DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1981 str. 94     <-- 94 -->        PDF

LESNICKA PRACfi 59, (1980)
Br. 1.
Krečmer, V.: Vodna i vodnogospodarska
funkcija šuma i njihovi odnosi
prema funkciji proizvodnje drva (str. 6
-8)
Rastući zahtjevi društva za zaštitu izvora
voda znače za šumsko gospodarstvo
prijelaz od izvangospodarske vodne
funkcije aktivnoj ekonomičnoj vodnogospodarskoj
funkciji na prostranim površinama
šumskog fonda. Predočeni rad
se tiče upravo osnova gospodarenja takvim
šumama. Podjela područja interesnih
sabirnih područja u vodnogospodarske
šumsko-gospodarske jedinice prema
željenim glavnim utjecanjima na kolanje
vode čini osnovni postupak. Prema cjelinama
diferenciraju se onda načini rada:
Zaštita izvora voda i podupiranje njihovog
nastajanja osobito u sabirnim
područjima vodnogospodarskih rezervoara
nije pitanje ograničenja djelatnosti
proizvodnje drveta; radi se o kompleksnom
prilagođavanju cijelog sistema šumarske
struke iskorišćivanju šumskog
fonda za više namjena.


Kanak, J.: Praktično značenje studija
populacija bijelog bora i njihovih potomstava
(str. 7—9)


Podaci, koji su postignuti kod analiza
skupine od cea 300 populacija običnog
bora, koje su koncentrirane u arboretumu
Instituta za šumarstvo i lovstvo
uSofronki, kod Plzna, bili su primjenjeni
za studije korelacije zbog utvrđivanja
odnosa svojstava matičnih sastojina prema
onima njihovih potomstava. Pri tom
je statistički ustanovljeno, da su kulture,
koje su osnovane sjemenom sastojina
starih 18—30 godina, u početku veoma
brzo rasle. Isto vrijedi za kulture iz težega
sjemena. Dalje je utvrđeno: što južnije
matična sastojina raste, to je teže
sjeme, i brže raste, ali debla su lošijih
oblika debla. Istočno orijentirane matične
sastojle imaju potomstvo, koje po


laganije raste, ali njihovi oblici debala
su vredniji. Starost matične sastojine ne
igra nikakav utjecaj na promjenljivost
potomstava različitih provenijencija, isto
tako niti nadmorska visina provenijencije
sjemena na njezinu veličinu. Najbolje
rastu na mjestu eksperimenta oni
borovi, koji potječu iz onih područja, gdje
su njihovi ostaci preživjeli ledeno doba,
iz lokaliteta s propusnim tlima i uz iste
odgovarajuće oborine.


Batelka, J.: Uređivanje prigradskih
šuma str. 13—15)


Studija obrađuje funkciono djelovanje,
kategorizaciju i uređivanje prigradskih
šuma. Njihovo gospodarenje mora
se podvrći općedruštvenim zahtjevima;
to zahtijeva njihovu predodređenu i složenu
formaciju te stavlja veće zahtjeve
na uređivanje. Očevidno je pri tom, da
će realizacija optimalnih uslova između
urbanističkih kompleksa i slobodnog krajolika
ubuduće zahtjevati plansko stvaranje
sistema zelenih površina u prigradskim
područjima i to na osnovi specijalnog
plana šumskog gospodarenja u kojemu
će morati biti različita područja interesa
korištenja šuma harmonično oblikovana
i načela gospodarenja pojedinim
tipovima prigradske šume utvrđena.


Br. 2
Vinkler, V.: Iskustva s upravljanjem
ekonomike na šumskoj upravi (str. 54—
61)
Unutar pogonske organizacione jedinice
u svojem sadanjem obliku ne mogu
više isključivo biti uspješno vođene izravnim
mjerama odlučivanja, kako to se
događalo u prošlosti. Mogućnost uspjeha
bila bi praktički veoma mala pri primjeni
toga zastarjelog načina rukovođenja
pod postojećim punim zahtjevima
i kompliciranim uslovima pogona. S istog
gledišta pokazuje se neophodnost jedne
savršenije metode, koja koristi djelovanje
zakonitosti vrijednosti uključiv
odnosno ekonomsko djelovanje i tako o
ŠUMARSKI LIST 3-4/1981 str. 95     <-- 95 -->        PDF

mogućuje više ili manje automatizirani
način rukovođenja unutar pogonskih organizacionih
jedinica.


Križ, E,: Zaštita šumskog zemljišnog
fonda kao značajnog sastavnog dijela životne
sredine (str. 70—72)


U zavisnosti s daljnjim razvojem narodnog
gospodarstva i cijelog društva postavljaju
se pred šumarstvo — u smislu kvalitete
kao i kvantitete — viši zahtjevi. Stoga
je novi čehoslovački Zakon o šumama
broj 61/1977 zajedno s na njega vezanim
propisima naglasio, da šume predstavljaju
jedan od glavnih elemenata prirode
životne sredine i istodobno važan sastavni
dio prirodnog bogatstva naše zemlje.
Zato je i maksimalnoj zaštiti šumskog
fonda jednoj od glavnih osnova, koji ima
učinak u znatnom broju odredaba novog
pravnog uređenja šumske čestice mogu
samo na osnovi zaključka organa državne
uprave šumarstva iz šumskog zemljišnog
fonda biti isključene. Značajnu ulogu
kod zaštite šumskog zemljišnog fonda
igra odobreno teritorijalno plansko
dokumentiranje.


J i r g 1 e, J.: Breza i jarebika u Krušnim
gorama (str. 73—77)


Breza i jarebika čine danas glavni sastavni
dio u predviđenoj strukturi cilja
pomlađivanja u Krušnim gorama, gdje
je dosadanji glavni drvni naraštaj — obična
smreka — zbog djelovanja izlaznih
plinova oštećena do izumiranja. Staništa
za pomlađivanje ovih vrsta drva zauzimaju
brdske zaravni, koje su najjače pogođene
izlaznim plinovima. Na tim lokalitetima
produciraju postojeće sastojine
breze i jarebike u I i II dobnom razredu
dovoljno biomase, pri čemu je breza produktivnija
od jarebike. Ali istodobno opada
njihova kvaliteta radi promjene oblika
zbog inja i snijega. Prema tomu se
ne može praktički uopće računati s postizavanjem
visokovrijednog drva. Ostale


pozitivne funkcije ovih sastojina ipak su
veoma značajne, jer one nastupaju u
djelovanju već u ranim stadijima njihovog
razvoja. One poboljšavaju fizikalno-
kemijsko stanje šumskih tala, one utječu
povoljno na vodne prilike i one su krajnje
važne za održavanje sastojinske klime.
Brezove sastojine su djelotvornije.
Primjena ovih obaju vrsta drva trebala
bi biti samo privremena. S njihovim prevođenjem
u cilju obnove naraštajem vrijednih
vrsta drveća trebalo bi početi najkasnije
u II dobnom razredu.


M a 1 e k, J.: Odumiranje jele u 18. i 19.
stoljeću (str. 79—80)


O odumiranju jele se počelo pisati sa
znanstvenog gledišta već početkom ovog
stoljeća. Već u prvim radovima (Neger
1908) navode se faktori, koji bi mogli biti
uzroci odumiranja jele: a) oštećenje dimom
iz zraka, b) životinjski štetnici, c)
paraziti (gljive), d) klimatski utjecaji. Autor
prikazuje kronološki pregled vijesti
o odumiranju jele u 18. i 19. stoljeću, iz
kojih je vidljivo, gdje i kada te koliko
puta je došlo do pojave sušenja jele, ali
prve vijesti o tome stare su više od 400
godina, dok se podrobnije može pratiti
pojava bolesti u vrijeme posljednjih gotovo
250 godina.


Br. 3.


Zäpotocky, B., Laga, S.: Koncepcija
djelatnosti servisa i popravaka (str. 97—
104)


Sadanja etapa razvoja šumskog gospodarstva
je karakteristizirana prije svega
porastom tehnizacije na svim sektorima
šumarske djelatnosti. Ovaj nuždan razvoj
treba da osigura povećanje efektivnosti
šumskog gospodarstva sa svim aspektima
ekonomskim i društvenopolitičkim.
Međutim servisna služba te služba održavanja
i popravaka nisu u skladu s porastom
tehnizacije radova. Zato je nužno
pristupiti racionalizaciji, ekonomskoj kon
ŠUMARSKI LIST 3-4/1981 str. 96     <-- 96 -->        PDF

centraciji i specijalizaciji ovih službi sa
ciljem povećanja produktivnosti rada, boljeg
korištenja strojeva, sniženja troškova
te poboljšanja radnih uslova. Autori
iznose stanje ovih službi po poduzećima
s prijedlozima za njihovo usavršavanje


unapređenje.


Blud´ovsky, Z., Sy rova tka, K.:
Mogućnosti objektivizacije vrednovanja
učinka sredstava mehanizacije (str. 111
—115)


Kod utvrđivanja efektivnosti osnovnih
sredstava, naročito strojeva, nas obično
najviše zanima stupanj njihovog intenzivnog
iskorišćenja, ocijenjenog prema količinama
proizvoda ili operacija provedenih
za određenu jedinicu vremena. Izvršenje
se u pravilu izražava u naturalnim
pokazateljima (brojem porušenih, okresanih,
privučenih, okoranih ili odveznih m3).
Međutim pozornije prosuđivanje učinaka
sredstava mehanizacije upućuje na činjenicu,
da radni uslovi u kojima se koristi
sredstvo imaju vrlo veliki utjecaj na
njihov učinak. Da bi se mogao uzeti u
obzir utjecaj svih faktora na težinu rada
kod sječe, privlačenja i odvoza, autori
predlažu uvođenje koeficijenata za preračunavanje
iz fizičkih na mjerne jedinice
i time omogućiti uporedivost učinaka
odnosnog stroja i njegove posade.


Kuchtik, J.: I drvni otpadak je vrijedna
sirovina (str. 116—120)


Rastući broj stanovnika na zemlji i
povećanje prohtjeva na standard životne
sredine povećava zahtjeve na prirodne izvore.
Pored ostalih izvora raste interes i
važnost drva kao izvora energije i industrijske
sirovine. Drvo je u Evropi gotovo
jedini obnovljeni prirodni izvor relativno
lako dostupan i stalno nepotpuno korišten,
a jedan je od malo izvora kojih
Evropi ima za sebe dovoljno. U traženju
drugih izvora sirovina stalno se sve više
ukazuje da je šuma efikasno sredstvo za


upijanje i skladištenje sunčane energije
uz, u cjelini, niske investicione i tehnološke
troškove. U cilju integralnog korištenja
biomase autor naznačuje niz načina:
mehaničkih, hidrotermičkih, kemijskih,
hidrolitičkih, mikrobioloških i radioloških,
koji omogućuju- dobivanje proizvoda
korisnih čovjeku.


Br. 4.


Frk, A.: Arišev savijač u Krušnim gorama,
Jizerskim gorama i Krkonošama (str.
150—155)


Rad daje sažetak informacije o dosanjim
saznanjima o ariševom savijaču (Zeiraphera
diniana Guen). Govori o načinu
života ovog štetnika, njegovom prijelazu
u ČSSR, štetama u području asimilacije
prouzrokovane hranjenjem iglicama. Nadalje
govori o kemijskoj kontroli, feromonskim
kontrolnim metodama i ostalim
zaštitnim metodama. Informira o kontrolnim
mjerama poduzetim u 1978. i 1979.
godini te organizaciji kontrole poduzetoj
u 1980. godini. Završno usmjeruje pažnju
na preventivnu kontrolu s aspekta
zaštite okoline.


Kalvoda, Ždarek — Vrkoč —
Skuhravy: Provjera učestalosti ariševog
savijača feromonskim klopkama (str.
156—159)


Veoma atraktivni efekti feromskih klopki
omogućavaju, da se provjeri učestalost
ariševog savijača i determinira njegova
prisutnost čak i u vrijeme kada je
početna populacija veoma malena i kada
je nemoguće otkriti njegovu prisutnost
drugim metodama. Jedan mamac je dovoljan
za cijelo vrijeme niskog leta u periodu
od 4—6 tjedana. Zato se provjera
ariševog savijača pomoću feromonskih
klopki može smatrati visoko ekonomičnom
metodom u vrijeme kada učestalost
ovog insekta nije dostigla stupanj masovne
pojave, kao i u periodu prijelaza.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1981 str. 97     <-- 97 -->        PDF

Košu li č, M.: Uzgoj sadnica u kontejnerima
na »zračnim jastucima« (str. 159
—165)


Eksperimentalni uzgoj sadnica u omotima
smreke (u većem obimu) te duglazije,
goleme jele, ariša, običnog bora, bukve,
crvenog hrasta, lipe i breze u malom
u kontejnerima bez dna zapremnine
0,5 do 1,8 litara na »zračnim jastucima«
tj. na nogama od metala do 10 cm iznad
zemlje, pokazao je, da se na taj način omogućava
uzgoj velikih i prvoklasnih sadnica
s dobro razvijenim korijenjem.
Sloj zraka ispod kontejnera stimulira gustoću
i težinu korijenja i omeđuje njihovu
duljinu na onu kontejnera. To djelotvornije
nadomještava i na prirodan način
omogućuje presađivanje i podrezivanje
sadnica. Dvije godine nakon sadnje
na eksperimentalnom zemljištu rast
sadnica uzgojenih u kontejnerima je normalan.


Novaček, M.: Štete u šumama kao
posljedica rekreacije građana (str. 175
—179)


U razvijenim industrijskim zemljama
pritisak rekreacije na šume stalno se povećava.
Ta činjenica stvara probleme šumarstvu
posebno na području zaštite šuma.
Zato je bila ispitivana mehanička šteta
nanesena šumama rekreacijom u području
brnjanske pregrade s jezerom u
okolici grada Brna koji ima 360.000 stanovnika.
Pronađeno je, da su najveće
štete nanesene područjima smrekovih šuma
od kampiranja i vikendaške rekreacije.
Sa rekreacijsko-higijenskog i prirodnog
stajališta mnogo prikladnije šume za
prirodne uvjete istraživane regije su one,
u kojima prevladava obični bor.


Br. 5
Rod, J.: Određivanje mase stojećih
stabala pomoću koeficijenta vitkosti
(str. 198—201)
Odnosima regresije između koeficijenta
vitkosti, srednjeg promjera stablavisine oblikovanja stabla izražava se općenito
sadržaj stojećeg stabla.
Odatle su izvedeni parametri za kubature
svih vrsta drva i za kubaturu pojedinog
stabla 5 glavnih vrsta drva (smreka,
jela, bor, hrast, bukva).
Cijeli opseg tabela za kubiciranje je
definiran sa 4 parametra zadanih vrsta
drva. Jednostavan oblik jednadžbe olakšava
i prospješuje kubiciranje kompjuterom
i tako se povećava ekonomska efektivnost
ovih radova.
Zahvaljujući analitičkom obliku moguće
je, da se zalihe ustanove i na jednostavnim
računskim strojevima sposobnim za
programiranj e.


Novak, V.: Praktično iskorištenje feromona
podkornjaka (str. 202—206).


U šumarstvu ČSSR je u 1979. godini ispitivan
feromon za potkornjake »Pheroprax
« za povećanje djelovanja lovnih´
stabala u sastojinama oslabljenim štetama
od oštećenja dimom, Armillarielle
i suše i za stvaranje ztv. feromon-barijera,
koje treba da predusretnu raštrkanu
pojavu potkornjaka u sastojinama Češke
šume i Novogradske gore oslabljenima
kalamitetima.


Istovremeno je ispitivana primjena feromona
i insekticida na lovnim stablima.


Pokazalo se da je Pheroprax bio veoma
djelotvoran u svim oštećenim sastojinama,
kako u fiziološki oslabljenim tako i
onima oštećenim vjetrom, snijegom i ledom.
B. Hruška