DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 91     <-- 91 -->        PDF

ljavanje, prof, dr Šime Meštrovi ć — Zaštita prirode, nacionalni parkovi, parkiranje,
mr Ivan M r z 1 j a k, prof, dr Katiea Op a lički — Zaštita šuma, šumarska
entomologija, šumarska fitopatologija, prof, dr Ankica P r a n j i ć — Dendrometrija,
uređivanje šuma, rast i prirast šumskog drveća, šumarska fotogrametrija,
ing. Oskar P i š k o r i ć — Povijest šumarstva i publicistika, prof, dr Rudolf
Sab ad i — Ekonomika šumarstva i prerade drva, organizacija rada.


Glavni i odgovorni urednik:


Prof. dr Branimir Prpić


Tehnički urednik:


ing. Oskar Piškorić


Lektor:


Vesna Smokrović-Bingulac, prof.


Adresa uredništva i uprave Šumarskog lista: Zagreb, Trg
Mažuranića 11; tel. br. 444-206 i 449-686; račun kod SDK Zagreb 30102-678-6249.
Šumarski list izlazi godišnje u 12 brojeva. Godišnja pretplat a za ustanove i
radne organizacije 1200.— dinara, za pojedince 200.— dinara, za studente, đake i
umirovljenike 100.— dinara, za inozemstvo 1500— dinara.


Separat i se dobiju samo po unaprijed poslanoj narudžbi i količini od najmanje
30 primjeraka. Separate plaća autor.


Cijena oglašavanja:
1/1 stranice 5.000,— dinara,
1/2 stranice 3.000,— dinara,
1/4 stranice 2.000,— dinara.


Časopis je oslobođen od plaćanja osnovnog poreza na promet proizvoda na
temelju mišljenja Republičkog sekretarijata za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu
SR Hrvatske br. 1416/1974. od 22. 03. 1974. g.


Tisak: »A. G. Matoš« Samobor


Publisher: Union of Forestry Societies of Croatia — Editure: L´Union des Societes
forestieres de Croatie — Herausgeber: Verband der Forstvereine Kroatiens
Zagreb, Mažuranića trg 11 — Tel. 444-206 i 449-686.