DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Imajući u vidu takve ciljeve IUFRO kongresa u Jugoslaviji, moramo, s jedne
strane, razmišljati u tim okvirima o našem doprinosu za postizanje tih ciljeva,
a s druge strane treba jasno sagledati kakvu korist od kongresa može imati naša
zemlja. Smatram da je potrebno da o tome dobro promislimo i sami sebi postavimo
te ciljeve. Bezuvjetno treba postići slijedeće:


Priprema i održavanje kongresa u 1986. godini moraju biti značajna motivacija
za snažan razvoj naših struka na naučno-dstraživačkom polju, na praktičnom
području, a naročito u povezivanju nauke i prakse. Poznavajući sadašnje prilike u
šumarstvu i preradi drveta, smatram da u datom momentu ne bismo,mogli naći
idealnijd motiv za maksimalno unapređivanje naših privrednih grana, no što su
pripreme za priredbu svjetskog formata — kongres naših struka o naučnom radu.


Pripreme za kongres u suštini ne bi trebale značiti ništa drugo već:


— podizanje stvaralačkog morala naših struka na visoki nivo, koji je nama
»urođen«, ali je u zadnje vrijeme pokoleban,
— normalizaciju i intenzifikaciju naučnog raaa s usmjeravanjem na bitnu
problematiku i na suštinsko povezivanje nauke i prakse,
— snažan preokret u smislu suvremenijeg gospodarenja šumom i posebno suvremenijeg
iskorištavanja drveta,
— snažnije razvijanje interdisciplinarne i međugranske aktivnosti između šumarstva,
prerade drveta i prometa u na´učnom radu i praksi.
Intenzifikacija svega spomenutog automatski znači direktno unapređivanje
naših struka i time direktni, trajni i najsolidniji doprinos stabilizaciji privrede,
a indirektno to znači najsolidniju pripremu i garanciju za uspješno provođenje
kongresa. ttfttiii


Kongres treba doprinijeti, između ostalog i međurepubličkom povezivanju na
području naših struka, što je nekada bilo vrlo razvijeno. S organizacijom kongresa
pruža se idealna mogućnost za rehabilitaciju međurepubličke suradnje, koja
se može provesti na bazi zajedničkih motiva, a to svjetski IUFRO kongres i jeste.


Provođenjem kongresa i prikazivanjem našeg rada treba afirmirati Jugoslaviju
na području naših struka u svijetu, a ujedno učvrstiti tu afirmaciju u javnosti,
u privredi, u nauci, a pogotovo u svim drtištveno-poldtičkdm sredinama u
našoj zemlji.


Imajući u vidu nabrojene grupe ciljeva (koje možemo postići organizirajući
svjetski kongres naučnog rada IUFRO u Jugoslaviji), konstatiramo da nam upravo
takva priredba dolazi u trenutku kad nam U današnjoj ekonomskoj situaciji
ništa više ne pomažu riječi, nego postrojavanje u redove za konkretan i solidan
rad, s istinito atraktivnom motivacijom. To je saznanje daleko ozbiljnije
uz gorku činjenicu koja bi glasila da se društvo nalazi u situaciji u kojoj će ubuduće
trajno tražiti od šumarstva i od prerade drveta sve više i više, a nikada manje.
Pripreme za takvu budućnost ne mogu biti »ad hoc« nesolidna rješenja. Spas
je jedino u sve solidnijem radu, za koji svjetski IUFRO kongres o naučno-istraživačkom
radu u datom trenutku pruža idealnu motivaciju.