DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 68     <-- 68 -->        PDF

STRANA STRUČNA LITERATURA


BOLETIN DE LA ESTACION CENTRAL
DE ECOLOGIA br. 17, Madrid 1980.


donosi:


Velez Munoz, R.: Šumski požari i
uređivanje zapaljivog materijala u mediteranskim
ekosistemima Španjolske


Zapaljivi šumski materijal u mediteranskim
ekosistemima karakterizira opći pirofitizam
i veliko mnoštvo grmolike vegetacije.
ICONA (Institut za zaštitu prirode)
načinio je 1978. god. plan uređenja
tog materijala radi spriječavanja požara
i program istraživanja, koji je obuhvatio:
studiju razvoja vegetacije poslije požara;
eksperimentalne kontrolirane požare i pašarenje
da bi se taj zapaljivi materijal
smanjio; studiju razvoja površina na kojima
su se 1976 i 1977. god. obavljala preventivna
suzbijanja štetnika na jugu Španjolske,
te ekonomsku studiju o usitnjavanju
i iskorišćavanju ostataka od sječe.


Guiral Pelegrin, J., Perez Bujarrabal,
E.: Radna shema i plan studije
za izradu projekta zaštite vlažnih područja


U članku se prikazuju radna shema i
sadržaj studije o ruralnom uređenju i
ekološkoj zaštiti bazena i lagune Gallocanta,
što bi moglo poslužiti za izradu i
drugih studija na temu zaštite. Kod opisivanja
raznih etapa ukazuje se na potrebu
da se planovi studije prikažu i javnosti,
osobito pučanstvu dotičnog područja.
Kao osnovni kriteriji za selekciju raznih
alternativa navode se: unapređenje
ruralnog ambijenta, bolje iskorišćivanje
prirodnih rezursa i djelotvornija ekološka
zaštita.


Fernandez Haeger.J., HernandoCasal,
J. A., Torres Esquivias,


J. A.: Laguna Zonar (Cördoba)
Opisuju se glavne karakteristike lagune
Zonar (Cordoba, jugozapadna Španjolska).
Spominje se glavne vrste avifaune i
ihtiofaune, među kojima se ističu Oxycura
leucocephala od ptica i Atherina monchom
od riba. Tretiraju se glavni problemi
zaštite lagune i ukazuje na potrebu
da se ona proglasi integralnim rezervatom.


Diaz Luna, J. L.: Dihotomski ključevi
za determinaciju vrsta slatkovodnih
riba Španjolske


U članku se predlažu specifične taksonomske
tabele za sve slatkovodne ribe
Španjolske.


Garcia de Jalön Lastra, D.:
Utjecaj rezervoara »Pinilla« (Madrid) na
makroinvertebrata bentosa rijeke Lozoya


Ocjenjuje se učinak rezervoara »Pinilla«
na strukturne promjene makrobentoskih
zajednica, do kojih dolazi uzvodno i nizvodno
od brane.


Sua rez Cardona, F.: Uvod u studiju
ornitocenoza dviju poluotočnlh stepskih
područja: Iberske stepe i stepe u
centralnoj depresiji doline Ebra


Ovom se studijom želi upotpuniti postojeća
saznanja o ptičjim zajednicama
centralnih iberijskih stepa. Istraživanja
su usredotočena na dva različita područja:
visoravan blizu lagune Gallocanta i
semiaridna područja doline Ebra. Pri opisivanju
strukture vegetacije upotrebljena
je linealna metoda, a za brojanje ptičjih
zajednica metoda transekta. Rezultati
sü izloženi tekstualno i tabelarno. Analizirane
su specifične komponente svake
zajednice i njena struktura kao sistem.
Kvalitativna komparacija omogućuje razlikovanje
dvaju tipova stepe: jedne cen