DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Stoga zakon propisuje mjere za gospodarenje šumama kojima će biti
osigurani posebni društveni interesi, jednostavna i proširena biološka produkcija.
Posebno poglavlje (čl. 37. — 47.) govori o zaštiti šuma kojima se
obavezuju vlasnici i organizacije koje gospodare šumama da poduzimaju
mjere radi zaštite šuma od požara i drugih elementarnih nepogoda, biljnih
bolesti i štetnika. Zabranjuje se krčenje šuma, a i iskorišćivanje sporednih
šumskih proizvoda dozvoljeno je samo pod određenim uvjetima.


Prognoza nekih stručnjaka o tome da će se potrošnja drva u svijetu
smanjiti jer će ga u proizvodnji energije zamijeniti ugljen, benzin, zemni
plin, električna i atomska energija, a u građevinarstvu željezo, cement, plastične
mase ili dr., nije se obistinila. Drvo je našlo novu primjenu kao sirovina
u industriji drvnih ploča, ploča iverica; u kemijskoj preradi za celulozu
za papir, drvna vlakna u tekstilnoj industriji itd. Drvo je gotovo nezamjenjivo
u proizvodnji namještaja, u građevinarstvu, u prehrambenoj industriji,
proizvodnji ambalaže, brodarstvu, rudarstvu itd. Ukratko trend porasta
potrošnje drva u svijetu raste za cea 2%> godišnje, pa je disproporcija u
proizvodnji i potrošnji drva pojava u svijetu, u Evropi pa i u Jugoslaviji,
za koju se obično misli da je bogata šumama i da svoje potrebe na drvu
može podmiriti vlastitom proizvodnjom.


Relativno niski fond drvne mase naših šuma (50% od normalnog) i
njihovo loše stanje s obzirom na kvalitet i dobne razrede, relativno mali
prirast i nepovoljni odnos vrsta (30% četinjača, 70% listača) unatoč naporima
stručnjaka za povećanje proizvodnje drva (uključujući i podizanje
kultura i plantaža brzorastućih vrsta lišćara i četinjara), prisiljava nas na
uvoz drva, ukoliko želimo očuvati glavnicu drvnog fonda naših šuma.


Loše stanje naših šuma u zdravstvenom pogledu još više otežava zadatak
stručnjaka da smanje disproporciju proizvodnje i potrošnje drva u nas.
Mnogi faktori abiotičke i biotičke prirode konstantno ugrožavaju naše šumske
ekosisteme, pa je zaštita šuma postala stalna preokupacija onih koji
šumama gospodare. Konverzije, pošumljivanje novih napuštenih terena, održavanje
i podizanje urbanih pojaseva — park šume i gradsko zelenilo, zahtijevaju
sve intenzivnije mjere zaštite šuma od požara, štetnih insekata
i patogenih gljiva od kojih je tim veća opasnost što su silvikulturne mjere
intenzivnije, što su šume više homogene (monokulture!), jednodobne, a naročito
je velika opasnost za umjetno podignute kulture. Poznato je, naime,
da šum. kulture po strukturi predstavljaju siromašne ekosisteme, koji su
u pravilu manje stabilni od prirodnih po strukturi bogatijih heterogenih
ekosistema. U praktičnoj djelatnosti zaštite šuma do sada prevladavaju ekonomski
motivi iako ima sve više zahtjeva i za zaštitu šuma i šumskih kultura,
koje služe u turističke i rekreacijske svrhe, predstavljaju spomen
područja ili su proglašene zaštitnom šumom.


EKONOMSKO ZNAČENJE ŠUMSKIH ŠTETA


Iako dvostruka funkcija šuma ima zajednički nazivnik u koristi šuma
za život ljudi, za društveni i ekonomski razvitak zemlje, ipak je zaštitne
mjere najlakše opravdati ekonomskim motivima. Za Sjedinjene Američke