DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1981 str. 74     <-- 74 -->        PDF

ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


SASTANAK SEKCIJE ZA ORGANIZACIJU I EKONOMIKU ŠUMARSTVA
I PRERADE DRVA


Sekcija za organizaciju i ekonomiku šumarstva i prerade drva Zajednice fakulteta
i instituta šumarstva i prerade drva Jugoslavije održala je sastanak u
Haludovu, 25. i 26. rujna 1980. godine.


Na sastanku Sekcije sudjelovalo je 19 sveučilišnih nastavnika i znanstvenih
radnika te šumarskih i drvno-industrijskih stručnjaka iz privrede. Predmet rasprave
na tom sastanku bili su nastavni planovi i programi visokog obrazovanja,
planovi znanstvenih istraživanja iz područja organizacije i ekonomike šumarstva
i prerade drva te pitanja u vezi aktivnosti Sekcije.


Nastavni planovi 1 programi


Prikupila se i razmijenila većina nastavnih planova i programa dodiplomskog
i postdiplomskog studija iz organizacije i ekonomike šumarstva i prerade drva.
Na osnovi tih planova i programa napisana su četiri referata kao osnove za raspravu
na sastanku Sekcije.


Nakon iscrpne rasprave, sudionici sastanka zaključili su slijedeće:


a) u dodiplomskoj nastavi drugog stupnja postoje znatne razlike između nastavnih
planova i programa po fakultetima.


Gradivo iz ekonomike u šumarstvu treba se predavati u tri predmeta. Prvi
predmet treba proučavati ekonomiku organizacije udruženog rada u šumarstvu
(mikroekonomika). Drugi predmet treba proučavati ekonomiku šumske privrede
(makroekonomika). Treći predmet treba proučavati trgovinu drvnim proizvodima,
ma.


Gradivo iz ekonomike prerade drveta treba se predavati u tri predmeta. Prvi
predmet treba proučavati ekonomiku organizacije udruženog rada prerade drva
(mikroekonomika). Drugi predmet treba proučavati ekonomiku proširene šumsko-
drvne privrede (makroekonomika). Treći predmet treba proučavati trgovinu
drvnim proizvodima i papirom.


Nastavni planovi i programi iz organizacije u šumarstvu i preradi drva trebaju
obuhvatiti organizaciju rada, rukovođenja, upravljanja i poslovanja. Ta materija
može se predavati u jednom ili više predmeta. Priprema rada i proizvodnje
spada u organizacione znanosti i može se oblikovati kao posebni predmet.


Za rukovođenje OUR-ima u šumarstvu na svim nivoima potrebni su šumarski
stručnjaci koji, pored tehnologije, temeljito znaju organizaciju proizvodnje
u šumarstvu i ekonomiku šumarstva.


Za rukovođenje OOUR-ima prerade drva obavezno su potrebni drvno-industrijski
inženjeri, koji pored tehnologije, dobro znaju ekonomiku OUR-a i organizaciju
rada, rukovođenja, samoupravljanja i poslovanja u OUR-ima.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1981 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Na fakultetima šumarstva i prerade drva nastava iz organizaciono-ekonomske
grupe predmeta treba obuhvaćati oko 15% od ukupnog obujma nastave.


b) U postdiplomskom studiju iz organizacije i ekonomike u šumarstvu postoje
po fakultetima znatne razlike između nastavnih planova i programa u pogledu
obujma nastave i sadržaja predmeta. Te nastavne planove i programe treba što
više ujednačiti na svim fakultetima pri njihovu noveliranju.


Postdiplomski studij iz organizacije rada u drvnoj industriji treba kompletirati
s gradivom o ekonomskim proučavanjima u preradi drva te organizacijom
rukovođenja i samoupravljanju u OUR-ima. Navedene dopune odnose se na fakultete
koji na postdiplomskom studiju ne proučavaju to gradivo.


Oko 80% upisanih polaznika postdiplomskog studija uopće ne završava taj
studij. Većina svršenih polaznika te nastave studira oko 7 godina. U cilju bržeg
završavanja postdiplomskog studija, potrebno je kandidatima odabrati znansveno-
istraživačke zadatke, na kojim će moći pokazati da se znaju služiti znanstvenom
metodikom i koji će, uz vodstvo mentora, brže završiti radnju.


Budući da veliki broj šumarskih i drvno-industrijskih stručnjaka radi u unutrašnjoj
i vanjskoj trgovini drvom, a nemaju odnosnih znanja, potrebno je na
šumarskim fakultetima osnovati i razviti postdiplomski studij unutrašnje i vanjske
trgovine drvnim proizvodima.


Nastavne planove i programe iz organizaciono-ekonomskih predmeta treba
temeljito raspraviti sa stručnjacima i rukovodiocima iz operative. Za tu raspravu
trebamo pripremiti naše prijedloge s jasnim usuglašenim stavovima.


Planovi i programi znanstvenih istraživanja


Na osnovi uvodnog referata, razmijenjenih planova i informacija o znanstvenim
istraživanjima iz organizacije i ekonomike šumarstva i prerade drveta, te
svestrane rasprave, zaključeno je slijedeće:


Pregled i analizu znanstvenih istraživanja iz organizacije i ekonomike šumarstva
i prerade drva, koji su bili osnova za raspravu na nastanku Sekcije, treba
čim prije učiniti dostupnim OOUR-ima šumarstva i prerade drva, fakultetima i
institutima šumarstva i prerade drva, te odnosnim SIZ-ovima i poslovnim udruženjima
šumarstva i prerade drva.


U proteklom 5-godišnjem razdoblju istraživanja organizacije i ekonomike šumarstva
i prerade drva bila su premala s obzirom na broj znanstveno-istraživačkih
radova i obujam utrošenih financijskih sredstava. Ta istraživanja su također
premala u odnosu na ostale discipline. Od ukupnih istraživanja u šumarstvu i preradi
drva, svega 1—5% otpada na istraživanje organizacije i ekonomike. Takvi
odnosi prema istraživanjima koče brže unapređenje proizvodnje u šumarstvu i
preradi drva, koče razvitak nastave i osposobljavanje znanstveno-nastavnih kadrova.
Navedene propuste treba obavezno ispraviti u narednom srednjeročnom
planu znanstvenih istraživanja.


Pri usvajanju planova znanstveno-istraživačkog rada prioritet treba dati zadacima
koji najviše i najbrže pridonose povećanju proizvodnosti rada i dohotka u
organizacijama udruženog rada. Među te zadatke spadaju istraživanja putova
unapređenja organizacije i ekonomike šumarstva i prerade drva.


177
ŠUMARSKI LIST 3-4/1981 str. 76     <-- 76 -->        PDF

Na temama sistemskog karaktera, koje su zajedničke za cijelu Jugoslaviju,
trebaju se povezati i surađivati instituti i fakulteti pri izradi metodike istraživanja
i primjeni rezultata istraživanja u praksi.


Sekcija treba pripremiti kritičku analizu stanja kadrova i kadrovske politike
te politike znanstveno-istraživačkog rada iz organizacije i ekonomike šumarstva i
prerade drva. Ta problematika bit će predmet rasprave na jednom od narednih
sastanaka Sekcije.


Opća pitanja u vezi aktivnosti Sekcije


Na sastanku Sekcije vodila se rasprava o pripremama za XVII kongres IUFRO,
daljnjoj aktivnosti Sekcije te o prijedlozima za nagrade i priznanja zaslužnim
članovima. Nakon rasprave zaključeno je slijedeće:


Slijedeći sastanak Sekcije održat će se na području B i H koncem rujna 1981.
godine. Kasnije ne bi bilo prikladno zbog početka predavanja. Predmet rasprave
na tom sastanku bit će »dohodovni odnosi u šumarstvu, preradi
drva i prometu drvnim proizvodima (raspoređivanje zajedničkog
dohotka)«. Uvodne referate po republikama pripremit će iz B i
H prof, dr S. Vučijak i doc. dr S. Šaković; iz Crne Gore referent nije izabran
pa će predsjednik Sekcije to dogovoriti sa drugovima iz Crne Gore; iz Hrvatske
prof, dr B. Kraljić, dr U. G o 1 u b o v i ć, prof, dr S. Tomanić, dr


Z. E 11 i n g e r; iz Makedonije prof, dr M. Z o r b o s k i; iz Slovenije će predsjednik
Sekcije zamoliti za referat prof, dr I. Winkle r a. Predsjednik Sekcije će naknadno
dogovoriti sa članovima sekcije iz SR Srbije, SAP Vojvodine i Kosova tko će
pripremiti odnosne referate.
Za predsjednika Sekcije u narednom razdoblju od godinu dana izabran je
prof, dr Sretan Vučijak. Za potpredsjednike izabrani su prof, dr Bogdan
S k o p a 1 i doc. dršućrijašaković.


Šumarske stručnjake i znanstvene radnike kojih rad obuhvaća povijest šumarstva
i prerade drva, trebalo bi u buduće pozivati na sastanke ove Sekcije (prof,
dr D. Simeunović, dr D. Jedlovsky, prof. B. Begović, i dr.). Oni bi mogli unutar
Sekcije formirati podgrupu za povijest šumarstva i prerade drva.


Znanstveni radnici i nastavnici, koji na fakultetima predaju Osnove marksizma,
Teoriju i praksu socijalističkog samoupravljanja te se bave sociološkim istraživanjima
u šumarstvu i preradi drva, trebaju se organizirati kao grupa unutar
ove Sekcije. Prvi sastanak te sociološke grupe sazvat će doc. dr Josip Bisku p
sa Šumarskog fakulteta iz Zagreba.


Sekcija je podržala inicijativu i aktivnost Predsjedništva Zajednice u vezi
priprema i organizacionog odlaska jugoslavenskih znanstvenih radnika na XVII
svjetski kongres IUFRO u Japanu 1981. godine. Iz ove Sekcije trebali bi poteći rererati
kojidaju sliku šumarstva i prerade drva u jugoslavenskoj privredi, organizacije
i ekonomike u šumarskim i drvno-industrijskim poduzećima te organizacije
znanstvenog rada u šumarstvu i preradi drva. Referenti trebaju svoje učešće na
Kongresu i naslov referata prijaviti predsjedniku Sekcije i Predsjedništvu Zajednice.
Time će se osigurati koordinacija i izbjeći eventualna preklapanja referata.


Predsjedništvu Zajednice upućuje se prijedlog da se prof, dr Brank u Kralić
u na skupštini Zajednice dodijeli naziv počasnog člana Zajednice. Obrazloženje
tog prijedloga prihvaćeno je jednoglasno. _ . . <, Tom __ «