DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 66     <-- 66 -->        PDF

— po jedna vrsta ali s više formi nalaze se Ligustrum vulgaris L. — obična
kalina i Myrtits communis L.;
— s po jednom vrstom nalaze se Duranta repens L. — zimzeleni grm
do 5 m visok, otporan na prašinu čađu, sumpor i ugljik a dobro podnosi
obrezivanje te odlično služi za živicu; Eleagnus angustifolia L. — uskolisna
daiina, u obliku grma ili niskog tj. 5—8 m visokog drveta, biomeliorativna
vrsta koja podnosi veću koncentraciju soli u tlu ali osjetljiva na prašinu
u zraku i visoke temperature; Melia azcdarach L. — melija, drvo visoko do
15 m, zahtijeva dobro tlo, ali ne podnosi veliku koncentraciju soli u tlu;
Ulea europea L. — maslina, koja je otporna na negativne gradske uvjete i visoke
temperature; Parksonia aculeata — parksonija, koja naraste do 6 m visoko
stablo, zahtijeva pjeskovito, šljunkovito i suho tlo, i Tamarix aplylla Karst. —
tamarika, koja postiže visinu do 10 m, ima odličnu izbojnu snagu iz panja
i žilja a uspijeva na aluvijalnim, glinastim, vapnenim pa i zaslanjenim tlima.
Ad 3. tj. na svježim tlima nalaze se ove mezofitne vrste drveća
ili grmlja:


— Acacia farnesiana Wild. — akacija visine do 5 m, podnaša hladnoću
do — 5« C, a raste na pjeskovitom, pjeskovito-ilovastom tlu, u početku traži
navodnjavanje, a kasnije ostane otporna prema suši. Koristi se za zaštitu
od erozije i vjetrova te za živicu; Cupressus arizonica Greene — arizonski
čempres, podnosi niske i visoke temperature, brzorastuće do 15 m visoko drvo;
koristi se za živicu i vjetrobrane pojaseve, drvorede i maskiranje nema zahtjeva
na tlo; Dalbergia sissoo, šišam — drvo do 25 m visine, brzorastuće
u mladosti otporno na jake i suhe vjetrove i loše uvjete u gradovima, a bolje
uspijeva na poroznim pjeskovitim ili ilovastim tlima. Koristi se za vjerobrane
pojaseve, drvorede, pojedinačno i u grupicama; Dodonea viseosa Jacq.
— dodonija, zimzeleni grm ili drvo, osjetljivo na niske temperature, dobro
podnosi obrezivanje te se često koristi za živicu, služi za zaustavljanje pješčanih
nanosa; Ficus religiosa Linn. — ficu´s zimzeleno do 30 m visoko drvo,
brzo raste, dolazi u drvoredima, pojedinačno i u grupicama, traži dobro
tlo, a slano ne odgovora. Ima veliku dekorativnu vrijednost, zbog elegantnog
habitusa, oblika i boje listova; Gleditsia triacanthos L. — trnovac — američka
gledičija raste do 45 m visine, dobro uspijeva; Mortis alba L. bijeli dud,
brzo raste ima mnogo formi, koje se razlikuju po obliku, boji lista, obliku
krošnje i plodova; Pinus halepensis var. brutia Elw. — brucijski bor, otporan
prema žegi, koristi se za pošumljavanje krških terena, vjetrobrane pojaseve
i potrebne zasjene.
Ad 4. tj. n a sv j e ž e vlažn i m tlima uspijeva ovo mezofitno-higrofitno
drveće i grmlje:


Cassia artemisoides Gaud. — kasija zimzeleni grm do 2 m visine; iz roda
Casuar´ma — kazuarina u Bagdadu rastu samo 2 vrste i to C. equisetifolia
Forst., visina 30 m i promjera do 60 cm, raste na poroznim pjeskovitim