DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 23     <-- 23 -->        PDF

UDC: 331.214.7 : 630* (497/1).001/2 Sum. list 106 (1982): 453


UTVRĐIVANJE I RASPODJELA OSOBNIH DOHODAKA NA OSNOVI
MINULOG RADA U ŠUMARSTVU PREMA ZAKONU O PROŠIRENOJ
REPRODUKCIJI I MINULOM RADU


Prof. đr Branko KRALJIĆ, dipl. ing. šum.
šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu


SAŽETAK. Nakon izlaska Zakona o proširenoj reprodukciji i
minulom radu koji se čekao pet godina, autor ovim radom usaglašava
svoj rad (objavljen u »Šumarskom listu«, broj 6—8/1982.)
s novim zakonskim propisima. Oba autorova rada čine cjelinu.
Očekuje se da će autorov prijedlog metodike utvrđivanja i raspodjele
osobnih dohodaka na osnovi minulog rada pomoći pri usklađivanju
samoupravnih općih akata (koji se odnose na tu problematiku)
udruženog rada materijalne proizvodnje, pa i šumarstva
i prerade drva, s novim zakonskim propisima.


UVOD


U Šumarskom listu broj 6—8. godine 1982. objavili smo naš rad pod
sličnim naslovom (vidi literaturu pod 2). Taj rad smo sastavili nakon što smo
pet godina čekali na najavljeni zakon o minulom radu. Taj zakon trebao je
razjasniti i dopuniti niz ne jasnoća i nedorečenosti u vezi s oskudnim odnosnim
odredbama Ustava (3, 4) i Zakona o udruženom radu (5).


Objavljenim radom namjeravali smo detaljnije načeti tu problematiku i
tako djelovati na tok sastavljanja očekivanog zakona, kao i na pokušaje prvih
provedbi intencija Ustava i ZUR-a u udruženom radu, posebno šumarstvu.


Četiri dana nakon što smo Uredništvu Šumarskog lista dostavili (sada
već objavljeni) rad, objavljen je »Zakon o proširenoj reprodukciji i minulom
radu« (Službeni list SFRJ broj 21, 1982, str. 612—627). Propisi tog Zakona
stupili su na snagu 29. travnja 1982. i s njima treba uskladiti samoupravne
opće akte najkasnije do 31. prosinca 1983.


Prema tome, ukazala se potreba da i mi uskladimo naš objavljeni rad s
odredbama navedenog Zakona (6). Pokazalo se da je naša prethodna obrada
te problematike dobrodošla, jer je obuhvatila znatan i bitan dio odnosne problematike
i tehniku kalkuliranja i raspodjele prvog dijela osobnih dohodaka
na osnovi minulog rada iz minulih godina (ODmm). Ta bi tehnika inače znatno
opteretila i komplicirala kompletnu razradu te problematike u smislu propisa
novog Zakona (6).


U ovom nastavku našeg već objavljenog rada (2) nećemo parafrazirati
sve odredbe novog Zakona zbog ograničenosti prostora tiska. Te odviše detaljne
odredbe čitalac mora säm proučiti čitajući studiozno novi Zakon. Pretpo


453
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 24     <-- 24 -->        PDF

stavljajući to, prelazimo »in medias res«, ali ćemo za svaki slučaj navesti
glavne odredbe najrelevantnijih članova Zakona (6).


NAŠ VEĆ OBJAVLJENI RAD KOJI JE USAGLAŠEN
S NOVIM ZAKONSKIM PROPISIMA


Naš već objavljeni rad (2) može se usaglasiti s naknadno objavljenim zakonskim
propisima (6) tako da se novi zahtjevi u njega »ugrade« ovim redom:


A) Utvrđivanje sumarnih osobnih dohodaka na osnovi minu1
o g rada (ODm):


1) To će se utvrditi najprije na temelju netto novih investicija (brutto
investicije minus amortizacija), uloženih od strane samoupravljača (NNIV), tj.
u šumarstvu od 1961. pa do pretposljednje godine (koja prethodi godini obračuna
osobnih dohodaka). Taj prvi dio osobnih dohodaka na osnovi minulog
rada iz minulih godina (ODmm) namijenjen je u tom razdoblju zaposlenim
radnicima (R´), prema godinama njihova radnog staža u kojima su stjecali
i ulagal i te netto nove investicije bez obzira da li su oni još zaposleni u
godini obračuna osobnih dohodaka ili im je ranije prekinut radni odnos ali
potonji do isteka roka utvrđenog samoupravnim općim aktom (član 78. Zakona).


To će se utvrditi kako smo to opisali u našem već objavljenom radu (2).
Prilikom utvrđivanja, odnosno odabiranja, odnosnog postotka p — uvažit
će se kriteriji, koje Zakon traži u članu 61, 62. stavka 1. alineja 6, 65.


Prema članu 61 sredstva za osobne dohotke po osnovi minulog rada radnici
u osnovnoj organizaciji udruženog rada (OOUR-u) utvrđuju u okviru ukupnih
sredstava za osobne dohotke — ovisno o povećanju dohotka koji je rezultat privređivanja
društvenim sredstvima.


Prema članu 62 stavka 1 alineja 6 radnici utvrđuju osobne dohotke na osnovi
minulog rada ovisno o opsegu sredstava koja su raspoređena iz čistog dohotka
osnovne organizacije za proširivanje i unapređenje materijalne osnove rada i
rezultata ostvarenih u privređivanju investicijskim sredstvima (alineja 6).


Prema članu 65, pri utvrđivanju osobnih dohodaka na osnovi minulog rada
primjenjivat će se i ovi pokazatelji:


D Iv S


S S´ R ´ R
pri čemu:
A označuje akumulaciju,
S označuje sredstva rada i poslovanja kojima osnovna organizacija samostalno
raspolaže;
D označuje povećani dohodak ostvaren privređivanjem investicijskim sredstvima
(značaja proširene reprodukcije),
S´ označuje društvena sredstva koja su uložena u razvoj materijalne osnove rada;
Iv označuje ostvarena vlastita investicijska sredstva,
R označuje broj radnika, u godini obračuna osobnih dohodaka.
Pri navedenom utvrđivanju dolaze u obzir osobito drugi i treći pokazatelj.


U navedene netto nove investicije ubrajaju se i vlastite investicije samoupravljača
u proširenoj biološkoj reprodukciji.


454
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 25     <-- 25 -->        PDF

2) Zatim će se utvrditi drug i dio osobnih dohodaka na osnovi minulog
rada (ODmp) na temelju sredstava rada i poslovanja kojima osnovna organizacija
samostalno raspolaže (S) u godini obračuna osobnih dohodaka (posljednjoj).
Taj dio osobnih dohodaka na osnovi minulog rada namijenjen je svima
radnicima zaposlenima u toj godini (R), bez obzira na njihove godine radnog
staža, a zbog minulog rada koji su ostvarili putem samoupravljanja
efikasnim korištenjem svih društvenih sredstava raspoloživih u toj godini.


Prilikom utvrđivanja tog drugo g dijela osobnih dohodaka na osnovi
minulog rada, predlažemo da se utvrdi, odnosno odabere, znatno manji postotak
p´, uvažavajući kriterije, koje Zakon traži u članu 61, 62. stavka 1 alineje
1, 2, 3, 5, članu 65.


Sadržaj člana 61 već smo naveli, kao i člana 65; pri kojem treba uvažiti osobito
prvi i treći pokazatelj.
Prema članu 62 stavka 1, radnici utvrđuju osobne dohotke na osnovi minulog
rada također ovisno o1 uspješnosti:


a. u upravljanju poslovanjem (odlučivanjem o rekonstrukciji, modernizaciji
itd. i podjeli rada) (alineja 1),
b. u upravljanju kojim se pridonosi prilagođavanju djelatnosti uvjetima tržišta
(alineja 2),
c. u korištenju sredstava rađa (alineja 3)
d. društveno i ekonomski svrsishodnog i racionalnog korištenja prirodnih i drugih
uvjeta rada (alineja 5).
U navedena sredstva rada i poslovanja ubrajaju se i zatečene šume, odnosno
šumske sastojine. Budući da se one reproduciraju radom, mogu se izraziti
u novcu, po vrijednosti. No, one »grosso modo« ne sadrže minuli rad (koji
treba platiti) jer se pretežno u dugom razdoblju sjeklo više od drvnog prirasta
(koji je efekt živog rada). Izuzetak čine samo ostvarene biološke netto nove
investicije uglavnom u obliku pošumljivanja i šumskih melioracija te manjih
sječa od drvnog prirasta. (Usporedi 1, str. 31—33.) Prema tome, ako treba
voditi računa samo o uloženom minulom radu, »grosso modo« (s tim u vezi)
ga u šumi nema; ali pri konkretnom šumskogospodarskom OOUR-u može
ga biti u obliku navedenih bioloških investicija značaja proširene biološke
reprodukcije drva koje još uvijek pozitivno sudjeluju u privređivanju. Taj
minuli rad trebalo bi uzeti u obzir. O tome treba naknadno sastaviti posebna
uputstva.


B) Prva raspodjela sumarnih osobnih dohodaka na osnovi minulog rada
(ODm) za određene namjene odnosno grupe radnika:


3) Zatim će se od sumarnih iznosa, navedenih pod 1) i 2), eventualno
odvojiti , tj. odbiti , ovi dijelovi osobnih dohodaka na osnovi minulog
rada, po principu uzajamnosti i solidarnosti:


— dio za samoupravne fondove ili druge samoupravne oblike udruživanja
sredstva za ostvarenje osobnih prava na osnovi minulog rada (član 68. stavka
3. Zakona), a obavezno dio za mirovine i druga osobna prava iz člana 59.
točke 2. ZUR-a (član 7. stavka 2. Zakona);
— dio za radnu organizaciju (član 67. Zakona);
— dio za OOUR-e u sastavu drugih radnih organizacija (član 68. stavke
1. i 2. Zakona);


ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— dio kojim se osigurava radna i socijalna sigurnost radnika, osobito za
prekvalifikaciju i zapošljavanje (član 69. Zakona).
Navedeni dijelovi odvojit će se u pravilu proporcionalno, tj. u istom postotku,
od iznosa pod 1) i onog pod 2). Odbivši ih, utvrdit će se preostal i
dijelovi iznosa 1) i 2) osobnih dohodaka na osnovu minulog rada.


4) Tako preostal i dio 1) tih sumarnih iznosa — ponavljamo — namijenjen
je za raspodjelu radnicima (R´) koji su u minulim godinama stekli
i uložil i netto nove investicije tj. prema njihovim godinama radnog staža,
bez obzira da li su oni zaposleni u godini obračuna osobnih dohodaka (posljednjoj)
ili im je već ranije prekinut radni odnos.


Tako preostal i dio 2) tih sumarnih iznosa — ponavljamo — namijenjen
je za raspodjelu radnicima (R) tj. svima koji su zaposleni u posljednjoj
godini, bez obzira na njihove godine radnog staža, a zbog minulog rada koji
su ostvarili putem samoupravljanja efikasnim korištenjem svih
društvenih sredstava raspoloživih u toj godini.


Dio pod 1) i dio pod 2) treba zatim razdvojiti na dva dijela: jedan
za grupu radnika OOUR-a, a drugi za grupu radnika RZ (radne zajednice)
koja redovito poslužuje viš e OOUR-a. Zbog toga joj svaki OOUR treba
ustupiti stanoviti iznos svojih osobnih dohodaka na osnovi minulog rada,
radi usluge odnosno poslova ili djelatnosti koje je obavila u odnosima slobodne
razmjene rada i tako povećala dohodak OOUR-a. Apsolutni iznosi
njoj namijenjenih osobnih dohodaka na osnovi minulog rada iz dijela pod 1)
i iz dijela pod 2) odvojit će se prema kriterijima i odredbama članova 63, 70,
72, 80. Zakona.


U članu 63. stavka 1. Zakona određuje se da se osobni dohoci na osnovi minulog
rada za radnike u radnoj zajednici utvrđuju u skladu s opsegom, kvalitetom
i vrstom rada kojim su u odnosima slobodne razmjene rada pridonijeli
rezultatima privređivanja društvenim sredstvima, a ovisno o povećanju dohotka
osnovnih organizacija materijalne proizvodnje s kojima ostvaruju slobodnu razmjenu
rada, porastu društvene proizvodnosti rada odnosno povećanju društvenog
dohotka.


U članu 70. stavka 3. Zakona određuje se raspodjela osobnih dohodaka na
osnovi minulog rada radnicima radne zajednice prema njihovom doprinosu koji
svojim radom i upravljanjem zajedno s drugim radnicima dali uspješnom obavljanju
usluga, odnosno poslova ili djelatnosti u odnosima slobodne razmjene rada
i tako povećanju dohotka osnovnih organizacija materijalne proizvodnje, osobito
proširivanjem materijalne osnove rada i efikasnijem privređivanju društvenim
sredstvima, porastu društvene proizvodnosti rada odnosno povećanju društvenog
dohotka (član 63).


U članu 72. Zakona navedeni doprinos pojedinog radnika radne zajednice
utvrđuje se mjerilima po kojima se vrednuje doprinos rezultatima u privređivanju
društvenim sredstvima, u razdoblju u kojem je sudjelovao u privređivanju tim
sredstvima.


U članu 80. stavke 1. i 2. Zakona ponavljaju se odredbe iz člana 63. i 70,
dodajući da se doprinos radne zajednice (iz člana 95. ZUR-a) utvrđuje osobito
stvaranjem uvjeta za uspješnije odlučivanje u privređivanju društvenim sredstvima.


U tim članovima odredbe se djelomično ili u cijelosti ponavljaju pa i dopunjuju,
međutim ostaju uglavnom teško mjerljive i nedovoljno određene za
praktičnu primjenu.


456
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Pri tome se možemo poslužiti onom tehnikom kojom bi se za grupu radnika
radne zajednice odvojio određeni postotak od sumarnih kalkulativnih
(startnih) osobnih dohodaka na osnovi živo g rada radnika te radne zajednice
i to prema navedenim odredbama i kriterijima Zakona. Tako će se utvrđeni
osobni dohoci na osnovi minulo g rada za grupu radnika radne zajednice
rasporediti zatim na pojedine OOUR-e koje ta radna zajednica uslužuje,
po pravilu upravno proporcionalno njihovim čistim dohocima.


C) Druga raspodjela preostalih osobnih dohodaka na osnovi minulog rada
na pojedine radnike:
5) Najprije treba iz preostalog dijela iznosa 2) odbit i pa dodijeliti pojedinom
radniku ovako:


a) Pojedinom radniku OOUR-a, čija je radna sposobnost za vrijeme
trajanja radnog odnosa smanjena zbog razloga navedenih u članu 73.
Zakona, dodijelit će se određen dio osobnih dohodaka na osnovi minulog rada.


To će se učiniti u skladu s kriterijima utvrđenim društvenim dogovorom
i samoupravnim sporazumom koji je zaključila ili kojem je pristupila njegova
osnovna organizacija.


b) Pojedinom radniku, koji je dao znatan doprinos povećanju
dohotka putem privređivanja društvenim sredstvima izumilaštvom, inovacijom,
racionalizacijom ili drugim oblikom stvaralaštva, dodijelit će se određen
dio osobnih dohodaka na osnovi minulog rada.


Time se ne dira u njegovo pravo na posebnu naknadu, ni u druga prava
autorstva (član 74. Zakona).
To će se utvrditi na temelju donijetih pravilnika o premijama.


c) Pojedinom radniku OOUR-a koji je unaprijedio tehničku i
tehnološku osnovu rada i time stvorio uvjete za racionalnije korištenje prirodnih,
tržišnih ili drugih iznimnih pogodnosti, dodijelit će se određen dio osobnih
dohodaka na osnovi minulog rada (član 75. Zakona).


To će se financirati na teret ekstradohodaka zbog iznimnih pogodnosti
ali za zapošljavanje, prekvalifikaciju i stručno usavršavanje radnika.


d) Pojedinom radniku, dio njegovih ušteda u materijalu, sirovinama,
energiji i drugih ušteda (član 62. stavka 1. alineja 4. Zakona), pa i dio
povećanja čistog dohotka zbog individualne uspješnosti u korištenju sredstava
rada (član 62. stavka 1. alineja 3. Zakona), dodijelit će se kao određen dio
osobnih dohodaka na osnovi minulog rada.


Navedeni dio ušteda, odnosno povećanja čistog dohotka, utvrdit će se na
temelju donijetih pravilnika o premijama.


D) Treća raspodjela konačno preostalih osobnih dohodaka na osnovi
minulog rada na radnike-pojedince:


6) Napokon treba:


— preostali dio iznosa 1) raspodijeliti na pojedin e radnika R´ koji su
stekli i uložili vlastite investicije (NNIV),
— konačno preostali dio iznosa 2) raspodijeliti na pojedin e radnike
R koji su u posljednjoj godini obračuna osobnih dohodaka samoupravljali tj.
privređivali raspoloživim društvenim sredstvima.
457
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Še/-fA VrMĐ/VAMJA / XASPODJLlL
0S03///// DO//ODAA/A A/A OS//OW
/i/MULOG PADA


A) (/ / 1/ r c// / /.


&) O c/v oj / ć / (o

/´reo s r đj e:


Jj/z 2)


1


/? <=? Z (J V O J ///.


I


za OOC//? i za PZ za ooi/p zaPZ


I


—I
I 1


I!
I!
CJ o& ö / t/ za poje / A e: I


I , L
i 5/ 1—i T
I I I


P) Preosfe/o rsspoof/je//// na raa/r>//te-\
-p> o j e c/ / r> c e, c/pravno proporc/ona/no |
. n///>ov/m osoön/m c/o6oc//r>a na osnov/


r

_L


zafiz


za 00(/P


6/


1


r


u rado
rac?n/c/-pq/ec//nc/ /?´ nac/n/c/´-po/fcf/nc/ P


/z m/ni///f> poof/na u pos/Zeđnjoj $oc//n/


prema raonom s/azc čez oćz/ra /7a rađn/ s/až
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 29     <-- 29 -->        PDF

To će se izvršiti (kako smo to opisali u našem već objavljenom radu)
upravno proporcionalno ostvarenim osobnim dohocima na osnovi živo g
rada pojedinih radnika (član 71. stavka 1. Zakona).


Te osobne dohotke na osnovi živo g rada treba utvrditi na temelju
odnosnih propisa ZUR-a, društvenog dogovora, samoupravnih sporazuma,
ugovora i pravilnika. U tom slučaju, oni radnici koji su dali veći doprinos
putem živo g rada redovito su dali i veći doprinos putem minulo g rada!


Postavlja se pitanje da li je uopće moguć e da neka grupa radnika ili
pojedini radnik radi dobr o u tekućem (živom) radu, a loš e u minulom
radu (privređivanje netto novim investicijama, odnosno investicijskim sredstvima
ili društvenim sredstvima rada i poslovanja). Nezamislivo je da se to
događa u stvarnosti!


Ako je ipak grupa radnika ili pojedini radnik pri minulom radu pod bacio,
ili se osobito iskazao prema razini njegova tekućeg (živog)
rada, samo u svrhu adekvatne raspodjele osobnih dohodaka na osnovi minulog
rada — mogu mu se razmjerno smanjiti ili povećati njegovi kalkulativni
osobni dohoci na osnovi tekućeg (živog) rada.


Da bi metodika utvrđivanja i raspodjele osobnih dohodaka na osnovu
minulog rada (ODm) koju smo u ovom radu predložili bila jasnija, prilažemo
»SHEMU UTVRĐIVANJA I RASPODJELE OSOBNIH DOHODAKA NA OSNOVI
MINULOG RADA« u kojoj veličine iznosa tih dohodaka nisu prikazane
u realnim razmjerima. Unijete brojke u shemi odnose se na točke koje
smo naveli u tekstu ovog rada.


ZAKLJUČAK


Uspoređujući naš prvi objavljeni rad (2), kojeg je problematika ista kao i
ovog drugog, možemo zaključiti:


a) Naš prvi rad (stvarno) se odnosio samo na minuli rad koji je definiran
u obliku netto novih investicija (brutto investicija minus amortizacija), stečenih
i uloženih od samih samoupravljača, koji se još koriste u godini obračuna
osobnih dohodaka dajući dodatni dohodak, čisti dohodak i akumulaciju. Odnosio
se dakle na sadržaj člana 62. stavka 1. alineja 6. i člana 70. stavka 2.
alineja 3. Zakona. Te nove investicije stečene su i uložene od strane samoupravljača
u minulim godinama, tj. u šumarstvu od godine 1961. pa do (u
pravilu) pretposljedne godine, a u posljednjoj godini obračuna osobnih dohodaka
još daju pri njihovu korištenju pozitivne financijske efekte. Od tih efekata,
jedan dio pripada radnicima u obliku osobnih dohodaka na osnovi
minulog rada iz minulih godina (ODmm) i to kao naknada za privređivanjebudući da su oni te netto nove investicije stekli i uložili do pretposljednje
godine. Taj dio im pripada po radnom stažu ulaganja tih sredstava bez obzira
da li su u radnom odnosu ili je on prestao do roka utvrđenog samoupravnim
općim aktom.


Naprotiv, rad u korištenju tih i drugih društvenih sredstava, sa moupravljanju
i privređivanju njima, smatrali smo oblicima
dijela živo g (tekućeg) rada. Stoga bi radnicima zaposlenim u posljednjoj
godini obračuna osobnih dohodaka za to pripadali sam o osobni dohoci na
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 30     <-- 30 -->        PDF

osnovi živog (tekućeg) rada. Tä suvremeni živ i rad je jednostavno nije moguće
zamisliti bez korištenja minulog rada (u uvjetima našeg udruženog rada
bez društvenih sredstava); što bi, dakle, inače preostalo da se tretira kao
živ i rad, koji uzrokuje osobne dohotke na osnovi živo g rada?!


b) Zakonski propisi, koji su naknadno objavljeni, definirali su minuli rad
znatno šire. Oni su obuhvatili u njemu ne samo materijale, sirovine,
energiju i si. nego i korištenje te samoupravljanje i privređivanje ne samo
»vlastitim« nego uopće zatečenim ukupnim »društvenim« sredstvima. To posljednje
treba biti izvor osobnih dohodaka na osnovi minulog rada svi h
radnika zaposleni h u (posljednjoj) godini obračuna osobnih dohodaka,
iako navedene korištene netto nove investicije možda nisu svojim radom ni
stekli ni uložili u privređivanje.


c) Prihvaćajući nove zakonske propise, bez diskusije i kritike, predlo žil
i smo da se u vezi s navedenim pod a) primijeni postotak p na »vlastite«
korištene netto nove investicije, a u vezi s navedenim pod b) da se primijeni
znatno niži postotak p´ na sve korištene »društvene« investicije, odnosno
sredstva.


Naime, smatrali smo da je mnogo teže steći i uložiti »vlastite« netto
nove investicije (»otkidajući ih od svojih ustiju«) nego zatečena »društvena«
sredstva koristiti i njima samoupravljati i privređivati,
zbog čega radnici ionako dobijaju osobne dohotke za živ i (tekući) rad.


Međutim, o tome treba sama osnovna organizacija udruženog rada doni^
jeti mjerodavnu odluku tako da se drži zakonskih propisa te odnosnih društvenih
dogovora, samoupravnih sporazuma, ugovora.


d) Metodika koju smo u ovom radu predložili prema novim zakonskim
propisima — nužno postaje mnogo kompliciranija od one koju smo predložili
u našem prvom radu (2). To svakako ne predstavlja prednost za njenu uspješnu
primjenu u našoj sadašnjoj praksi..


e) Novi zakonski propisi (6) nisu uvijek potpuno jasni. Ne jasnoće se mogu
izbjeći pomoću autentičnih razjašnjenja, uredaba, pravilnika i si., čemu će
pridonijeti i ovaj naš prilog.


f) Oba naša rada o toj problematici, zajedno, čine cjelinu. Smatramo da
će ona pružiti stanovitu pomoć u našem udruženom radu u materijalnoj proizvodnji,
pa i šumarstvu i preradi drva, pri njihovim prvim koracima primjene
odnosnih novih zakonskih propisa u njihovim samoupravnim općim aktima.
Razumljivo, računali smo s tim da će mnoge pojedinosti trebati još naknadno
autentično razjasniti, odnosno adekvatnije riješiti..


LITERATURA


1.
Kraljić , B.: »Ekonomski elementi proizvodnje socijalističkog šumarstva«,
Školska knjiga, Zagreb, 1952, str. 1—802 + I—XXI s 11 tabličnih priloga.
2.
Kraljić , B.: »Utvrđivanje osobnih dohodaka na temelju efekata minulog
rada d njihova raspodjela na pojedine radnike u šumarstvu«, Šum. list, 6—8,
1982, str. 221—229.
3.
»Ustav SFRJ«, Službeni list SFRJ broj 9/1974.
4.
»Ustav SRH«, Narodne novine broj 8/1974.
5.
»Zakon o udruženom radu«, Narodne novine, Zagreb, 1976.
6.
»Zakon o proširenoj reprodukciji i minulom radu«, Službeni list SFRJ broj
21/1982.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Prof. dr Branko Kraljić: Sum. list 106 (1982): 461


Bestimmung und Verteilung persönlicher Einkommen auf Grund der vergangenen
(materialisierten) Arbeit laut des Gesetzes über die erweiterte Reproduktion und
die vergangene (materialisierte) Arbeit


Zusammenfassung


Nach der Veröffentlichung des neuen Gesetzes über die erweiterte Reproduktion
und die vergangene (materialisierte) Arbeit das fünf die Jahre erwartet
wurde, schägt der Verbasser die Methodik für die Bestimmung und die Verteilung
der persönlichen Einkommen auf Grud der vergangenen (materialisierten)
Arbeit vor, und bringt auf diese Weise seine früher publizierte Arbeit über diese
Problematik in Einklang mit ensprechenden neuen Gesetzvorschriften.


Im Sinne neuer Vorschriften behandelt der Verfasser seinen Vorschlag folgendermassen:


A) Bestimmung der summarischen persönlichen Einkommen auf Grund der
vergangenen (materialisierten) Arbeit


B) Erste Verteilung der summarischen persönlichen Einkommen auf Grund
der vergangen (materialisierten) Arbeit für bestimmte Zwecke, bzw. für die Arbeitergruppen


C) Zweite Verteilung der übriggebliebenen persönlichen Einkommen auf Grund
der vergangenen (materialisierten) Arbeit an einzelne Arbeiter
D) Dritte Verteilung der zuletzt übriggebliebenen persönlichen Einkommen
auf Grund der vergangenen (materialisierten) Arbeit an einzelne Arbeiter.
Neben dem Text gibt der Verfasser auch ein entsprechendes Schema der vorgeschlagenen
Methodik.


In den Schlussfolgerüngen erklärt der Verfasser die Unterschiede zwischen
seiner ersten publizierten Arbeit und dieser, in Einklang mit den Gesetzvorschriften
gebrachten Fortsetzung und schliesst dass beide Arbeiten eine Ganzheit darstellen.