DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 72     <-- 72 -->        PDF

K. S. MEGALOFONOS: KLASIFIKACIJA TERITORIJA GRČKE NA
PRIORITETNA PODRUČJA RADI ZAŠTITE ŠUMA OD POŽARA
Institut za šumarska istraživanja grčkog
ministarstva za poljoprivredu izdao
je u 1979. godini knjigu pod gornjim naslovom
a koju je napisao K. S. Megalofonos,
magistar piroekologije. Knjiga i-
ma ukupno 103 stranice, formata B/5, sa
ukupno 36 tabela i dvije karte Grčke u
crno-bijeloj tehnici, te 8 citiranih radova.
Kako su u knjizi obrađeni problemi
koji mogu biti interesantni i za našu zemlju,
smatram korisnim da sa njenim
sadržajem i načinom pristupa upoznam
i naše stručnjake koji se bave tim pitanjima.


Autor je u svojim nastojanjima pošao
od pretpostavke da je za uspješnu organizaciju
protupožarne zaštite šuma potrebno
dobro poznavanje požarne opasnosti
za svaku administrativnu jedinicu
Grčke i da klasifikacija pojedinih područja
u stupnjeve prioriteta može znatno
pomoći pravilnoj distribuciji sredstava i
osoblja u različitim područjima prilikom
suzbijanja šumskih požara. Knjiga nažalost
ima vrlo kratki sažetak na engleskom
jeziku, tako da se u ovom prikazu
mogu pojaviti možda i netočna tumačenja,
jer će se analizirati prikazi samo
na osnovu tabela, koje imaju naslove
prevedene na engleski jezik. No, ipak
smatram da će se i uz ovu manjkavost
moći dobiti uvid u autorova nastojanja.


U svom radu autor je pošao od postavke
da prikaže stupanj opasnosti, pa
prema tome i prioriteta za svaku općinu
Grčke. U tu je svrhu koristio podatke
o izgorjeloj šumskoj površini, zatim
ukupnoj površini šuma svake općine, postotak
izgorjele površine, broj požara, nadalje
broj požara na svakih 1000 ha šumske
površine, vrijednost šumske vegetacije
i konačno vrijednost oštećene vegetacije.
Na osnovu podataka za period između
1965. i 1974. godine utvrdio je pojedine
indekse. Tako je na pr. za izgorjelu
površinu uzeo slijedeće indekse:


Tabela 1


Veličina izgorjele Indeks izgorjele
površine površine


do 500 ha 1
501 — 1000 ha 2
1001 — 1500 ha 3
1501 — 2000 ha 4
2001 — 2500 ha 5


4501 — 4500 ha 9


više od 4501 ha 10


Na sličan način postupio je i u svim
ostalim slučajevima i podatke unio u 7
tabela. U želji da se dobije što bolja
slika o prioritetnim klasama protupožarne
zaštite isti je postupak proveo posebno
i za visoke šume Grčke, što je prikazano
u slijedećih 7 tabela.


Da bi se dobio bolji pregled njegovih
nastojanja prikazujem podatke za jednu
od općina Grčke, a za primjer uzimam
područje Soluna. U općini Solun je izgorjelo
u promatranom razdoblju 2963 ha
šuma, uključujući sve vrste vegetacije i
šumskog zemljišta, te prema veličini izgorjele
površine općina Solun ima indeks
6 (tabela 1).


S obzirom na ukupnu površinu šuma
i šumskog zemljišta od 159 700 ha i izgorjelu
površinu od 2963 ha postotak izgorjele
površine iznosi 1,85o/0 a što daje
indeks 4. U navedenom periodu registrirana
su ukupno 153 požara (indeks 6), a
broj požara na svakih 1000 ha šumske površine
iznosi 0,96 (indeks 5). Vrijednost
šumske vegetacije iznosi oko 26 milijardi
drahmi i daje indeks 9, dok vrijednost
uništene vegetacije od 424 miliona
daje indeks 8. Na osnovu tako dobivenih
indeksa za svaki pojedini podatak izrađena
je posljednja tabela, u kojoj se na
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 73     <-- 73 -->        PDF

osnovu zbroja dobiva indeks prioriteta
protupožarne zaštite šuma.


Prema zbroju indeksa iz tabela^ utvrđeni
su slijedeći indeksi prioriteta protupožarne
zaštite šuma:


Tabela 2


a a
Suma
indeksa
M $
T3 .2
M P,
Suma
indeksa
f)
M u
zs a
u
IH 0´C
a
6—11 1 33,1—38 6
11,1 — 17 2 38,1—43 7
17,1—23 3 43,1—48 8
23,1—28 4 48,1 — 54 9
28,1 — 33 5 54,1 — 60 10


Kako za Solun zbroj indeksa iznosi 38, to
je Solun uvršten u grupu općina sa indeksom
prioriteta 6.


U daljem radu autor je radi preglednosti
i olakšavanja rada utvrdio za Grčku
5 klasa prioriteta s time da je u prvu
klasu uvrstio sve općine sa indeksom
prioriteta 9 i 10, zatim u drugu sa
indeksom 7 i 8, i tako dalje sve do pete
klase čiji indeksi iznose 1 i 2. Obzirom na
indeks Soluna 6, ova je općina uvrštena
u treću klasu prioriteta. U tabelama taksativno
je dao podatke o općinama prema
indeksu prioriteta kao i o površinama
šuma, makiji, ostalom šumskom tlu
i šumskim pašnjacima. Tako razvrstane
općine ucrtane su u kartu prema stupnjevima
prioriteta.


Kao što je spomenuto, na isti način su
utvrđeni indeksi prioriteta i za visoke
šume. Prema tabelama za Solun su dobiveni
slijedeći indeksi: izgorjela površina
— 6, postotak izgorjele površine —
4, broj požara — 9, broj požara na 1000
ha — 10, vrijednost visokih šuma — 5,
vrijednost izgorjelih visokih šuma — 10,
što ukupno iznosi 44, i daje indeks prioriteta
8. Primjenjujući istu metodu kao i


za ukupnu šumsku površinu, Solun je
uvršten u grupu općina koje ulaze u drugu
klasu prioriteta protupožarne zaštite
šuma.


Iz ovog slijedi da se u Solunu mora
posvetiti posebna pažnja upravo zaštiti
visokih šuma koje su jedne od najugroženijih
u Grčkoj. Na žalost nismo u stanju
prikazati i autorove zaključke u vezi
sa utvrđivanjem razreda ili klasa prioriteta
budući da ti zaključci nisu prevedeni.


U želji da se dade potpuniji prikaz ovog
rada, potrebno je spomenuti da se
autor koristio literaturom koja obrađuje
slične probleme. Pri tome se posebno naglašava
korištenje rada CARLANGELA
BERTINIJA i grupe stručnjaka koji su
1975. godine izdali studiju u kojoj su prikazali,
za potrebe Italije, izradu karata


o potencijalnoj i realnoj važnosti šuma
u odnosu na šumske požare. U dodatku
svom radu na način spomenute grupe autora
obračunao je podatke i za Grčku.
Na osnovu ukupne površine općine, broja
stanovništva, gustoće populacije, zatim
gradskog i prigradskog stanovništva, postotka
aktivnog stanovništva u industriji
i zanatstvu, broja noćenja domaćih i stranih
turista, te postotka aktivnog stanovništva
zaposlenog u šumarstvu, dobio je
opet određene indekse vrijednosti, odnosno
važnosti šuma. Ako uzmemo u razmatranje
opet područje Soluna, može se
uočiti da indeks vrijednosti šuma Soluna
iznosi 7, odnosno da je gotovo identičan
sa vrijednošću indeksa koje je autor
po svojoj metodi dobio za visoke
šume.
Možda nije na odmet da se ovom prilikom
spomene i rad koji je izrađen i u
našoj zemlji o sličnom problemu. ŽUNKO
je objavio rad »Razdjeljenje
SR Hrvatske na oblasti prema
učestalosti šumskih požara
« (Šumarski list 1—3/78) u kome
je obradio pitanje utvrđivanja područja
učestalosti šumskih požara. U tom
radu obrađen je jedino broj požara


523