prikazan je na priloženoj slici."


Mr. Tomislav HESKI,


dipl. inž. šum.


* Ovaj način sadnje bez prethodne pripreme tla (zaorane brazde, obrade na gnijezda, na gradone
ili jame — jamice) može se koristiti samo na površinama koji nisu obrasle gušćim travnim pokrovom
(od graminea) ili bujadi te u manje skeletnom tlu i u područjima s dovoljno oborina (vlage) u
vegetacijskom periodu. Međutim ni u tom slučaju (načinu sadnje) zemlju oko sadnice ne treba »zagaziti
«, jer se time previše zbija tlo što ima za posljedicu nepovoljniji režim vlage, osobito u sušnom
periodu godine. (O.P.)
AVIONI GASE ŠUMSKE POŽARE U KRAŠKOM PODRUČJU


Danas više nije dvojbeno, da je zaštita šuma, i vegetacije uopće, na Kraškom
području, posebno na degradiranom dijelu, u mnogo većoj mjeri nego u ostalom
dijelu Hrvatske (Slovenije, Bosne i Hercegovine te Crne Gore) problem cijelog
društva a ne samo šumarstva. Stoga je već niz godina, negdje više negdje manje,
i najšira društvena zajednica uključena u zaštitu šuma od požara. Prvenstvo pri
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 57     <-- 57 -->        PDF

pada Općini Makarska u kojoj se već preko 10 godina tokom ljeta cjelokupno građanstvo
i sve radne organizacije danonoćno nalaze u stanju pripravnosti koja osigurava
brzu, i prema tome vrlo efektnu, intervenciju u slučaju pojave požara ne
samo u šumi nego i u prirodi uopće. Brza intervencija moguća je ne samo zbog
detaljnog rasporeda ljudstva i sredstava (prijevoza) nego i organizirane opažačke
službe. Općinu Makarsku slijedile su i druge, a zaštita šuma od požara bila je glavni
poticaj za osnivanje više dobrovoljnih vatrogasnih društava, kao npr. u Hvaru,
u Jelsi i dr. Posebni značaj u suzbijanju šumskih požara ima opažačka i patrolna
služba, kako to dokazuju, npr, podaci za Općinu Rab. Naime, za tu Općinu
za pojedine godine uopće nema iskazanih šumskih požara iako su se pojavljivali,
ali su ih patrole ugušile već u samom početku.


U ovoj, 1982-oj, godini u zaštiti šuma od požara na Kraškom području počelo
je novo razdoblje. Ono je karakterizirano s


1. uvođenjem aviona za gašenje požara i
2. uvođenjem obavještenja o vremenskim uvjetima za pojavu i širenju šumskog
požara.
Nabava aviona pripremala se više godina da konačno ove godine prispiju
ü našu zemlju i da se uključe u akciju. Nabavljena su 4 aviona od kanadskog
proizvođača »Canadaair« tipa CL—215 i locirani na obalnom području kao najugroženijem
od šumskih požara. Ovaj avion u dva rezervoara može ponijeti 5350
litara vode.


Za požar slabijeg intenziteta vode se iz rezervoara izbacuje u obliku kapi i
jedno punjenje obuzdava požar na 120 metara dugoj fronti. Na jače požare voda
se izbacuje u obliku pljuska i dovoljna je za pojas 80 metara dužine i oko 20 metara
širine.


Prva intervencija avionom bila je 2. srpnja o.g. na jugoistočnom dijelu otoka
Hvara kod mjesta Ubline, a zatim su slijedile i druge. Međutim avion se može
koristiti samo u slučaju, ako nema jačeg vjetra, što se pokazalo već 7. srpnja,
kada je bura brzine oko 90 km/sat onemogućila rad aviona u požaru kod Igrana
(a vjetar, bura ilijugo, onemogućuju i ručno gašenje požara te, što više, dovodi u
opasnost živote gasilaca). U kopnenom dijelu otežavajuća okolnost je punjenje
aviona vodom, jer je za punjenje potrebna vodena površina minimalne dužine
1200, širine 100 a dubine 2 metra. Gdje na racionalnoj udaljenosti nema takovih
površina mjesto aviona trebalo bi koristiti helikopter, koji može uzeti vodu takorekuć
iz svake malo veće bare.


Avionska protupožarna zaštita šuma zahtijeva i relativno velika novčana sredstva.
Ne samo zbog nabavne cijene (nabavljena četiri aviona stoje oko 20 milijuna
dolara i nabavljeni su nakon postinute suglasnosti svih Republika i Autonomnih
pokrajina) nego i zbog troškova stalne pripravnosti. A troškovi ovogodišnjih gašenja
računati su sa 120.000 dinara po satu. Stoga i dalje ostaje nužda provedbe što
intenzivnije preventive, a jedna od tih su i upozorenja na okolnosti koje pogoduju
pojavi i širenju šumskog požara.


Prvo upozorenje o stupnju opasnosti od požara objavljeno je 15. srpnja u
15 sati na valovima Radio—Zagreba i od tog dana takve su obavijesti davane cijelo
ljeto tokom dana i po više puta ne samo preko radia nego i televizije. Te
obavijesti priprema Republički hidrometeorološki zavod u Zagrebu za zone oko


487
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 58     <-- 58 -->        PDF

pojedine meteorološke stanice. U ovoj godini koristili su se podaci od meteoroloških
stanica koje inače djeluju ali se planira nabava 60 pokretnih stanica, koje bi
se koristile prvenstveno u tu svrhu. Nabavom tih stanica bilo bi pokriveno cijelo
obalno područje. Prognoze o povećanoj opasnosti od požara za šume izrađuju se
na osnovu četiri meteorološka elementa: temperaturi zraka, relativnoj vlažnosti
zraka, brzini vjetra i količini oborina u proteklih 24 sata. Terenci ovoj prognozi
trebaju dodati i lokalne ili specifične elemente kao sastav šume, brojnost ljudi na
ugroženom području i dr. Međutim ne smije se gubiti iz vida ni iznenađenja,
među kojima su najopasnija ona podmetača požara, kako to dokazuju neki, i to
oni baš najveći požari u bližoj i daljoj prošlosti na Kraškom području, kako na
kopnu tako i na otocima.


O. Piškorić
»U šumarstvu se danas aeroplan upotrebljava: 1) kod zaštite šuma od štetnih
insekata, od požara i isto tako kod zaštite lova; 2) kod podizanja, odnosno osnivanja
šuma; 3) kod uređivanja šuma i sa time u vezi u zemljomjerstvu.


Predlog za upotrebu aeroplana, ili još bolje vazduhoplova, protiv štetnih insekata
pao je kao prvi (poznati) u Njemačkoj, kako Nemci navode. Po toj vesti
patentirao je u 1911. godini pruski nadšumar Alfred Cimerman jedan način borbe
protiv štetnih šumskih insekata bacanjem iz vazduhoplova ubistvenih sredstava
tečnih ili u prahu. No do ostvarenja ili primene ovoga načina borbe nije došlo.
..


Prva praktična upotreba aeroplana u šumarstvu u većoj razmeri bila je u
Sjedinjenim Američkim Državama i to u borbi protiv šumskih požara. To je bilo u
1919. god., kada je onde organizovana služba »Forest Patrols« to jest služba,
koja je vršena pomoću vojničkih aeroplana. Svrha ove službe bila je predohrana,
otkrivanje požara i pomaganje pri ugušivanju požara. U ovom pravcu sa aeroplanima
se radi i u Rusiji...


Prvenstvo praktičnog izvođenja borbe sa aeroplanima protiv štetnih insekata
pripada takođe Amerikancima i to onima u Sjedinjenih Severonameričkim Državama.
Prvi pokušaj ovakvoga načina borbe bio je augusta 1931. god. To je bilo u
državi Ohio. Branjena je jedna šumica od katalpe (Catalpa speciosa), a uništavan je
insekt Ceratomia catalpae. Uspeh je bio odličan ... Stvarni početak ovoga načina
borbe može se smatrati uništavanje gusenica duvne (Liparis monacha) u Šumskoj
upravi u Sorau u 1925. god. od 24. maja pa na dalje. Otada se u ovom pravcu u
Nemačkoj dosta živo radilo, pa i danas se radi. Osim toga ovakav način borbe upotrebljava
se dosta u Čehoslovačkoj, u Poljskoj i Rusiji, a vršeni su pokušaji i u
Francuskoj i Švajcarskoj. Najzad nešto se radilo i kod nas.«


(Drag. S. Petrović: Aeroplan u službi
šumarstva. Šumarski list 1937, br.
1, str. 23—24)