DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 71     <-- 71 -->        PDF

U drugom poglavlju autor opisuje značajke
staništa u Bakony — Szentgälskim
tisovim šumama. Tisa tamo dolazi većinom
na dolomitnoj podlozi, gdje je tlo
bogata rendzina i to najčešće smeđa
rendzina. Godišnje ima blizu 800 mm oborina.
Srednja godišnja temperatura je
9,8´´C. Razlika između prosječne siječanske
i srpanjske temperature je 21,8"C.
Mezoklima ili lokalna klima prevladavaju
uslijed reljefa terena.


U trećem poglavlju prikazane su historijske
značajke ovih šuma. Za očuvanje
i proširenje ovih šuma od značaja je
bilo u prošlosti i Szentgälsko kraljevsko
lovačko društvo. Već od 1281. godine na
tom području obitavaju lokalni plemići


— kraljevi lovci. O zaštiti šuma i sprečavanju
krčenja šuma pojavljuju se već
prvi lokalni propisi. Szentgälske šume su
prvi puta stavljene pod zaštitu 1814. godine.
U prvom zakonu o šumama iz godine
1879. tisove šume toga kraja stavljene
su pod zaštitu dok je potpuna zaštita
sprovedena 1926. odnosno 1951. godine
kada je ovaj kraj proglašen prirodnim
rezervatom. Uslijed potpune zaštite,
sedamdesetih godina ovog stoljeća bukva
kao i druge vrste prijetile su tisi da
se dalje razvije. Zbog toga je načinjen
plan uređenja, odnosno čišćenja i proreda,
a što u mnogome pomaže daljnjem
razvoju ove vrste.
U četvrtom poglavlju »Biljne zajednice
tisovih i tiso-bukovih šuma u Bakonyju
« autor opširno opisuje kako se na
tom području tisa pojavljuje u pet biljnih
zajednica. To su slijedeće zajednice:
Taxo-Fagetum bakonyieum, Laureolae-Fagetum,
Fago-Ornetum hungaricum, Mercuriali-
Tillutum bakonyieum i Aegopodio-
Alnetum.


U petom poglavlju prikazane su biljno-
geografske karakteristike tisovih šuma
Bakonyja kao i njihova povezanost s
drugim područjima pridolaska tise u Evropi
i izvan nje. Szentgälske tisove šume
nisu toliko vezane na bliže alpsko i karpatsko
područje, nego više na hrvatsko
područje pridolaska tise s kojim ga veže


zajednički pridolazak oko 24 vrste. Interesantno
je i to da više zajedničkih
vrsta dolazi na području rasprostranjenja
tise u Grčkoj, Turskoj, Kavkazu i u
Iranu. U Bakonyju raste 120.000 komada
stabala tise. Rasprostiru se na 287 ha
šumske površine i tako zauzimaju poslije
Karpata u Slovačkoj (180.000 stabala
na 3.000 ha reducirane površine) drugo
mjesto u Evropi, ali zato prvo mjesto
po broju jedinki po hektaru


Šesto poglavlje nosi naslov »Zadaci
šumskog gospodarenja i. zaštite prirode
u szentgälskim tisovim šumama«. U šumama
tise i bukve gornju etažu, koja je
prorijeđena, čini bukva a donju oko 70%
tisa. U optimalnim terenskim uvjetima
dolazi po hektaru i do 1260 stabala tise,
koja su u prosjeku 6 m visoka i 12,3 cm
prsnog promjera a temeljnica im iznosi
15 m-/ha dok je drvna masa 93,6 m3/ha.
Autor u ovom poglavlju opisuje i način
uzgoja tise na tom području.


U sedmom poglavlju pod naslovom
»Uloga tise u hortikulturi«, prvo se govori
o značenju tise kao dekorativne vrste,
a zatim se prikazuje historijat najčešćih
kultivara uzgajanih u Mađarskoj a to su:


»prostrata«, »fastigiata«, »elegantissima«,
»fastigiata aurea« i »ereeta Ovendeyeri«.
Najveće stablo tise u Mađarskoj se nalazi
u Hencsenu. Ono je 17 m visoko, 124
om prsnog promjera, blizu 20 m mu je
promjer krošnje a starost stabla je 280
godina. Osim ovog stabla u knjizi je dat
i tabelarni prikaz 58 stabala tise velikih
dimenzija, koja dolaze u parkovima i vrtovima
Mađarske. U ovom poglavlju autor
govori i o važnosti očuvanja genofonda
ove vrste.


Na kraju knjige dat je opširan popis
literature na osam stranica.


Potrebno je naglasiti da je ova knjiga
interesantna za svakoga tko se bavi
problemima vegetacije, uzgoja i zaštite
šuma te hortikulturom. Zbog toga ovo
vrijedno djelo prof. Majera preporučujemo
našoj stručnoj javnosti.


Prof. Mirko Vidaković


521