DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1981 str. 17     <-- 17 -->        PDF

šum list 105:119—1981.


NEKI RIJETKI I ZNAČAJNI POLUZIMZELENI HRASTOVI
NA PRIMORSKOM KRŠU


Mr. ANDRIJA-2ELIMIR LOVRIC, dipl. tog. biol.


C. I. M. — Obalna botanika, Institut »Ruđer Bošković«, POB. 1016,
41001 ZAGREB
SAŽETAK. Uz istočni Jadran nalazi se razmjerno veliki broj rijetkih
i značajnih hrastova, tj. ukupno 12 različitih samoniklih vrsta.
Medu njima su najinteresantniji poluzimzeleni hrastovi s jednogodišnjim
listovima koji otpadaju u proljeće, što su ovdje prikazani:
Quercus virgiliana (drmun), Qu. brutia (gradim), Qu. trojana (makedonski
hrast), Qu. crenata (šuvar), Qu. macrolepis (šiškar), kao
i 3 prirodna hibrida. Navode se također i dodatne napomene o granicama
rasprostranjenosti nekih drugih hrastova u istočnojadranskom
primorju: crnike (Qu. ilex), oštrike (Qu. coccifera) i sladuna
(Qu. frainetto).


UVOD


U okviru analize endemske i reliktne flore Hrvatske, proučene su također
i rijetke vrste hrastova u dendroflori jadranskog primorskog krša* Slično kao
i neka druga granična i submediteranska područja u okviru šireg Sredozemlja
(Pirenejski poluotok, Apeninsko gorje, Makedonija, Mala Azija, planine Atlas,
Libanon, Kavkaz itd.), tako se i primorje istočnog Jadrana odlikuje nazočnošću
većeg broja vrsta rijetkih samoniklih hrastova čija su nalazišta, opća
rasprostranjenost i ekologija kod nas dosada bile slabo poznate. U istočnojadranskom
primorju je dosad potvrđena nazočnost 12 različitih vrsta hrastova,
od kojih su najslabije proučene i najinteresantnije poluzimzelene vrste
što su u ovom prilogu pobliže prikazane. Obzirom na ekoforme (životni oblici)
naši primorski hrastovi pripadaju ovim skupinama:


a) Vazdazeleni tvrdolisni hrastovi s višegodišnjim listovima, u većim sastojinama
tvore zimzelene šume i makije: Quercus ilex L. (crnika) i Qu. coccifera
L. (oštrika);


b) poluzimzeleni hrastovi s jednogodišnjim kožastim listovima koji većinom
opadaju u proljeće, istovremeno s pupanjem. Nalaze se u primorskim
listopadnim i zimzelenim šumama, dok u većim sastojinama tvore posebne,
u jadranskom primorju rijetke, poluzimzelene šume tipa pseudomakije: Qu.
virgiliana TEN. (drmun). Qu. brutia TEN. (gradun), Qu. trojana WEBB, (ma


* Autor zahvaljuje Republičkoj zajednici za znanstveni rad SR Hrvatske (SIZ-
ovi III i IV) za financiranje ovih istraživanja.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1981 str. 18     <-- 18 -->        PDF

kedonski hrast), Qu. crenata LAM. (suvar), Qu. macrolepis KOT. (šiškar), a
mjestimično se nalaze i tri prirodna poluzimzelena hibrida (Qu. X ambrozyana,
SIMK., Qu. X saxicola VUK. i Qu. X schneidert VIERH.);


c) listopadni hrastovi s polugodišnjim listovima koji otpadaju u jesen:
Qu. robur L. (lužnjak), Qu. petraea (MATT.) LIEB, (kitnjak), Qu. cerris L. (cer),
Qu. pubescens WILLD. (medunac) i Qu. frainetto TEN. (sladun).


MORFOLOGIJA, BIOLOGIJA I RASPROSTRANJENJE
POJEDINIH VRSTA


DRMUN (hrvatski hrast, Qu. virgiliana TEN., Qu. croatica VUK., Qu.
tergestina WENZ.) je poluzimzeleno, tvrdolisno drvo niske i široke krošnje.
Mlade grančice su pepeljastosive i gusto vunasto-baršunaste, pupovi razmjerno
veliki i dugi 6—10 mm, a palistići su široki i lancetasti. Listovi su tvrdi,
debeli, kožasti i ukočeni, dosta veliki, dugi 7—20 cm i široki 5—13 cm, dvostruko
su razdijeljeni s plitkim nepravilnim urezima i trokutastim režnjevima
koji su na vrhu više-manje usiljeni u krutu bodljicu, a bočno su oštro napiljeni
u manje bodljaste režnjiče pa su zato listovi većinom bodljikavi. Plojka je
odozgo gola, glatka i sjajna s voštanom prevlakom, otvorene svjetlozelene boje.
Mladi listići klijanaca su dlakavi, cjeloviti, lancetasti i na rubu oštro na-


A.LcvK)C^\


HRAST DRMUN (Quercus virgiliana):
a), grančica s muškim cvjetovima i mladim listovima (1/8), b. i c. dva različita oblika
lista: b. odozdo, (1/3), c. odozgo (1/3) grančica s pupovima (1/2), e. plodovi (1/2),


f.
ljuske na kupuli (2 x), g. klijanac izrastao iz trogodišnjeg žira (1/2) — original
iz Lovrića (thesis 1971).


ŠUMARSKI LIST 3-4/1981 str. 19     <-- 19 -->        PDF

piljeni pa podsjećaju na 0«. coccifera. Listovi ostaju zeleni na stablu sve do
zime, a požute i otpadaju krajem zime ili početkom proljeća, ovisno o klimatskom
području. Tokom proljeća krošnja je uglavnom gola jer je tu listanje
znatno kasnije nego našeg drugog listopadnog drveća, a najčešće je tek početkom
ljeta. Plodovi su na izduženoj stapki (3-8 cm) koja je duža od lisnih
peteljki. Kupula je čunjasto produžena, široka 10—18 mm i duga 14—30 mm
debela i odrvenjela, obrasla širokim trouglastim ljuskama koje su zadebljane
i naduvene poput bradavica. Žir je velik i izdužen, dugoljasto-elipsoidan dug
^—4 cm i debeo 1—2,3 cm. Od većine hrastova razlikuje se izvanrednomveoma dugotrajnom klijavošću koja je u povoljnim uvjetima, nakon dozrijevanja
skoro 100%, još nakon 3 godine iznosi 30—40%, a potpuno ne prestaje
cak ni poslije 5 godina. Klijanci su neobično otporni na sušu pa proklijaju na
goloj kamenjari i u pukotinama stijena, nakon čega pri suši mogu i duže mirovati,
da bi poslije prve kiše opet nastavili normalno rasti. Ovaj hrast se
također odlikuje vrlo širokom krošnjom koja je u gušćim sklopljenim sastojmama
normalno kratka i kuglasta, dok je na osami plosnata, štitasto-kišobranasta
i široka do 20 m. Takve krošnje i u rjeđim sastojinama osiguravaju
cjeloviti gornji sloj koji stvara zasjenu i vlagu te štiti podmladak i bogato
prizemno rašće.


Ovaj hrast je u literaturi poznat kao Croatian oak, dok ga narod u Kvarneru
naziva drmun. Općenitim izgledom u sterilnom stanju donekle podsjeća na
medunac s kojim je ranije kod nas većinom bio zamjenjivan, iako se od njega
znatno razlikuje morfo-anatomski i biološki, a naročito u ekološkom pogledu.
Kod nas se obadva hrasta nalaze uglavnom u istim područjima, ali tu


Prastari hrast drmun (Quercus virgiliana TEN.) na rubu prašume »Stari Darmun«,
na burnim brdima jugoistočnog Krka — prsni opseg debla oko 4 m, širina krošnje
20 m, visina 16 m. U podsloju su za usporedbu primjerci hrasta medunca i crnog
graba prosječne veličine


Foto A. Ž. Lovrić
ŠUMARSKI LIST 3-4/1981 str. 20     <-- 20 -->        PDF

drmun nastava ekstremnija, suša, jače skeletna i izloženija staništa. Ima
disjunktni areal koji zahvaća otoke Korziku i Sardiniju, Apeninski poluotok,
zapadni dio Balkanskog poluotoka, te crnomorsko primorje Rumunjske i Bugarske,
kao i zapadni rub Male Azije. Kod nas se nalazi u većim sastojinama
po otocima i primorju od Trsta do Dubrovnika i u Hercegovini, dok se u pojedinačnim
primjercima i manjim skupinama pojavljuje mjestimično i u srednjoj
Hrvatskoj, Slavoniji i Vojvodini. U okviru svoga areala općenito je
najčešći u primorju i unutrašnjosti Hrvatske.


Drmun je izrazito heliofilan i bazifilan pa je to jedan od naših najkserofilnijih
hrastova po čemu nadilazi čak i crniku pa dobro uspijeva i u pukotinama
suhih sunčanih stijena. Vezan je na sušna područja s mediteranskom
ili stepskom klimom, a u pravilu nastava bazične i ultrabazične podloge: dolomit,
serpentin, gips, solončak itd. Između svega domaćeg drveća, drmun daleko
najbolje podnosi suhu posolicu bure, pa je to na ekstremno zasoljenim
obalama istočnokvarnerskih otoka ponekad jedina drvenasta vrsta koja tu
normalno uspijeva. Zbog vrlo kasnog listanja, znatno je otporniji od medunca
i drugih vrsta na proljetne posolice, kasne mrazove i napade gubara. Općenito
je otporan na bolesti i štetnike, a najviše stradava od prekomjerne vlage
pri kojoj mu žir napada trulež, dok lišće dobiva svijetle klorotične pjege čiji
uzročnik još nije dovoljno proučen. U kulturi dobro uspijeva na bazičnim i
neutralnim tlima, a ne podnosi kisela ni močvarna staništa.


Areal hrasta drmuna (Quercus virgiliana)


Primorske drmunove šume (narodni naziv drmunik ili drmunić) po florističkom
sastavu većinom pripadaju svezi Quercion ilicis BR. — BL., a nalazišta
u kontinentalnoj unutrašnjosti svezi Quercion famettis HORV. Jedna od
najljepših i najbolje sačuvanih drmunovih šuma u okviru njegova areala je
prašumska sastojina »Star i D a r m u n« u kanjonu Velarika na središnjim
brdima otoka Krka koja sadrži čak 48 različitih vrsta drveća i grmlja, dok
drmunova debla tu dostižu prsni promjer preko 1 m i visinu od 25 m, pa tu
reliktnu prašumu treba posebno zaštititi. U Kvarneru drmun nastava suhe
ŠUMARSKI LIST 3-4/1981 str. 21     <-- 21 -->        PDF

sunčane i kamenite strmine, točila, pukotine stijena i visoke obalne klisure sa
zasoljenim tlom na najžešćem udaru olujne bure i posolice. Tu izgrađuje poluzimzelene
šikare slične pseudomakiji (asocijacija Euphorbio-Qurcetum virgilianae
Lovrić), s vrlo specifičnom, reliktnom dendroflorom: crnika, zelenika,
primorski suklen (Acer marsicum GUSS.), primorski drijen (Cornus aiistralis


C. A. MEY.), galska pucalina (Colutea brevialata LANGE), divlja smokva, zapadna
trišljika (Rhamus niyrtifolia WILLK.), grmasta kiselica (Rumex suffruticosa
GAY.), velika mlječika (Euphorbia wulfenii HOPPE), te niz rijetkihendemskih zeljanica. U Dalmaciji raste na gipsu i dolomitu, zajedno sa sladunom,
tilovinom, crnikom, zelenikom, žutim koprivićem, makedonskim hrastom
i brojnim reliktnim zeljanicama, a u višem pojasu je vezan na sastojine
dalmatinskog crnog bora. U Hrvatskom zagorju i Baniji pojavljuje se na
reliktnim serpentinskim staništima zajedno sa cerom, abručkim hrastom, javorom
gluhačem, crnim jasenom i zeljastim serpentinofitima. U istočnoj Slavoniji,
Baranji i Srijemu nalazi se na prapornim padinama s bjelograbom, sladunom
i žestiljem. U kontinentalnom zaleđu mu je gornja granica oko 400 m,
a u primorju se diže do 700 m.
Nalazišta drmuna (Quercus virgiliana) u zapadnom dijelu Balkanskog poluotoka.


Ovo ekološki specijalizirano i izvanredno otporno drvo je najidealnija domaća
vrsta za pošumljavanje golih i zasoljenih otočnih kamenjara, burnog
primorskog krša, ljutih škrapara, točila i suhih slatina, te morskih obala na
udaru orkanskih vjetrova i stalne posolice. Drmun je također jedna od najotpornijih
domaćih vrsta prema industrijskom smogu. Zbog izvanredne otpor
ŠUMARSKI LIST 3-4/1981 str. 22     <-- 22 -->        PDF

nosti, slikovitih listova i široke, poluzimzelene krošnje, prikladan je za gradske
parkove i drvorede u primorju, te na sušnim i toplijim mjestima u unutrašnjosti
gdje bi ga se trebalo više uzgajati.


GRADUN (abručki hrast, Qu. brutia TEN., Qu. thomasii TEN., Qu. crassifolia
VUK.) ima među domaćim poluzimzelenim hrastovima najviši rast pa u
optimalnim uvjetima dostiže 30 — 35 m. Deblo mu je većinom pravilno, ravno
i uspravno, po cijeloj dužini jednoliko razgranjeno s kratkim, debelim i gustim
granama koje su nerijetko u pršljenovima kao kod crnogorice, tako da je
krošnja često pravilna, valjkasta i usko piramidalna kao u jablana. Listovi su
vrlo veliki i izduženi, izrazito su lirastog oblika i prema bazi klinasto suženi u
dugu peteljku. Većinom su skupljeni u guste pršljenaste snopove poput rozeta
na vrhu ogranaka. Plojka im je debela, kožasta i ukočena, odozgo su goli. glatki


Hrast gradim (Quercus brutia)
a grančica s lisnom rozetom — zimski izgled (1/10), b. list (1/3) c. grančica s pupovima
bez listova — proljetni izgled (1/2), d. plod (1/2), e. ljuske na kupuli (2x)
— original iz Lovrića (thesis 1971).
ŠUMARSKI LIST 3-4/1981 str. 23     <-- 23 -->        PDF

i sjajni, prevučeni voštanom prevlakom, izrazito su tamne boje, modrozeleni
do maslinastosmeđi, lirasto-perasto razdijeljeni s dubokim, uskim i oštrim
urezima koji dopiru do srednje žile. Lisni režnjevi su uski i izduženi, linealno-
lancetasti, većinom nepravilna ruba, valovito narovašeni ili lirasto razdijeljeni
na manje režnjiće. Listovi su većinom zeleni do zime, te u Primorju požute
i otpadaju pred listanje, a u unutrašnjosti nakon jačih mrazova. Plodovi su
većinom pojedinačni, na debeloj, uspravnoj i ukočenoj stapki koja je podjednako
duga kao lisne peteljke (2—4 cm). Kupula je vrlo velika, široka do
2,5 cm, debela i odrvenjela, pepeljastosiva i baršunasto dlakava, s velikim
trokutasto-ušiljenim ljuskama čiji su vršci uzdignuti. Žirovi su vrlo veliki,
dugi 3,5—5 cm i debeli oko 2,5 cm.


Ovaj hrast je kod nas još slabo proučen, a rasprostranjenost mu je donedavno
bila skoro nepoznata. Naprotiv je u samom narodu na području krša
taj hrast dobro poznat, naročito po svojim velikim plodovima koji su izvrsna
krma za tov svinja pa se u zapadnom dijelu Hrvatske naziva »gradun« ili »crni
dub«, dok plodove zovu »šelut«. U sterilnom stanju razmjerno najviše sliči na
lužnjak s kojim je, izgleda, dosada zamjenjivan na većini naših kraških nalazišta,
iako se od njega dosta razlikuje morfološki i ekološki. Po ekologiji je
najbliži sladunu kojega zamjenjuje na odgovarajućim staništima zapadnog
dijela dinarskog krasa.


Gradun ima poluendemičan, dvodjelni areal s jadranskom disjunkcijom
i uglavnom je raširen u području Dinarskog i Apeninskog gorja. HAYEK
(1927) i FUKAREK (1965) spominju ga u Bosni i Hercegovini te u Srbiji. Posebno
je raširen u srednjoj i jugozapadnoj Hrvatskoj, odakle dopire kroz Slovensko
primorje sve do Trsta.


Gradun je uglavnom neutrofilna i umjereno kserofilna vrsta. Glavno mu je
područje rasprostranjenosti u mediteransko-montanim šumama, odakle zalazi
i u termofilne sastojine bukve kao i do toplijeg submediterana. U Kvarneru
raste na vapnenačkom kršu primorskih brda i otočnih vrhova, a na vlažnoj
podlozi fliša i aluvijalnih nanosa spušta se mjestimice sve do mora. Tu također
nastava i zasoljene obalne solončake na udaru jake bure i posolice, ali
tada ostaje nižeg rasta, iako je na buru otporniji od mnogih drugih vrsta. Ovdje
se udružuje s hrastom drmunom, dalmatinskim brijestom (Ulmus procera ssp.
dahnatlca (BALD.) HAY.), primorskim suklenom (Acer marsicum), primorskim
drijenom (Cornus australis), vučcem (Lycium europaeum), konopljikom (Vitexagnus-castus), divljom smokvom itd. U Lici, zapadnoj Bosni i Dalmatinskoj
Zagori pojavljuje se mjestimice na kamenitim brdima i u rječnim kanjonima,
na vapnencu i gipsu, zajedno sa cerom, javorom gluhačem, blagajskim likovcem,
divljim orahom (Juglans regia ssp. balcanica JORD.), zanovijeti (Laburnum
anagyroides ssp. alschingeri (VIS.) P. FUK.) i drugim reliktnim vrstama.
U unutrašnjosti je raširen na nižim položajima kontinentalnog krša, naročito
na krškim zaravnima Korduna i u Gorskom Kotaru, te duž rječnih kanjona
Kupe, Dobre, Mrežnice i Korane gdje raste na vapnencu i dolomitu, zajedno
s bukvom, cerom, kitnjakom, lipom, crnograbom i hrvatskom žutikom (Berberis
croatica HORV.), a optimalno se razvija u zajednici Lathyro-Quercetum petraeae
HORV. U Baniji i sjeveroj Bosni mjestimično se pojavljuje i na serpentinu.
Njegov areal je prema sjeveroistoku uglavnom ograničen panonskim
rubom dinarskog krša.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1981 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Mladi hrast gradim (Quercus brutia) na Kordunu,
Foto: A. Ž. Lovrić


Ovaj hrast je prilično otporan na industrijski smog. Zbog slikovitih, tamnih
lirastih listova poredanih u rozete, te zbog pravilne piramidalne krošnje,
to je jedan od najljepših evropskih hrastova koji po dekorativnosti znatno
nadvisuje sladim pa bi ga trebalo više koristiti u kontinentalnim parkovima
i drvoredima. Uz to je također vrlo prikladan za pošumljavanje mediteransko-
montanog i kontinentalnog krša u području svoje prirodne rasprostranjenosti.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1981 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Nalazišta graduna (Quercus brutia) u zapadnom dijelu Balkanskog poluotoka


SEKCIJA Cerris SPACH. Pored drmuna i graduna koji među našim poluzimzelenim
hrastovima imaju razmjerno širu rasprostranjenost pa mjestimično
tvore i gospodarski važne sastojine, u istočnojadranskom primorju pojavljuju
se još i slijedeća tri poluzimzelena hrasta iz sekcije Cerris: Qu. trojana,
Qu. crenata i Qu. macrolepis. Za razliku od prethodna dva hrasta, ove vrste
pojavljuju se u primorju većinom kao manje skupine ili tek pojedinačno,
pa tu imaju samo prirodnoznanstveno i dekorativno značenje. Ove tri vrste
su međusobno usko srodne, a nalikuju također i na cer. Zato se dio naših
mediteranskih nalazišta za cer koja se otprije navode iz područja crnike i bjelograba,
zapravo odnose na ove tri vrste.


MAKEDONSKI HRAST (crni cer, Qu. trojana WEBB., Qu. macedonica
DC.) ima glavno područje rasprostranjenosti na Balkanskom poluotoku, ali
ima nešto širi areal koji zahvaća i sjeverozapadno primorje Male Azije (naziv
po Troji!), te jugoistočni dio Apeninskog poluotoka. Ovaj hrast izgrađuje
kod nas posebne šumske sastojine u Makedoniji, Crnoj Gori i Hercegovini,
dok se u Hrvatskoj pojavljuje tek pojedinačno u Dubrovačkom primorju:
padine Vlaštice, te u Konavlju na brdima Sniježnica, Štedar i Bjelotin. Tu
je ograničen na vlažne i sjenovite jaruge viših padina u okviru sladunovih
šuma. Zahtijeva više vlage od drugih primorskih hrastova. Prikladan je za
uzgoj samo u vlažnom i toplom podneblju južnog i sjevernog primorja,
naročito u područu lovora i pitomog kestena, te u najtoplijih predjelima
ŠUMARSKI LIST 3-4/1981 str. 26     <-- 26 -->        PDF

unutrašnjosti gdje mu međutim lišće otpada nakon jačih mrazova. U suhom
srednjem primorju i na otocima traži obilno zalijevanje, jer mu inače tu lišće
požuti i otpadne već tokom ljeta.


SU VAR (oplutnik, jadranski hrast, Qu. crenata LAM., Qu. ađriatica SIMK.,
Qu. pseuđosuber auct.) poznat je u Kvarneru pod narodnim nazivom »suvar«,
a raste na Cresu, Rabu, u južnoj i istočnoj Istri, te u kanjonu Rječine. Nalazi
se samo u manjim skupinama i pojedinačnim primjercima u sastojinama
crnike, lovora i kestena, većinom na flišnoj podlozi. Po nekim autorima naše
sastojine trebale bi biti podivljali ostatak kulture, što je obzirom na fitocenološke
odnose, prihvatljivo tek za manji dio nalazišta (Opatija, Rab), dok
su ostala najvjerojatnije samonikla. Drugi ga izjednačuju sa zapadnomediteranskim
hibridom Qu. suber x cerris (= Qu. hispanica LAM.), što je također
vrlo dvojbeno, obzirom na morfoanatomsku građu koja odgovora sekciji
Cerris, a samo križanje je kod nas neostvarivo, jer jedan od navodnih roditelja
(Q. suber?) ima zapadnomediteranska nalazišta koja su vrlo daleko
izvan Jadrana. Obzirom na svoju građu, suvar je najuže srodan s makedonskim
hrastom i to su dvije vikarne vrste (ili podvrste), od kojih makedonski
hrast nastava istočno Sredozemlje a suvar zapadno, pa su kod nas granice
njihovih areala. Suvar pokazuje prema makedonskom hrastu neznatne morfološke
razlike: lisne peteljke su dvostruko duže (1 —-1,5 cm), tučak ženskog
cvijeta je na vrhu četverodjelan (kod mak. hrasta većinom trodjelan), plodovi
su manji, kupula široka 1,5 — 2 cm, a žir tanji i debeo oko 1 cm. U ekološkom
pogledu, suvar je za razliku od mak. hrasta otporniji na sušu ali i osjetljiviji
na hladnoću pa se ne može uzgajati u kontinentalnom zaleđu.


ŠIŠKAR (grčki hrast, Qu. macrotepis KOT., Qu. graeca KOT., Qu. aegylops
auct.). je morfo-taksonomski također srodan s prethodne dvije vrste, ali se
ekološki od njih bitno razlikuje. Od obje vrste razlikuje se tankom i slabije
ispucalom korom koja nije plutasta, zatim znatno većim i širim listovima
s većim i dublje urezanim bočnim režnjevma, te mnogo većim plodovima
(»velanide«). Kupula je široka 4 — 6 cm, s velikim i zavijenim, jezičastim i
baršunasto-dlakavim ljuskama dužine do 2 cm koje pokrivaju cijeli plod.
Žir je dug 3 — 4,5 cm. Raširen je duž obala Grčke, jugozapadne Turske, južne
Albanije i jugoistočne Italije, gdje je uglavnom ograničen na uski priobalni
pojas izrazito termofilne vegetacije makija iz sveze Oleo-Ceratonion BR. — BL.
Otprije se spominje za Makedoniju (HAYEK 1927) što se vjerojatno odnosi
na pripadnu egejsku obalu, dok je u vardarskom području njegova rasprostranjenost
malo vjerojatna, obzirom na njegovu specifičnu ekologiju i južnomediteranski
areal pa je tu vjerojatno zamijenjen s nekim oblicima makedonskog
hrasta. Naše jedino sigurno nalazište je na otoku Lastovu gdje malobrojni
pojedinačni primjerci rastu u izrazito kserotermnoj makiji bez crnike
koja je vrlo slična istočnomediteranskoj zajednici Ceratonio-Plstacietum lentisci
ZOH. Zajedno s njim tu rastu divlja maslina, rogač, Pistacia lentiscus L.,
Philyrea angustifolia L., Teucrium fruticans L., Prasium majus L., Ephedra
campylopoda C. A. MEY. i niz specifičnih južnomediteranskih zeljanica, pa
taj hrast općenito nastava suša i toplija staništa od crnike. Nalazi se većinom
na dolomitnoj podlozi. Vrlo je osjetlljiv na hladnoću i može se uzgajati samo
u južnom primorju i na otocima.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1981 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Hrast šiškar (Quercus macrolepis Kot.): grana s listovima i plodovima — original
iz herbarija (1/2).


HIBRIDI. Neki od hibridnih hrastova kojima je jedan od roditelja poluzimzelen
ili zimzelen, imaju također poluzimzeleni karakter. U istočnoj adran
ŠUMARSKI LIST 3-4/1981 str. 28     <-- 28 -->        PDF

skom primorju su dosad utvrđena tri takva hibrida: Qu. X ambrozyana SIMK.
(Qu. ilex X cerris) u sjevernoj Dalmaciji (narodni naziv »zeleni hrast«) zatim
Qu. X saxicola VUK. (Qu. virgiliana X pubescens) u Dalmatinskoj Zagori i
Hercegovini, te Qu. X schneiden VIERH. (Qu. trojana X cerris) u Hercegovini.
Ovi se hibridi pojavljuju većinom pojedinačno u submediteranskim šumama
roditeljskih vrsta.


ZNAČAJNA PRIMORSKA NALAZIŠTA OSTALIH HRASTOVA


Opća rasprostranjenost tvrdolisnih zimzelenih hrastova (Qu. ilex i Qu.
cocciferä) u istočnojadranskom primorju je razmjerno dobro poznata pa su
kod njih najinteresantnija nova, granična nalazišta prema sjeveru i unutrašnjosti
primorja. Oštrika (komorika, prnar, Qu cocciferä L.) izgrađuje veće
sastojine makije (as. Orno-Quercetum cocciferae HORVATIĆ) na obali Konav-
Ija, na južnoj strani Pelješca i u istočnom dijelu Korčule, a raste u zajednici
s nizom rijetkih vrsta, npr. Myrtus communis ssp. tarentina (MILL.) M. G.


(M. italica WILLD.), Arbutus andrachne L., Nerium oleander L., Styrax officinalis
L., Phlomis fruticosa L., Smilax nigra WILLD., te mnogim istočnomediteranskim
zeljanicama. Pojedinačni primjerci i manje skupine u sastojinama
crnike i degradiranih gariga, na otocima dopiru sve do Lošinja, dok je na
primorskoj obali najsjevernije nalazište oštrike na južnim obroncima Biokova
kod Baćinskog jezera.
Crnika (česmina, Qu ilex L.). Granične, izolirane veće sastojine crnike
izvan cjelovite eumediteranske zone, koje po florističkom sastavu još pripadaju
svezi Quercion ilicis BR. — BL., nađene su prema sjeveru i unutrašnjosti
u ovim područjima: Vrgoračko polje, Prokljansko jezero, Karinsko i Novigradsku
more, velebitsko primorje Jurjevo — Donji Starigrad (cjeloviti pojas
visine oko 200 m), otoci Prvić, Grgur, Goli, zatim Stara Baška, Krk, sjeverni
Cres i Brestova u Istri. Pojedinačni primjerci i manje skupine u području
listopadnih šuma, na suhim i toplim jugozapadnim strminama, dopiru duboko
u zaleđe i visoko na primorske planine, tako u Dalmaciji do 1200 m visine,
a u Istri i Kvarneru do 700 m: kanjon Suvaja na planini Zavelin u Dalm.
Zagori, kanjoni Krke i Zrmanje, Seline na Velebitu, stjenoviti vrhovi na Krku,
Vinodolske stijene, kanjoj Rječine, stijene Ćićarije, itd. (PIŠKORIĆ, 1980).


Među listopadnim hrastovima je u istočnojadranskom primorju zasad
najmanje proučena rasprostranjenost sladuna (Qu. frainetto TEN., Qu. conferta
KIT., Qu. slavonica BORB.). Dok su razmjerno dobro poznate njegove
šume u Makedoniji, Srbiji i u Slavoniji, u jadranskom primorju su donekle
istražene samo sladunove šume u Hercegovini (Quercetum confertae hercegovinicum
P. FUK.). Njegova granična nalazišta u Dalmaciji poznata su iz Ravnih
Kotara, ali se tu pojavljuje tek pojedinačno i u manjim grupama unutar
sastojina drugih hrastova, a tek jugoistočno od Cetine izgrađuje posebne šume.
Tu su njegove šume ili bar degradirani fragmenti rašireni od Omiške Vrulje
preko Zadvarja i dalje kroz biokovsko zaleđe od Imotske krajine odakle
se nastavljaju u Hercegovinu. Najbogatije i najbolje sačuvane sladunove šume
Jadranskog primorja nalaze se u Konavlju naročito na planini Dubrovačka
Sniježnica gdje u potpunosti zamjenjuju pojas crnograba, te dopiru do naj
ŠUMARSKI LIST 3-4/1981 str. 29     <-- 29 -->        PDF

viših vrhova. Čest je na istočnom dijelu Pelješca, a pojedinačno raste i na otoku
Mljetu. Dalmatinske obilne sastojine ekološki i floristički se znatno razlikuju
od hercegovačkih. Pored sladuna, u njima se nalaze i mnoge druge,
kod nas veoma rijetke istočnomediteranske vrste i značajni endemi, a od
ostalih je najvažnija tilovina (Petteria ramentacea (SIEB.) PRESL.) koja
dominira među grmovima. Ova zajednica sladuna i tilovine (Petteria-Quercusfrainetto) je, pored drmunovih šuma, jedna od floristički najbogatijih i najosebujnijih
zajednica na primorskom kršu. Nalazi se u visinskom raspona
od 350 — 1200 m.


Uz nabrojenih 12 vrsta hrastova poznatih iz istočnojadranskog primorja
u literaturi i herbarskim zbirkama mjestimice se pojavljuju nesigurni podaci
za navodna nalazišta još i nekih drugih vrsta hrastova u tom području. Njihovi
nalazi zasad još nisu potvrđeni na živim primjercima u prirodnim sastojinama,
ali ih ipak treba spomenuti da bi se pri obilasku odgovarajućih terena
mogla obratiti pažnja na mogućnost takvih nalaza. Qu. pseudococcifera DC.
(Qu. calliprinos WEBB.) je zimzelena istočnomediteranska vrsta eumediteranske
zone, a kod nas bi trebala rasti u Makedoniji i južnoj Dalmaciji. U obadva
slučaja je vjerojatno zamijenjena s oblicima slične vrste Qu. coccifera.


Qu. dalechampü TEN. (Qu. apennina LAM.) navodno raste u Kvarneru
(Krk), ali s obzirom na njegovu visinsku rasprostranjenost i ekologiju, ovo
primorsko nalazište je problematično i vjerojatno je tu u sterilnom stanju
zamijenjena sa sličnim gradunom (Q brutia). Naprotiv su mnogo brojnija
kontinentalna brdska nalazišta toga hrasta u graničnim područjima srednje
Hrvatske (Banija i Kordun), obzirom na njegovu rasprostrajenost u kitnjakovim
šumama susjedne Bosne. Od podvrsta koje su dvojbene za primorski
krš najinteresantnija bi bila Qu. pubescens ssp. anatolica O. SCHWARTZ koja
se može očekivati u Hercegovini i Dalm. Zagori. Za potvrdu svih tih dvojbenih
nalaza potrebna su daljnja proučavanja u herbarskim zbirkama i prirodnim
sastojinama na terenu.


Zonalna rasprostranjenost hrastova na primorskom kršu


Vegetacijski pojas LISTOPADNI POLUZIMZELENI ZIMZELENI
HRASTOVI:
Primorska bukva Qu. cerris Qu. brutia —
(Seslerio-Fagetum) Qu. petraea
Područje crnograba Qu. cerris Qu. brutia —
(Seslerio-Ostryetum) Qu. frainetto Qu. trojana
Qu. pubescens
Područje bjelograba Qu. pubescens : Qu. virgiliana Qu. coccifera
(Carpinetum orientalis) Qu. frainetto Qu. trojana
Qu. crenata
Područje crnike — Qu. virgiliana Qu. ilex
(Orno-Quercetum ilicis) Qu. crenata Qu. coccifera
Područje rogača i divlje masline — Qu. macrolepis Qu. ilex
(Oleo-Ceratonion)
ŠUMARSKI LIST 3-4/1981 str. 30     <-- 30 -->        PDF

LITERATURA


Borzi , A. (1911): Querci della Flora Italiana. Boli. Bot. Giardino Coloniale, 10, Pa


lermo.
Camus , A. (1936 —1939): Monographie du genre Quercus, Tome I — II. Paris.
Dončev , Ž. (1963): Izučvanija varhu Quercus virgiliana v severoiztočna Balgaria.


Lesotehn. institut, Naučni Trudove 11, Sofija.
Fukarek , P. (1964): Sjeverozapadna granica današnje rasprostranjenosti hrasta


sladuna. Šumarski list 3/4, Zagreb.
Fukarek , P. (1965): Naše listopadno drveće i grmlje. Ljubljana.
George s cu, C. C. i sur. (1942): Beitrag zur Kenntnis der Quercus virgiliana und


Qu. pubscens in Rumänien. Compt. Rend. Acad. Sci. Roman. 6 (14), Bucu
resti.
Hayek, A. (1927): Prodromus Florae Peninsulae Balcanicae, vol. I. Feddes Repertorium
30 (1), Berlin-Dahlem.
Jovančević , M. (1965): Rasprostranjenje, varijabilitet i sistematika crnog cera
(Quercus macedonica A. DC.) u Jugoslaviji, JAZU, Zagreb.
Jovanović , B. (1971): Dendrologija sa osnovima fitocenologije. Beograd.
Moggi , G. (1972): Richerchc sulle Querce cadicifoglie italiane. Webbia 26 (2),
Firenze.
Piškorić , O. (1980): Prirodno rasprostranjene zimzelenih listača u gornjem dijelu
Hrvatskog Primorja. Šumarski list, 1/2, Zagreb
Slavnić , Ž. (1975): Sur la variabilite du Quercus pubescens en Herzegovine.
Colloques CNRS, 235. Paris.
Schwarz , O. (1936): Monographie der Eichen Europas und des Mittelmeergebietes.
Berlin.
Todorovski , G. A. (1954): Otkrivanje prisustvoto na prnarot vo zapadna Makedonija.
Šumar, pregled, 4. Skopje.
Vukičević , E. (1974): Dekorativna dendrologija. Univerzitet u Beogradu.
Vukotinović , Lj. (1880): Novi oblici hrvatskih hrastovah. Rad JAZU, 51. Zagreb.


Some Rare and Interesting Semi-Sempervirent Oaks in the Adriatic
Littoral Karst


The Eastern Adriatic is rich on a large number of rare and interesting oaks,
including 12 different indigenous species. The most interesting ones are the semisempervirent
taxa with annual leaves falling in spring. The are: Quercus virgiliana
TEN., Qu. brutia TEN., Qu. trojana WEBB., Qu. crenata LAM., Qu. macrolepis KOT.,
and 3 natural hybrids. Some further remarks on the distribution limits of other
oaks dn Eastern Adriatic coat (Qu ilex L., Qu. coccifera L. and Qu. frainetto TEN.)
are also given.