DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1982 str. 11     <-- 11 -->        PDF

UDC: 630:4 »312« (479/13) Sum. list 106 (1982): 441


AKTUALNA PROBLEMATIKA ZAŠTITE ŠUMA U NAS


Prof, dr Milan ANDROIĆ


Šumarski fakultet Zagreb
Šimunska c. br. 25


SAŽETAK. U SR Hrvatskoj aktualna je zaštita šuma od požara
te štete koje su posljedica poremećenja ravnoteže u šumskim ekosistemima.
Zaštita šuma od požara posebno je aktualna na priobalnom
području i na otocima a posljedice poremećenja ekološke
ravnoteže u kontinentalnom dijelu. Štete od poremećenja ekološke
ravnoteže opširnije su obrađene za:


1. epidemijsko ugibanje i sušenje dominantnih vrsta drveća
u nizinskim šumama,
2. ugibanje jele u prebornim šumama Gorskog kotara i Like,
3. sušenje bukve u slavonskim prigorskim šumama i
4. sušenje lipe.
Rezultati provedenih istraživanja pokazuju, da je poremećenje
ravnoteže u šumskim ekosistemima posljedica iskorišćivanja šuma
pri čemu se, iz raznih razloga, nije vodilo dovoljno računa o uvjetima
koji su nužni za ekološku ravnotežu.


UVOD


Razvojem biološke znanosti, a naročito ekologije došlo se u posljednje
vrijeme do dublje spoznaje o značajnoj ulozi koju šumski ekosistemi imaju
u biosferi i za egzistenciju čovjeka na zemlji. Na šumu se više ne gleda kao
na objekt koji služi samo kao resurs za sirovinu potrebnu za ogrijev, drvnu
i drvno-prerađivačku industriju. Zakon o šumama SRH u 1. članu općih
odredbi definira šumu i šumsko zemljište kao dobro od općeg interesa koje
uživa posebnu zaštitu .. .


»Šume su specifično prirodno bogatstvo te s općekorisnim funkcijama
predstavljaju posebne prirodne i gospodarske uvjete rada«. U drugom
članu toga zakona navode se općekorisne funkcije šuma koje se odražavaju
u: »zaštiti zemljišta i drugih objekata od erozije, bujica i poplava;
utjecaju na vodni režim i hidroenergetski sustav; u utjecaju na plodnost
zemljišta i poljoprivrednu proizvodnju; u utjecaju na klimu; u zaštiti i
unapređivanju čovjekove okoline; u stvaranju kisika i pročišćavanju atmosfere;
u utjecaju na ljepotu krajolika; u stvaranju povoljnih uvjeta za liječenje,
oporavak, odmor i rekreaciju, za razvitak turizma i lovstva i za općenarodnu
obranu.«


441