DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 11     <-- 11 -->        PDF

UDC: 630:4 »312« (479/13) Sum. list 106 (1982): 441


AKTUALNA PROBLEMATIKA ZAŠTITE ŠUMA U NAS


Prof, dr Milan ANDROIĆ


Šumarski fakultet Zagreb
Šimunska c. br. 25


SAŽETAK. U SR Hrvatskoj aktualna je zaštita šuma od požara
te štete koje su posljedica poremećenja ravnoteže u šumskim ekosistemima.
Zaštita šuma od požara posebno je aktualna na priobalnom
području i na otocima a posljedice poremećenja ekološke
ravnoteže u kontinentalnom dijelu. Štete od poremećenja ekološke
ravnoteže opširnije su obrađene za:


1. epidemijsko ugibanje i sušenje dominantnih vrsta drveća
u nizinskim šumama,
2. ugibanje jele u prebornim šumama Gorskog kotara i Like,
3. sušenje bukve u slavonskim prigorskim šumama i
4. sušenje lipe.
Rezultati provedenih istraživanja pokazuju, da je poremećenje
ravnoteže u šumskim ekosistemima posljedica iskorišćivanja šuma
pri čemu se, iz raznih razloga, nije vodilo dovoljno računa o uvjetima
koji su nužni za ekološku ravnotežu.


UVOD


Razvojem biološke znanosti, a naročito ekologije došlo se u posljednje
vrijeme do dublje spoznaje o značajnoj ulozi koju šumski ekosistemi imaju
u biosferi i za egzistenciju čovjeka na zemlji. Na šumu se više ne gleda kao
na objekt koji služi samo kao resurs za sirovinu potrebnu za ogrijev, drvnu
i drvno-prerađivačku industriju. Zakon o šumama SRH u 1. članu općih
odredbi definira šumu i šumsko zemljište kao dobro od općeg interesa koje
uživa posebnu zaštitu .. .


»Šume su specifično prirodno bogatstvo te s općekorisnim funkcijama
predstavljaju posebne prirodne i gospodarske uvjete rada«. U drugom
članu toga zakona navode se općekorisne funkcije šuma koje se odražavaju
u: »zaštiti zemljišta i drugih objekata od erozije, bujica i poplava;
utjecaju na vodni režim i hidroenergetski sustav; u utjecaju na plodnost
zemljišta i poljoprivrednu proizvodnju; u utjecaju na klimu; u zaštiti i
unapređivanju čovjekove okoline; u stvaranju kisika i pročišćavanju atmosfere;
u utjecaju na ljepotu krajolika; u stvaranju povoljnih uvjeta za liječenje,
oporavak, odmor i rekreaciju, za razvitak turizma i lovstva i za općenarodnu
obranu.«


441
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Stoga zakon propisuje mjere za gospodarenje šumama kojima će biti
osigurani posebni društveni interesi, jednostavna i proširena biološka produkcija.
Posebno poglavlje (čl. 37. — 47.) govori o zaštiti šuma kojima se
obavezuju vlasnici i organizacije koje gospodare šumama da poduzimaju
mjere radi zaštite šuma od požara i drugih elementarnih nepogoda, biljnih
bolesti i štetnika. Zabranjuje se krčenje šuma, a i iskorišćivanje sporednih
šumskih proizvoda dozvoljeno je samo pod određenim uvjetima.


Prognoza nekih stručnjaka o tome da će se potrošnja drva u svijetu
smanjiti jer će ga u proizvodnji energije zamijeniti ugljen, benzin, zemni
plin, električna i atomska energija, a u građevinarstvu željezo, cement, plastične
mase ili dr., nije se obistinila. Drvo je našlo novu primjenu kao sirovina
u industriji drvnih ploča, ploča iverica; u kemijskoj preradi za celulozu
za papir, drvna vlakna u tekstilnoj industriji itd. Drvo je gotovo nezamjenjivo
u proizvodnji namještaja, u građevinarstvu, u prehrambenoj industriji,
proizvodnji ambalaže, brodarstvu, rudarstvu itd. Ukratko trend porasta
potrošnje drva u svijetu raste za cea 2%> godišnje, pa je disproporcija u
proizvodnji i potrošnji drva pojava u svijetu, u Evropi pa i u Jugoslaviji,
za koju se obično misli da je bogata šumama i da svoje potrebe na drvu
može podmiriti vlastitom proizvodnjom.


Relativno niski fond drvne mase naših šuma (50% od normalnog) i
njihovo loše stanje s obzirom na kvalitet i dobne razrede, relativno mali
prirast i nepovoljni odnos vrsta (30% četinjača, 70% listača) unatoč naporima
stručnjaka za povećanje proizvodnje drva (uključujući i podizanje
kultura i plantaža brzorastućih vrsta lišćara i četinjara), prisiljava nas na
uvoz drva, ukoliko želimo očuvati glavnicu drvnog fonda naših šuma.


Loše stanje naših šuma u zdravstvenom pogledu još više otežava zadatak
stručnjaka da smanje disproporciju proizvodnje i potrošnje drva u nas.
Mnogi faktori abiotičke i biotičke prirode konstantno ugrožavaju naše šumske
ekosisteme, pa je zaštita šuma postala stalna preokupacija onih koji
šumama gospodare. Konverzije, pošumljivanje novih napuštenih terena, održavanje
i podizanje urbanih pojaseva — park šume i gradsko zelenilo, zahtijevaju
sve intenzivnije mjere zaštite šuma od požara, štetnih insekata
i patogenih gljiva od kojih je tim veća opasnost što su silvikulturne mjere
intenzivnije, što su šume više homogene (monokulture!), jednodobne, a naročito
je velika opasnost za umjetno podignute kulture. Poznato je, naime,
da šum. kulture po strukturi predstavljaju siromašne ekosisteme, koji su
u pravilu manje stabilni od prirodnih po strukturi bogatijih heterogenih
ekosistema. U praktičnoj djelatnosti zaštite šuma do sada prevladavaju ekonomski
motivi iako ima sve više zahtjeva i za zaštitu šuma i šumskih kultura,
koje služe u turističke i rekreacijske svrhe, predstavljaju spomen
područja ili su proglašene zaštitnom šumom.


EKONOMSKO ZNAČENJE ŠUMSKIH ŠTETA


Iako dvostruka funkcija šuma ima zajednički nazivnik u koristi šuma
za život ljudi, za društveni i ekonomski razvitak zemlje, ipak je zaštitne
mjere najlakše opravdati ekonomskim motivima. Za Sjedinjene Američke
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Države koje imaju 8´% od šumske površine u svijetu, procjenjuje se gubitak
drvne mase godišnje sa oko 143,000.000 m3. To je otprilike jedna trećina
godišnjeg prirasta ili polovina godišnjeg prihoda. Preneseno na površinu
šuma u svijetu iznosio bi gubitak 1.787,500.000 m3 drva. Da ova brojka nije
plod fantazije govore i podaci sa 1. jugoslavenskog savjetovanja o zaštiti
šuma prema kojima gubici u Jugoslaviji prema skromnoj procjeni iznose
10% od godišnje sječive mase, ili cea 2,000.000 m3. Tome treba pribrojiti
štete od bujica, erozija, štete uslijed poremećaja u gospodarenju zbog nepredviđenih
gubitaka drvne mase, hitnih mjera sječe, izvoza i transporta,
ponovnog pošumljivanja itd.


Osim šteta od šumskih požara kada je izgubljena totalna drvna masa,
koja se u većini slučajeva može točno utvrditi i gubici na prirastu uslijed
totalne defolijacije hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) dobro su proučeni.
U tom slučaju jednogodišnji prosječni tekući prirast smanjen je za 30 — 40%.
U našim slavonskim hrasticima taj prirast iznosi 6 — 8 m3/ha što znači da
je uslijed totalne defolijacije, koju izazivaju defolijatori zlatokraj, razne
vrste Geometrida, hrastov savijač, a u prvom redu gubar {Lymantria disparL.) izgubljen prirast od 2 — 3 m3ha. Lako je izračunati da su u slučaju masovne
pojave na velikim površinama gubici veoma znatni. U slučaju pojave
defolijatora na 100.000 ha gubitak iznosi oko 2 — 300.000 m3 drva. Usput
rečeno 1957. godine zabilježena je pojava gubara na 494.570 ha šumske površine.


Stvari su ovdje pojednostavljeno prikazane no u stvari one su veoma
složene, ali nedostatak prostora nam ne dopušta da ulazimo u dublju analizu
lančane reakcije koja nastaje uslijed djelovanja nekog od štetnih faktora
na šumski ekosistem kao cjelinu. Podjela na abiotičke i biotieke štetne
faktore sa ekološkog stanovišta kada se radi o šumskih ekosistemima
može se opravdati samo metodološkim razlozima i kompleksnošću patologije
šuma. Kao jedan od indikatora te kompleksnosti govori i podatak
da je do danas na 1400 vrsta šumskog drveća na našoj planeti predmet
istraživanja 800 vrsta patogena (virusa, bakterija, gljiva i nematoda) i 20
tipova abiotičkih utjecaja koji uzrokuju oboljenje (toksini u atmosferi i tlu,
klima i vremenski ekstremi, trofički debalans, vodni režim u tlu itd.).


ETIOLOGIJA POREMETNJE STABILITETA U NEKIM NAJVAŽNIJIM
ŠUMSKIM EKOSISTEMIMA U NAS


Izabrao sam 4 najteža slučaja poremetnje ravnoteže u šumskim ekosistemima
u SR Hrvatskoj: 1) Epidemijsko ugibanje i sušenje dominantnih
vrsta drveća u nizinskim šumama. 2) Ugibanje jele u prebornim šumama
Gorskog Kotara i Like. 3) Sušenje bukve u slavonskim prigorskim šumama
i 4) Sušenje lipe. Teško je kod toga izbora odlučiti da se izostave štete
koje nastaju u šumama uslijed abiotičkih faktora: suše, studeni (leda),
vjetra i naročito od šumskih požara. Štete od elementarnih nepogoda javljaju
se sporadično s više ili manje intenziteta, a zbrojeni gubici daju goleme
brojke. U Jugoslaviji godišnje opožarena prosječna površina iznosi
0,1% u SR Njemačkoj 0,06, u SAD 0,37 i td. Opožarena površina varira u
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 14     <-- 14 -->        PDF

pojedinim godinama, ali projeeno 9000 ha požarom uništene površine uglavnom
se nalaze u priobalnom području i otocima, gdje ima najmanje šuma
i gdje one predstavljaju u ekološkom, rekreacionom i turističkom pogledu
daleko veću vrijednost no požarnom uništena drvna masa. Ono što je u toj
situaciji upravo tragično jest činjenica da godišnje izgori u području Krša
veća površina nego što se pošumi. Unatoč toga u nas nije dosada riješeno
pitanje preventive, a u represivnim mjerama daleko smo od onoga što se
u svrhu gašenja šumskih požara čini u drugim zemljama Zapada, u SAD
ili SSSR-u. Suzbijanje odnosno preventive šumskih požara je pitanje organizacije
prije svega šumarske službe na Kršu, a ono sada nije riješeno na
zadovoljavajući način. Teško je reći da bi se nabavkom dvaju aviona za
gašenje šumskih požara ovaj problem mogao riješiti, a da se u isto vrijeme
ne izvrši modernizacija naše protupožarne službe od obavještavanja, osnivanja
protupožarnih stanica, izobrazbe kadrova, šumsko uzgojnih i uređajnih
mjera, do nabave terestričkih aparata i potrebnih kemikalija za gašenje.
Od velike je važnosti i upoznavanje širokog kruga ljudi, naročito onih
koji rade u šumama o nastanku i uzrocima požara, njegovim posljedicama
kao i njihovim dužnostima u provođenju preventivnih i represivnih mjera.
Za uspješno rješenje navedenih problema potrebno je angažirati šire zajednice
i društveni dogovor zainteresiranih: šumarstva, turizma, vatrogasnih
društava, organa unutrašnjih poslova, općina i dr.


Od drugih elementarnih nepogoda (suše, studeni, vjetra) ne možemo
efikasno zaštititi šume. Jedine mjere sastoje se u uzgoju sastojina i vrsta
drveća otpornih na ove nepogode. Uska suradnja šumarskih stručnjaka koji
rade na uređivanju, uzgoju i zaštiti je neophodna. O ovoj suradnji ovisi
da li ćemo imati zdrave i otporne sastojine. U protivnom slučaju sama zaštita
šuma bit će nemoćna. No unatoč svih mjera štete od elementarnih
nepogoda neće se uvijek moći izbjeći. Prije dvije godine imali smo priliku
čuti za ogromne štete u šumama Like koje su nastale uslijed snijega i leda
koji je u debelim slojevima obavio grane i debla i lomio ih kao da su šibice.
Tako je u Lici stradalo nekoliko stotina tisuća stabala. Njihovom sječom
nastaje problem regeneracije opustošenih terena. U Zagrebačkoj gori u
isto vrijeme prema površnoj procjeni nastale su velike štete uslijed vjetroizvala.
Računa se tako da nastala šteta iznosi 20 — 30.000 m3 izvala i
lomova.


Poremetnja stabilnosti šumskih ekosistema u nizinskim šumama


Na području Slavonije uspijevaju naše najvrednije nizinske šume. Ovisno


o mikroreljefu pridolaze tu kao dominantne vrste: hrast, brijest i jasen.
Na tom području formirano je više prirodnih šumskih zajednica (ekosustava),
što govori o kompleksnosti ekoloških faktora koji su stoljećima
djelovali na njihovo formiranje. U tim uvjetima uz ograničena odstupanja
bili su to stabilni heterogeni ekosustavi. No oko 1910. godine došlo je do
pojave sušenja hrasta, koje se sad većim ili manjim intenzitetom nastavilo
do danas. U međuvremenu zabilježena je u nas i pojava sušenja brijesta.
Iako je ta pojava zabilježena u Evropi davno prije, ona je neko vrijeme
prestala da bi oko 1919. dobila u Holandiji epidemijski karakter. Otada se
naglo raširila u cijeloj Evropi, a u nas je zapažena 1927. godine. Brijest je


ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 15     <-- 15 -->        PDF

masovno ugibao i danas je rijetkost u šumama u ikojima je pored hrasta
i jasena bio jedna od dominantnih vrsta. Danas je uzročnik »holandske bolesti
brijesta« poznat. To je gljiva Graphium (Ceratocystis ulrni), a vektor
te gljive su brijestovi potkornjaci, u prvom redu Scolitus multistriatus


S. scolitus. Nažalost do danas nije nađeno sredstvo za sprečavanje ove bolesti,
a velike nade polažu se u genetičare i pronalaženje otpornih vrsta
brijestova, njihovih varijacija i hibrida. U najnovije vrijeme pokazala se
uspješnom i borba protiv Scolitusa prenosioca ove bolesti.
Da nevolja bude veća i treća dominantna vrsta ovih šumskih ekosistema,
jasen (Fraxinus angustifolia), počela se masovno sušiti prvih poslijeratnih
godina da bi posljednjih desetak godina poprimilo zabrinjavajuće razmjere.
(Spaić, Mikloš)


Etiologija sušenja ovih triju vrsta drveća na širem području nizinskih
šuma između Save i Drave bila je predmet istraživačkog rada mnogih stručnjaka
pa i jednog znanstvenog tima koji je formiran 1924. g., a u kome
su sudjelovali specijalisti: fitopatolog, entomolog, pedolog, uzgajivač i još
neki drugi. Prije i poslije toga objavljen je velik broj članaka o sušenju
hrasta. U zajedničkom izvještaju Komisije, pobijeno je mišljenje da je
podzolacija tla uzrok sušenja, ali su različiti autori kao glavnog uzročnika
sušenja navađali: brštenje gubara i drugih defolijatora, gljivu pepelnicu
(Miprosphera alphytoid.es), mednjaču (Armillaria melea), nepravilni uzgojni
postupak sa sastojinama, stagnirajuću vodu, gljivu Ceratocystis sp. i td.
Vajda je u svojoj studiji o sušenju hrasta tvrdio da je inicijalni uzročnik
sušenja klima, odnosno njene promjene koje su nastupile nekoliko godina
prije pojave sušenja, a zatim je dao shematski prikaz niza činilaca koji
su u interakciji dovele do sušenja hrastovih sastojina. Konačno 1970. g.
osnovan je ponovo tim (Dekanić et al.) u kome je sudjelovalo oko 15 istraživača
i koji su objavili prethodne rezultate istraživanja, ali koji nisu definitivni
jer se istraživanje nastavlja. Rezultati bi se dali ukratko rezimirati:
u daljnjoj prošlosti došlo je do intenzivne aktivnosti čovjeka u redukciji
šumskih površina, u iskorišćivanju šuma, do izvedbe hidromelioracijskih
radova (kopanja kanala, izgradnje nasipa), stvaranja retencija u šumama.
Šume su izgubile prvotnu fizionomiju, promijenile strukturu, a prirodne
mješovite šume s obilnom podstojnom vegetacijom na velikim površinama
zamijenjene su monokulturama bez podstojne etaže. Usto je posljednjih
80 godina došlo do promjene makroklime u Evropi pa i u Slavoniji. Ekstremno
suhe i tople godine nepovoljno su utjecale na šumsku vegetaciju,
došlo je do sniženja nivoa podzemne vode, a učestalost poplava poprimila
je drugi tok. Režim vode u tlu se promijenio i oscilacije nivoa podzemne
vode dobile su širu amplitudu što je utjecalo na hranidbeni balans i fiziološko
stanje stabala. (Dekanić I.)


Pedošloška istraživanja potvrdila su rezultate prijašnjih istraživanja.
Podzolizacija tla ne dolazi u obzir kao uzročnik sušenja, ali pojava sušenja
korelira sa anaerobiozisom pa i dalje treba istraživati vodu u tlu i redoks
potencijal. Nestankom brijesta, izgleda, promijenila se i fitoklima što se nepovoljno
odrazilo na rizosferu. Utvrđene su velike razlike u sastavu faune
tla onih odjela u kojima se hrast suši i onih na kojima nema te pojave. Utvrđene
su dominatne vrste faune tla »zdravih« i bolesnih« odjela (Škorić, Vranković,
Kovačević).
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Velike promjene nastale su u ekosistemima slavonskih šuma. Dok su
prije spomenute promjene nepovoljno djelovale na šumu, one su povoljno
djelovale na razvoj fitofaga i njihovu masovnu pojavu kao i na razvoj i širenje
patogena. Nestankom brijesta, jedne od dominantnih vrsta ovih šuma
stvar se još više pogoršala, pa se pored hrasta intenzivno počeo sušiti i
jasen. Sušenje je dakle rezultanta lanca faktora od kojih posljednja karika
nije u svim slučajevima ista, kao što ni morfologija sušenja nije ista. Razlikuju
se tri tipa sušenja hrasta: 1) Kronično sušenje u kome stabla vegetiraju
i desetak godina i postepeno se suše. To je slučaj tzv. »kaseta«
stvorenih izgradnjom nasipa i kopanjem kanala. 2) Brzo sušenje koje nastupa
nakon defolijacije i napada pepelnice u promijenjenim uslovima vodnog
režima u tlu. Proces sušenja traje jednu godinu. 3) Rapidno sušenje
traje nekoliko mjeseci. Uslijed fiziološkog slabljenja stabala i sniženja razine
podzemne vode stvoreni su uvjeti za razvoj gljive Ceratocystis vrste.
Proces sušenja traje nekoliko mjeseci. Ove činjenice treba još provjeriti.


Ostaje još riješiti značenje jednokratne defolijacije u jednoj godini i
uzastopne defolijacije u dvije godine. Ova su istraživanja u toku. Dosad je
poznato da sama defolijacija ne mora neizbježno izazvati sušenje, ali ako
ona koincidira s još nekim nepovoljnim faktorima u tlu (vodni režim) dolazi
do sušenja. Gustoću populacije značajnijih defolijatora hrasta možemo
s velikom sigurnošću odrediti pa tako i predvidjeti djelomičnu, odnosno totalnu
defolijaciju. Ali za druge nocivne faktore to nije moguće. Stoga, želimo
li izbjeći rizik sušenja, moramo suzbijati defolijatore. O tome želim kazati
nešto više, jer je to jedan od aktuelnih problema zaštite šuma ne samo u nas
već i u svijetu.


U nas je kao uostalom i drugdje u Evropi i u svijetu suzbijanje defolijatora
bilo prije svega motivirano ekonomskim razlozima. Razumljivo je to,
jer npr. gubitak 1,5 milijuna m3 koji je 1930/31. nastao zbog golobrsta smrekova
prelca (Lymantria monacha), na 3000 ha smrekove šume u Gornjoj
Bavarskoj nije bio od malog značenja za tadašnje vlasnike šume. Gigantske
razmjere imala je 3 godine kasnije pojava borove sovice (Panolis flammea).
Od 500.000 ha površine potpuna defolijacija bila je na 170.000 ha, a
osušena i posječena masa iznosila je 12 milijuna m3. Sve mjere koje su
preduzete da se suzbije masovna pojava: svjetlosni mamci, ljepivi prstenovi
i lovci jarci ostale su bez nekog većeg efekta. Tek kada je Escherich po povratku
iz Amerike predložio upotrebu aviona za tretiranje s arsenovim prahom,
postigao se vrlo dobar uspjeh. Od tada se naglo usavršava aviometoda
za suzbijanje defolijatora i pronalaze nove kemijske supstance. Poslije arsena
dolazi period DDT-a, koja je predstavljala pravu revoluciju u suzbijanju
defolijatora.


Ta je perioda trajala sve do nedavno. Arsen kao želučani otrov zbog
toksičnosti za toplokrvne životinje i čovjeka, DDT kao kontaktni otrov zbog
perzistentnosti, širokog spektra djelovanja i štetnih posljedica za ekosistem
morali su biti zamijenjeni drugim, selektivnim i za životnje i čovjeka neopasnim
insekticidima. No poslije toliko godina upotrebe DDT-a (kod nas
je već 1946. god. upotrebljena za suzbijanje gusjenica gubara), kao da je
nastupila kriza. Alternativa za DDT u vidu fosfornih estera i Carbamata
i dr., koji su se brže razgrađivali, nije bila i optimalno rješenje, jer su ovi
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 17     <-- 17 -->        PDF

insekticidi ostavljali još teže posljedice za ekosistem. U tom razdoblju velika
su nada za zaštitare šuma bili preparati na bazi Bacillus thuringiensis koji
se još i danas primjenjuju. No s tim preparatima pored nekih drugih nedostataka
(mala efikasnost na nižim temperaturama, relativno kratkotrajna
efikasnost) nije se mogao postići veći mortalitet od 60 — 70% što je bilo
dovoljno samo u slučajevima kada pošteđena asimilacijska površina ne bi
znatno smanjila prirast, (kao što je slučaj kod hrasta), a urod žira bio bi
osiguran. Inače biopreparati na osnovi B. thuringiensis su selektivni, pogađaju
samo defolijatore i nemaju nikakve štetne posljedice za ekosistem.
Era preparata B. thuringiensis još nije prošla, a pojavio se Dimilin, za koga
mnogi stručnjaci smatraju da je prava alternativa za DDT. Dimilin je nuspodukt
koji ostaje kod pripreme herbicida Dichlobenil. Aktivna mu je
supstanca Diflubenzuron. Djeluje u izvanredno malim količinama, ostaje
aktivan mjesecima, za ljude i životinje praktički neotrovan. Dimilin spriječava
djelovanje encima osobito Tyroxinase koji je potreban za izgradnju
hitina. Nije fitotoksičan. Vrijednost LD je 10.000 mg/kg tjelesne težine kod
preparata u prodaji. Upotrebljava se u SR Njemačkoj 300 g/ha (ili 75 — 80 g
aktivne supstance kod 25´% preparata). Fitofagne larve uzimaju ga s hranom.
Dospjevši u tijelo spriječava presvlačenje i ličinke ugibaju. Nije otrovan
za pčele, što se tumači tako da ga pčele kod pripreme hrane za larve razgrade
fermetima. Ne djeluje na parazite i predatore niti na imaga uopće.
Veliko zadovoljstvo onih koji smatraju da je došla era Dimilina, remete
ekolozi koji smatraju da mu je dijapazon djelovanja još širi nego u DDT-a,
da je inhibitor presvlačenja svih fitofagnih vrsta pa i onih neutralnih koji
služe kao »rezervoar« za parazite štetnih defolijatora. Osim toga utvrđeno
je da je Dimilin ne samo larvicid već i ovocid, čime su pogođena ne samo
jaja štetnika već i njihovih predatora. Pa i dugotrajnost efikasnosti (neki
smatraju da je efikakan čak nekoliko mjeseci) smatra se nedostatkom, jer
to može imati posljedice za ekosistem, naročito stoga što djeluje na faunu
tla. Mnoge vrste Collembolla bivaju decimirane nakon tretiranja Dimilinom
što sigurno mora negativno utjecati na lanac ishrane organizama u šumskim
ekosistemima. Ne djeluje na štetnike plodova, pupova, minera i Homoptera.
Postoji mišljenje da bi kod suzbijanja borova četnjaka (Thaumatopoea pityocampa
Schiff.) bilo dobro u turističkim mjestima i zonama za rekreaciju
vršiti suzbijanje Dimilinom, a u ostalm kulturama sa B. thuringiensis.


U nastojanju da se nađe sredstvo koje bi selektivno djelovalo samo na
jednog štetnika, jer po mišljenju većine zaštitara takvo bi sredstvo imalo
budućnost, istraživanja su usmjerili svoja istraživanja na juvenilne hormone
odnosno njihove naloge (juvenoide) i na supstance koje proizvode za vrstu
specifične seksualne mirise (Pheromone). Prvi (juvenoidi) izazivaju teške
hormonalne poremetnje u tijelu sa letalnim terminusom, drugi (feromoni)
privlače mužjake koje onda možemo na razne načine uništiti prije nego
oplode ženke. Gustom i homogenom razdiobom feromona u sastojini dolazi
do dezorijentacije mužjaka, koji onda ne uspiju da pronađu suprotni spol.


Unatoč velikog napretka u pronalasku bioloških i biotehničkih metoda
za spriječavanje masovne pojave štetnih defolijatora, mnogi stručnjaci smatraju
da će i dalje biti neizbježna primjena kemijskih sredstava za njihovo
suzbijanje. Za sada su kemijska sredstva još neophodna u suzbijanju štet
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 18     <-- 18 -->        PDF

nika koji čine štete u stadiju imaga, za spriječavanje šteta od divljači, suzbijanje
korova i si. U najboljem slučaju ta će sredstva biti dio integrirane
zaštite šuma. S ekološkog stanovišta u stabilnim šumskim ekosistemima redovna
higijena šuma bit će dostatna za spriječavanje masovne pojave štetne
entomofaune i bolesti


U svijetu novih pogleda na šumu i njeno značenje, zaštita šuma dobila
je nove zadatke. Njen zadatak nije samo spriječavanje šteta koje nastaju
uslijed biotičkih ili abiotičkih za šumu nepovoljnih faktora. Moderna zaštita
ima u vidu šumu kao dio ekosistema u kome postoji biološka, ali i ekološka
ravnoteža. Očuvanje prirasta pod svaku cijenu nije više glavni cilj zaštite
šuma. Njen cilj je osigurati normalno funkcioniranje ekosistema koje
se sastoji u kruženju materije i nesmetanom protoku energije. Stoga ona
vodi računa o svim komponenatama ekosistema. Uspješna zaštita predstavlja,
dakle poznavanje strukture ekosistema ali i njegovo funkcioniranje. Stoga
se ona orijentira prije svega na rezultate sinekoloških istraživanja.


Istraživanje uzroka poremetnje ekološke ravnoteže, što rezultira pojavom
epidemijskog ugibanja svih triju dominantnih vrsta, baziraju na sinekološkim
istraživanjima. Oni nisu kratkog daha, ali su pretpostavka bez
koje ne može biti uspješnog povratka ka stabilnosti tih ekosistema.


Ugibanje jele u prebornim šumama Gorskog kotara i Like


Godine 1954. primjećeno je jače sušenje jele (Abies alba) u prebornim
mješovitim šumama jele, smreke i bukve u Gorskom kotaru i Lici. Jela se
tu nalazi u svome optimumu, šumski ekosistemi su dotada bili u primjernoj
stabilnosti. Stoga su istraživanja ove pojave provedena timski slično kao
kod sušenja drveća u nizinskim šumama, Rezultati petogodišnjih istraživanja
pokazuju da se antropogeni faktor može smatrati inicijalnim faktorom
u procesu sušenja. Intenzivniji zahvati u sastojinama uz povoljne klimatske
uvjete dovele su do masovne pojave moljca jelinih iglica (Argyresthia fundella).
Posljedice defolijacije kod četinjara su teže nego kod lišćara, jer
se asimilacijska površina daleko teže obnavlja. Zato je napad Argyresthie
rezultirao velikim brojem osušenih jelovih stabala. No u stabilnim ekosistemima
kao što su prirodne šume Gorskog kotara relativno se brzo samoregulacijom
uspostavlja biološka ravnoteža iako je na manjim površinama
došlo da sukcesije u regresivnom smislu. Argyresthia fundella nije jedini
pripadnik štetne entomofaune u šumama Gorskog kotara pa je istovremeno
utvrđena pojava jačeg intenziteta i drugih štetnih vrsta, za koje su u novonastaloj
situaciji stvoreni povoljni uvjeti za razvoj. Stoga se i dalje prati
gustoća populacije ovih štetnika, gradacijske i fluktuacijske krivulje, kao
i reakcija jele na promjenu ekoloških faktora. (Opalički K.)


Sušenje bukve u slavonskim i prigorskim šumama


To je treći problem koji je zabrinuo šumarske stručnjake. Sušenje bukve
jakog intenziteta utvrđeno je u području Kalnika, Bilogore, Papuka
i Petrove gore. Tim istraživača ekologa (ekofiziologa), fitocenologa, uzga


448
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 19     <-- 19 -->        PDF

jivača, zaštitara i uređivača obavio je istraživanja na tom području, a rezultat
se prema Prpiću i al. može sažeti u slijedećem:


Bukva je eurivalentna vrsta s obzirom na vlagu, toplinu i svjetlo. U
jednom pojasu svog vertikalnog rasprostranjeni a, koji je prvotno pripadao
zajednici hrasta kitnjaka (Querco-Carpinetum Croaticum) došlo je do promjene
ekoloških faktora (vlage i topline) pa i do fiziološkog slabljenja stabala,
koja je poslije napala gljiva Nectria ditissima (konidijski stadij Cylindrocarpon
wükommü Welenv. i još neke druge vrste iz roda Nectria.


Sadašnje bukove zajednice Fagetum illyiricum Horv. 38. festucetosum silvaticae
Rauš 1973., mozaično su raspoređene u arealu hrasta kitnjaka i
predstavljaju labilne ekosisteme, jer tu bukva nema sinekološke uvjete za
svoj razvoj. Ovaj primjer pokazuje koliko antropogeni faktor može utjecati
na biološku odnosno ekološku ravnotežu. U predjelu sušenja bukve,
čovjek je, naime, uklonio hrast kitnjak, a umjesto njega se proširila eurivalentnija
bukva kao edifikator. Unatoč svega rješenje za spriječavanje sušenja
još nije definitivno nađeno pa se istraživanja nastavljaju.


Sušenje lipe


Etiologija sušenja lipe je veoma slična onoj sušenja bukve. U panonskom
području Hrvatske dominira srebrenasta lipa {Tilia tomentosa Moench.).
Lipove šume tu singenetski recentna faza u kitnjakovo — grabovim
šumama (Carici pilosae — Carpinetum betuli Horvat.). Njen pridolazak tu
je uvjetovan antropogenim faktorima tj. intenzivnim sječama. Tilia tomentosa
je inače prema Horvatu, Glavaču i Ellenbergu vrsta stepskih šuma
(Aceri tatarici — Quercion zone odnosno Quercion frainetto acerris zone).
Lanac faktora izgledao bi ovako: intenzivna sječa, promjena klime u smislu
povećanja humidnosti posljednjih 20 godina, defolijatori i patogene gljive
od kojih je najviše zastupana Armillaria mellea Vahl et Freies, koja se u tom
lancu najčešće pojavljuje kao posljednja karika. (Hren, Harapin, Halambek).


Ovim niti izdaleka nisu iscrpljeni svi problemi koji se javljaju u zašti
šuma u nas. Šumarske znanstvene institucije prate sve patološke pojave
u šumskim rasadnicima, sastojinama i kulturama i brzorastućih vrsta
četinjara i lišćara, vrše determinaciju i istražuju ekološke faktore koji
uvjetuju pojavu štetne entomofaune i patogenih gljiva. Naročita se pažnja
posvećuje štetama i bolestima u rasadnicima i kuturama. Te su kulture
izvrgnute opasnostima od importiranih štetnika i patogena. Spominjemo
samo neke: Melanophila picta, Agrillus suvorvi, Monosteira unicostata na
topolama. Od patogena: Scirrhia acicolla na alepskom boru, Verticicladiella
procera na borovcu, Coryneum cardinale na čempresu, Marssonina populina topoli, Endothia parazitica na kestenu.


Veliki problem koji se kontinuirano javlja na kršu jest borov četnjak
(Thaumatopoea pityocampa Schiff.) i borov savijač Rhyacionia buoliana
Schiff.). Suzbijanje borova četnjaka već se nekoliko godina uspješno vrši
bakterijskim preparatom na bazi Bacillus thuringiensis (industrijski preparat
»Dipel«). U novije vrijeme postižu se vrlo dobri rezultati Dimilinom. Suzbijanje
ovim sredstvom kao i stalno praćenje gustoće populacije, te prou
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 20     <-- 20 -->        PDF

čavanje ekoloških faktora koji dovode do tprenamnažanja ovoga štetnika (naročito
parazitskog kompleksa) pridonose uspješnom rješavanju problema
koji nam ovaj štetnik zadaje naročito u turističkim predjelima priobalnog
pojasa Primorja, Istre i Dalmacije.


Izostavili smo (namjerno) problematiku organizacije zaštite šuma i kadrova
u zaštiti, jer su to pitanja koja bi zbog svoje važnosti trebala biti
posebno tretirana, a svakako prejudiciranje bez udruženog rada ne bi bilo
korisno.


Dijagnostičko-prognozna služba organizira se s velikim zakašnjenjem,
a broj znanstvenih radnika koji se bave zaštitom šuma odnosno šumarskom
entomologijom i fitopatologijom ne zadovoljava.


LITERATURA


1.
Androić , M.: Argyresthia fundella F. R. moljac jelina iglica — uzročnik
sušenja jele u Gorskom kotaru. ŠL 7—5, Zgb., 1960.
2.
Androić, M., Klepac, D.: Problem sušenja jele u Gorskom kotaru, Lici i
Sloveniji. ŠL 1—2, Zgb., 1969.
3.
Androić, M., Cestar, D., Hren, V.: Istraživanje uzroka i posljedica sušenja
prirodnih jelovih šuma u SR Hrvatskoj. »Radovi« Sum. instituta Jastrebarsko
br. 23. Zgb., 1975.
4.
Androić , M.: Entomološki faktor u lancu uzroka koji dovode do poremetnje
ekološke ravnoteže u šumskim ekosistemima. ŠL 11—12, Zgb., 1978.
5.
Androić , M.: Effets economiques et ecologiques de la defoliation causee par
le Bombyx disparate (Porthetria dispar L.) dans les ecosystemes forestiers.
Zaštita bilja Vol. XXIX, br. 143—144, Bgd., 1978.
6.
Androić , M.: Prethodni rezultati timskog istraživanja uzroka sušenja hrasta
u Slavonskim šumama. Zbornik o 100. obljetnici šumarstva jugoistočne Slavonije.
Centar za znanstveni rad IAZ — Vinkovci. Zgb., 1975.
7.
Androić , M.: Slavonske šume kao ekosistem. Ibid.
8.
Dekanić , L: Utjecaj visine i oscilacije nivoa podzemne vode na sušenje
hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). ŠL 7—10, Zgb., 1975.
9.
Glavaš , M.: Prilog poznavanju Ophiostoma quercus Georgev. Nannf, u našim
hrastovim šumama. Magistarski rad u rukopisu.
10.
Harapin , M.: Istraživanje biljnih bolesti i štetnika i ostalih faktora u rasadnicima,
kutlurama i «astojinama, te njihovo suzbijanje. Izvještaj SIZ-u za
znanstveni rad za 1976 — 1980. g.
11.
Haus b rough , J. R.: Training, Extention and International cooperation
in forest dieasis Research. Referat na Šum. kongresu u Kiotu 1980.
12.
Hren , V.: Epidemijsko ugibanje i sušenje lipe. Izvještaj SIZ-u za znanstveni
rad 1976—1980.
13.
Klepac , D.: Istraživanje parazita u hrastovim šumama koje se suše. Zavod
za istraživanje u šumarstvu, Zgb., 1974.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 21     <-- 21 -->        PDF

14.
Kraljić, B., Golu bo vic, U.: Ekonomske posljedice sušenja hrasta lužnjaka
(Quercus robur L.), šum. list br. 1—2, Zgb., 1980.
15.
Mi kl oš. I.: Sušenje jasena u nizinskim šumama. Izvještaj SIZ-u za znanstveni
rad za 1976—1980. g.
16.
Opalički , K.: Mineri i defolijatori jele i njihovo učešće u procesu sušenja
jele. ŠL 3—4, Zgb., 1970.
17.
Prpić , B., Rauš , Đ., M a t i ć, S.: Posljedice narušavanja ekološke ravnoteže
nizinskih šumskih ekosistema hidromelioracijskim zahvatima u površini retencije
Kupčine. ŠL 5—7, Zgb., 1977.
18.
Prpić , B.: Ekološka istraživanja u području sušenja hrasta lužnjaka. Izvještaj
SIZ-u za znanstveni rad 1976—1980. g.
19.
Prpić , B.: Sušenje bukve. Izvještaj SIZ-u za znanstveni rad 1976—1980. g.
20.
Spaić , I.: Neki od glavnih problema zaštite šuma u Slavoniji s osobitim
obzirom na značaj entomofaune. Zbornik radova i Znanstvenog Sabora Slavonije
i Baranje. Osijek 1970.
21.
Spaić , Sadašnje zdravstveno stanje šuma na području jugoistočne Slavonije.
Zbornik radova povodom 100. g. šumarstva jugoistočne Slavonije. Centar
za znanstveni rad Vinkovci, Zagreb, 1974.
22.
Spaić , I.: O sušenju hrastika. ŠL 7—9, Zgb., 1974.
23.
Vajda , Z.: Utjecaj klimatskih kolebanja na sušenje hrastovih posavskih
i donjodravskih nizinskih šuma. Zgb., 1948.
24.
Žunko , O.: Šumski požali u SR Hrvatskoj (1971—1980). »Radovi« Šumarski
institut Jastrebarsko, br. 46, 1982.
Present Problems of Forest Protection in Our Country


Summary


Based on the investigations of dying back ethiology of some dominant tree
species in forest ecosystems of Croatia, the author presents the epidemic dying
back as a consequence of the disturbance in ecological balance recently and in
the further past. An the majority of cases climatic and anthropogenic factors are
initial in a chain of factors which finally result in dying back on large surfaces.


An the costal region and on islands of SR Croatia forest fires represent a
very serious problem. As a consequence of the said disturbance in the continental
part the following problems arise:


1. epidemic dying back of fir in selection forests of Gorski Kotar and Lika
2. dying back of oak, elm and ash in lowland forests
3. dying back of beech in mountain forests of Slavonia
4.
dying back of linden.
Defoliators and pathogenous fungi play an important part in the proces of
dying back: Argyresthia fundella F. R. (Hyponomeutidae) in fir stands, Lyman
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 22     <-- 22 -->        PDF

tria dispar L. and Euproctis chrysorrhoea L. (Lymantriidae), Tortrix viridana L.
{Tortricidae), Thaumatopoeidae) and others in lowland forests, Nectria sp. in
beech stands and Armillaria mellea with linden.


Some inadequate measures in forest management and all those activities
which have an influence on the water level in the soil, are to be mentioned as
the antropogenic factors.


IZ ŠUMARSKOG LISTA 1906. GODINE


Broj slušača na hrvatskoj šumarskoj akademiji u Zagrebu, iznaša u zimskom
semestru g. 1905/906 u I. godištu 9, u drugom 11 i u trećem 11 ili ukupno 31.
Od ovih je iz Hrvatske i Slavonije njih 27, iz Bugarske 3, iz Bosne 1. Redovitih je
trideset a jedan izvanredni.


Osim toga nastavljaju tri absolventa akademije nauke, i to trojica njih na
mudroslovnom a jedan i pravoslovnom fakultetu sveučilišta u Zagrebu.


(Br. 1, str. 79)


Tečaj za drvare. Iz krugova trgovaca sa drvima, potaknuta je više puta u »Hrvatskom
trgovačkom listu« ideja, da se u Zagrebu u okviru »Merkurovih« škola,
uredi posebni tečaj za one trg. namještenike, koji se žele posvetiti trgovini drvima.
Žali bože — kako iste novine najavljuju, te su nakane do sada najviše s materijalnih
razloga neizvedive. I mi bi takovo poduzeće radostno pozdravili.


(Br. 1, str. 79)


Glas iz naroda — proti kozama. Da narod sam od svoje volje uzdigne glas na
obranu svojih šuma, a proti držanja koza, svakako je u nas do sada još osamljeni
pojav, pa s toga vriedan, da se zabilježi. Zemljištna zajednica urbarske obćine
»Selište srpsko« u kotaru Rutinskom, županije bjelovarsko-križevačke — uviđajuć
štetne posljedice — paše koza po svojim šumama i šikarama, zaključila je na 7.
siječnja t. g. po većini svojih ovlaštenika, umoliti kotarsku oblast, za odredbu
stroge zabrane paše koza po svim njihovim obćinskim šumama i šikarama. Očiti
je to znak, da se vremena, da se vremena menjaju a i mi u njima.


(B. 4, str. 168)