DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Pedološki uvjeti


Rezultati pedoloških istraživanja u mladim kulturama smreke na području
Šumskog gospodarstva Delnice pokazuju široki raspon pedosistematskih
jedinica različitih fiziografskih i fiziološko-ekoloških osobina.


Biološki potencijal smreke u okviru postojećih ekoloških uvjeta limitiran
je nejednakom opskrbom glavnim edafskim vegetacijskim činiocima (voda,
hraniva, zrak i toplina) što rezultira različitim rastom i prirastom.


U grafičko-tabelarnom prikazu (si. 1.) dati su osnovni pedoekološki pokazatelji
u istraživanim kulturama obične smreke u Gorskom Kotaru.


Rekordan srednji visinski prirast utvrđen je na plohi Klana 7, u kulturi
s najnižom nadmorskom visinom od cea 300 m s eutričnim smeđim tlom
na rastresitom skeletoidnom potočnom koluviju. Tlo karakterizira velika dubina
soluma slabo kisela reakcija, bogatstvo organske tvari s blagom formom
humusa te pokretna bočna i podzemna voda koja uvjetuje aerobne procese.
Uz vrlo povoljnu konstelaciju edafskih vegetacijskih činioca na prirast smreke
pozitivno je utjecalo mezoklimatska inverzija (uvala) uz dugo vegetacijsko
razdoblje.


Na strmim padinama 50 do 100 m iznad plohe Klana 7 nalaze se plohe
Klana 6 i Klana 8. Na pješčenjačkoj matičnoj stijeni formirala su se distrična
smeđa i distrična smeđa lesivirana srednje duboka tla izložena jakom
isušivanju vjetrom uz povišene temperature zraka zbog utjecaja submediterana.
Nepovoljni vanjski klimatski utjecaji, veći nagib terena, propusno skeletoidno
tlo uz relativno malu fiziološki aktivnu dubinu uvjetuju brzi gubitak
aktivne vlage i suhu i toplu pedoklimu, koja ne odgovara biološkim
zahtjevima smreke. Stoga je i rast ovih kultura najsporiji.


Iza najnaprednije kulture Klana 7 slijedi grupa kultura na silikatima
Skrad 12, Fužine 5 i Crni Lug 9 u rasponu nadmorskih visina od 750 do 800


m. Na sitnozrnim i krupnozrnim pješčenjacima i aluvijalnim pjeskovito ilovastim
skeletoidnim nanosima morenskog porijekla formirala su se distrična
smeđa i smeđa podzolasta tla. Uzevši u obzir da najnaprednija kultura Klana
7 reprezentira vrlo male površine to proizlazi da su plohe 5, 7 i 12 reprezentanti
površina sa silikatnom podlogom u Gorskom Kotaru, koje zauzimaju
vodeće mjesto po produktivnosti s obzirom na smreku. Ova konstatacija
je u skladu s dosadašnjim spoznajama.
Iznimku predstavlja podzol na kvartarnim silikatnim akumulacijama
Matić poljane (ploha Mrkopalj 1) na 1055 m nadmorske visine gdje smreka
relativno sporo raste prvenstveno zbog kratke vegetacijske sezone.


Slijede tla na vapnencima. Za smreku se pokazalo najproduktivnije lesivirano
tlo u vrtači i smeđe tlo na 930 m n. v. (plohe Mrkopalj 2 i 3) za razliku
od lesiviranih i smeđih tala na nižim nadmorskim visinama između 700
i 850 m (plohe Fužine 4, Crni Lug 10, Skrad 13). Tumačenje ovih razlika valja
prvenstveno tražiti u količini oborina koje u višim predjelima kompenziraju
silazni gubitak vode iz tla kroz propusnu stijenu.


Osobitost u pedosistematskom pogledu predstavlja izlužena duboka rendzina
na plohi Gerovo 11. Visoki sadržaj CaC03 uz jako alkalnu reakciju predstavlja
značajan limitirajući činioc uspijevanja smreke.


Posebno slabo uspijevanje pokazuju mlade kulture smreke na dolomitnoj
rendzini. Zbog pomanjkanja reprezentativne plohe nije bilo moguće uključiti
ovaj tip tla u predmetna istraživanja.