DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1981 str. 102     <-- 102 -->        PDF

STRANA STRUČNA LITERATURA


SAOPĆENJA ŠUMARSKOG INSTITUTA
CEHOSLOVACKE JILOVlŠTfc —
STRNADY?


Vol. 11. — 1979.


Loch man, V.: Dinamika hranjiva i
mikroelemenata u humusu smrekovih sa
stojina (str. 7—16).


Na istraživačkoj bazi Zelivka u području
rezervoara za pitku vodu bile su
uređene djelomične istraživačke plohe, na
kojima je, osim ostalog, istraživao kemizam
humusa, tla i vode pri njezinom prolazu
sastojinom i tlom. Plohe su bile osnovane
u smrekovoj sastojini IV dobnog
razreda u oplodnoj sječi i čistoj sječi te
ü smrekovoj sastojini II dobnog razreda.
Djelovanje sirovog humusa u dinamici
hranjiva i ostalih tvari je zavisno o stanju
sastojine, koje djeluje na evapotranspiraciju,
mikromatske i hidropedološke
odnose u humusu i tlu.


M o 111-S i m o n-S t e c k i-V o j tuš :


Rast nekih kultivara topola u različitim
uslovima srednje Evrope (str. 17—31).


Prikazani su rezultati međunarodnoga
zajedničkog pokusa praćenja rasta sadnica
topola: Brabantica, Gelrica, 1—214, Robusta,
Komik—23, i P—275 u rasadniku u
Kecshemetu (N. R. Mađarska), u Gapčikovu
i u Uh. Hradištu (CSSR) te u Komiku
(N. R. Poljska) u godinama 1972. i
1973. U prvoj godini su sadnice u N. R.
Mađarskoj bile gotovo dvostruke, u drugoj
godini su se razlike među plohama
znatno smanjile. Tok prirasta odgovara
području srednje Evrope u cijelosti toku
prosječnih temperatura. Topola 1-214 je
u istraživanom području srednje Evrope
veoma produktivna. Široku ekološku amplitudu
imaju topole Brabantica, Robus


ta, Gelrica i Kornik-23. Topola P-275 nije
pogodna za dunavsku nizinu.


L o k v e n c, T.: Problematika deformacije
korijenja kod sadnica u omotima


(str. 33—47).


Jedan od zahtjeva racionalizacije na
sektoru pošumljavanja je povećanje ućešća
sadnog materijala s korijenjem u
omotima. Da bi bilo moguće odgovorno
odabrati najpogodnije omote i s njima
vezane tehnologije uzgoja, potrebno je
znati prije svega rast i razvoj sadnica u
kulturi. Dokazano je bilo, da omoti, koji
ne dozvoljavaju ili ograničavaju prorašćivanje
korijenja, deformiraju korjenov
sistem u tolikoj mjeri, da može doći do
šteta uslovljenih nedovoljnom stabilnošću
stabala ili kasnijim poremećajima rasta
u kulturi. U omotima kroz koje može
prodrijeti korijenje nakon sadnje razvijaše
normalno .U papirnatim omotima nastaju
deformacije unutar omota, korijenje
dakako nesmetano prorašćuje otvorenim
dnom, gdje se razrasta.


Zavadil, Z.: Klonske razlike u plodnosti
cjepova evropskog ariša (Larix decidua
Mili.) (str. 49—60).


Na sjemenskoj plantaži ariša u Šumariji
Ledcč nad Sazavom praćena je od
1971. do 1976. god. plodnost 48 klonova
(od starosti 10 godina); bila je ustanovljena
statistički visoka dokazanost razlika
u plodnosti kod pojedinih klonova.
Bile su isto tako ustanovljene skupine
klonova s visokom produkcijom šišarki.
Preporuča se zato za osnivanje sjemenskih
plantaža iskoristiti prvenstveno tako razlučene
klonove. Takove klonove je pak
moguće odrediti sistematskim promatranjem
svih klonova posađenih na sjemenskim
plantažama i to kroz vrijeme od
nekoliko godina.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1981 str. 103     <-- 103 -->        PDF

Chr oust, L.: Proredni pokus u borovoj
sastojini nakon 20-godišnjeg praćenja
(str. 61—75).


U području tynistskoga bora (50) 47´
sjev. širine, 16« 01´ ist. dužine) prije 20
godina u starosti sastojina 27 i 38 godina
osnovan je prirodni pokus za istraživanje
utjecaja triju stupnjeva srednje visokih
zahvata na prirast i proizvodnju mase.
Dvije uzastopne prorede pružaju konkretnu
predodžbu o promjenama sastojinske
strukture, prirasta i drvne zalihe. Re/.ulta
li su interpretirani u obliku tabela, iz kojih
je očito, da se uzgojnim sječama produkcija
drvne mase borovih sastojina bitno
ne povećava i da suprotno kod primjene
jačih prorednih stupnjeva postoji
akutna opasnost gubitaka prirasta. Rezultati
su suglasni spoznajama Baadera, Corbonrriera,
Näslunda, Ertelda, Assmanna i
dr.


Š i k a, A.: Proširenost duglazije u šumskim
sastojinama ĆSR (str. 77—88).


Rad pruža sliku o sadašnjoj proširenost
i duglazija u šumskim sastojinama ĆSR.
Popisom je uspjelo zahvatiti 12.839 nalazišta
duglazije u stvarnoj površini
1.080,92 ha. Izvještaj zahvaća rasprostranjenje
nalazišta duglazije prema starosti,
nadmorskoj visini, cjelini šumskih tipova
i šumskim oblastima. Isto tako se razmatra
proširenje duglazije u odnosu na sreddnje
godišnju temperaturu i oborine. U
zaključku se kratko vrednuje zdravstveno
stanje kultura duglazije.


Dressier, M.: Kresanje grana strojem
u dovršnim sječama u ČSR (str.
89—111).


U CSR kresanje grana u sječama dozrelih
sastojina rješava se na dva načina.
Prvo je kresanje grana pomoću teških
strojeva procesorskog odnosno harversterskog
tipa. Složenost strojeva zahtijeva
međunarodnu suradnju kako u nakupu,
tako i u razvoju strojeva. Drugi na


čin je razvoj lakih integralnih postupaka
pomoću jednostavnog stroja OVP-1. Radi
se o rješenju, koje ima niz originalnih
tehničkih i tehnoloških elemenata i koje
je moguće lako uvrstiti u saživljenje tehnološke
sheme. Na taj stroj može se koristiti
i priključak mehanizma za privlačenje.
Investicioni troškovi su niski.


P o 1 e n o, Z.: Kompleksno vrednovanje
mješovitih sastojina (str. 113—126).


Nazori o prednosti mješovitih sastojina
i njihovoj upotrebljivosti u modernom
šumskog gospodarstvu se razlikuju. Da bi
se moglo odlučiti, nužno je provesti optimalizaciju
zastupljenosti vrsta drva s
gledišta visine i vrijednosti produkcije,
njezine sigurnosti i trajnosti s gledišta izvan
produkcionih funkcija šume te ekonomske
efektivnosti i racionalnosti produkcije.
Za tu svrhu je predložen metodički
postupak, pri čemu se svi pozitivni i
negativni stavovi (izraženi kao funkcije
zastupljenosti vrsta drva) navode u vrijednosnim
jedinicama. Kompleksno se
vrednovanje provodi upoređivanjem ukupnog
ekonomskog efekta mješovitih i čistih
sastojina. Postupak je bio provjeren
na materijalu više od 200 pokusnih ploha.


Blud´osvk v, Z.: Metodičke pretpostavke
određivanja optimalnih stanja rukovodećih
radnika šumskih uprava (str.
127—141).


Optimalizacija broja rukovodećih radnika
izlazi iz utvrđivanja zavisnosti o faktorima,
koji djeluju na težinu rukovodstvenog
rada. Navode se odgovarajuće jednadžbe
za pojedine sektore centra šumskih
uprava, za revire i specijalizirane centre.
Nakon kvalitativne korekcije utvrđenih
zavisnosti bili su izvedeni okvirni
normativi broja rukovodećih radnika za
organizacione oblike. Pređpostavlja se korištenje
normativa kod regulacije broja
rukovodećih radnika centra šumskih upiava
i u vanjskim pogonima uz poboljšanje
njihove trukture i razmještaja.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1981 str. 104     <-- 104 -->        PDF

P r u d i č, Z.: Rekonstrukcija Stražnickog
luga u drugoj polovini 1. tisućljeća


(str. 143—157).


Na temelju nalaza fosilnih debala na
bazi nizinskih glina rijeke Morave kod izvanredno
niskog vodostaja u 1976. godini
bila je provedena rekonstrukcija vegetacionih
odnosa Stražnickog luga u drugoj
polovini prvog tisućljeća našeg brojenja
godina. Šuma je zauzimala 20°ö zemljišta,
močvare jednu dvadesetinu površine
a najveći dio zauzimale su livade s pojedinačnim
hrastovima. Šumu je tvorio s
85% hrast, a s 15°o jasen .pojedinačno je
bilo i topole. Stabla su imala parkovski
habitus, u visini oko 5 m već se granala,
po ha ih je bilo 55—69. Starost sastojina
je bila 50—500 godina, sastojinska zaliha
133—166 ms korisne mase s korom. Tla
su bila šljunčano-pjeskovila. Nizinske gline
su se taložile razmjerno brzo i stabla oborena
istočnim vjerovima bila su kar


bonizirana ispod 4—5 m sloja naplavina.
Navedeni zaključci su podkrijepljeni popisom
dokaznog materijala, fotografijama
i kartama.


C ha lupa, V.: Umnažanje nekojih
šumskih vrsta listača in vitro (str. 159—


— 170).
Kod nekojih vrsta šumskog drveća listača
iskušana je metoda mekog umnožavanja
in vitro pomoću bočnih i adventivnih
pupova te pomoću vršnih pupova.
Izbojci uzgojeni iz pupova bili su razrezani
na kratke segmente i vršne pupove.
Novi izbojci uzgojeni i/, bočnih i adventivnih
pupova i iz kalusa nastalog na blizi
segmenata bili su upotrebljeni ™a daljnje
umnožavanje. Regenerirana stabalca
pokazuju genetičku stabilnost.


Hruška Bernard
dipl. ing. šumarstva


PRAVOVREMENO PLAĆANJE PRETPLATE PREDSTAVLJA
KONKRETNU POMOĆ IZDAVAČU!