DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Istraživanje se osnivalo na komparativnoj statističkoj metodi usporedbe
podataka o širinama krošanja stabala iste starosti i debljine. U okviru tipoloških
istraživanja osnovano je 375 ploha u šumama lužnjaka, 143 plohe u
šumama poljskog jasena, 282 ploha u šumama lužnjaka, 143 plohe u šumama
poljskog jasena, 282 plohe u šumama kitnjaka i 355 ploha u šumama
bukve. Na svakoj plohi izmjereno je do 100 projekcija krošanja i pripadajući
promjeri stabala u prsnoj visini. Promjeri krošanja su mjereni unakrst i to
na najužem i najširem mjestu. Aritmetička sredina te dvije izmjere uzeta
je kao promjer horizontalne projekcije krošanja (u daljnjem tekstu širina
krošanja). Izmjerene su širine 27375 stabala lužnjaka, 25662 stabla kitnjaka,
10275 stabala poljskog jasena i 25203 stabla bukve.


Podaci o širinama krošanja razvrstani su po debljinskim stupnjevima
stabala, kumulirani po starosti i vrsti drveća. Na taj način dobio se poligon
širina krošanja u koordinatnom sustavu u kome su na apcisi debljine stabala
(promjeri) na ordinati širine krošanja. Poligoni širine krošanja iznavnati su
jednadžbom pravca ili parabole.


Tečajni godišnji prirast širina krošanja izračunat je jednadžbom koju
je predložio KLEPAC (1954) za obračun tečajnog visinskog prirasta:


i k, — k,i_5 kus —kd


z= ( + )


2 t,,_5 td


U navedenoj jednadžbi z je tečajni prirast krošnje u širinu u debljinskom
stupnju d; k,| je širina, krošnje istraživanog promjera; k(l_s i k,i+ 5 su širine
krošanja neposredno nižega, odnosno višega debljinskog stupnja od istraživanog;
t,i i tđ_5 su vremena prijelaza.**


Tako dobiveni tečajni prirasti krošanja u širinu sumirani su po debljinskim
stupnjevima (debljini stabala) za svaku pojedinu vrstu i izravnani jednadžbom
parabole:


z´ = a + bd + cd2


u kojoj je z´ izravnati tečajni prirast krošnje u širinu; a, b i c su parametri
d je prsni promjer stabla.


Maksimum krivulje utvrđen je jednadžbom:


b
d =
2c


Oznake su iste kao u prethodnoj jednadžbi.


Promjer kod kojega je rast krošnje u širinu teoretski jednak nuli izračunat
je jednadžbom:


z´ = a + bd + cd* = 0


** Vremena prijelaza uzeta su iz studija o rastu i prirastu D. Cestara.