DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Sum list 106:21


HORTIKULTURNO OBLIKOVANJE EKONOMSKIH DVORIŠTA
I REKREACIJSKIH POVRŠINA RO »RATARSTVO OSIJEK«
— IPK OSIJEK


Rade MANOJLOVIĆ, dipl. ing. šum. na hortikulturu
RZ »Ratarstvo Osijek«, IPK Osijek


SAŽETAK: Iz oblasti projektiranja parkovnih površina u RO
»Ratarstvo Osijek« iznose se osnovno polazište i pravci naših nastojanja:
biološka osnova, arhitektonska analiza, likovnost izraza,
te pojedini elementi (detalji) nekih naših projekata.


I UVOD


Hortikulturni projekt (oblikovno pejzažno rješenje) mora imati biološku
utemeljcnost, smisao arhitektonskog djela i vrijednost likovnog izraza.
U hortikulturnom projektovanju ovi elementi su primjenjivi u svakom
postupku rješenja.


Ovdje se iznose: osnovno polazište projektiranja i pravci naših nastojanja
i neki elementi (skup detalja) projekata ozelenjavanja nekih ekonomskih
dvorišta RO »Ratarstva« sa ciljem da se ilustrira problematika (sadržaj)
hortikulturnog projektiranja u uslovima ratarskih OOUR-a RO »Ratarstvo
Osijek«.


Tekstovni dio ovih projekata za projektanta i izvođača ima svoju biološku
i arhitektonsku obrazloženost u analizi postojećeg stanja i prijedloga
rješenja sa svim potrebnim tehničkim detaljima izvedbe.


II BIOLOŠKA OSNOVA


Prvo i temeljno polazište u projektiranju parkova je pronalaženje biološke
osnove na kome gradimo našu cjelokupnu hortikulturno-projektantsku
(i uopće hortikulturnu) aktivnost. U tom smislu određujemo prirodne karakteristike.
Njih smo odredili radi iznalaženja najboljeg biljnog materijala,
odnosno definiranja fitocenološke i fitoekofiziološke situacije.


Izborom vrsta pratimo fitocenološku situaciju lokalnog podneblja, shvaćajući
pri tom nastajanje fitocenoza kao dinamičan proces međusobnih utjecaja
biljaka i ekotopa. U tom smislu je naša orijentacija na vrste, edifikatore
fitocenoza kao osnovnog materijala, a zatim na vrste iz sličnih fitocenoloških
situacija i vrste sa kojima se računa na određenu adaptibilnost ili
na prisustvo odgovarajućih mjera njege.


21