DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 38     <-- 38 -->        PDF

PRIPREME ZA ORGANIZIRANJE IUFRO KONGRESA I NJEGOVO PROVOĐENJE
TREBAJU PREUZETI ŠUMARSTVO I PRERADA DRVETA KAO STRUKA U


CJELINI


Imajući u vidu spomenute ciljeve, o kojima svakako treba raspravljati sasvim
je jasno da se organiziranje kongresa postavlja kao zadaća naših struka u cjelini.
Ako pri tome mislim na šumarstvo i preradu drveta u cjelini, imajući u vidu
privredu, naučni rad i školstvo, onda je logično da svaki OOUR šumarstva i prerade
drveta u Jugoslaviji treba biti angažiran, jer u krajnjoj konkesvenci, sve što
će pripremiti za kongres, pripremit će za sebe, odnosno za uspješnije gospodarenje
svojom šumom i za uspješniju preradu drvne sirovine.


Da bismo lakše shvatili kakve trebaju biti organizacione pripreme i organizacioni
forum kojeg treba pripremiti kongres, želio bih ponešto iznijeti o praksi i o
iskustvima u dosadašnjim organizacijama IUFRO kongresa. Na osnovu dosadašnje
prakse, rad na pripremi i provođenju kongresa mogli bismo podijeliti na četiri
područja ili grupe:


— S obzirom da se radi o IUFRO kongresu, IUFRO organizacija sama priprema
sve materijale koji se odnose na srž kongresa (svi tipovi referata itd.). Svakako
bi bilo poželjno, a i potrebno je, da se kod toga IUFRO usaglasi sa zemljom domaćinom
o principijelnim pitanjima. Nadalje, potrebno je da na kongresu bude
što veći broj Jugoslavena s referatima i sa sličnim doprinosima, sa solidno predstavljenom
i vrlo kvalitetnom materijom. U tome sklopu ova zadnja zadaća ozbiljno
obavezuje da naše naučno-istraživačke institucije i njihovi pojedinci već sada
započnu s takvom pripremom.
— Drugi sklop zadaća odnosi se na organizacijsko provođenje kongresa. Taj
dio priprema u potpunosti pripada domaćinu kongresa, U ovom slučaju — nama.
Domaćin kongresa organizira sav tehnički dio, razumljivo u dogovoru s IUFRO.
Uobičajeno je da taj rad preuzima centar za organiziranje kongresnih djelatnosti,
odnosno da se taj rad podijeli između centara i domaćina, već prema dogovoru.
— Treće područje radova odnosi se na organizaciju provođenja terenskog dijela
kongresa, tj. tzv. terenskih ekskurzija. Ta zadaća pripada u cjelini domaćinu
i predstavlja našu najveću obavezu. Za tu zadaću potrebeno je pripremiti rezultate
našeg naučnog rada, rezultate naše privrede, rezultate transmisije (naučni
rad — praksa), a ujedno i jasne koncepte naše buduće organizacije rada u šumarstvu
i preradi drveta u našoj društvenoj sredini. Pri tome nije dovoljno samo govoriti
o rezultatima. Bitno je kakvi su ti rezultati, iskustva atd., a prije svega potrebna
je priprema za prikazivanje rada i rezultata. Radi se o unaprijed pripremljenoj
metodici prikazivanja, koja isključuje improvizacije, prikazivanje Potemkinovih
sela i si., već traži stručni i objektivni način za prikazivanje stvarnih
rezultata rada.
— Četvrta grupa zaduženja odnosi se na generalnu organizaciju i na koordinaciju
čitave priredbe. Taj je rad, isključivo, područje domaćina. Radi se o kooperaciji
pripreme unutar zemlje i o koordinaciji između domaćina i IUFRO.
Razmišljajući o pripremama na osnovu prodiskutiranog stava o tome da kongres
treba snažno doprinijeti razvoju naših struka, dolazimo do konstatacije:
Važno je zauzeti stav da svaka organizacija, odnosno svaki OOUR treba biti
potencijalni kandidat u rcprezentiranju struke i da svaka organizacija sebi pripre