DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 20     <-- 20 -->        PDF

čavanje ekoloških faktora koji dovode do tprenamnažanja ovoga štetnika (naročito
parazitskog kompleksa) pridonose uspješnom rješavanju problema
koji nam ovaj štetnik zadaje naročito u turističkim predjelima priobalnog
pojasa Primorja, Istre i Dalmacije.


Izostavili smo (namjerno) problematiku organizacije zaštite šuma i kadrova
u zaštiti, jer su to pitanja koja bi zbog svoje važnosti trebala biti
posebno tretirana, a svakako prejudiciranje bez udruženog rada ne bi bilo
korisno.


Dijagnostičko-prognozna služba organizira se s velikim zakašnjenjem,
a broj znanstvenih radnika koji se bave zaštitom šuma odnosno šumarskom
entomologijom i fitopatologijom ne zadovoljava.


LITERATURA


1.
Androić , M.: Argyresthia fundella F. R. moljac jelina iglica — uzročnik
sušenja jele u Gorskom kotaru. ŠL 7—5, Zgb., 1960.
2.
Androić, M., Klepac, D.: Problem sušenja jele u Gorskom kotaru, Lici i
Sloveniji. ŠL 1—2, Zgb., 1969.
3.
Androić, M., Cestar, D., Hren, V.: Istraživanje uzroka i posljedica sušenja
prirodnih jelovih šuma u SR Hrvatskoj. »Radovi« Sum. instituta Jastrebarsko
br. 23. Zgb., 1975.
4.
Androić , M.: Entomološki faktor u lancu uzroka koji dovode do poremetnje
ekološke ravnoteže u šumskim ekosistemima. ŠL 11—12, Zgb., 1978.
5.
Androić , M.: Effets economiques et ecologiques de la defoliation causee par
le Bombyx disparate (Porthetria dispar L.) dans les ecosystemes forestiers.
Zaštita bilja Vol. XXIX, br. 143—144, Bgd., 1978.
6.
Androić , M.: Prethodni rezultati timskog istraživanja uzroka sušenja hrasta
u Slavonskim šumama. Zbornik o 100. obljetnici šumarstva jugoistočne Slavonije.
Centar za znanstveni rad IAZ — Vinkovci. Zgb., 1975.
7.
Androić , M.: Slavonske šume kao ekosistem. Ibid.
8.
Dekanić , L: Utjecaj visine i oscilacije nivoa podzemne vode na sušenje
hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). ŠL 7—10, Zgb., 1975.
9.
Glavaš , M.: Prilog poznavanju Ophiostoma quercus Georgev. Nannf, u našim
hrastovim šumama. Magistarski rad u rukopisu.
10.
Harapin , M.: Istraživanje biljnih bolesti i štetnika i ostalih faktora u rasadnicima,
kutlurama i «astojinama, te njihovo suzbijanje. Izvještaj SIZ-u za
znanstveni rad za 1976 — 1980. g.
11.
Haus b rough , J. R.: Training, Extention and International cooperation
in forest dieasis Research. Referat na Šum. kongresu u Kiotu 1980.
12.
Hren , V.: Epidemijsko ugibanje i sušenje lipe. Izvještaj SIZ-u za znanstveni
rad 1976—1980.
13.
Klepac , D.: Istraživanje parazita u hrastovim šumama koje se suše. Zavod
za istraživanje u šumarstvu, Zgb., 1974.