DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 33     <-- 33 -->        PDF

LITERATURA


1.
Batić , F. i dr. (1979: Epifitska flora in onesnaževanje zraka na področju
mesta Ljubljane. II Kongres ekologa Jugoslavije, knjiga I.
2.
Bertović , S. (1963): Šumarska enciklopedija 2. Reljef, Zagreb.
3.
Bertović , S. (1975): Prilog poznavanju odnosa klime i vegetacije u Hrvatskoj.
Acta Biologica, VII/2; Prirodoslovna istraživanja JAZU, 41, Zagreb.
4.
Bertović , S. (1980): Šumarska enciklopedija 1. Fitocenologija, Zagreb.
5.
Bunuševac , T. (1964): Podizanje i gajenje zelenih površina, Beograd.
6.
Halprin , L. (1974): Gradovi (Prevod), Beograd.
7.
Horvat , I. (1963): šumske zajednice Jugoslavije, šumarska enciklopedija 2,
Zagreb.
8.
Jovanović , B. (1971): Dendrologija sa osnovama fitocenologije, Beograd.
9.
Matdć, S. i dr. (1979): Rezervati šumske vegetacije Prašnik i Muški bunar,
Nova Gradiška.
10.
Le Korbizje (1977): Ka pravoj arhitekturi (Prevod), Beograd.
11.
Kult er man, U. (1979): Savremena arhitektura, Novi Sad.
12.
Milenković , B. (1978): Uvod u arhitektonsku analizu, Beograd.
13.
Prpić , B. (1979): Ekološke značajke nizinskih šumskih ekosistema u svjetlu
regulacije rijeke Save, II Kongres ekologa Jugoslavija, knjiga I.
14.
Prpić , B. (1979): Struktura i funkcioniranje prašume bukve i jele (Abieti^
Fagetum illyricum Horv. 1938) u Dinaridima SR Hrvatske, II Kongres ekologa
Jugoslavije, Knjiga I.
15.
Ra uš, Đ. (1975): Vegetacijski i sinekološki odnosi šuma u bazenu Spačva.
Glasnik za šumske pokuse, 18, Zagreb.
16.
Simić , N. (1970): Istorija umetnosti i hortikulture, Beograd.
17.
šafar , J. (1963): Ekonomski i biološki temelji za uzgajanje šuma, Zagreb.
18.
T vo r s k i, M. (1963): Sunce u arhitekturi (Prevod), Beograd.
19.
Vasić , P. (1968): Uvod u likovne umjetnosti, Beograd.
Gartenbauliche Gestaltung der Hofplätze und Rekreationsflächen der Arbeitsorganisation
»Ratarstvo Osijek«, IPK Osijek


Zusammenfassung


Der Autor hat die Projekte der gartenbaulichen Gestaltung von Flächen um
die Wirtschaftsgebäude herum (Hofplätze) der Rekreationsflächen dargestellt, die
auf Landgut »IPK Osijek — RO Ratarstvo Osijek« entworfen und realisiert wurden.