DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1981 str. 98     <-- 98 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


ZAPISNIK


13. sjednice Upravnog odbora Saveza
ITŠDI Hrvatske, proširene članovima
N.O., koja je održana 26. V. 1980. u društvenim
prostorijama Šumarskog doma.
DNEVNI RED


1. Otvorenje sjednice i uvodna riječ
predsjednika
2. Izvještaji: a) tajnika blagajnika i
c) urednika Š.L.
3. Rasprava u RK SSRNH: Aktualni
problemi i samoupravni razvoj šumarstva
i drvne industrije Hrvatske
4. Donošenje samoupravnih općih akata
Saveza
5. Razno
Prisutni: Ing. D. Böhm, Dr. N. Komlenović,
ing. A. Mudrovčić, ing. O. Piškorić,
dr. B. Prpić, ing. S. Vanjković i ing. R.
Antoljak.


Ispričani: Ing. I. Milinović i šum. tehn.


I. Petričević.
Ad 1:


Sjednicu je otvorio predsjednik Saveza
prof. dr. B. Prpić. Prije prelaza na dnevni
red sjednice predsjednik je komemorirao
smrt predsjednika J. B. TITA. Nakon
što je iznio veliko zanimanje i pomoć
koju je šumarstvu pružao umrli predsjednik
SFRJ, prisutni su ustajanjem i
minutom šutnje odali mu posmrtnu počast!
Neka mu je vječna hvala i slava!


— Komemorativna sjednica održana je
i u DIT-šumarstva i drvne industrije Zagreb
na dan 8. V. o.g. gdje su se na 924
»Šumarskom četvrtku« sastale starije generacije
šumara i drvara i odale posljednju
počast neumrlom predsjedniku SFRJ.
200


— U.O. Saveza donio je odluku, da umjesto
vijenaca na odar neumrlog predsjednika,
doznači iznos od 2.000.— din. u
»Titov fond«.


— Na »Dan IT« održana je 14. IV. o.g.
u Beogradu svečana sjednica na kojoj je
Savez poljoprivrednih IT općine Niš proglašen
najvrijednijim Savezom, a za najbolji
stručni časopis Geodetski list, glasilo
Saveza geodetskih inženjera i geometara
Jugoslavije.
— Na Tari (kod Titova Uzica) održano
je 22. i 23. V. o.g. Savjetovanje: Razvojne
mogućnosti šumarstva i drvne industrije
Jugoslavije u narednom srednjoročnom
planu od 1981—1985 g. i osnovni pravci
razvoja do 2.000 g. Ovo je Savjetovanje
organizirao Savezni komitet za poljoprivredu,
zatim Opće udruženje šumarstva
i industrijske prerade drva Jugoslavije,
Savezni zavod za plan, Odbor Saveznog
sindikata radnika šumarstva i industrije
prerade drva, Savezni zavod za društveno
planiranje i Savez IT šumarstva i industrije
prerade drva SFRJ. Uz ostale predstavnike
iz Hrvatske u radu ovoga Savjetovanja
sudjelovao je prof. dr. B. Prpić .
— Odbor za propagandu Saveza ITŠID
— Jugoslavije održat će, tokom o. g. u
Zagrebu, sastanak u vezi realizacije projekta
»Evropski pješački put — E6«. Domaćin
ovoga sastanka bit će naš Savez.
— Također je najavljeno održavanje
Savjetovanja: Obrazovanje kadrova u
šumarstvu i drv .industriji Jugoslavije.
— Predsjedništvo RK SSRNH razaslalo
je pozive za raspravu: Aktualni problemi
i samoupravni razvoj šumarstvadrvne industrije Hrvatskke, do koje je
došlo na poticaj našega Saveza. Rasprava
će se održati u Zagrebu 30. V. o.g. Stručni
materijali, koji obasižu 52 stranice,
izradili su članovi našega Saveza.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1981 str. 99     <-- 99 -->        PDF

Ad 2-a


— Republički odbor za naučni rad SRH
uvažio je prijedlog našega Saveza, koji
mu je bio upućen još 28. XII. 1979 g.,
i dodjelio dr. Dušanu Klepcu, profesoru
šumarskog fakulteta u Zagrebu, nagradu
»R. Bošković« za značajnu znanstvenu
djelatnost (do danas objavio preko 50
znanstvenih i 68 stručnih radova i napisao
4 knjige, od kojih mu je jedna prevedena
u Meksiku na španjolski jezik). Savez se
priključuje čestitkama!
— Lovački Savez SRH otvorio je u
Zagrebu 14. V. o.g. izložbu pod nazivom
»Srne« pa na ovo skrećemo pažnju šumarima-
lovcima!
— Najavljujemo održavanje Savjetovanja
o nacionalnim i regionalnim parkovima,
koje će se održati u žabljaku 11—13.
IX. o.g. Sazivač skupa: Rep. zavod za zaštitu
prirode Titograd.
— Osjeća se živost i veća društvena aktivnost
u redovima našega članstva. Nakon
skupštine DIT-Gospić, pa DIT-Podr.
Slatina, osnivačku skupštinu održao je 26.
IV. o.g. i DIT-Osijek. DIT šumarstva i drvne
industrije za Dalmaciju također je
održao veoma uspjelu osnivačku skupštinu
u Splitu 12. V. o.g.
— Čim spomenuti DIT-ovi pošalju Savezu
detaljnije isvještaje i zapisnike o radu
sa održanih skupova, oni će biti objavljeni
u Šumarskom listu!
— Ponovno ističemo agilnost DIT-Zagreb,
koji je 16. V. o.g. održao veoma uspjelu
stručnu ekskurziju na područje šumarije
Đurđevac. I o ovome ćete biti
naskoro detaljnije obavješteni preko stupaca
šumarskog lista.
— U. O. Saveza prihvatio je prijedlog
programa rada, koji mu je uputio SIT-
Hrvatske, u vezi općenarodne obrane i
društvene samozaštite.
Ađ 2—b:


— Na dan održavanja 13. sjednice U.O.
stanje prihoda iznosilo je 914.007,50 din.
a rashoda 444.867,20 din.
— U.O. određuje da likvidator cjelokupne
računske dokumentacije bude knjigovođa
M. Horvat.
Ad 2-c:


— Ing. O. Piškorić, tehn. tajnik Š. L.
izvjestio je o izlasku posljednjeg sveska
Š. L. br. 11—12/79. sa kazalom svih objavljenih
radova i članaka. Cjelokupno
godište š. L. u 1979 g. obuhvaća 640 stranica
tj. 41 štampanih araka (računajući i
Kazalo). Urednik je najavio skori izlazak
Š. L. br. 1—3/80, kao i izlazak posebnog
separata sa Savjetovanja u Ogulinu: O
gospodarenju šumama na području prebornih
šuma, u polutvrdom uvezu.
Ad 3:


— Na Raspravi će biti izneseni stručni
materijali slijedećim redom:
1. Osnovna obilježja šumsko-prerađivačkog
kompleksa SR Hrvatske (Dr. B. Prpić),
2. Stanje organiziranosti i procesi udruživanja
u oblasti šumarstva i drvne industrije,
industrije celuloze, papira i prometa
drvnim proizvodima u SR Hrvatskoj
(Ing. S. Galović),
3. Problematika upravljanja i gospodarenja
šumama u Hrvatskoj (Ing. A. Mudro
včić),
4. Osiguranje biološke reprodukcije šuma
kao temeljni preduvjet razvoja šumarstva,
industrije za preradu drva i napretka
društvene zajednice (Dr. B. Prpić),
5. Pristup društvenoj akciji pošumljavanja
(dr. B. Prpić),
6. Završne napomene i prijedlozi zaključaka
(Ing. A. Mudrovčić).
— Zaključeno je da se nakon održane
RASPRAVE u RK SSRNH sazove sastanak
cjelokupnog članstva Saveza i svih
radnih organizacija, predstavnika općinskih
skupština i si. na kojem će se iznijeti
zaključci i čitav tok rada s održane
rasprave. Ovo bi se Savjetovanje održalo