DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1981 str. 68     <-- 68 -->        PDF

NAŠE PRAŠUME


REZULTATI INVENTARIZACIJE BUKOVIH SASTOJINA
PRAŠUMSKOG TIPA NA SVILAJI U DALMACIJI


SAŽETAK. Jedna od oaza visokih šuma na području degradiranog
krša su i sastojim bukve prašumskog tipa na Svilaji u Dalmaciji.
Te sastojine po prvi put su obuhvaćene uređajnim radovima i autor
iznosi rezultate tih radova, (op)


UVOD


Vjerojatno zvuči malo paradoksalno, ali je ipak stvarno, da se u Dalmatinskoj
Zagori na planini Svilaji nalazi prilična površina čistih bukovih sastojina prašumskog
tipa. Nije to prašuma kakove su bile u kontinentalnom području ili kakva je
ona u Peručici na području Općine Foča s drvnom masom i do 1300 m3 po ha u
kojima bukve sudjeluju s oko 25% a pretežu jela i smreka i u kojima je najveći dio
I bonitetnog razreda.Svilajska prašuma je čista bukova s maksimalnom drvnom
masom oko 300 ms/ha i visinom stabala jedva 22 m odnosno IV/V boniteta i to u
manjoj mjeri, a pretežno V, ocjenjujući ih prema bonitetima, koje sam formirao za
bukove šume u SR Bosne i Hercegovine.


Sume sliva rijeke Cetine nalaze se u Sinjskoj općini i pripadaju Šumskom
gospodarstvu u Sinju, a šume sliva rijeke Krke nalaze se na području Općine Drniš
i njima gospodari Šumsko gospodarstvo u Drnišu. Na poziv tih Gospodarstava
(Drniškog 1979, Sinjskog 1980. god.) pomogao sam premjeriti drvnu masu i sastaviti
neku vrstu skraćenog uređajnog elaborata, dakako za svako Gospodarstvo
posebnog. Osnovama su pored visokih bukovih sastojina obuhvaćene i manje površine
srednjih i niskih koje s visokim čine izvjesnu gospodarsku cjelinu. Te
srednje i niske šume nastale su bespravnom sječom visokih šuma.


U mojoj dugoj uređivačkoj praksi nisam nailazio na taiko teške terenske i
radne uslove kao na ovom području Svilaje. To je područje ogromnih i brojnih
tipično kraških vrtača, ogromnih blokova karbonatnih stijena, bez puteva i vrlo
teških izvoznih puteva. Teškoće terena posebno su rezultat ispreturanih kamenih
oštrobridih blokova.


Do sada su šume na Svilaji bile obuhvaćene samo brzom inventarizacijom
(1947, 1955. god.), ali ti su podaci nepouzdani, a često i nerealni. Unutarnja podjela
nije postojala, jer se inventarizacija vršila prema katastarskim (poreznim) općinama,
pa je i to jedan od razloga da se izradi gospodarska osnova i tako omogući ozbiljnije
planiranje i izvođenje bilo kakvih stručnih radova u šumi.


a) Sume šumskog gospodarstva Drniš


Područje uređivanih šuma nalazi se na sjeverozapadnom dijelu Svilaje, na
južnoj strani masiva Sovro—Jelenjak—Svilaja do kote 1283 m — Jelenjak i uda


170
ŠUMARSKI LIST 3-4/1981 str. 69     <-- 69 -->        PDF

ljene su oko 6 km zračne linije i od najvišeg vrha (1509 met.)- Stoga smo ovu gospodarsku
jedinicu nazvali »Sovro — Konjska glava — Telenjak«, a onu sinjskog
Gospodarstva »Svilaja«. Zračna udaljenost područja od kote 1301 m Sovro do Jelenjaka
iznosi oko 6,5 km, a gravitacija je prema Drnišu (rijeci Krki). Prosječni
nagibi terena kreću se između 10 i 25 stupnjeva, a nadmorska visina uređajnog
područja 1000 i 1500 m (Veliki vrh).


Gospodarska jedinica podjeljena je u 10 odjela i to:
a) bukove sastojine prašumskog tipa 4 odjela površine 294 ha,
b) srednje šume 3 odjela površine 131 ha,
c) niske šume u 3 odjela odnosno 5 odsjeka površine 355 ha,


odnosno sveaa 780 ha.


b) Šume Šumskog gospodarstva Sinj


Kako je već navedeno, šume sinjskog Gospodarstva u slivu su rijeke Cetine.
Nalaze se na nadmorskoj visini između 1050 i 1500 m, teren je strmiji nego u
drniškom području i nagib se kreće između 15 i 40 stupnjeva.


Gospodarska jedinica podijeljena je na 12 odjela od kojih se 11 nalazi u suvislom
kompleksu a dvanaesti (Veliki vrh) je izvan kompleksa, udjel Veliki vrh
uključen je u gospodarsku jedinicu, jer postoji mogućnost zajedničke eksploatacije
odnosno izvoza (izvlačenja) drva istim putem kao i drvo iz ostalih odjela.


SI. 1. Panoramski pogled na bukove prašume na Svilaji


Foto: N. Eić
ŠUMARSKI LIST 3-4/1981 str. 70     <-- 70 -->        PDF

Površina obuhvaćenih šuma iznosi:


a) bukove sastojine prašumskog tipa (10 odjela, a 14 odsjeka) 532 ha,
b) srednje šume (4 odsjeka u 4 odjela) 134,5 ha,
c) niske šume (3 odsjeka u 4 odjela) 95,0 ha,


odnosno ukupno obraslo 761,5 ha.


U ovoj gospodarskoj jedinici u 4 odjela nalazi se i 113,5 ha neobraslog šumskog
zemljišta pa Ukupna površina gospodarske jedinice iznosi 875 ha.


Treba naglasiti, da je u svim visokim šumama na Svilaji bukva jedina vrst
drveća. U drniškoj gospodarskoj jedinici nalaze se i druge listače (grabovi, jasen
i javor), a u sinjskoj u svim tipovima sastojina nalazi se samo bukva. Četinjača
uopće nema, a nema nd tragova, da ih je uopće ikada i bilo. Prema tome stanište
bez sumnje najviše odgovara bukvi, ali time ipak, nije isključena mogućnost ni unošenja
četinjača na ovo područje.


Visoke šume nalaze se, kako je i naprijed navedeno, na nadmorskoj visini od
preko 1000 m, od naselja u najudaljenijim predjelima i za izvoz drva vrlo nepovoljnim
uvjetima. Uz sama sela su izrazite šikare grabova, kukrike, trna i nešto hrasta.
Između pojasa šikara i visokih šuma nalazi se pojas niskih šuma, koje su se naročito
oporavile nakon smanjenja broja koza te prestanka intenzivne paše i brsta
uopće.


TAKSACIJSKI PODACI GOSPODARSKIH JEDINICA


Podaci o drvnom fondu, prirastu i etatu za visoke šume prikazani su u tabelarnom
pregledu, a za srednje i niske šume samo opisno.


Struktura bukove prašume na Svilaji


(Stanje 1979/80. godina)


Šumsko gospodarstvo
Drniš Sinj


Površina ha 294 532


Masa po debljinskim razredima
m*/%
I 10 — 20 cm 4 772/ 5,6 13 053/ 10,5
II 21 — 40 cm 38 448/ 44,4 61 551/ 50,0


III 41 — 60 cm 28 062/ 33,0 31 989/ 26,0
IV 61 — 80 cm 8203/ 10,0 9 788/ 8,0


V preko 81 cm 5 587/ 7,0 7 256/ 5,5
Ukupno 85 072/100 123 637/100
Prosječna masa po 1 ha 289 232
Prosječni godišnji prirast ukupno po ha m3 1350/ 4,6 2 491/ 4,7
Sječiva masa za 5 god . ukupno po ha m3 31 867/108 41 064/ 77
Intenzitet sječa 37°/» 33%
ŠUMARSKI LIST 3-4/1981 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Visoke šume. Struktura drvne mase po debljinskim razredima malo se međusobno
razlikuje u ovim dvjema gospodarskim jedinicama. Najveća drvna zaliha nalazi
se u drugom debljinskom razredu, što je dokaz, da je stanište kamenito i
siromašno mineralnim hranjivima. U g.j. »Svilaja« međutim udio drvne mase II
debljinskog razreda u odnosu na cjelokupnu masu je veći nego u istom debljinskom
razredu g.j. drniškog Gospodarstva. U toj jedinici veći je i udio drvne mase
I debljinskog razreda, dok je u ostalim manji. To ima za posljedicu, da je i prosječna
drvna masa g.j. »Svilaja« manja nego u g.j. drniškog Gospodarstva (232:289
m3). Ovo je neminovna posljedica različitih edafskih činilaca, koje rezultiraju
i iz različitih nagiba terena. Također se dio sastojina nalazi i na većoj nadmorskoj
visini, pa su u tim područjima stabla tanja a drvna masa manja nego u nižim
dijelovima. To je uvjetovalo i izdvajanje otsjeka u odjelima te gospodarske jedinice
s posljedicom manjeg intenziteta sječa nego u drniškim sastojinama.


Najveća drvna masa po ha od 300 m3 nalazi se u otsjeku 5a, površine 73 ha,
u g.j. »Sovro—Konjska glava—Jelenjak« (Gospodarstvo Drniš), a najniža 170 m3/ha
u otsjecima 6b do 10b g.j. »Svilaja«. Broj stabala u prvom otsjeku po ha iznosi
468 a temeljnica 31,20 m2 i uklapa se u IV/V bonitet, a u drugim otsjecima (6b do
10b) po ha nalazi se 706 stabala, od čega u I debljinskom razredu (10 —20 cm) 436
ili 621J/o, temeljnica je 23,87 m2/ha i V-og su boniteta. Struktura ovih ekstremnih
drvnih masa po debljinskim razredima je ova:


Debljinsk i razre d
Odsjeci I II III IV V svega
ms m3


5a 16 128 66 47 43 300
6b do 10b 35 101 34 — — 170


Srednje šume. Ukupna masa listača drnišk e g.j. iznosi 13 600 m?, godišnji
prirast 499 m3 a sječiva masa za 5 god. 3 770 m3; u sinj skoj g.j. drvna masa
iznosi 15 443 m3 a periodična sječiva masa 2 133 m´.


Niske šume. Masa niskih šuma u drniškoj g.j. iznosi 10 910 m3, godišnji prirast
1 060 m3, a sječiva masa za 5 godina 2 723 m3; u s i nj s ko j g.j. drvna masa iznosi
1 700 m3, prirast 153 m3 a periodična sječiva masa određena je s 245 m3.


Ukupna drvna masa, prirast i etat svih tipova šuma drnišk e g.j. iznosi 109 582
m3 mase, godišnji prirast 2 909 ms i 28 360 m3 petogodišnji etat. U sin j sko j


g.j. masa iznosi 140 780 m3, godišnji prirast 3 000 m3, a petogodišnji etat 43 442 m3
bruto mase. Taksacijska donja granica za visoke šume je 10 cm, a za niske i srednje
3 cm pa je za ove formiran poseban podrazred od 3 do 10 cm debljine prsnog
promjera.
173
ŠUMARSKI LIST 3-4/1981 str. 72     <-- 72 -->        PDF

SI. 2. Sastojina bukove prašume u odsjeku 9a g.j. »Svilaja«


Foto: N. Eić


NAČIN GOSPODARENJA


U ovim tretiranim čisto bukovim prašumama predviđen je pr e born i način
gospodarenje. Ovo je po našem mišljenju za konkretne ekološke (edafske, klimatske,
sastojinske i dr.) prilike jedino stručno razumno i praktično mogući način
gospodarenja.


Dužina prve ophodnjice predviđena ze u trajanju od 5 godina, a kasnije — kada
se prašuma eventualno pretvori u gospodarski oblik preborne šume — trebati će
primijeniti ophodnjicu od 10 godina.


UZGOJNI RADOVI


! ´ z^m7"«****« v-< . -


Ako se uzme, da će način gospodarenja biti preborni, onda je razumljivo, da
će regeneracija ovih šuma biti u načelu prirodnim putem. Kod toga načina gospodarenja
— sječa je ujedno i sjetva buduće sastojine. Ostali uzgojni zahvati, tj.
čišćenja, proreda i slično vrši se istodobno kod same redovne sječe.


Priroda je ovdje za sada dala samo čistu bukovu šumu. No pored toga ovdje
će trebati početi i sa unošenjem raznih četinjača (borovi, ariš, jela i smreka). Neke
vrste se mogu unašavati podsijavanjem sjemena u bukove sastojine (jela) a većina
sadnjom sadnica. Ovo će se unositi postepeno i oprezno, pa prema dobivenim
rezultatima forsirat će se ono očetinjavanje, koje se pokaže kao najuspješnije.