DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1981 str. 100     <-- 100 -->        PDF

u Zagrebu 25. VI. o.g. Svi zainteresirani
bit će o svemu ovom obaviješteni pravovremeno
putem okružnice i pozvani da
sudjeluju u što većem broju na ovom Savjetovanju,
koje ima privremeni naslov:


Stanje i razvoj šumarstva i drvne Industrije
SRH.


Ad 4:


— Potrebne samoupravne opće akte i
odluke iz područja stručne službe Saveza
(personalne odluke, pravilnik o utvrđivanju
sredstava za OD i si.) donijeti će posebno
izabrana komisija u sastavu: dr.
Prpić, dr N. Komlenović, ing. S. Vanjković
i ing. R. Antoljak čim Koordinacioni
odbor gradskog sindikata donese potrebna
rješenja u vezi naše žalbe na primjeru
Aneksa samoupravnom sporazumu grupacije
13800.
Ad 5:


— Na temelju utvrđenih i donesenih zaključaka
na 12. sjednici U.O. pozvan je
30. IV o.g. Institut za drvo Zagreb da pristupi
sklapanju Ugovora o zakupu nužnog
poslovnog prostora u zgradi »Šumarski
dom«
— Pozivajući se na čl. 24 Statuta istekao
je mandat dosadašnjoj upravi Saveza,
pa je U.O. donio odluku da se pristupi
sazivanju 88. redovne skupštine Saveza,
koja bi se održala u drugoj polovici
o.g. u Zagrebu.
Predsjednik: Dr. B. P r p i ć v.r.
Tajnik: Dr. N. Komlenović v.r.
Zapisničar: Ing. R. Antoljak v.r.


ZAPISNIK


14. sjednice U.O. Saveza, proširene članovima
N.O., koja je održana 6. IV. 1981
g. u društvenim prostorijama »Šumarskog
doma« u Zagrebu.
Prisutni: Ing. N. Antonović (Bjelovar),
ing. D. Böhm, Dr. N. Komlenović, Mr. Đ.
Kovačić, Dr. S. Matić, ing. O. Piškorić,
Dr. B. Prpić, ing. V. Živković, ing. R. Antojlak
i Mirjana Horvat, knjigovođa Stručne
službe Savez?.


Ispričani: ing. I. Delajković i ing. A.
Mudrovčić.


DNEVNI RED


1. Uvodna riječ
2. Izvještaj tajnika
3. Izvještaj urednika Šumarskog lista
4.. Završni račun Saveza za 1980. g. i
izvještaj računsko-financijske službe Saveza.


5. Izvještaj Nadzornog odbora
6. Diskusija i prihvaćanje podnesenih
izvještaja
7. Financijski plan prihoda i rashoda
za 1981. g.
8. Problematika »Šumarskog doma«
9. Saziv 88. redovne skupštine Saveza
10. Razno
ad 1:


— Sjednicu je otvorio predsjednik Saveza
prof dr. B. Prpić i iznio važnija društvena
i stručna zbivanja u proteklom
vremenskom razdoblju od zadnje sjednice
(13. sjed. U.O. održane 26. V. 1980 g.).
— Savjetovanje: Aktualni problemi i
samoupravni razvoj šumskoprerađivačkog
kompleksa SRH održano je 24. VI. 1980.
g. u Zagrebu pred 180 sudionika.
— Program i sadržaj rada ovoga Savjetovanja
objavljen je u posebnoj ediciji
»Zbornik radova Savjetovanja«, Zagreb
24. VI. 1980 g., dok je u Š.L. broj 9—10/80.
g. na str. 403—436 objavljena opširna rasprava
s prihvaćenim zaključcima
— Ovo Savjetovanje koje je organizirao
Savez, pod pokroviteljstvom RK
202
ŠUMARSKI LIST 3-4/1981 str. 101     <-- 101 -->        PDF

SSRNH, veoma je uspjelo, ukazalo na niz
veoma važnih stručnih problema iz područja
šumarstva i drvne industrije Hrvatske,
te ubrzala daljnje stručne i političke
rasprave, koje još uvijek traju (proširena
biološka reprodukcija, potrajnost
naših šuma, šumsko-gospodarska područja
akcija pošumljavanja degradiranih
šumskih površina, problematika privatnih
šuma, nadopuna Zakona o šumama
SRH iz 1977 g. i dr.).


— Sadržaj rada ovoga Savjetovanja potakao
je dnevnu i tjednu štampu, kao i
RTV da dade mnogo više prostora ovim
problemima nego je to bilo u prošlosti.
— Napuhani »slučaj« Odgoj no-obrazovnog
centra za šumarstvo-Karlovac po lokalnoj
štampi, koji je prouzrokovao i
ostavku dugogodišnjeg i vrijednog direktora
spomenute škole, Ing. S. Šibenik a
počeo je splašnjavati nakon odlučne intervencije
SIZ odgoja i usmjerenog obrazovanja
— Zagreb i drugih faktora, koje
je Savez uključio u ovaj karlovački
slučaj!
— Izlazak II. izdanja Šumarske enciklopedije
(I. dio) u redakciji prof. dr. Z.
Potočića, a u izdanju Leksikografskog zavoda
Zagreb, predstavlja značaj priručnik
i tumač temelja šumarstva i drvne industrije.
— Savez je »zatečen« nastavljanjem daljnje
sječe »Motovunske šuma« koja zbog
svoje značajne uloge u ekologiji i estetici
krajolika, u regulaciji vodenog režima,
u prečišćavanju zraka predstavlja nezamjenjiv
prostor za rekreaciju, što svojim
bioklimatskim utjecajem djeluje na
zdravlje ljudi i što ovo područje istarskih
šuma predstavlja važan elemenat
prostornog plana i dio povijesti šumarstva
Istre!
— Članovi Šumskog društva Zagreb, okupljeni
na 960 »Šumarskom četvrtku«,
koji je održan 26. III. o.g., podržali su izlaganje
i iznesene principe o problematici
Motovunske šume, kao i odali priznanje
bivšem direktoru Šumarije Buzet ing.
Borisu B a č i ć u koji je u međuvremenu
podnio i ostavku u znak neslaganja s daljnjom
sječom »Motovunske šuma«.


— Savez će o slučaju sječe Motovunske
šume pismenim putem upoznati mjerodavna
društveno-politička tijela te dnevnu
štampu i širu javnost, kao i posljedicama
koje će nastati za ovo područje.
— Novogodišnje Društveno veče održano
je tek 8. I. o. g. u novoobojenim i oličenim
društvenim prostorijama Saveza, pa
je ovim nastavljena tradicija slavljena uspješnog
društvenog rada i poslovanja
Saveza. Prisutni šumari i drvarci uputili
si opširnije »Pozdravno pismo« i novogodišnju
čestitku starijim kolegama, koji
žive u Zagrebu i bližoj okolini, u znak sjećanja
i zahvalnosti što su svojim samoprijegornim
i uzornim stručnim radom,
razborom i ljubavlju znali očuvati naše
šume za današnja pokoljenja, kao i za
one koji će iza nas doći!
— Umrli u proteklom vremenu od zadnje
sjednice do danas: (kronološki):
1. Ing Mijo Kotarski 4. VIII. 1980.
2. Dr Dušan Jedlovski 2. XI. 1980.
3. Ing. Nenad Nikolić 1. XII. 1980.
4. Ing. Marko Šimić 29. XII 1980.
5. Ing. Mihajlo Androšević 2. I. 1981.
6. Ing. Mijo Korošec 25. II. 1981.
7. Ing. Ksenija Pečanić-Verner 3. III. 1981.
8. Ing. Marija Jurić 10. III 1981.
— Nadalje komemoriramo smrt dr. Josipa
Kovačevića, prof. Poljoprivrednog
fakulteta u Zagrebu i predsjednika
Hrvatskog prirodoslovnog društva, velikog
prijatelja i stručnog suradnika Š.L.
(umro 31. X. 1980), pa dalje Tome Čikovi
ć a, (Koprivnica 25.1. 1981 g.), prvog ministra
šumarstva SRH i člana ZAVNOH-a,
i Dr. Mihovila Gračanina (28. I. 1981
g.), prof. Poljoprivrednog i šumarskog fakulteta
u Zagrebu i filozofskog fakulteta
u Skopju. Hvala i slava!
203
ŠUMARSKI LIST 3-4/1981 str. 102     <-- 102 -->        PDF

ad 2:
Tajnički izvještaj (Dr. N. Komlenović)


— U radu Komisije za kadrove pri SIT
šumarstva i industrijske prerade drva Jugoslavije
sudjelovao je naš predstavnik
ing. B. Der e t a (20. III. 1981). Zaključeno
je da Savez ITŠID-Jugoslavije organizira
Savjetovanje o stanju obrazovanosti
i sistemu obrazovanja, nomenklaturi
zanimanja i dr. tokom o.g.
— SIT šumarstva i drvne industrije
Slovenije organizirao je u čateškim toplicama
21. i 22. XI. 1980. g. veoma uspjelo
Savjetovanje: »Les kot energetski
vir.« Predstavnici našega Saveza bili su
ing. Ž. škrgatić i ing. Ž. Stahan.
— »SLAVONIJA« — drvna industrija
SI. Brod proslavila je pod konac prošle
godine 90 godišnjicu radne tradicije u preradi
i obradi drva, te predstavlja jedan
od najstarijih i najznačajnijih kolektiva
u drvnoj industriji SRH. I naše čestitke!
— DIT šumarstva i drvne industrije —
Zagreb (Šumarsko društvo) i dalje prednjači
u svojoj društvenoj aktivnosti, napose
u održavanju stručnih i putopisnih
predavanja, stručnim ekskurzijama i si.


— Opće udruženje šumarstva i prerade
drva Zagreb upriličilo je pod konac pr.
godine zajednički sastanak s članovima
DIT-Zagreb na kojem su ing. Galovi ć
ing. Mudrovčić upoznali prisutne s
sadržajem rasprava povodom nadopuna i
izmjene Zakona o šumama SRH o razvoju
šumarstva i drvne industrije SRH,
kao i srednjoročnom planu struke (1981
—1985).
— DIT-Varaždin održao je 2. IV o.g. Izbornu
skupštinu i izabrao novu upravu
društva.
— Početkom IX. mj. 1980. Savez je
pristupio bojenju i ličenju svojih društvenih
prostorija, koje nisu obnavljane
preko 30 g. Radove je izvela zadruga »Intergrad
« Zagreb na temelju sprovedenog
natječaja (6 ponuda!) Prijem radova izvršen
je komisijski 3. II. o.g. Istodobno
je izmjenjena cjelokupna elektro-instalacija
u prizemlju i podrumu zgrade, kao
i struganje i lakiranje parketa, te djelomična
obnova vodovodnih instalacija.


— Savez nema skoro nikakvog uvida
u rad svojih terenskih DIT-ova
(Sum. društva), jer se ona rijetko javljaju.
Ne dostavljaju nikakove društvene zapisnike
i materijale bilo sa svojih godišnjih
skupština, bilo rukopise za Š. L.!
ad 3:


Izvještaj uredništva Š. L. (ing. O. Piškorić).


— Najavljen je skori izlazak br. Š. L.
11—12/80. kojem će biti priložen sadržaj
cjelokupnog godišta za 1980. g.
— Prof. dr. Velizar Velašević (Beograd)
izabran je za člana Savjeta š. L. za
područje Beograda i SR Srbije na mjesto
umrlog prof. dr. S. Jovanovića.
— Redakcijski odbor Š. L. održao je 20.
II. o.g. redovni sastanak i raspravljao kako
obogatiti Š. L. aktualnijom stručnom
problematikom i većim brojem rukopisa
s terena!
ad 4:


Završni račun Saveza za 1980. g.


— Opširni izvještaj uz Završni račun za
1980. g. potrebnim stručnim obrazloženji
ma podnijela je knjigovotkinja Stručne
službe Saveza Mirjana Horvat i ovdje
iznosimo glavne podatke:
Rekapitulacija Završnog računa za 1980.


g.
Vrst Ukupno
prihoda-rashoda din.


A. PRIHODI
1. Vlastiti prihodi 1.453.739,00
2. Najam posl. prost. 854.096,45
3. Dotacija SlZ-a 334.422,90
Ukupni prihodi: 2.642.258,35
ŠUMARSKI LIST 3-4/1981 str. 103     <-- 103 -->        PDF

B. RASHODI
1. Materijalni rashodi 870.623,85
2. Amortizacija
70.870,60
3. Funkc. trošak 1.078.553,15
4. Porezi i doprinosi 80.831,25
5. Osobni dohoci 481.379,50
Ukupni rashodi: 2.582.258,35


C. Ostatakprihoda: 60.000,00
Prijedlog na podjelu ostataka prihoda:


Predlaže se da se ostatak prihoda od
60.000,00 din rasporedi u fond zajedničke
potrošnje za ostale namjene, jer će u toku
1981. godine ta sredstva biti potrebna
za isplatu toplog obroka i za regres za
godišnji odmor kao i za ostale nepredvi
đene isplate, koje po svom karakteru idu
na teret navedenog fonda.


Predlaže se:


1. Da se dugovanja na pretplati za Šumarski
list za 1978. g. od din. 1.600,00 otpišu
na teret rashoda u 1981. god.
2. Pretplatnicima kojima će biti izvršen
otpis potraživanja za 1978, a duguju
i za 1980. god., da im se obustavi dostava
šumarskog lista od 1. 01. 1981. god., jer
nije moguće daljnje kreditiranje takovih
primatelja časopisa.
3. Ostalim pretplatnicima pojedincima
u toku 1981 god. uputit će se ponovne opomene
na podmirenje dugovanja na dužnoj
pretplati.
ad 5:


Izvještaj nadzornog odbora saveza o izvršenom
pregledu cjelokupnog materijalnog
i financijskog poslovanja za 1980. godinu


članovi Nadzornog odbora Saveza ITšDI
Hrvatske, u smislu čl. 34 Statuta od 1978
god., vršili su tokom 1980. godine povremene
preglede, a poslije završnog računa
izvršen je i cjelokupni pregled blagajni


čko-materijalnog i knjigovodstvenog poslovanja.


Pregledom je ustanovljeno, da je poslovanje
vršeno u okviru postojećih pro
piša i uputa, kako zakonskih tako i uprave
Saveza uz pojedine propuste. Na
propuste odmah su upozoreni službenici
administracije i knjigovodstva sa nalogom
za hitno otklanjanje, što je i učinjeno.
Pod konac 1980. god. rad poslovanja
odvijao se u skučenim prostorijama u
podrumu zgrade, jer se je vršila cjelokupna
adaptacija društvenih prostorija,
(od rujna 1980 god. do 3. II. 1981 god.).


a) Podaci o financijskom stanju na dan


31. XII. 1980 god.
I. Novčan a sredstv a
1. Žiro-račun din.
1.956.868,85
2. Blagajna din.
5.473.55


II. Prihodi i ra s h o d i
1. Ukupni prihod po ZR/80 din.
2.642.258,35
2.
Ukupni rashod po ZR/80 din.
2.582.258,35
3. Ostatak prihoda po ZR/80 din.
60.000,00


III. Obaveze i potraživanja
1. Obaveze prema dobavljačima din.
389.830,45
2. Potraživanja od kupaca din.
102.879,30
Ostatak prihoda od 60.000,00 din. raspoređen
je u Fond zajedničke potrošnje.


Iako su prihodi i rashodi usklađeni
treba navesti, da se troškovi nisu mogli
pokriti iz redovnih prihoda u 1980. god.,
nego se morao dio najamnina i to
854.296,45 din. prenijeti u prihode radi pokrića
troškova i to za:


205
ŠUMARSKI LIST 3-4/1981 str. 104     <-- 104 -->        PDF

1. Krajnje nužne temeljite obnove 1 pop-ravka prostorija Saveza:
a) Bojenje i ličenje prostorija
(Intergrad—Zgb)


b) Izrada stropa i zidova


c) Izmjena dotrajalih elektro
instalacija
d) Vodo-instalacija
e) Struganje i lakiranje


parketa
f) Izrada stolarije, kuh.
vrata, vješalica, osta
klivanje i si.
g) Projekt elaborati, nad
zorna služba i dr
h) Preselenje str. biblioteke,
pokućstva, otpadni
materijal i dr.


1980.


150.000,00
17.463,65


141.237.40
17.050,7065.000,0032.061,50
422.813,25


2. Povećani troškovi tiskanja Šumarskog
lista:
Troškovi tiskanja primjerka Šumarskog
lista od br. 1 —12. iznosili su 576,70 din., a
za 1980. god. 886,80 din., tj. za 312,10 din.
više. Unatoč dotaciji SlZ.a znanstveni rad


Utrošeno dinara
u godini
1981.


199.494,25
22.709,60


64.991,15
4.115,75


63.822,00


41.562,80
56.832,80


39.732,90
493.261,25


1980/81


349.494,25
40.173,25


206.228,55
21.166,45


63.822,00


106.562,80
56.832,80


71.794,40
916.074,50


SRH od 242,422,90 din., kao i prijenosa iz
1979. god. 182.599,00 din., te ubranih pretplata
od din. 389.518,00 odnosno ukupno
820.593,90 din., nisu se mogli pokriti troškovi
od 959.611,65 din. Manjak od
139.071,75 din. pokriven je iz najamnine.
Stoga se predlaže:


a) Povećanje pretplate na Š.L. u 1981.god. i dalje za:


1. Radne organizacije: od 800,00 din.
2. Pojedince: od 150,00 din.
3. Umirovljenike, studente
i đake od 50,00 din.
4. Inozemstvo: od 1.000,00 din.
na 1.200,00 din.
na 200,00 din.


na 100,00 din.
na 1.500,00 din.


b) kao mjere na uklanjanju financijskih
poteškoća kojima se bori Š.L. bile
bi: redovno uplaćivanje pretplate (postoje
dugovi još iz 1978—1980 god. u iznosu
od 35.000,00 din.), kao i povećanje broja
pretplatnika lista. Nepojmljivo je da je


od cea 2.500 IT šumarstva Hrvatske pretplaćeno
na Š.L. tek 1/5 stručnjaka šumarstva!
Na ovome bi trebali poraditi članovi
terenskih društava Saveza, pogotovo što
i odredbe Statuta Saveza i terenskih DIT-
ova u čl. 21 određuje:
ŠUMARSKI LIST 3-4/1981 str. 105     <-- 105 -->        PDF

»ČLANOM SE POSTAJE PRISTUPANJEM ad 6:


I UPISOM U JEDNO OD DRUŠTAVA,
KAO I PLAĆANJEM DRUŠTVENE ČLANARINE
I PRETPLATOM NA ŠUMARSKI
LIST ODNOSNO DRVNU INDUSTRIJU
«


3. a) Knjige »Povijest šumarstva Hrvatske
« još ima na skladištu 600 kom. Time
je zaleđeno oko 15 miliona starih dinara!
Predlaže se da se ove knjige razašalju
svima Šumskim gospodarstvima i Šumarijama
da ih otkupe i preuzmu.
b) Prodaja tiskanica bila je uspješna,
te je stvoren višak od 31.646,00 din.


c) Utvrđeno je stanje osnovnih sredstava
sa vrijednosti od 4.265,459,05 din. te
materijala i sitnog inventara.


d) Obaveze prema dobavljačima i potraživanjima
od kupaca se u najkraćem
roku likvidiraju.


Prema naprijed iznesenom zaključuje
se, da je financijsko-materijalno poslovanje
SITŠDI-Hrvatske vršeno u okviru najboljih
mogućnosti, te se izvještaj podnosi
Upravnom odboru Saveza ITŠDI-Hrvatske
sa SR za 1980 godinu na znanje i odobrenje.


A) Prihodi


1. Vlastiti prihodi
2. Dotacije
Sveukupni prihodi:


B) Rashodi


1. Materijalni troškovi
2. Amortizacija
3. Funkcionalni rashodi
4. Porezi i doprinosi
5. Osobni dohoci
Sveukupni rashodi:


Diskusija i prihvaćanje podnesenih izvještaja


— Nakon kraće diskusije prihvaćen je
izvještaj tajnika, uredništva Š.L. Završni
račun Saveza za 1980. g., Izvještaj računsko-
financijske Stručne službe Saveza, kao
i izvještaj Narodnog odbora.
— Dopisom će se zamoliti Opće udruženje
šumarstva, prerade drva i prometa
drvnim proizvodima Zagreb, kao i sva
Šumska gospodarstva i područne Šumarije
da participiraju u snošenju troškova
oko obnove društvenih prostorija Saveza
(ličenje, bojenje, uređenje parketa i dekoracije
velike društvene dvorane, male
dvorane »šumarskog četvrtka«, rasvjete i
si.). Savez će se također obratiti na RO
drvne industrije Hrvatske da mu pomognu
oko obnove uredskog namještaja, ormara,
pisaćih stolova, stolica i dr.
ađ 7:


Financijski plan prihoda i rashoda za 1981.
god.


— U cijelosti se prihvaća izneseni Financijski
plan prihoda i rashoda Saveza
za 1981 g., koji je detaljno razrađen i obrazložen.
Ovdjeovoga Plana:
se donosi rekapitulacija
1980. 1981.
2.228.317,00
334.422,00
2.541.600,00 din.
300.000,00 din.
2.562.739,00 2.841.600,00 din.


620.986,00 915.100,00 din.
70.870,00 100,000,00 din.
784.394,00 1.082.000,00 din.
80.821,00 120.500,00 din.
481,370,00 624.000,00 din.


2.038.441,00 2.841.600,00 din.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1981 str. 106     <-- 106 -->        PDF

ad 8: ad 9:


Problematika »Šumarskog doma«


— — Još uvijek nisu rješene sudske tužbe
Saveza u vezi iseljenja iz Šumarskog
doma, zatečenih korisnika poslovnog prostora
bez ikakvog zakonskog ugovora: 1.
Centar za kulturu grada Zagreba računovodstvo,
2. Institut za zemlje u razvoju
i 3 .Tehnološki fakultet Laboratorij za organsku
kemiju.


— Vrhovni sud Hrvatske svojim je rješenjem
od 8. X. 1980. g. osnažio i potvrdio
zahtjev Saveza o otkazu postojećeg Ugovora
o zakupu sklopljenog s Institutom
za drvo-Zagreb.
— Međutim kako je Institut za drvo u
cijelosti postupio, prihvatio i ispunio zaključke
utvrđene na 13. sjednici Upravnog
odbora Saveza, to će se sa istim sklopiti
privremeni Ugovor o zakupu poslovnog
prostora u Šumarskom domu na vrijeme
od 3 godine.
— Donosi se zaključak da se zakupnine
korisnicima poslovnog prostora u zgradi
Saveza »Šumarski dom« povise i to:
a) organizacijama prometa i trgovine na
150,00 din/m*, a
b) ostalim radnim organizacijama 100,00
din/m2 odnosno 50,00 din. za podrumski
prostor s važnošću od 1. IV. 1981 g.


Sastav 88. redovne skupštine Saveza


—Redovno 88. skupština Saveza održat
će se početkom VI. mj. o.g. u Zagrebu.
Program skupštine i sadržaj rada obuhvatiti
će društveni dio — Rad Saveza i
područnih terenskih DIT-ova šumarstva
i drvne industrije Hrvatske, dok će se drugi
stručni dio utvrditi naknadno.


ad 10:


Razno


— Komisija u sastavu prof. dr. B. Prpić
ing. S. Vanjković i dr. N. Komlenović
razmotriti će pismeni zahtjev radnice
Stručne službe Saveza Slavice Slonje o
izmjeni djelokruga rada čistačice i dostavljačice
Saveza, kao i povećanju OD
— Ista Komisija ovlašćuje se da utvrdi
osobne dohotke radnika Stručne službe
za 1981. g. u duhu postojećih zakonskih
propisa, direktiva i mogućnosti Saveza
tj. prema čl. 10/st. 1. Samoupravnog sporazuma
grupacije 13800
Predsjednik: prof. dr. B. P r p ić v.r.


Tajnik: Dr N. Komlenović v.r.


Zapisničar: Ing. R. Antoljak v.r.


208