DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1981 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Sum. list 105:155—1981.


ANALIZA POVREDA NA RADU U ŠUMARSTVU


Prof. BRANKO RANOGAJEC, psiholog
SŠGO »Slavonska šuma« Vinkovci


SAŽETAK. Autor je analizirao povrede radnika na šumskim poslovima
dovodeći ih u vezu s faktorima za koje se općenito smatra
da su releventni za povređivanje. Rezultati ukazuju na neke karakteristične
pojave o kojima treba voditi računa kod preventivnogdjelovanja.


UVOD


U organizacijama udruženog rada šumarstva broj povreda na radu je
znatno veći nego u industriji i predstavlja jedan od većih problema iz patologije
rada. Da bi se takvo stanje otklonilo, odnosno da bi se smanjio broj
povreda na radu, nužno je točno poznavati problematike i uzroke koji ga
uvjetuju.


Cilj analize je bio da faktore radnog staža, starosti, umora i dana u tjednu
dovedemo u vezu s povredama koje se dešavaju u šumarstvu. Analizom su obuhvaćene
883 povrede koje su se dogodile u SŠGO »Slavonska šuma«. Za analizu
smo koristili podatke iz »Prijave o nesreći na poslu« obrazac ER-8.


Obzirom da su podaci u obrascima ER-8 često puta bili nepotpuni, neki
rezultati do kojih smo došli baziraju se na manjem broju podataka nego
što je bilo prijava.


REZULTATI


Radno iskustvo


Iz literature je, a i prakse, poznato da se radnici s nedovoljnim radnim
iskustvom češće povređuju nego ostali radnici. To je prvenstveno zbog toga
što nisu dovoljno uvježbani niti upoznati sa svim, a pogotovo opasnim situacijama.


Iz graf. 1. vidljivo je da najveći broj povreda u šumarstvu imaju radnici
do tri godine radnog iskustva. Krivulja opadanja broja povreda s povećanjem
radnog iskustva u našem slučaju nije tipična jer kategorije radnika s 10—20
i 13 — 15 godina radnog staža pojavljuju se s više povreda nego što bi se to
očekivalo. Tu »nenormalnost« objašnjavamo time, što je broj radnika s tim
radnim stazom u našoj populaciji najveći, pa je i razumljivo da oni, u apsolutnom
iznosu, imaju više povreda nego druge kategorije radnika. Opadanje
ŠUMARSKI LIST 3-4/1981 str. 54     <-- 54 -->        PDF

povreda trajanjem zaposlenja može biti naglo ili sporo što zavisi o složenosti
i opasnosti rada. Kako su naši poslovi objektivno veoma opasni smanjenje broja
nesreća nastupa nakon nekoliko godina. Najkritičnija je prva godina.


35


30


25


-u


U!


a.


u


20


z


15


10


5


— 3 4-6 7-9 10-12 13-15 16-13 19-21 22 —


Graf. 1. Odnos između povreda na radu i radnog iskustva (N — 615)


Od ukupnog broja povreda koje smo mi analizirali 21%> se dogodilo u prvoj
godini rada, 9% u toku druge godine, a 5l8/o u toku treće godine.


Želimo li smanjiti broj povreda koje su uzrokovane neiskustvom moramo
znatno više nego do sada posvetiti pažnje stručnom obrazovanju i praktičnom
uvježbavanju. Novi bi radnici morali biti, prije nego što počnu samostalno raditi
u proizvodnji, dobro uvježbani i osposobljeni da mogu izvršavat sve pa i
one najopasnije zadatke.


Starost radnika


Funkcionalne sposobnosti čovjeka uvjetovane su godinama života. Već
negdje poslije 30. godine nastupa slabljenje tih sposobnosti. Na osnovu toga
moglo bi se očekivati, da će i broj povreda biti veći što su radnici stariji.
Međutim, praksa pokazuje da to ipak nije tako, već obrnuto. Najčešće se povređuju
mladi ljudi do 25 godina života a najmanje povreda imaju stariji radnici.
Rezultate do kojim smo došli prikazali smo na graf. 2.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1981 str. 55     <-- 55 -->        PDF

RADNICI


N ESRECE
26 -,
24 22
20 18
16


2 12


10
8
6


-25 26-30 31-35 36-40 41-45*6-50 51-55 56—


STAROST


Graf. 2. Odnos između nezgoda i starosti radnika.


Za jasniju sliku tog odnosa matematski smo izjednačili broj radnika u
svim dobnim kategorijama i tek onda izračunali njihovo učešće u nesrećama
(graf. 3).


Sada je lako uočljivo da najviše nesreća imaju mladi ljudi do 25. godine
života i da je broj povreda to manji što je dob radnika veća. To smanjenje
broja povreda pada sve do dobnog razreda od 41—45 godine kada stabiliziraju.
Jedan od glavnih razloga toj pojavi treba tražiti u većem iskustvu i stručnom
znanju starijih radnika. Drugi razlog leži u djelomično različitom stavu mladih
i starijih radnika prema radu. Mladi se radnici često puta povrede samo
ŠUMARSKI LIST 3-4/1981 str. 56     <-- 56 -->        PDF

zato što nisu bili oprezni a to je zbog toga što se osjećaju pretjerano sigurnim.
Osim toga, oni preziru opasnosti i naprosto se »igraju« s opasnostima. Takvo
ponašanje ima određenu psihološku pozadinu. Naime, radi se o tome da se
oni žele istaći, žele pokazati kako su hrabri, brzi i spretni. Naravno da takvo
ponašanje prije ili kasnije ima za posljedicu: »nesreća na poslu«. Nasuprot
njima stariji radnici su oprezni, oni izbjegavaju i čuvaju se od svih opasnijih
i napornih zahvata jer su svjesni kakve posljedice mogu nastati.


25


20


1 5


10


5


I 1


O ´ „ o „ ´ o ´ A


n n v T iT> mlO I I i | 1 i i


r>
i CM ro ^r T in in


CM «0 ,_ <0 <0 <0


<*>


STAROST


Kad dođe do znatnijeg pada psihofizičkih funkcija, a to je prosječno poslije
60. godine života, stečeno iskustvo i opreznost u radu ne mogu više nadoknaditi
taj gubitak i zato broj povreda od tih godina raste. To povećanje
broja povreda kod naših radnika mi nismo našli. Objašnjenje za to je vrlo
jednostavno. Pad psihofizioloških i fizičkih funkcija neophodnih za obavljanje
šumskih poslova je kod naših radnika brži i znatniji nego kod prosječnog
radnika u industriji i za industrijske poslove. Ta je razlika uvjetovana teškim
fizičkim radom i nepovoljnim uvjetima u kojima se on obavlja. Kad jednom
dođe do pada tih funkcija radnici nisu više sposobni za rad u šumarstvu,
jer mi gotovo da i nemamo laganih poslova. Zbog toga oni najčešće odlaze u
ŠUMARSKI LIST 3-4/1981 str. 57     <-- 57 -->        PDF

invalidsku mirovinu, ili obavljaju poslove i zadatke koji su gotovo bezopasni
(čuvari, oštrači, cestari i si.) pa samim time i nemamo povreda koje bi se
mogle pripisati padu psihofizičkih funkcija.


Kao treći razlog smanjenja broja povreda tokom rada mogli bismo navesti
i to, da su stariji radnici pozitivno selekcionirani. Sam rad i povrede koje
su u našim prilikama česte s teškim posljedicama eleminirali su tokom godina
radnike koji su bili slabo prilagođeni radu. Gotovo je nemoguće razlučiti što
je presudnije kod nastupanja povreda iskustvo ili dob života. Ta dva faktora
su čvrsto povezana odnosno u visokoj korelaciji. Zato prilikom prevencije
moramo djelovati na oba.


Umor


Jedan od važnijih uzroka povređivanja je umor koji je popratna pojava
svakog duljeg ili i napornijeg rada. Neki autori procjenjuju da je 25"/o nesreće
uzrokovano umorom. Ako je to tako onda je utjecaj umora na povređivanje
u šumarstvu još i veći, jer naši poslovi dolaze u kategoriju najtežih fizičkih


20


< 10


t


o


-1 ,3 0 I 2-2,30 I 3-3 ,30 I 4-4 ,30 I 5 -5 , JO I 6 -6 ,3 0 I 7-7 , 30 I


RADNI SATI


PROSJEČNA DISTRIBUCIJA


DISTRIBUCIJA ZA RADNIKE
DO 2S GOD. STAROSTI


DISTRIBUCIJA ZA RADNIKE


OD 46-55 GOD. STAROSTI


Graf. 4. Odnos između trajanja rada i povreda
ŠUMARSKI LIST 3-4/1981 str. 58     <-- 58 -->        PDF

radova. Potvrda da se umor pojavljuje kao faktor povređivanja je činjenica
da broj nezgoda raste u toku radnog dana.


Kao što vidimo, krivulje nesreća tokom radnog dana u šumarstvu odstupa
od takve krivulje u industriji. Mi nismo našli porast broja nesreća u
funkciji trajanja rada, dapače, kod nas prosječni broj nesreća u toku radnog
dana neznatno ali ipak lagano opada. Jedino što u periodu nakon 5—5,30 sati
rada dolazi do većeg pada broja nesreća. Znademo li da je kod šumarskih
poslova intenzitet rada, čestina i trajanje odmora, pa donekle i trajanje rada,
prepušteno na volju svakom radniku, tako nešto smo mogli i očekivati .Radnici
u različita vremena uzimaju odmore ali je njihov broj to veći što se bliži
kraj radnog dana. To znači da se njihova ekspozicija izloženosti nesrećama
smanjuje trajanjem radnog vremena pa je zbog toga i broj povreda u padu.
Znatniji pad broja nezgoda nakon 5. sata rada pripisujemo »velikom odmoru«
koji većina radnika uzima u isto vrijeme i koriste ga za objed.


Na graf. 4. smo, osim prosječne distribucije nesreća, prikazali distribucije
nesreća za radnike do 25 godina starosti i za radnike od 46—55 godina starosti.
Kao što smo i pretpostavljali postoji znatna razlika u distribucijama
povreda kod mladih i starijih radnika.


Kod mladih radnika, naročito u početku rada, broj nesreća naglo raste,
da bi zatim došlo do naglog pada i ponovnog rasta. To povećanje broja nesreća
u prva tri sata možemo pripisati umoru. Nagli pad broja nesreća u
četvrtom satu rada pripisujemo odmoru koji mladi ljudi, čini se, uzimaju u
približno isto vrijeme, a u prosjeku sat vremena prije nego stariji radnici.
Poslije odmora broj nesreća opet raste da bi u sedmom satu pao ispod prosjeka,
vjerojatno zato određeni broj mladih radnika već tada polako prestaje s
radom.


Kategorije radnika od 46—55 godina uzimaju dulji odmor već nakon dva
sata rada što obzirom na njihove godine nije začuđujuće. Drugi veći odmor,
izgleda, uzimaju nakon 5. sata rada. Poslije toga broj nesreća naglo raste i
penje se znatno iznad prosjeka. To objašnjavamo nepovoljnim djelovanjem akumuliranog
umora i za sada samo pretpostavkom da je to kategorija radnika
koja radi punim intenzitetom i u sedmom satu rada, pa su time i više izloženi
opasnostima nego mladi.


Najefikasniji način sprečavanja nepovoljnog djelovanja umora je odmor.
Naši radnici broj odmora, njihovo trajanje i raspored u toku dana određuju
sami, svaki za sebe, a prema svojim potrebama i osjećajima. To se katkada
pokazuje kao dobar način, ali je u većini slučjeva manje koristan. Mi tek
trebamo naučiti naše radnike kako da se odmaraju, odnosno kako da najefikasnije
spriječe umor i da na taj način indirektno smanje i broj povreda na
radu.


Dani u tjednu


Brojna su istraživanja pokazala da raspored nesreća tokom tjedna pokazuje
određenu pravilnost. Često je ponedjeljak dan s najviše nesreća, utorak
ŠUMARSKI LIST 3-4/1981 str. 59     <-- 59 -->        PDF

s nešto manje, a srijeda s najmanje. Nakon toga nesreće lagano rastu zbog
umora. Takav raspored nesreća smo ml našli kod naših radnika.


Obzirom da se smatra da je glavni uzrok povećanom broju nesreća ponedjeljkom
način provođenja nedjelje, razlučili smo nesreće radnika do 30 godina
starosti od nesreća radnika starih 46—55 godina jer smo predpostavljali
da kod te dvije kategorije radnika postoji bitna razlika u načinu provođenja
nedeljnog odmora. Naime, smatramo da mlađi ljudi nedeljom navečer konzumiraju
alkohol te da idu kasno na spavanje tako da u ponedjeljak dolaze na
posao ne samo neispavani već i pod utjecajem alkohola, koji se nije mogao
za 6 sati razgraditi. Ako je sve to tako onda je nesumnjivo da se mladi radnici
ponedjeljkom nalaze u takvom psihofizičkom stanju koje predstavlja određenu
dispoziciju za povređivanje. Distribucija nesreća tokom tjedna za radnike


PROSJEČNA D1 ST Rl B .
30
DiSTR. ZA RADNIKE
DO 30 GOD STA ROSTI
DIST R. ZA RADNIKE
OD 46-55 GOD. STAROSTI
."5


O


a.
10


1 Ü I ~ i Ć"~~I P ~T


Graf. 5. Odnos broja nesreća i dana u sedmici.


do 30 godina starosti potvrđuje tu pretpostavku. Za razliku od njih, radnici u
dobi od 46—55 god. »urednije« provode nedeljni odmor što se očituje, da u
ponedjeljak imaju manje povreda od prosjeka, a zatim manje nego mladi radnici.
Činjenica da je petkom broj nesreća u prosjeku najniži objašnjavamo
smanjenjem intenziteta rada kao posljedica umora, a isto tako, pretpostavljamo,
da je odsutnost s posla najveća tog dana i da je efektivno radno vrijeme
najkraće.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1981 str. 60     <-- 60 -->        PDF

LITERATURA


Bujaš , Z.: Psihofiziologija rada, Zagreb 1964.
No vosel , M.: Nesreće na radu d izostanci s posla.
Terzin, V. i Ranogajec, B.: Analiza odmora u toku radnog dana na sječi i


izradi. Informativni Bilten SŠGO »Slavonska šuma«, br. 247/77.


An Analysis of Accidents at Work


Summary


The author gives an analysis of injuries common amongst the workers employed
in forestry on the basis of factors generally deemed as relevant to injury causes.
The research is based on a 615 workers ample and the finding have been graphically
accounted for:


— the ration
between the number of accident and workers´ experience, Graphic
1
— the ratio
between the number of accidents and workers´ age, Graphics 2
and 3
— the ration between the number of injuries and shift length (workers´ age),
Graphic 4


— the ratio between the number of accidents and days of the week, Graphic 5
Graphic 4: Full line shows the average distribution; the intermittent line shows
the workers´ age up to 25 years; dotted line represents the workers´ age between
46—55


Graphic 5: full line represents the average distribution; the intermitent line shows
workers´ age up to 30 years and dotted line denotes workers´ age between 46—55
years.


(op)