DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1981 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Sum. list 105:29-1981.


PREDVIĐANJE TRENDOVA RAZVITKA ŠUMARSTVA
U RAZDOBLJU OD 1981. DO 2000. GODINE*


Prof. dr Simeun TOMANIC


Šumarski fakultet Zagreb


SAŽETAK. Pri korišćenju raspoloživih šuma u razdoblju do
2000. godine može se očekivati unapređenje metoda rada i tehnike,
smanjenja broja zaposlenih, bolje korišćenje brutto drvne mase
i povećanje proizvodnosti rađa. Pri tom se navode promjene u
metodama rada, sredstvima mehanizacije i radnoj snazi, koje se
očekuju u razdoblju do 2000. godine.


Putove i dinamiku razvitka šumarstva u našoj zemlji određuje: stupanj
razvijenosti i životni standard društva; uloga šumarstva u zadovoljavanju
društvenih potreba; obujam i stanje raspoloživog šumskog fonda; stupanj
razvijenosti djelatnosti u šumarstvu; stupanj otvorenosti šuma saobraćajnicama;
stupanj snabdjevenosti šumarstva stručnim kadrovima i opremom;
sposobnost proizvodnih, znanstvenih, obrazovnih i drugih radnih organizacija
koje se bave šumarstvom, da ostvare predviđene programe razvitka.


Šumski resursi kojim danas raspolažemo ne zadovoljavaju potrebe našeg
društva za šumskim dobrima. Dokazi za to su slijedeći:


Uvozimo iz inozemstva velike količine drva za proizvodnju celuloze i
papira. Uvozimo iz inozemstva gotovu celulozu i papir. Godišnje trošimo svega
40 kg celuloze i papira po stanovniku. Po toj potrošnji naša zemlja nalazi
se među zadnjima u Evropi.


S povećanjem broja stanovnika i životnog standarda društva, rastu potrebe
za svim šumskim dobrima, a prvenstveno za drvom. Pritisak na šume
i šumsko zemljište u cilju zadovoljavanja društvenih potreba stalno će se
povećavati. Uz pretpostavku da do 2000. godine dostignemo potrošnju drva
i proizvoda od drva, na nivou koji danas imaju razvijene zemlje Evrope,
Jugoslavija će trebati dva puta više drvne mase godišnje. S tim u vezi
postavlja se pitanje da li šumarstvo Jugoslavije može proizvesti dva puta više
drva godišnje u odnosu na sadašnju proizvodnju? U našoj zemlji postoje


* Referat na Savjetovanju po temi: »Razvojne mogućnosti šumarstva i industrije
za preradu drveta Jugslavije u narednom srednjodočnom planu (1981—1985.)
i osnovni pravci razvoja do 2000. godine«. Savjetovanje su organizirali Savezni
komitet za poljoprivredu, Opće udruženje šumarstva i industrije za preradu drveta,
celuloze i papira Jugoslavije i Savez inženjera i tehničara šumarstva i industrije
za preradu drveta Jugoslavije. Savjetovanje je održano na Tari 22. i 23. V
1980. godine.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1981 str. 32     <-- 32 -->        PDF

stojbinski uvjeti za stvaranje šumskog fonda, koji bi zadovoljio sadašnje
i buduće rastuće potrebe društva za drvom i ostalim šumski ni dobrima.
Međutim, da bi se to ostvarilo, potrebno je poduzeti niz radikalnih mjera
u šumarstvu u cilju povećanja proizvodnih sposobnosti šumskog fonda. To
zahtijeva velika investicijska ulaganja u proširenu reprodukciju šuma.


Kad govorimo o budućoj proizvodnji naših šuma, postoje dva principijelna
gledišta: prvo, dugoročno korištenje proizvodnih potencijala šumskog
fonda; i drugo, kratkoročno korištenje raspoloživih šumskih dobara.


Pri dugoročnom korištenju proizvodnih potencijala šuma izgledi su da
ćemo morati davati prioritet proizvodnji potrebnog drva. Podizanje šuma
prvenstveno radi općih funkcija u narednim decenijama ne mogu sebi priuštiti
niti puno bogatije zemlje. Prema tome, u narednom razdoblju dominirat
će koncepcija podizanja šuma za višestruke namjene. One će istodobno
služiti za proizvodnju drva i ostvarivati ostale funkcije šuma.


Putovi za povećanje proizvodnih sposobnosti šuma u razdoblju do 2000.
godine su:


Pedološka istraživanja u cilju utvrđivanja proizvodnih sposobnosti tala
na području sadašnjih i budućih šuma. Melioracije degradiranih šuma i šikara
i njihovo prevođenje u gospodarski vrijedne sastojine za veću proizvodnju
kvalitetne drvne mase. Genetska istraživanja u cilju proizvodnje novih
klonova brzorastućih vrsta drveća. Podizanje novih šumskih sastojina listača
i četinjača putem pošumljivanja neobraslog i drugog zemljišta prirodnim
vrstama i selekcioniranim klonovima. Povećanje prirasta drva u gospodarski
vrijednim sastojinama i praćenje tog povećanja putem suvremenih metoda
mjerenja i računanja. Istraživanje i primjena novih metoda rada i tehnike
šumsko-kulturnih radova. Istraživanje i suzbijanje šteta i štetnika u postojećim
i novoosnovanim šumskim sastojinama i kulturama, koji smanjuju
proizvodne sposobnosti sastojina. Osiguranje i osposobljavanje potrebnih
radnika i stručnjaka za povećani obujam šumsko-kulturnih radova. Osiguranje
planskog obujma financijskih sredstava za jednostavnu i proširenu reprodukciju
šuma putem OOUR u šumarstvu, korisnika drva i ostalih šumskih dobara
te putem kredita.


U slučaju da se ne poduzmu navedene mjere za povećanje proizvodnje
drva u našoj zemlji, dogodit će se slijedeće:


Neznatno će se povećati obujam proizvodnje drva u našim šumama putem
većeg obujma sječa i boljeg korištenja posječene brutto drvne mase.
Nastavit će se uvoz drva iz udaljenih krajeva inozemstva u povećanom obujmu
po većim cijenama. Morat ćemo se i nadalje zadovoljiti s niskim nivoom
potrošnje proizvoda od drva, naročito celuloze i papira.


Pri korištenju raspoloživih šuma u razdoblju od 2000. godine, može se
očekivati unapređenje metoda rada i tehnike, smanjenje broja zaposlenih,
bolje korištenje posječene brutto drvne mase i povećanje proizvodnosti rada.


Istraživanjem trendova razvitka metoda rada i tehnike iskorišćivanja šuma
u zemljama s razvijenim šumarstvom, dokazano je da nove metode rada i
tehnike zastarijevaju i doživljavaju krizu u rokovima od 7 do 12 godina.


Vrijeme u kome će nastupiti kriza određenih metoda rada, tehnike
i tehnologije, može se procijeniti s pouzdanom točnošću. Takve krize


30
ŠUMARSKI LIST 1-2/1981 str. 33     <-- 33 -->        PDF

podstiču investicijska ulaganja u istraživanje novih metoda rada i tehnike.
S tim u vezi možemo očekivati da će se već u razdoblju do 1985. godine
kod nas napustiti metoda rada i tehnika koji se koriste dugi niz godina,
a danas teško odolijevaju u konkurenciji s novim rješenjima. Međutim, u
razdoblju do 2000. godine, većina sredstava i metoda rada, koji se danas
primjenjuju, napustit će se zbog zastarjelosti, niske proizvodnosti radavisokih troškova. Oni će ustupiti mjesto boljim rješenjima. U tom pravcu
predviđaju se slijedeće promjene u iskorišćivanju šuma:


Razvijat će se strojevi s višestrukom namjenom u cilju boljeg korištenja
kapaciteta u sezonski naglašenim radovima u šumarstvu. Današnja tehnika
kod primjene u šumarstvu ima ozbiljnih problema pri kretanju po strmim
terenima, pri kretanju u sastojini kod proreda, pri kretanju po mokrom
i blatnom terenu male nosivosti. Zbog toga će razvitak tehnike u šumarstvu
ići u pravcu kreiranja manjih i lakših šumskih strojeva. Time će se nastojati
riješiti pitanja mobilnosti strojeva u sastojini, kretanja po mekoj podlozi
te izbjegavanje šteta na stablima i tlu, koje čini teška mehanizacija.


Posebne su pak teškoće oko nabavke strojeva iz uvoza po vrlo visokim
cijenama za devizna sredstva i oko održavanja takvih strojeva te snabdijevanja
rezervnim dijelovima. Zbog toga treba predvidjeti da se šumarstvo
orijentira na nabavke većine šumskih strojeva od domaće industrije. S tim
u vezi potrebno je osigurati dugoročne programe suradnje između općih
udruženja šumarstva i odnosne industrije.


Za privlačenje drva velikih dimenzija po tvrdoj podlozi koristit će se veliki
i snažni strojevi domaće proizvodnje i oni iz uvoza. Ta rješenja zadržat
će se naročito pri dovršenim sječama.


Smanjit će se broj radnih operacija na sječi i izradi drvnih sortimenata
u šumi. Primjenjivat će se i nadalje različiti tipovi motornih pila za
obaranje i kresanje stabala u planinskim šumama. Napustit će se izrada
jednometarskog prostornog drva u sječini. Cijela debla ili pak njihovi dijelovi
privlačit će se strojem do pomoćnog stovarišta. Na stovarištu će se izrađivati
trupci, višemetarsko oblo drvo za kemijsku preradu i male količine
drva za ogrijev. Smanjit će se upotreba konja za iznošenje i privlačenje
drva u planinskim šumama. U ravničarskim i brdskim šumama, konji će se
potpuno zamijeniti strojevima.


Povećat će se stupanj mehaniziranosti rada u iskorišćivanju šuma napuštanjem
izrade drvnih sortimenata u sječini, ručnog utovara prostornog drva
i tanke oblovine te zamjenom konja strojevima. Time će se smanjiti ukupni
broj zaposlenih radnika u iskorišćivanju šuma. S povećanjem stupnja mehaniziranosti
rada, olakšat će se radovi u iskorišćivanju šuma i poboljšati kvalifikaciona
struktura zaposlenih radnika.


S povećanjem broja stanovnika u našoj zemlji, sve više će biti radnika
koji traže posao. S tim u vezi društvena zajednica je zainteresirana da kompleks
šumarstva i prerade drva omogući zapošljavanje većeg broja radnika
otvaranjem novih radnih mjesta. U tom smislu povećat će se pritisak na
djelatnosti šumarstva i prerade drva. Putovi za udovoljavanje društvenih
potreba u pogledu zapošljavanja radnika u kompleksu šumarstva i prerade
drva su slijedeći:
ŠUMARSKI LIST 1-2/1981 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Povećanje obujma šumsko-kulturnih radova u cilju proširivanja i osposobljavanja
šumskog fonda za proizvodnju veće količine potrebne drvne mase
i smanjenja uvoza drva. Otvaranje novih kapaciteta za preradu većih količina
drva u našoj zemlji. Skraćenje dnevnog i tjednog radnog vremena,
na svim, a posebno na teškim i opasnim radovima i poslovima, koji ugrožavaju
život i zdravlje šumskih radnika. Uvođenje rada u dvije smjene
u djelatnosti šumarstva poput onih u željama s razvijenim šumarstvom. Suradnja
s nesvrstanim zemljama u pogledu razvijanja i unapređenja djelatnosti
šumarstva i prerade drva u tim zemljama. Osposobljavanje svih profila
kadrova za djelatnosti šumarstva i prerade drva u našim uvjetima i u
uvjetima zemalja s kojim će se surađivati.


Osnovne pretpostavke izvršenja srednjeročnog i dugoročnog plana razvitka
šumarstva su, pored ostalog:


Temeljita znanstvena istraživanja svih najvažnijih faktora u procesima
proizvodnje drvne mase i ostalih šumskih dobara. Osiguranje dovoljnog broja
sposobnih znanstvenih i stručnih radnika za znanstvenih rad i primjenu
znanstvenih dostignuća u praksi. Stalna i tijesna povezanost i suradnja znanstvenih,
obrazovnih i proizvodnih organizacija udruženog rada u ostvarivanju
predviđenih planova i programa razvitka šumarstva.


Potrebe društva za drvom i ostalim šumskim dobrima stalno će rasti.
Jedino znanost može otkriti prave putove kako udovoljiti rastućim potrebama
društva za drvom i ostalim funkcijama šuma i šumarstva. Mi moramo
saznati kako osposobiti šumske ekosisteme da povećaju proizvodnju drva
i ostalih šumskih dobara, kako tu proizvodnju ostvariti ekonomično te kako
proizvedenu drvnu masu najracionalnije iskoristiti. Sve što poduzmemo
u cilju povećanja proizvodnje, izazvat će nove probleme i teškoće, koje ranije
nismo poznavali. U tom razvitku šumarstva znanost ima vitalnu ulogu.


LITERATURA


Almquist , A.: »Future Logging Techniques in USSR«. Skogsarbeiten No. IE
1973, Stockholm.
Bendz, M.: »Multipurpose forestry in a world of limited resources«. XVI IUFRO
World Congress. Oslo, 1976.
Bos tröm, C: »Logging methods 1972 — Present situation and prognosis«. Skogsarbeten
No. E 1 1974, Stockholm.


ECE/FAO/ILO Joint Committee on Forest Working Techniques and Training oT
Forest Workers: »Symposium on multy-purpose logging machines«. Jönköping
(Sweden) 10—18 June, 1975.


ECE/FAO/ILO Timber Division: »Trends and Prospects of the Availability and Use
of Wood Residues in Europe«. Symposium on the Harvesting of a Larger Part
of the Forest Biomass«. Hyvinkää (Finland), 14 —16 June, 1976.


Eric s on, O.: »Planning systems«. Skogsabeten No 2E 1976, Stockholm
Hrom a da, E.: »Analyza ekonomickeho vyvoja lesneho hospodarstva ČSSR a
SSR«. Bratislava, 1972.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1981 str. 35     <-- 35 -->        PDF

.1 i n d ra, J.: »Vysledky vyzkumu technologic Vyroby dreva v jehlicatych poroslcch«.
Pi-ace vulhm, 53, 1978. Jihlovište — Strnady.
Ny lin d er, M.: »Logging methods in 1974 and future trends«. Skogsarbeiten No
IE 1976, Stockholm.
S a rn s e t, I.: »Razvitak metoda rada i tehnike u šumarstvu«. Zagreb, 1978.


Savet za šumarstvo i industriju za preradu drveta Privredne komore Jugoslavije,
Savezni komitet za poljoprivredu, Savez inženjera i tehničara šumarstva i industrije
za preradu drveta Jugoslavije: »30 godina razvoja šumarstva, drvne industrije
i industrije papira (1945— 1975)«. Beograd, 1976.


Savezni zavod za statistiku SFRJ: »Statistički godišnjak SFRJ« 1975, 1976, 1977,
1978 i 1979, Beograd.


Foreseeing of Development Trends in Forestry from 1981 to 2000


S u m m a r y


The paper states the factors determining the growth rate of forestry and
outlines the present state in terms of its capability of meeting the existing social
needs and coping with the rising needs up to 2000. Yugoslavia is able to create
a forest fund sufficient to meet both present and future needs of society for forest
goods. This, however, presupposes a series o measures to be taken with an aim to
increase the forest productivity. The paper describes some essential ways and
means designed to ensure a success in such undertaking. Also, predictions are made
as to the possible consequences unless such measures are put into practice.


What can be expected in the period up to 2000 is an improved method of work
and technology, a decreased number of employees, better utilization of the felled
Gross timber quantity, and a higher rate of the productivity at work. The types
of changes are specified as excepted up to 2000 in the methods of work, machinery


and labour.


On the other hand, with the growth of population, an icreased pressure on the
forestry and wood industry can be expected to provide new employments. In this
connection suggestions are put forward about ways to meet such social requirements.


The proposed solutions include new investment projects, shortening of work
shifs, introduction of more work shifts, and collaboration with non-aligned countries
in the field of advancement of their own forest and wood-processing industries.