DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Šum. list 106:49


ŠUMARSTVO DRUGIH ZEMALJA


JAPANSKO ŠUMARSTVO U BROJCI I SLICI
Japanese Forestry in figures


Prof, dr Dušan Klepac


Položaj (Situation): Japan se nalazi u Aziji na Tihom Oceanu
od 28« do 46o sjeverne geografske širine.
SFR Jugoslavija: SFR Jugoslavija se nalazi na Jadranskom
moru od 40»5r do 46053´ sjeverne geografske
širine.


CHINA


SI. 1. Geografski položaj Japana
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Geografske karakteristike:
Japan se sastoji od 4 glavna otoka koji


(Geographical characteristic)
se protežu od sjevera prema jugu na udaljenosti
od oko 3.000 km: HONSCHU,
KYUSHU, HOKKAIDO i SHIKOKU te od


3.422 manjih otoka (vidi si. 1).
Japan je planinska zemlja sa 79°/o brežuljaka,
brda i planina; 250 od tih planina
više su od 2.000 m. Najviši vrh je
MOUNT FUJI (3.776), spavajući vulkan i
simbol Japana.
SFRJ:
je poluotok sa 725 otoka i otočića, također
je planinska zemlja sa 703/o brežuljaka,
brda i planina; 80 od tih planina
više su od 2.000 m. Najviši vrh je TRIGLAV
(2864).


^1


SI. 2. Kultura; Cryptomeria japonica D. Don., »Sugi« u Kitoyama, Kyoto Pref.
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 53     <-- 53 -->        PDF

SI. 3. Kultura Chamaecyparis obtusa Sieb and Zucc »hinoki« u Owase, Mie Pref.


Klima Japana:


je različita — od subtropske do hladne


(Japanese climate)


oceanske s prosječnim godišnjim oborinama
od 1.200 do 3.600 mm. Srednja godišnja
temperatura u Tokiju je 14<>C.


SFRJ:


različita od mediteranske do kontinentalne
s prosječnim godišnjim oborinama
od 400 do 2.500 mm. Srednja godišnja
temperatura u Zagrebu je oko lloC.
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Površina Japana:


372.313 kms
SFRJ:
(Total area of Japan)


255.804 km2
Broj stanovnika Japana:


115,300.000


(Population of Japan)


22,344.000


SFRJ:


SI. 4. Plantaža bambusa — Phyllostachis sp.,
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Godišnji prirast stanovništva Japana:


(Annual population increment in °/e)
SFRJ:
Napučenost Japana:
(The density of population in Japan)
SFRJ:


Šumska površina Japana:


(Forest area in Japan)


SFRJ:
Postotak šuinovitosti Japana:


(Forest area in B/o of the total area)
SFRJ:


Broj hektara šumske površine po
jednom stanovniku u Japanu


(Forest area per capita)


SFRJ:


Vrste drveća Japana:


(Trees of Japan)


l´Vo


oko l´Vo


306 stanovnika/km2
87 stanovnika/km2


25,260.000 ha
8,831.000 ha


68!Vo


0.23 ha
0.40 ha
1.
oblast subtropskih šuma: Ficus wightiana
Benth., Ficus retusa L., Calophyllum
inophyllum L., Shiia sieboldii
Mak., Qucrcus subgenus, Cyclobalanopsis
sp., Machilus thunbergii S. and
Z., Distylium racemosum S. and Z.
2.
umjereno topla oceanska oblast: Castamopsis
sp., Ilex integra Thumb.,
Bladhia japonica Thumb., Camellia japonica
L., Symplocos prunifolia S. and
Z., Quercus myrsinaefolia BI.
3.
umjereno hladna oceanska oblast: Fagus
crenata BI., Quercus crispula BL,
Acer palmatum Thumb., Aesculus turbinata
BL, Abies firma S. and Z., Tsuga
sieboldii Carr., Cryptomeria japonica
D. Don., Chamecyparis obtusa Sieb,
Thujopsis dolabrata Z. and S., Sciadopitys
verticillata S. and Z., Pseudotsuga
japonica Beiss., Thuja standishii
Carr., Pinus pentaphylla Mayr., Abies
homolepis S. and Z., Tsuga diversifolia
Mast.,
4.
oblast mješovitih crnogoričnih i bjelogoričnih
šuma:
Quercus dentata Thunb., Ulmus davidiana
Planch, var, japonica Nakai,
Fraxinus mandshurica Rupr, var. japonica
Max., Acer miyabel Max., Picea
jezoensis Carr.
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 56     <-- 56 -->        PDF

V J
: #´´
- ´j
-J Jll
Mbiak^.
~.


OS
SI. 5. Prirodne borove šume Pinus thumbergii Pari — tipični japanski pejsaž


5.
Hladna oceanska oblast:
Picea hondoensis Mayr., Picea jezoensis
Carr., Abies veitchii Lindl., Abies
mariensii Mast Far Schm.
Postanak šuma Japana: 60°/o prirodne šume i 40°/o kulture i plan(
Origin of Japanese forests) taže.
SFRJ:
oko 90°/o prirodne šume i oko 10°/o kulture
i plantaže.
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Odnos vlasništva šuma Japana:


(Structure of the forest ownership)
SFRJ:


Drvna zaliha Japana:


(Growing stock in Japan)
SFRJ:


58´% privatne


42°/o državne šume
70°/o u društvenom
30Vo u individualnom posjedu


oko 2,2 milijarde ms ili 87 ms/ha i to


ćOV« crnogorice i 40% bjelogorice.
oko 1 milijardu m3 ili 110 m3/ha i to
703/o bjelogorice i 30% crnogorice.


SI. 6. Prirodna sastojina Cryptometria japonica D. Don
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Godišnja sječa šuma u Japanu:


(Annual cutting volume)


SFRJ:


Godišnja potrošnja drva u Japanu:


(Annual wood consumption in Japan)
SFRJ:


Godišnja potrošnja drva po jednom


stanovniku u Japanu


(Annual wood consumption per


capita in Japan)


SFRJ:


Broj ljudi zaposlenih u šumarstvu
Japana:


(Forestry Labor)


SFRJ:


Broj Nacionalnih parkova u Japanu:


(Number of National parks)


SFRJ:


Godišnje pošumljavanje u Japanu:
(Annual reforestation in Japan)


SFRJ:


Glavne vrste drveća
u pošumljavanju Japana:


(Principal species in reforestation
of Japan)


* Najveći iznos dosegnula je godišnja sječatoga sječa se sve više smanjuje.
oko 35 mi li on a m´ *


oko 20 miliona m3
oko 110 miliona ms (oko 70°/» otpada na
uvoz)


oko 20 miliona ms


oko 1 m3


nešto manje od 1 m3
oko 200.000


oko 50.000
Nacionalnih parkova 27 s ukupnom površinom
od oko 2 miliona ha.
20 Nacionalnih parkova i prirodnih rezervata
većih od 1.000 ha s ukupnom površinom
od 221.278 ha.
godišnje nekoliko stotina hiljada hektara;
na pr. 300.000 ha u 1950. god.,


430.000 ha u 1954. god.,
350.000 ha u 1970. god.
te 180.000 ha u 1979. godini,
godišnje nekoliko desetaka hiljada hektara;
na pr.:
21.900 ha u 1954. god.,
18.586 ha u 1970. god.,
47.475 ha u 1979. godini
1.
oblast subtropskih šuma:
Casuarina egvisetifolia L. i Pinus luchuensis
Mayr.
2.
umjereno topla oceanska oblast:
Cryptomeria japonica Don. D., Chamaecyparis
obtusa Lieb., Chamaecyparis
pisifera S. and Z., Pinus thunbergii
Pari, Pinus densiflora Sieb, and
Zucc, Cinnamomum camphora Sieb.,
Paulownia tomentosa Steud., bambusi
(Bambucaceae) itd.
3.
umjereno hladna oceanska oblast:
Cryptomeria japonica Don. D., Chamaecyparis
obtusa Lieb., Pinus densiflora
Sieb and Zucc.
1967. god. kad jt posječeno 57,5 miliona m3. Poslije
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 59     <-- 59 -->        PDF

u oblasti mješovitih cmogorianih i listopadnih
šuma i hladnoj oceanskoj
oblasti:
Picea glehni Mast, Larix leptolepis
Gord, Abies sachalinensis Mast. Fr.
Schm., Picea jezoensis Carr itd.


IZVORI


1. Forestry In Japan, 1981, edited by Japan, Forest Technical Association.
2.
The Current State of Japanese Forestry, Kyoto Japan 1981, Contributions to the XVII IUFRO
WORLD CONGRESS.
3. BOESCH Hans: Japan, Georg Westermann, Verlag, Braunschweig 1978.
4. Jadran, vodič i atlas, Jugoslavenski Leksikografski Zavod Zagreb.
5. Handy facts for travellers 1980/81 — Japan, KLM, Royal Dutch, Airlines.
6. Vladimir Devide: Japan, tradicija i suvremenost, Centar za informacije i publicitet, Zagreb 1978.
7. JAPAN — Mensch und Natur, Der Kosmos im September 1981, Heft 9/1981.
8.
Administration of Forests and Forestry in Japan, Forestry Agency, Ministry of Agriculture and Fisheries,
Tokio.
9. Statistički godišnjak SFRJ od godine 1945—1964., 1971., 1980.
10. Atlas Svijeta, Zagreb 1974., Jug. Leksikografski Zavod.
11.
Branko Kraljič: Ekonomika šumarstva, Zagreb 1975.
Fotografije od 1—6 su uzete iz studije pod brojem 1.
Društveni proizvodf ´Japana i SFR) Jugoslavije
Gross Domestic Product of Japan and SFR Jugoslavia


Tabela 1*
Društveni proizvod u Stanovništvo
Društveni proizvod po
stanovniku
Godina milijunima stalnih
dolara iz 1975 u milijunima Dolari Indeks
(Svijet = 100)
Gross domestic Real product per head
Year
product
millions constant
1975 dollars
Population
in millions Dollars Indices
(World = 100)


JAPAN


1975 385.316 110,95 3,473 243
1970 291.553 104,39 2,793 216
1960 103.529 93,22 1,111 116
1950 48.969 82,90 591 81
1938 51.907 70,59 735 120
1910 16.319 49,18 331 69


SFR JUGOSLAVIA


1975 37.858 20,25 1,870 131
1970 28.714 19,38 1,482 115
1960 15.181 18,42 824 86
1950 7.667 16,35 469 64
1938 6.757 15,87 426 70
1910 4.109 12,75 322 67


* Izvor Ivo Vinski: Kretanje društvenog proizvoda Svijeta od 1910. do 1975.
godine.


ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Tabela 2*


Godišnje stope rasta društvenog proizvoda obračunanog u stalnim dolarima
iz 1975. (u postocima) za Japan i SFR Jugoslaviju
Annual rates of growth of gross domestic product valued at constant
1975 dollars (per cent) for Japan and SFR Jugoslavia


Godine
Years
Sveukupni društveni
proizvod
Gross domestic
product
Stanovništvo
Population
Društveni proizvod
po stanovniku**
Real product
per head
JAPAN


1970 — 1975 5,7 1.2 4.5
1960 — 1970 10.9 1.1 9.7
1950 — 1960 7.8 1.2 6.5
1938 — 1950 0.5 1.3 1.8
1910 — 1938 4.2 1.3 2.9
1910 — 1975 5.0 1.3 3.7


SFR JUGOSLAVIA


1970 — 1975 5.7 0.9 4.7
1960 — 1970 6.6 0.5 6.0
1950 — 1960 7.1 1.2 5.8
1938 — 1950 1.1 0.2 0.8
1910 — 1938 1.8 0.8 1.0
1910 — 1975 3.5 0.7 2.7


Izvor: Ibidem kao tabele 1.


* Japan je na vrhu međunarodne ljestvice porasta društvenog proizvoda.
Tabela 3*


Osnovni pokazatelji za Japan i SFR Jugoslaviju
Basic Indicators for Japan and SFR Jugoslavia


Društveni proizvod
po stanovniku


71 GNF1 per capita
OJ -Prosječna god.
inflacija u %

.


Pros; ečni god
rast


Avercise annu.


Is


grow th (per
cent) 1960-79


CT*


1 li


Average of inflation


(per cent)
1960—70 1970—79 a a) Sua


cd?


5 o


.


33*9


M´5 OJ


as_ w3


§


3
33a ´ c rt


Č.S,


O U


a>.ßo\


g„fc


as-a


ob


Q2


II So


8fi


1
JAPAN
115.7 372 8.810 9.4 4.9 8.2 76
SFR JUGOSLAVIA
22.1 256 2.430 5.4 12.6 17.8 70


* Izvor: THE WORLD BANK, WORLD DEVELOPMENT REPORT, WASHINGTON,
D. 6, August 1981.