DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 55     <-- 55 -->        PDF

AKTUALNO


SUDBONOSNA POVEZANOST SA ŠUMAMA


Jugoslavenski leksikografski zavod obilježio je 20. prosinca


o. g. trideset godina svoga rada (1950 — 1980) akademijom i u dvotjedniku
»OKO«. Na akademiji je pored preglednog prikaza 30-godišnjeg
rada JLZ Dra Ive C e c ića, zamjenika direktora, promoviran
i prvi svezak II izdanja »ENCIKLOPEDIJE JUGOSLAVI


JE«. U »Oku« — »novinama za aktualnosti iz umjetnosti i kulture«
pretežni dio zauzimaju prikazi glavnih urednika pojedinih Enciklopedija
o radu na ovima. Tekst glavnog urednika »ŠUMARSKE
ENCIKLOPEDIJE« Prof. dr Zvonimira Potočića, pod naslovom
»Sudbonosna povezanost sa šumama« i podnaslovom »Pojam
šumarstva shvaćen je u širokom opsegu tako da je obuhvaćena i
industrijska preradba drva, promet i potrošnja drva«, glasi:


Šumarska enciklopedija je jedna od triju prvih stručnih enciklopedija Jugoslavenskog
leksikografskog zavoda. Nakon početka rada« na Pomorskoj enciklopediji,
1951. godine, rad na Šumarskoj enciklopediji započinje 1953. godine, istovremeno
s radom na Muzičkoj enciklopediji.


Pokretač, organizator i predsjednik tadašnjeg redakcijskog odbora bio je
akademik dr ALEKSANDAR UGRENOVIĆ, profesor Poljoprivredno-šumarskog fakulteta
u Zagrebu. Velikim ličnim zalaganjem i svojim autoritetom u znanstvenim
i stručnim krugovima u zemlji uspio je okupiti više od sto pedeset suradnika!,
izraditi koncepciju edicije, definirati struke i abecedarijske jedinice, tj. ostvariti
originalnu koncepciju stručne encklopedije bez sličnog inozemnog uzora.
Na žalost, dočekao je otisak samo prvih 10 araka prvog sveska, umro je u rujnu
1958. g.


Prvo izdanje Šumarske enciklopedije objavljeno je u dva sveska. Prvi svezak
predan je javnosti 1959. godine, a drugi 1963. godine. Na ukupno 1560 stranica
nalazi se 1347 članaka koji prikazuju, na enciklopedijski način, 23 znanstvena područja
na kojima se temelji šumarstvo i drvna industrija kao nauka i kao praksa.


Cilj Šumarske enciklopedije bio je suvremeni prikaz šumarske nauke, struke
i privrede kod nas i u svijetu. Pojam šumarstva shvačen je u širokom opsegu tako
da je obuhvaćena i industrijska preradba drva, promet i potrošnja drva. Ona
je koncipirana tako da posluži i kao udžbenik, ali i kao priručnik stručnjacima
u praksi prilikom rješavanja tekućih dnevnih zadataka. Stručna materija je
obrađena tako da može poslužiti i ostaloj javnosti i pružiti joj uvid u značenje
šuma i šumarstva ne samo za našu zemlju nego i za svijet uopće. O tome će se
javnost i uvjeriti, kako je rad oko šume nedjeljiv od dalekih vidika, od žrtava
i odricanja, i kako je neizbježno da novo pokoljenje ponese teret kojim će se po


505