DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 15     <-- 15 -->        PDF

vljuju se laporoviti vapnenci koji su mjestimično prekriveni kvartarnim naslagama.


4. Tla istraživanog objekta
Na krednim vapnencima i dolomitima formirani su kalkomelanosoli posmeđeni
i ocrveničeni, kalkokambisoli i terra rossa, dok je na laporovitim
vapnencima dominantan tip tla rendzina.


5. Vegetacijske karakteristike
Ploha Klačine predstavlja tipičnu površinu submediteranskih kamenjara
i šikara našeg dinarskog krša. Prema karti fitografskog raščlanjenja Jugoslavije
(S. Horvatić — 1967.) područje u kojem leži dana ploha pripada mediteransko-
montanskom pojasu listopadne vegetacije sveze bijelog i crnog graba
(Oslryo-Carpinion orientalis).


IZVEDENI MELIORACIONI RADOVI NA PLOHI KLACINE


Prije melioracionih radova ploha je 1956. godine geodetski snimljena
u mjerilu 1:1000 sa slojnicama visinskog razmaka od 1 m. Nakon toga je
ograđena bodljikavom žicom i kamenim suhozidom.


a) Tehnički melioracioni radovi


Obzirom da su na pojedinim dijelovima plohe erozijom nastala takva
oštećenja koja se nisu mogla popraviti samo vegetacijom ili bi takav po


PÜST0TNI SADRŽAJ DUŠIKA, FOSFORA I KALIJA U
ŠUMSKOJ PROSTIRCI NA PLOHI KLAČINE GRAF 1


CRNI JASEN (Fraxinus ornus)
CRNI GRAB (Ostrya carpinifolia)
CRNI BOR (Pinus nigra)
MAKLEN (Acer monspessulanum)
HRAST MEDUNAC (Quercus pubesce.
I ´