DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1981 str. 91     <-- 91 -->        PDF

grebu te prijave za priznanje daljnih 8
klonova iste vrbe. Pored vrbe priznata su
i tri klona Popul´us deltoides i podnijet
zahtjev za daljnjih 10 klonova ove vrste.
Ta priznanja izdaje Savezni komitet za
poljoprivredu na osnovu Zakona o JUS-u
na osnovu ocjene »Stručne komisije za
priznavanje novostvorenih selekcija i odobravanje
uvođenja u proizvodnju stranih
selekcija šumskog sjemena i sadnog
materijala.«


6. U Saopćenjima nadalje nalazi se i
prikaz B. Marinkovića o primjeni
topolovine za proizvodnju furnira i ambalaže
u Kombinatu »SPAČVA« u Vinkovcima,
o »plantažama energije« (u Švedskoj)
autora I. Kneževića io »rezultatima
ukrštanja crnih i balzamastih topoal
(Aigeiros i Tacamahaca) ü Institutu
Schmalenbeck u SR Njemačkoj« B. Marinkovića
i Radmile F i 1 i p o v i ć.
»Plantaže energi je« su plantaže
topola ili vrba, koje se uzgajaju u cilju


STRANA STRUČNA LITERATURA


BOLETIN DE LA ESTACION CENTRAL
DE ECOLOGIA br. 16, Madrid 1979, kojeg
smo primili početkom 1981. god., donosi:


Salazar Fernandez, J. y Romeo
Gonzalez, M.: Floristička studija
Sierra de Humilladero (Malaga).


Istraživana je flora planinskog lanca
Humilladero (Malaga), koji je smješten
u dolini Antequera, sjeverno od Torcala
i blizu lagune Fuentepiedra te su
opisane glavne biljne zajednice. Identificirane
su ukupno 223 vrste, među koji


proizvodnje ogrijevnog odnosno drva za
sagorijevanje. Prema metodi prof. Gustava
SIRfiN-a sa Poljoprivrednog fakulteta
u Upsali topole ili vrbe »zasađuje se
u vrlo zbijenim razmacima redova, kao
i unutar reda i iz 4—9 ovih delova stabljike
iznikne 30—40 izdanaka na jednom
kvadratnom metru. U južnoj Švedskoj
postoji nekoliko ovakovih »plantaža energije
« na kojima se ubire godišnje oko 50
m3 drveta po jednom hektaru, što predstavlja
ekvivalent količine od oko 18
tona suvog materijala, čija energetska
vrednost iznosi oko 8 tona nafte ili 90
megavat časova po ha.« (str. 38).


7. »Topola« objavljuje i Zapisnike sjednica
odbora Jugoslavenske nacionalne komisije
za topole, a u br. 127—129 objavljeni
su tek sjednica održanih 1979. godine!
O. Piškorić
ma ima nekih floristički i fitocenološki
interesantnih u odnosu na zajednice planine
Torcal. Opisana je sadašnja pejsažna
kompozicija, na kojoj se djelomično
primijećuje antropogeni utjecaj.


Ruiz, X.; Lio rente G.; N a d a 1, J.:
Rezidui organoklornih pesticida u avifauni
delte Ebro.


Proučavani su razni stupnjevi kontaminacije
ptica u delti rijeke Ebro (Tarragona)
organoklornim pesticidima. Analizirani
su uzorci 10 primjeraka vrste Bubulcus
ibis, 4 Anas crecea, 1 Anas quer


193
ŠUMARSKI LIST 3-4/1981 str. 92     <-- 92 -->        PDF

quedula, 1 Anas penelope, 1 Aythia nyroca,
1 Aythia ferlna i 1 Anas plathyrhynchos.


Od svakog uzorka analizirani su jetra,
mast i letni mišić. Konstatirani su rezidui
slijedećih organoklornih pesticida:
a—HCH, j^HCH, Heptaklor epoksid, Dieldrin,
pp´ DDE i pp´ TDE. Najveće su
količine nađene kod vrste Bubulus ibis,
jer se ta ptica hrani na predatorski način.
Sve metabolite osim Lindana i pp´
TDE najviše je akumulirala jetra. Lindan
i pp´TDE postigli su najveću koncentraciju
u mišiću. Razlog je tome u prvom
slučaju brza migracija Lindana iz jetre
mrtvih ptica, a u drugom u djelovanju
mikroorganizama, koji u anaerobbnim uvjetima
transformiraju DDT u pp´TDE
u uginulim životinjama. Najveće količine
rezidua odgovaraju metabolitima DDT-a,
dok je ostalih manje, ali su oni zbog
veće otrovnosti opasniji.


Sve su količine nađene u životinjama
uhvaćenim u jesen, dakle u godišnje doba
kada proučavane životinje dobijaju
na težini i oporavljaju se od napora reprodukcije,
što navodi na misao da stupanj
kontaminacije može biti veći tijekom proljeća
i ljeta, kada te ptice — upotrebljavajući
masne rezerve — metaboliziraju
kontaminirajuće tvari koje su u njima vezane.


Cuevas, P.; Enriquez, L.; Montoya,
R.: Seksualni feromon borovog
četnjaka (Thaumatopoea pityocampa,
Schiff.).


Autori opisuju laboratorijske i poljske
pokuse koje su proveli sa svrhom da odrede
u kojoj su dobi leptira tvari koje
proizvode njihove mirisne žlijezde najdjelotvornije
i koja je frakcija dobivena
kromatografijom najatraktivnija. Iz laboratorijskih
se pokusa zaključuje da se
privlačna sposobnost žlijezda povećava
od trenutka eklozije ženke do 4 ili 5 sati
iza toga. Od tog je trenutka zapažen mak


simum sposobnosti, koji traje najmanje
24 sata života ženke.


U laboratorijskim pokusima dvije su
se frakcije kromatograma pokazale aktivnim.
Prilikom testiranja u prirodi, pojedinačno
ili u kombinaciji s različitim dozama,
jedna se od njih signifikantno istakla,
što opravdava nastavak radova na
određivanju kemijske strukture feromo


na. nLA


Plat a-N egrache, P.; Prend es-A y-
ala, , C: Prilog poznavanju bioekologije
male borove pipe (Pissodes notatus F.) u
sastojinama kanarskog bora.


U radu se navodi prisutnost male borove
pipe na površinama pošumljenim
kanarskim borom (Pinus canadensis Chr.
Sw. ex D.C.) na otocima Tenerife i La
Palma. Proučavane su glavne karakteristike
razvojnog ciklusa štetnika, fiziologije,
ritma aktivnosti, termičkih pragova
i ponašanja. Dati podaci su rezultat
petogodišnjih istraživanja. Analiziran je
odnos Pinus-Pissodes te se iznose glavni
uzroci koji dovode do napada i razvoja
štetnika. Na kraju se procjenjuju štete u
sastojini Pajonales (otok La Palma) i daje
niz preporuka kako da se taj štetnik,
prema, mogućnostima, kontrolira.


Romero Gonzalez, M.; Salazar
Fernandez, J.: Parazitološki aspekti
u jednoj populaciji lisica (Vulpes vulpes
L.) u Malagi.


Proučavane su glavne vrste unutarnjih
parazita zapaženih u jednoj populaciji obične
lisice. Daju se podaci o učestalosti
svake parazitičke vrste i izvješćuje o
utjecaju načina ishrane na prisutnost i
cjelokupni sastav spomenutih parazita.


Ju an a de, E.; Bueno, J. M.; Car-
bone 11, M.; Perez Mellado, V.; V a rela,
J.: Aspekti ishrane i biologija reprodukcije
galeba Larus audouini Payr, u
velikoj koloniji na Cafarinsklm otocima
(godine 1976).
ŠUMARSKI LIST 3-4/1981 str. 93     <-- 93 -->        PDF

U radu su opisani naseljavanje i razvoj
kolonija galeba Larus auđouini Payr, na
Čafarinskim otocima u proljeće 1976 za
vrijeme perioda reprodukcije. Gotovo


1.000 pari gnijezdilo se te godine na Kraljevskom
otoku na površini od 150x25—
40 m sa gustoćom gnijezda od 60 na 100
m2. Utvrđeno je da unutrašnji promjer
gnijezda vrste Larus auđouini iznosi prosječno
16,47 cm (n = 51), a vrste L. argen
tatus michahellis 21,45 cm (n = 29).
Prosječni broj jaja po leglu iznosi 2,62
(n = 107). Dimenzije jaja iznose u prosjeku
62,83x44,20 mm (n = 125), a u vrste
L. argentatus michahellis 70,75x49,32
mm (n = 68). Svježe izležena jaja vrste
L. auđouini teška su 66,83 g (n = 16), između
1/4 i 1/2 inkubacije 63,36 g (n =
22), a između 1/2 i završetka inkubacije
59,38 g. (n = 21). Prvi mladunci u koloniji
izlegli su se 19. V. Zapažen je znatni
mortalitet mladunaca u starosti od 1 mjeseca.
Komentira se pojava da L. argentatus
napada L. auđouini. U mjesecu svibnju
sakupljeno je mnogo lješina raznih
ptica selica manjih dimenzija koje
su postale žrtve grabeža L .auđouini. Analizirani
su ostaci 223 primjerka te je ustanovljeno
da pripadaju većinom transsaharskim
vrapčarkama, osobito vrsti Ficedula
hypoleuca. Od ostalih žrtava nađeni
su Lanius senator, Hirundo rustica,
Delichon ubica i Apus apus. Tako intenzivno
predatorstvo vjerojatno je uvjetovano
izuzetnim meteorološkim uvjetima
između 3. travnja i 9 svibnja.
Carbonell, M.: Prstenovanje i kontrola
hiroptera u »La Boveda« na posjedu
San Ildefonso, Segovia.


Deset vrsta netopira bilo je prstenovano
u »La Böveda«, pokrajina Segovia,
od kojih je veliki broj ponovno nađen,
kako u istoj špilji tako i u Sepülvedi i


Fuentiduenas (pokrajina Segovia) i Ramacastanas
(pokrajina Avila) od siječnja
1977. do prosinca 1978. Istraživano je da
li se prstenovani primjerci vraćaju na ista
mjesta i kako često, a proučavani su
i primjerci u raznim špiljama u pokrajini
Sagovia i Avila.


Bas Lopez, S :.Guitian Rivera,
J.; De Castro Lorenzo, A.; Sanchez
Canals, J.: Podaci o ishrani salamandra
(Salamandra salamandra L.) u
Galiciji.


U članku se iznose podaci o ishrani salamandra
na sjeveroistoku Iberijskog poluotoka
na temelju analize 72 digestivna
trakta primjeraka skupljenih na 10 lokaliteta
u različito vrijeme i različitih biotopa.
Diskutira se o najpovoljnijoj veličini
životinje-žrtve te predatorstvu adultnih
i ličinaka.


Soringer, R. C; Amat, J. A.: Podaci


o biologiji i numeričkoj dinamici populacije
poljskog miša (Apodemus sylvaticus)
u zapadnoj Andaluziji.
Proučavan je razvoj glavnih reproduktivnih
parametara (postotak gravidnih
ženki i onih u laktaciji, seksualno aktivnih
mužjaka itd.) te numerička dinamika
jedne šumske populacije poljskog
miša u rijetkoj šumi hrasta crnike u
sjeverozapadnoj Andaluziji. Zapaženo je
da se reproduktivni parametri i abundancija
uklapaju u sezonski model koji je
vrlo sličan onom u kunića (Oryctolagus
cuniculus) na istom području proučavanja.
Signifikantan odnos između populacije
šumskog miša i reproduktivnih parametara
te dostupnosti vode i hrane navode
na zaključak da se ovdje radi o adaptaciji
na izrazita godišnja doba sredozemne
klime.


I. Mlkloš