DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1981 str. 88     <-- 88 -->        PDF

VI Genetika ponašanja


Obuhvaća dva poglavlja: genetska uvjetovanost
ponašanja kod životinja i kod
ljudi.


VII Biometrijske metode i njihova primjena
u genetici


Ovaj dio je obrađen u tri poglavlja
i to: pojam vjerojatnoće, osnovni principi
biometrike i izračunavanje osnovnih
genetskih parametara.


TOPOLA, Bilten Jugoslavenske nacionalne
komisije za topolu, XXIV godište, Beograd,
1980.


U 1980. godine objavljena su dva sveska
»Topole« kao br. 125—126. i br. 127—


128.
1. Sadrža j prvog sveska je sljedeći:
JOSIP BROZ TITO 1892—1980.


Marinković, P.: Dothichiza populea
(Sacc. et Br.) kao organičavajući faktor
u podizanju kultura i plantaža topola,


Tomović , Z.: Osetljivost različitihklonova
topola na oboljenja koja prouzrokuju
gljive Dothichiza populea (Sacc. et Br.)
i Marssonina brunnea (Ell. et Ev.) P.
Magn. u uslovima duboke i normalne sadnje,


Jodal , I.: O nekim aktuelnim pitanjima
i novijim rezultatima zaštite topola i
vrba od štetnih insekata,


Gojković, N. i Gojković, G.: Drepanopeziza
punctiformis Gremmcn —
prouzrokovač smeđe pegavosti lišća topole,


Gojković, N. i Gojković, G.: Uticaj
fungicida na reproduktivnu sposobnost
gljive Drepanopeziza punctiformis
Gremmen,


190


Iz ovog kratkog prikaza može se vidjeti
da su u knjizi prikazana skoro sva
područja genetike. Za studente šumarstva
i postdiplomante iz bioloških disciplina
ova knjiga može vrlo dobro poslužiti
kao udžbenik, a za šumarske stručnjake
kao posebna literatura za izučavanje
osnovnih principa genetike i oplemenjivanja
šumskog drveća.


Prof. Mirko Vidaković


G o j k ov i ć, G.: Stanje, mogućnosti i
perspektive suzbijanja korova u topolarstvu
Jugoslavije,


Slabak, M., Lesković, Z. i Komlenac
, N.: Prijedlog racionalne sječe
i privlačenja u intenzivnim nasadima topola,


N i k o 1 i ć, S., Đoković, P. i Jezdić,
D.: Mehanizacija u topolarstvu,


Marković, J. i Živanov, N.: Osvrt
na razvoj zasada na Bokanjačkom blatu
kod Zadra,


Marković, J. i Živanov, N.: Osvrt
na razvoj zasada topola na Strumičkom
polju,


Š imun o vić, N.: Zaštitni šumski pojasevi
topola u Sinjskom polju,


Vasilić , V.: Poljozaštitni pojasevi i
proizvodnja topolovinc,
Jovković, B.: Dvadeset i pet godina
uzgoja topola u uslovima brdsko-planinskih
terena i prigorja Bosne i Hercegovine,


Popov, M. i Vanić, M.: Novi klonovi
topola u Potamišju,
Milutinovic, D.: Topole i vrbe u
ozelenjavanju Novog Sada,
Guzi na, V., Herpka, I., Marković,


J. i Živanov, N,: Uloga naučno istraživačkog
rada u topolarstvu.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1981 str. 89     <-- 89 -->        PDF

U drugom svesku tj. ubr. 127—


128.
objavljeno je:
Krstinić , A.: Mini-monografija o bijeloj
vrbi (Salix alba L.),
Đoković, P. i Jezdić, D.: Prilog iz


´


boru transportnih sredstava za prvu fazu
transporta sortimenata mehik lišćara,


Golubović , U.: Prilog utvrđivanju1ekonomičnosti plantažnog uzgoja topola1u Jugoslaviji,


Š o ć, B.: Gajenje topola za dopunsku
proizvodnju celuloznog drveta,


Nikolić, S. i Jezdić, D.: Racionalizacija
seče stabala i izrade šumskih sortimenata
topolovih zasada, te
Saopćenja.


i


Kako se iz prikaza sadržaja vidi, u
prvom svesku prevladavaju dvije teme,
tema zaštite i tema o topolama u poljo


jzaštitnim pojasevima, a u drugoj tema


L


ekonomičnosti (jer i racionalizacija rada
utječu na ekonomičnost proizvodnje).


2. Poznato je, da su pojedine tvornice
za preradu drva kod nas podignute s kapacitetima
za koje nisu bili osigurani domaći
izvori sirovina. Što više, usprkos
´


takvog stanja početni kapaciteti se i povećavaju,
kao što na pr. slučaj s Fabri


"


kom celuloze i papira Milan Stepanović


— »MATROZ« u Sremskoj Mitrovici, koja1je počela s radom 1963. god. s kapacitetom
od 300 000 pr. met. da je do danas
´


proširila na kapacitet od 950 000 pr. met,
i da uz uvoz od 300 000 pr. met. godišnje
(iz Mađarske) nedostaje još 350 000 pr.
met. Stoga se V. V a s i 1 i ć, u navedenom1članku »Poljozaštitni pojasevi i proizvod


"


nja topolovine« pita »kako obezbeđivati1i ovih 350 000 prostornih metara mekih1liščara godišnje za FCP — »Matroz« u1Sremskoj Mitrovici?«


i


Kako za mitrovačku tvornicu celuloze i


;


papira tako i za »snabdijevanje Fabrike


celuloze i papira i Ivangradu ovom sirovinom
(tj. celuloznim drvom) predstavlja
već duži niz godina aktuelan problem,
koji sve više limitira odnosnu proizvodnju
« obavještava nas B. Š o ć, dipl.
inž. šum. u SOUR-u ŠIK »CRNA GORA«
u Titogradu, u članku o mogućnostima
»Gajenja topola za dopunsku proizvodnju
celuloznog drveta« na području Crne
Gore. A te su mogućnosti na površini od
7 000 ha s godišnjim etatom u 10-godišnjoj
ophodnji »oko 37 500 m:´ topolovine
i to na vrlo pristupačnim površinama i
uz minimalne troškove ulaganja i eksploatacije
«. Međutim, piše B. Šoić, iako je
»šumarstvo, kao proizvođač sirovina, zainteresovano
za ove akcije, ali nipošto
ne raspolaže viškom sredstava, to se i
interes za ovakova ulaganja smanjuje,
što znači da potrebna sredstva treba tražiti
izvan šumarstva ... (stoga je) neophodno
mobilisati raspoloživa sredstva
svih onih koji su direktno zainteresovani
za ovu proizvodnju«.


Proizvodnja topolovine može se ostvariti
i u drvoredima te šumskim zaštitnim
pojasevima. U Crnoj Gori, navodi Šoć,
postoji oko 3 500 km vodotoka (rijeka, potoka,
kanala), a za Vojvodinu je još prije
petnaestak godina izrađen »Generalni plan
podizanja šumskih zaštitnih pojaseva na
području SAP Vojvodina« (V. Vasilić, cit.
članak). Po jednoj varijanta, za površinu
od 70 749 ha, mogao bi se postići godišnji
prirast samo mekih listača blizu 800 000
ni3 (od čega oko 400 000 ms za celuloznu
sirovinu), a po drugoj, na 50.600 ha 600 000
in? totalne mase odnosno 300 000 m» celuloznog
drva. Međutim Vasilić ne navodi,
koliko je od tog plana realizirano. S
izuzetkom investiranja tvornice »INCEL«
u Banja Luci" prema B. Jovkoviću
(u navedenom članku »Dvadeset i pet godina
uzgoja topola u uslovima brdsko-
planinskih terena i prigorja Bosne i Hercegovine
«) od opetovanih planiranja po


* Vidi Sum. list br. 3—4/1977. — A. Selnranović:
:: U
UU posjetu OOUR-u »Industrijske plantaže« INCEL-a
u Banja Luci.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1981 str. 90     <-- 90 -->        PDF

dignuto je kultura i plantaža, koje su danas
već stare od 20 do 25 godina« samo
na površinama, koje su »sasvim dovoljne
da posluže kao uzor«.


3. U »Topoli« br. 123—124. (drugi svezak
za 1979. god.) Mr P. Vratarić je prikazao
»balansiranje uspješnosti gospodarenja
plantažnim oblikom uzgoja euroameričkih
topola u uvjetima Šumskog gospodarstva
Osijek«, a u br. 127—128. objavljen
je »Prilog utvrđivanju ekonomičnosti
plantažnog uzgoja topola u Jugoslaviji«
Dr U. Golubovića. U oba rada korišćeni
su podaci plantažnog topolika
»Španjolska ada« koja »se nalazi u sklopu
gospodarskih jedinica Valpovačke podravske
šume« (Vratarić). Ta je plantaža
podignuta 1962. godine, a posječena
1977. Bruto drvna masa po 1 ha iznosila
je 444 m», a neto (bez kore kod oblovine
i granjevine od 0—5 cm) 359 m«; oblovine
s d 21 i više cm bilo je 292 m3 a prostornog
drva 67 m l Prodajna vrijednost ove
drvne mase iznosila je po Vratariću
263.132 dinara, a po Goluboviću 335.020
dinara. Razlike vrijednosti posljedica je
toga, što je Vratarić računao s cijenama
domaćeg tržišta, a Golubović s prihodom
ostvarenim i izvozom jednog dijela drvne
mase, a cijena u izvozu bila je za 21%
veća od cijene na domaćem tržištu (Vratarić,
str. 8). Golubović računa i s prihodom
od poljoprivrednih kultura (kukuruza,
soje) koje se uzgajale prve tri
godine. U oba slučaja, međutim, koeficijent
ekonomičnosti je pozitivan te se
kod Vratarića kreće od 1,92 do 0,91, ovisno
da li su troškovi neopterećeni kamatama
ili opterećeni s 12%, a kod Golubovića
od 1,02 (bez kamata) do 0,63 (uz
kamatnu stopu od 5%).
Ne ulazeći u podrobniju analizu i jednog
i drugog računa ipak je nužno upitati:


a) zašto Golubović nije prihode od poljoprivrednih
kultura koristio za smanje


** Vidi Sum. list br. II—12/1980. str. 52Ü.


nje do tada uloženih troškova, čime bi i
konačna vrijednost ovih bila manja, i


b) zašto Vratarić uopće ne računa s
prihodima od poljoprivrede, koji u nominalnoj
vrijednosti iznose čak blizu 10°/o
vrijednosti drvne mase i to na početku
ophodnje?


Također je Vratarić ostao dužan odgovor,
zašto »trošak podizanja i gospodarenja
« plantaže računa po cijenama u doba
sječe tj. u 1977. god. (str. 11), a ne
prema stvarno uloženim sredstvima (obzirom
na stalnu relativno visoku inflaciju
zapravo u nominalnom iznosu.)


4. Mr P. Đ o k o v i ć i Ing. J. D e s i m i r
utvrdili su, da su troškovi izvlačenja celuloznog
drva dužine 2 m iz sječine domaćom
ckipažom (IMT 558 + HDM + 340
+ METAL 7) uz uslove relativno dobre
nosivosti terena dva puta manji nego
zglobnom ekipažom, forvarderom, VOLVO
BM 971. To je posljedica činjenice, da
su dnevni troškovi zglobne ekipaže oko
tri puta veći od troškova domaće, a učinak
rada samo za oko 50Vo (str. 17).
Ing. M. S1 a b a k i dr. utvrdili su, da
je »izradom celuloznog drveta dužine 2
metra ostvarena proizvodnost i ekonomičnost
na sječi i izradi u odnosu na dosadašnji
način rada sa 193,4*/», ali se privlačenje
mora obavljati mehaniziranim
načinom.


5. U »Mini-monografiji o bijeloj vrbi
(Salix alba L.)« Dr A. K r s t i n i ć je obradio
ne samo morfologiju i ekološke uslove
nego i uzgoj ove vrste i upotrebu
drva i kore (tanin za štavljenje najfinijih
koža, za proizvodnju salicila i dr.) upozorivši
ujedno na u Jugoslaviji proizvedene
hibride ove vrste**).
U istom broju (br. 127—128) Ing. B.
Ma r i n k o v i ć izvijestio je o do sada
priznatim klonovima bijele vrbe, njih 8
od čega 2 i Katedre za šumsku genetiku
i dendrologiju Šumarskog fakulteta u Za