DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Šum. list 104:487 - 1980.


MOGUĆNOSTI PRIMJENE SISTEMA ODREĐIVANJA RADNOG
VREMENA SJEČE I IZRADE DRVA U ŠUMSKOM GOSPODARSTVU
»JOSIP KOZARAC«, NOVA GRADIŠKA


Prof. dr SIMEUN TOMANIĆ mr VLADIMIR HITREC,
VENCL VONDRA, dipl. inž.


Šumarski fakultet u Zagrebu


SAŽETAK. U ovom radu autori su prikazali rezultate istraživanjamogućnosti primjene sistema određivanja radnog vremena sječei izrade drva (Sistem THV) na području Šumskog gospodarstva
»Josip Kozarac« u Novoj Gradiški. Potrebno radno vrijeme za
sječu i izradu jedne te iste drvne mase autori su procijenili posistemu THV, po normama Gospodarstva i mjerenjem vremena
koje su radnici utrošili. Pri usporedbi tih vremena nije se pokazala
značajna razlika između procijenjenog vremena po sistemu
THV i utrošenog vremena. Iz toga autori zaključuju da se sistem
THV može primijeniti na području Gospodarstva. Iz usporedbi
vremena po normama Gospodarstva i prethodnih vremena vidi se,
da Gospodarstvo predviđa i priznaje oko 50´VU vremena više negošto je stvarno potrebno za sječu i izradu drva. To znači, da je zaposleno
radnika više nego je potrebno i da su povećani troškovi za
te poslove.


UVOD


Šumsko gospodarstvo »Josip Kozarac« u Novoj Gradiški izrazilo je
spremnost da na svome području primijeni sistem određivanja radnog vremena
sječe i izrade drva (koji ćemo u ovom radu skraćeno zvati »Sistem
THV«). Područje tog Gospodarstva graniči s područjem SŠGO »Slavonska
šuma«, na kome su vršena istraživanja za Sistem THV. Terenski, sastojinski,
radni i drugi uvjeti na tim područjima imaju dosta sličnosti. To su bile
pretpostavke da bi se odnosni sistem mogao uspješno primijeniti na području
ŠG »Josip Kozarac«.


Zbog toga smo organizirali dvodnevni seminar za šumarske inženjere,
tehničare i rukovodioce te radne organizacije, na kojem smo polaznike seminara
informirali o sadržaju, karakteristikama i načinu upotrebe Sistema
THV. Prije odluke o uvođenju Sistema THV na području ŠG »Josip Kozarac
«, trebalo je isprobati njegovu primjenu na pokusnim sječinama. Prilikom
provjere predviđeno je da se učini slijedeće:
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Izabrati određeni broj pokusnih sječnih jedinica na području ŠG »Josip
Kozarac« u kojim će se isprobati primjena Sistema THV. Izabrati radnike
koji će posjeći i izraditi doznačena stabla na pokusnim sječnim jedinicama.
Procijeniti prije sječe po Sistemu THV vrijeme koje je potrebno za sječu
i izradu doznačenih stabala u svakoj pojedinoj sječnoj jedinici. Posjeći doznačena
stabla i izraditi drvne Sortimente na izabranim sječnm jedinicama. Obračunati
poslije sječe koliko je bilo potrebno vremena za posječenu i izrađenu
netto drvnu masu u pojedinim sječnim jedinicama. Utvrditi koliko su
radnici stvarno utrošili vremena pri sječi i izradi primljene netto drvne mase
po sječnim jedinicama. Utvrditi koliko je predviđeno vremena za sječu i
izradu drva u pojedinim sječnim jedinicama po normama, koje se primjenjuju
u ŠG »Josip Kozarac«. Provjeriti da li postoje statistički značajne
razlike između procijenjenog vremena prije sječe i obračunatog vremena
poslije sječe po Sistemu THV, između utvrđenih vremena po Sistemu THV
i stvarno utrošenog vremena, između vremena utvrđenog po Sistemu THV,
stvarno utrošenog vremena i vremena predviđenog po normama ŠG »Josip
»Kozarac«. U slučaju pojave značajnih razlika između navedenih vremena,
utvrditi kolike su te razlike i koji su njihovi uzroci. Konačno odgovoriti na
pitanje može li se primijeniti Sistem THV u ŠG »Josip Kozarac« obzirom na
potrošnju vremena i što bi trebalo dalje raditi na uvođenju tog sistema.


Sve radove na provjeri mogućnosti primjene Sistema THV obavili su
suradnici Zavoda za istraživanja u šumarstvu Šumarskog fakulteta Sveučili


šta u Zagrebu zajedno
»Josip Kozarac«.
sa šumarskim stručnjacima Šumskog gospodarstva
1. TERENSKI RADOVI
Na području ŠG »Josip Kozarac« izabrane su 32 pokusne sječne jedi


nice, odnosno sječne »linije« u odjelima predviđenim za sječu 1979. i 1980.
godine. Te sječne jedinice razmještene su po cijelom području Šumskog
gospodarstva. U nizinskim šumama bilo je 25 pokusnih sječnih jedinica,
a na brdskim terenima 7 pokusnih sječnih jedinica. U sastojinama, gdje je
bila sječa glavnog prihoda izabrano je 18 pokusnih sječnih jedinica. U sastojinama
s prorednim sječama izrabrano je 14 pokusnih sječnih jedinica.


Pri utvrđivanju broja, veličine i rasporeda pokusnih sječnih jedinica na
terenu, nastojalo se osigurati da izabrane sječne jedinice budu reprezentativni
uzorak na područje Šumskog gospodarstva.


Granice pokusne sječne jedinice obilježile su se uljanom bojom ili vapnojn.
U svakoj sječnoj jedinici izmjereni su prsni promjeri stabala doznačenih
za sječu. Ti podaci su evidentirani u knjigu doznaka po vrstama drveća.


Za svaku pokusnu sječnu jedinicu utvrđena je površina u m2. Zatim je
određen broj radnika u ekipi koja će sjeći doznačena stabla i izrađivati drvne
Sortimente, određena je sezona rada u kojoj se predviđa sječa i izrada, te
karakteristike podstojne etaže i konfiguracije terena. Pregled prikupljenih
podataka po sječnim jedinicama prikazale smo u tablici 1. Pri tom smo
prikazali za svaku pokusnu sječnu jedinicu šifru ulaza u Sistem THV, površinu,
broj doznačenih stabala i njihov prosječni prsni promjer po vrstama
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 39     <-- 39 -->        PDF

drveća. Šifrom ulaza u Sistem THV označeni su broj radnika u ekipi, sezona
rada, karakteristike podstojne etaže i konfiguracija terena.


Za sječu i izradu drva na pokusnim sječnim jedinicama izabrane su dvočlane
ekipe sjekača. Pri izboru radnika nastojalo se izabrati radne ekipe,
koje su prosječne u svojoj OOUR po ostvarivanju radnih učinaka i osobnih
dohodaka u toku duljeg vremenskog razdoblja.


Prije početka rada, radnici su obaviješteni što se namjerava raditi na
pokusnim sječnim jedinicama, koja je svrha tih eksperimenata, što i kako
oni moraju raditi, na koji način će se obračunati osobni dohoci radnicima
za posječenu i izrađenu drvnu masu na pokusnim sječnim jedinicama.


Krajem 1979. i početkom 1980. godine radnici su posjekli doznačena
stabla i izradili drvne Sortimente na pokusnim sječnim jedinicama. Radili
su na način kao što inače rade. Na posao i s posla vozili su se prijevoznim sredstvima.
U šumi kod panja izrađivali su trupce, sitnu oblovinu i prostorno
drvo. Na području Šumarije Novoselec na pokusnim sječnim jedinicama
1,2 i 3 iz hrastovih stabala izrađivala se samo tehnička oblovina. Drvni materijal
namijenjen za prostorno drvo, ostao je u sječini, a izrađivat će se i
otpremati kasnije.


Dvočlane ekipe imale su motornu pilu i ručni alat za sječu i izradu drva.
Radnici su pri radu u sječini sami sebi oštrih lanac motorne pile i otklanjali
sve manje kvarove na pili. U toku radnog dana sjekači su se odmarali slobodno
i spontano, po svojoj želji.


Rad radnika nadzirali su poslovođe radilišta. Oni su, prema primljenim
uputama, svaki dan evidentirali ukupno radno vrijeme koje su radnici proveli
na radu na pokusnoj sječnoj jedinici. To vrijeme počinjalo je u trenutku
kad su radnici stigli u sječnu jedinicu, a završavalo se u trenutku kad
su radnici po završetku radnog dana krenuli iz pokusne sječne jedinice.
Po završetku rada na pokusnoj sječnoj jedinici, poslovođa je provjerio da li
su posječena sva doznačena stabla i pregledao kvalitet rada. Posječenu i izrađenu
drvnu masu poslovođe radilišta su primili od radnika i evidentirali
po vrstama drveća, drvnim sortimentima, sječnim jedinicama i radnicima.


Osobni dohoci radnika koji su radili na pokusnim sječnim jedinicama,
obračunali su se prema osnovama posječene i izrađene netto drvne mase,
normi za sječu i izradu drva te samoupravnih sporazuma o raspodjeli osobnih
dohodaka u OOUR-ima Šumskog gospodarstva »Josip Kozarac«.


2. OBRAČUN IZMJERENIH I PRIKUPLJENIH PODATAKA
Izmjerene i prikupljene podatke smo provjerili, sredili po vrstama drveća,
drvnim sortimentima, sječnim jedinicima i šumarijama te priredili
za obračun. Na pokusnim sječnim jedinicama posječeno je 9187 stabala. Iz
tih stabala radnici su izradili 9522,48 m3 netto drvne mase. Strukturu te
drvne mase po drvnim sortimentima i šumarijama prikazali smo u apsolutnim
i relativnim iznosima u tablicama 2 i 3. Na pojedinim sječnim jedinicama
izrađena netto drvna masa bila je razvrstana po drvnim sortimentima
prema JUS-u. Međutim, na većini pokusnih sječnih jedinica izrađena drvna
masa bila je razvrstana u tri grupe: trupci, sitna oblovina i prostorno drvo.
Zbog toga smo, pri sređivanju podataka, izrađenu drvnu masu razvrstali
po navedenim grupama drvnih sortimenata.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Pregled podataka po sječnim jedinicama


Šumarija


1. Novoselec
2. Popovača
3. Kutina
4. Lipovljani
5. Novska
>o


O <1>
CO T3
1
2
3
4
1
2
-
1
2
3
4
5
6
7


8


1


Šifra
ulaza u
.Sistem
THV
2231
2231
2231
2221
2231
2231
-
2231
2231
2231
2231
1231
1231
2231
2231


2231


Površina


(m2)


155500


123500


149700


136300


100000


40000


-
40000
40000
40000
40000
40000
40000
40000
40000


21000


Vrsta


drveća


hrast luž.
grab


hrast luž.


hrast luž.
grab


hrast luž
grab
joha


hrast luž.
jasen


hrast luž.


-


hrast luž.
jasen
grab


hrast luž.
jasen
grab


hrast luž.
jasen
grab


hrast luž.
jasen
grab


hrast luž.
jasen
grab


hrast luž.
jasen
grab


hrast luž.
jasen
grab


hrast luž.
jasen
grab


hrast luž.
jasen
grab
topola


Broj
stabala


00


80 3
78
432


453
29
339
60
113
274
41


75


-


60
50
28


56
47
56


45
53
52


42
32
21


48
25
43
52
62
41


79
26
46


47


186
21


74


90
179
26


Tab. 1


Dl,3
(cm)


28,78
23,64
31,13
31,93


30,00


41,80
23,00
25,07


55,69
36,46
47,73
-
35,87


27,20
23,14


36,96
30,39
22,04


34,62
27,59
24,86


34,68
28,59
25,40


38,08
32,16
24,60


38,94
32,32
23,87


36,91
31,04
24,50


40,80
36,88
24,09


65,23
31,68
27,07
22,23
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Šumarija


rtu
>o « 41 X)OCU
CO TJ
Šifra
ulaza u
Sistem
THV
Površina
(m2)
Vrsta
drveć a
NastavakBroj
stabala
00
tab. 1
Dl,3
(cm)
5. Novska
2
3
2231
2231
24000
28000
hrast
jasen
grab
hrast
jasen
grab
luž.
luž.
92
36
130
112
43
134
64,
40,
28,
62,
44, 24,
,38
,86
13
,25
,77
,18
6. Jasenovac
1
2
3
2211
2211
2211
8170
9625
8250
jasen
jasen
jasen
151
122
145
43,
48,
50,
,30
,74
,98
1 2232 46500
hrast
bukva
kit. 89
62 30,67
32, ,98
7. Okučani
2
3
4
2232
2232
2232
47950
64075
35375
hrast
bukva
grab
hrast
bukva
grab
hrast
bukva
grab
kit.
kit.
kit.
158
102
104
143
80
92
96
44
37
36,
35,
,35 ,38
23,05
33,
32, 20,
30,
37,
20,
,27 ,94
,45
,55
,23
,05
8. Nova
Gradi ška
1
2
3
2212
2212
2231
52000
61000
6300
hrast
cer
bukva
grab
hrast
cer
bukva
hrast
kit.
kit
luž
68
13
176
75
375 14
5
10
23,
28.
29,
22,
26.
28,
22,
56,
,24
,00
,06
,11
,65
,57 ,80
,80
4 2231 7500 hrast luž. 44 58, ,77
9. Nova
Kapela
1
2
3
4
2211
2211
2211
2222
178125
112500
234375
18000
hrast
j.asen
luž.
brijest
topola
hrast
jasen
hrast
jasen
hrast
cer
luž.
luž.
kit.
250
403
78
9
104
484
40
530
216
37
31.
25,
21.
52,
32.
25.
,40
,16
,94
,89
,46
,36
34,70
26
34.
31
,29
,14
,51


Strukturu posječene i izrađene netto drvne mase po pokusnim sječnim
jedinicama i grupama drvnih sortimenata prikazali smo u apsolutnim i relativnim
iznosima u tablicama 4 i 5.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Na osnovi podataka o pokusnoj sječnoj jedinici (površina, podstojna
etaža, konfiguracija terena), doznačenim stablima (vrsta drveća, broj stabala,
prsni promjer) te sezone u kojoj se radovi predviđaju i broja radnika u
sjekačkim ekipama — utvrdili su se ulazi u Sistem THV. Uz pomoć tog
sistema procijenili smo prije sječe ukupno radno vrijeme koje je radnicima
potrebno za sječu i izradu doznačenih stabala. Pri tom smo računali vrijeme
prijelaza do stabla po jednadžbama iz tablice 10, a vrijeme otkačivanja zapelih
stabala po jednadžbama iz tablice 11. Stableno vrijeme, sortimentno vrijeme
oblovine i sortimetno vrijeme prostornog drva, računali smo po jednadžbama
iz tablica 64 do 108 i tablica 152 do 185. Opće vrijeme izračunali
smo na osnovi čistog vremena i postotaka općih vremena iz tablice 607. U
ŠG »Josip Kozarac« sjekači pri radu u sječini oštre lance motornih pila,
otklanjaju kvarove i obavljaju ostale poslove na održavanju motornih pila
pri radu. Takav način rada radnici su primjenjivali i na pokusnim sječnim
plohama. Zbog toga smo izračunato opće vrijeme po Sistemu THV uvećali
za 3´% na ime održavanja pile.


Prije sječe procijenili smo potrebno radno vrijeme za sve vrste drveća
na pokusnoj sječnoj jedinici. Ta vremena po šumarijama i pokusnim sječnim
jedinicama prikazali smo u prvoj koloni u tablicama 6 i 7. Iz ukupnog
iznosa u tablici 6 izračunali smo da je, prema procjeni prije sječe, potrebno
1194 radnika-dana za sječu i izradu doznačenih stabala na pokusnim sječnim
jedinicama.


Obračun ukupnog radnog vremena poslije sječe izvršili smo po pokusnim
sječnim jedinicama na osnovi podataka o sječnoj jedinici i izmjerenoj
netto drvnoj masi u toj sječnoj jedinici. Pritom smo sortimentna vremena
izrade oblovine računali po jednadžbama iz tablica 190 do 551. Sortimentna
vremena izrade prostornog drva računali smo pod odgovrajućim jednadžbama
iz tablica 560 do 601. Ostala vremena izračunali smo na isti način kao
što smo postupili pri procjeni vremena prije sječe. Izračunata vremena poslije
sječe sredili smo po šumarijama i pokusnim sječnim jedinicama. Ta
vremena prikazali smo u drugoj koloni u tablicama 6 i 7. Iz ukupnog iznosa
u tablici 6 izračunali smo da je prema obračunu poslije sječe, potrebno 1220
radnika-dana za sječu i izradu primljene netto drvne mase na pokusnim
sječnim jedinicama.


Ukupno radno vrijeme, koje su radnici utrošili pri sječi i izradi primljene
netto drvne mase po pokusnim sječnim jedinicama, utvrdili smo na osnovi
evidencije. To vrijeme po Šumarijama i pokusnim sječnim jedinicama prikazali
smo u koloni 3 u tablicama 6 i 7. Iz ukupnog iznosa u tablicama 6
izračunali smo da su radnici potrošili 1169 radnika-dana za sječu i izradu
primljene netto drvne mase na pokusnim sječnim jedinicama.


Na osnovi normi po kojim se radi u ŠG »Josip Kozarac« i podataka o
pokusnim sječnim jedinicama, utvrdilo se ukupno radno vrijeme, koje se radnicima
priznaje za sječu i izradu primljene netto drvne mase. To vrijeme po
šumarijama i pokusnim sječnim jedinicama prikazani smo u koloni 4 u tablicama
6 i 7. Iz ukupnog iznosa u tablici 6 izračunali smo da je, prema
normama ŠG »Josip Kozarac«, predviđeno 1794 radnika-dana za sječu
i izradu primljene netto drvne mase na pokusnim sječnim jedinicama. Prema
tim normama obračunali su se i isplatili radnicima osobni dohoci za izvršene
radne učinke.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 43     <-- 43 -->        PDF

3. ANALIZA DOBIVENIH REZULTATA
Na svakoj od 32 pokusne sječne jedinice raspolagali smo s 4 različita
ukupna radna vremena:


1. Vrijeme procijenjeno prije sječe (ti)
2. Vrijeme obračunato poslije sječe (ta)
Količine posječene i izrađene netto drvne mase po šumarijama-


Tab. 2
Šumarija
Trupci Sitna
oblovina
Prostorno
drvo
m?
Ukupno
1.
2.
3.
Novoselec
Popovača *
Kutina
1260,31
783,76
-
618,77
22,18
-
124,14
490,74
-
2003,22
1296,68
-
4.
5.
6.
Lipovljani
Novska
Jasenovac
664,21
1200,53
322,08
232,75
48,61
104,94
211,63
345,15
65,01
1108,59
1594,29
492,03
7.
8.
9.
Okučani
Nova Gradiška
Nova Kapela
663,73
227,54
439,91
170,73
110,60
337,08
367,60
186,55
523,93
1202,06
524,69
1300,92
Gospodarstvo 5562,07 1645,66 2314,75 9522,48


Postotna struktura posječene i izrađene netto drvne mase
Tab. 3
Trupci Sitna Prostorno Ukupno
oblovina drvo


šumarija
U % od netto drvne mase


1. Novoselec 62,91 30,89 6,20 100,00
2. Popovača 60,44 1,71 37,85 100,00
3. Kutina ---4.
Lipovljani 59,92 20,99 19,09 100,00
5. Novska 75,30 3,05 21,65 -100,00
6. Jasenovac 65,46 21,33 13,21 100,00
7. Okučani 55,22 14,20 30,58 100,00
8. Nova Gradiška 43,37 21,08 35,55 100,00
9. Nova Kapela 33,82 25,91 40,27 100,00
Gospodarstvo 58,41 17,28 24,31 - 100,00
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 44     <-- 44 -->        PDF

3. Utrošeno vrijeme prema evideniciji (t3)
4. Normirano vrijeme prema normama Šumskog gospodarstva (tDa bismo mogli međusobno usporediti ta vremena, izračunali smo slijedeće
stupnjeve izvršenja:
ti
ii = 100


ts


t2
i2 = 100


t3


U


is = 100


ts


Izračunate stupnjeve izvršenja po šumarijama i pokusnim sječnim jedinicama,
prikazali smo u tablicama 6 i 7. Oni predstavljaju pojedinačne razlike
između procijenjenih i utrošenih vremena izražene u postocima.


Stupnjevi izvršenja radnog vremena procijenjenog prije sječe po pokusnim
sječnim jedinicama, kreću se od 66,8"% do 177,6%. Ta odstupanja
normalno su distribuirana oko aritmetičke sredine. Uzroci odstupanja su
subjektivni odnosi radnika prema radu i faktori kojih djelovanja na utrošeno
vrijeme nisu determinirani. Takva rasipanja uvijek su prisutna pri
slobodnim radovima radnika, koji se obavljaju na otvorenom prostoru pri
stalno promjenljivim radnim uvjetima. Takva rasipanja oko linija izjednačenja
pokazala su se pri istraživanjima za Sistem THV. Prema tome, ona
se mogu očekivati i kod primjene Sistema THV. Izračunati stupnjevi izvršenja
po šumarijama kreću se od 75,3% do 139,3%. Odstupanja vremena po
šumarijama od aritmetičke sredine, normalno su distribuirana oko aritmetičke
sredine. Međutim, rasipanja su manja od onih po pokusnim sječnim
jedinicama.


Stupnjevi izvršenja radnog vremena obračunatog po Sistemu THV poslije
sječe po pokusnim sječnim jedinicama, kreću se od 71,9% do 180,1%.
Izračunate razlike su normalno distribuirane oko aritmetičke sredine.


Stupnjevi izvršenja radnog vremena utvrđenog po normama ŠG »Josip
Kozarac« iznose po pokusnim sječnim jedinicama od 95,1% do 233,4%.
Odstupanja pojedinih vremena od arimetičke sredine također su normalno
distribuirana.


Rasipanje pojedinačnih vrijednosti po šumarijama manje je od onih
po pokusnim sječnim jedinicama. Ta pojava prisutna je kod svih usporedbi.


Praćenjem stupnjeva izvršenja i odnosnih količina izrađene drvne mase,
odnosno utrošenog radnog vremena, vidi se da se rasipanje razlika oko
arimetičke sredine smanjuje s povećanjem količine izrađene drvne mase,
odnosno utrošenog vremena. Prema tome, točnost procjene potrebnog radnog
vremena povećava se s povećanjem obujma drvne mase, odnosno radnog
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 45     <-- 45 -->        PDF

vremena na koje se procjena odnosi. To treba imati na umu pri određivanju
obujma radnog zadatka za koji će se procjenjivati potrebno radno vrijeme.


Postavlja se pitanje da li postoje statistički značajne razlike između četiri
različita ukupna radna vremena po pokusnim sječnim jedinicama? Pretpostavili
smo da te razlike nisu statistički značajne. Te pretpostavke testirali
smo t-testom po parovima.


Količine posjećene i izrađene netto drvne mase po pokusnim
sječnim jedinicama


Tab. 4


Sječna Trupci Sitna Prostorno ukupno
Šumarija jedinica oblovina drvo
broj


m5


1 320,29 259,96 7,46 587,71
2 218,04 140,99 5,20 364,23


1. Novoselec
3 284,06 141,76 8,78 434,60
4 437,92 76,06 102,70 616,68


1 686,90 20,15 442,31 1149,36


2. Popovača
2 96,86 2,03 48,43 147,32


3. Kutina ----1
63,51 23,83 20,81 108,16
2 71,27 28,67 29,26 129,20 3 54,38 23,28 32,18 1^9,84


4. Lipovljani 4 50,42 21,59 15,93 87,94
5 65,19 17,83 28,28 111,30
6 84,65 37,28 15,60 137,53
7 84,88 32,89 36,09 153,86
8 189,91 47,38 33,48 270,77
1 389,73 14,41 133,90 538,04


5. Novska 2 405,40 12,31 93,60 511,31
3 405,40 21,89 544,94
117,65
1 80,75 42,22 23,40 146,37


6. Jasenovac 2 113,32 27,44 21,13 161,89
3 128,01 35,28 20,48 183,77
1 76,64 17,88 53,31 147,83


2 274,87 53,14 455,41


7. Okučani 127,40
3 186,99 71,88 128,38 387,25
4 125,23 27,83 211,57


58,51
1 59,16 25,97 121,55 206,68
2 34,85 78,73 32,50 146,08


8. Nova Gradiška
3 24,60 1,22 7,15 32,97
4 108,93 4,68 25,35 138,96
1 128,20 127,55 117,01 372,76
2 54,45 80,74 139,11


9. Nova Kapela 274,30
3 41,48 86,39 141,71 269,58
4 215,78 42,40 126,10 384,28
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Označimo jednu vrstu vremena sa X, odnosno posebne vrijednosti sa


Xi, xo, x,i, . . ., X32. Drugu vrstu vremena, koju uspoređujemo sa prvom, ozna


čimo sa Y, odnosno sa yi, y2, ys, ..., ysa.


Hipotezu H0; E (X) = E (Y)
Xi; E (X) ^ E (Y)


Postotna struktura posječene i izrađene netto drvne mase po
pokusnim sječnim jedinicama


Tap. 5


Sječna; Izrađeni drvni sortimenti
jedinica —
Šumarija "broj Trupci Sitna Prostorno
oblovina drvo


U.% od netto drvne mase


1 54,6 44,2 1,2 p 1,4


1. Novoselec %
59,9 38,7


65,4 32,6 2,0
4 71,0 12,3 16,7


59,7 1,8 38,5


2. Popovača 2
65,7 1,4-32,9


3. Kutina
1 58,7 22,1 19,2
2 55,2 22,2 22,6
3 4-9,5 21,2 29,3


4. Lipovljani ,-57,3 24-, 6 18,1
58,6 16,0 25,4
6 61,6 27,1 11,3
7 55,2 21,4 23,4
8 70,1 17,5 12,4


1
72,4 2,7 24,9


5. Novska 2
79,3 2,4 18,3


3 74-,4 4,0 21,6
1 55,3 28,8 15,9


6. Jasenovac 2
69,9 16,9 13,2


69,7 19,2 11,1


3


l 51,8 12,1 36,1
2 60,4 11,7 27,9


7. Okučani


3 4-8,3 18,5 33,2
4-59,2 13,2 27,6
1 28,6 12,6 58,8
2 23,9 53,9 22,2


8. Nova Gradiška


3
74-,6 3,7 21,7
78,4 3,4 18,2


4


34,4-34-,2 31,4


1


19,9 29,4-50,7


9. Nova Kapela
15,4 32,0 52,6
56,2 11,0 32,8


4
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 47     <-- 47 -->        PDF

testirali smo varijablom


k = N-l =- 31


gdje je N. <52


-


Zdi Xdi


i =l i«l


d =


N 32


Sd


»


d "VF


2 N cd 2- d2
)


d >T i


d. -X± -Y
Na taj način izvršili smo 6 usporedbi. Za svaku usporedbu izračunali smo
vrijednost varijable »t«. Uspoređene parove vremena i izračunate vrijednosti
varijable »t« za odnose usporedbe, prikazali smo u tablici 8.


Prag signifikantnosti za grešku od 1% i stupanj slobode k = 31 iznosi
t„. oi = 2,750.


Prag signifikantnosti za grešku od 5´% i stupanj slobode k = 31 iznosi
to, os = 2,042.


Usporedbom praga signifikantnosti i izračunatih vrijedosti varijable »t«
po parovima vremena vidi se slijedeće:


Pri usporedbi procijenjenog vremena prije i poslije sječe po Sistemu
THV, izračunata vrijednost varijable »t« manja je od odnosnog praga signifikantnosti.
To znači da se u ŠG »Josip Kozarac« nije pokazala statistički značajna
razlika između vremena procijenjenog prije sječe i poslije sječe. Prosječna
razlika između tih vremena od 2,2% bila je slučajna.


Pri usporedbi procijenjenog vremena prije sječe po Sistemu THV i vremena
koje su radnici utrošili, izračunata vrijednost varijable »t« manja je
od praga signifikatnosti. Prema tome, nije se pokazala statistički značajna
razlika između procijenjenog vremena prije sječe i vremena koje radnici
utroše pri radu. Prosječna razlika između tih vremena od 2,1 u/o bila je slučajna.


497
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 48     <-- 48 -->        PDF

U)
C\J


rt rA
o H C\J
d CD
rH


>co


P


> rH
N CM


H H ?R CA
CJN
Q
Ö
H
rt


r H LT\


rt


H 2 H
O P CS
d rt C/3 CJN
V


a


T) rt


rt


H r-5
H rt l>
>


a; P


rt fi co
rt ON


Lj
a 3
OB P rt 4


m Tj -P 4
P rt o CM
ft o rA


. a P<


rt


0) « io
l P P O


rt


a


a> ft ftO
Fl a^
i)


->


P P


> ra


IH O -H 4
a rt


X) (U P rA CO #


a


a> o >C0 rt 0) -P o>CD rt o a TJ rH


o 10 P P o -P P t>
-P ti


13 ft®


0
rt


R


»
> G
rt
«


H


p


c> O 0)


3 fl
>o


rt


a


rt d>
ra
p P a CO
U) 0) 0) 03
CM
0) -p


H P TD 0^
C/J rt
cD


ra


PK rH


o rt
>EH


0)


rt


a


0) O 0 o
rt S p<


3) o a


a


4) Kl n-p
đ to


a >


Q) 0) -H <0
(4 rt raco |>o


Ö H o


>


fl> O CTrt
O CO H
0 H


« P -P rA
0) (U t>


ft


T3 Ti > ro rH
Cl (D
D IH


o ft


rt,


H
Ü H
O
U


ft


o


1>
rH


(1)
H (0
P
o


rt


>


o
a


>CQ


rH


LT\


UN ´
cD


H


ON


H
rH
rH


rA
» 1


LA
L>


CJN


O-1


UD


CM


o>


r*


rH 1
CD
H


CM


H 1
CO


rH


CT


rH 1
OJ
rH


d


>o


rt rt


> d


O -rH


rt -P


O 3


ft «


CM rA


cD


CD


CN


rH


CM


CM


a:
rH


a>


o


rA


H


LA


(T
[>rH


CD


rH»O
rH


CM


4


CM
rH


rH


rA
rA


rH


rH
a


«5
n)
rH


o>
rt
rH
rH
4


LA


CA


rH
rH


CO


CO
CO


AI


o


rH
rH


rH


K\


rA
CM


O


c-*
o


CM


CD


LA
CO


rH


rA


Q


rA
CM

,M


co


i>


o


S3


LA


rA


CO


CM


rH


CD


4


X
rA


0^


LA


H


O


O
CO


CT^


rA
CD


rH


^f


LA


O
CO


ü


^


>


o


a


u


cn


rt


L-D


CD


3-C0 tN 4


co rA CM rA
CD CM CD LA
rH rH rH H


LA CM LA 4


rH O 4
4


CM rH
O


rH rH H rH


o


CT-LA rH rH


CM CM LA CM


rH


O


co o


H rH
rH


CT-LA 4
O


ON LS 4


o


CM rA CTN
CM H rA L>


4


rH


4 O O CM


«*k
CO * rA 4-O O CD


H H CM <-H
H


CM LA rH LA


o rA CM o
CO rH rH CM
H H CM CM


H


LA CD L>- O


O-LA CM 4
cD L>-ON


o


rH rH rH
rH
rH


ai
O
>Cfl rt >


H rH P
Tj 3) CO
tu ft p


H
u rt a


M TJ


o


o


9


CS Si


>o ft


i> w


o o


5 > o


O 3 E5


o


o-CO ON
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Tablica i?


Testiranje značajnosti razlika vremena po parovima


Izračunata
r0 J Promatrana vremena vrijednost
usporedbe


Procijenjeno prije sječe


0,369


Procijenjeno poslije sječe
Procijenjeno prije sječe


0,428


Utrošeno prema evidenciji
Procijenjeno prije sječe


4,045***


Previđeno prema normama Gospodarstva
Procijenjeno poslije sječe


0,918


Utrošeno prema evidenciji
Procijenjeno poslije sječe


6,051***


Predviđeno prema normama Gospodarstva
Utrošeno prema evidenciji


5,850***


Predviđeno prema normama Gospodarstva


Usporedbom obračunatog vremena poslije sječe po Sistemu THV i vremena
koje su radnici utrošili, izračunali smo vrijednost varijable »t«. Ta
vrijednost manja je od odnosnog praga signifikantnosti. Prema tome, nije
se pokazala statistički značajna razlika između obračunatog vremena poslije
sječe po Sistemu THV i vremena koje radnici utroše pri radu. Prosječna razlika
između tih vremena od 4,4´% bila je slučajna.


Na osnovi rezultata koje smo dobili testiranjem vidi se, da se nisu pokazale
statistički značajne razlike između procijenjenih vremena po Sistemu
THV i vremena koje radnici stvarno utroše pri radu. Prema tome, Sistem
THV može se primijeniti na području Šumskog gospodarstva »Josip »Kozarac
«. Vremena koja će se procjenjivati po Sistemu THV u prosjeku bit će
jednaka vremenu, koje radnici zaista trebaju za sječu i izradu drva. Pri tom
će većina pojedinačnih utrošenih vremena biti oko prosječne vrijednosti.
Može se očekivati da će se manji broj pojedinačnih vremena znatno razlikovati
od prosjeka. Primjena Sistema THV zahtijeva i promjene startnih osnova
osobnih dohodaka sjekača. Bez tih promjena neće se moći primijeniti
Sistem THV.


Pri usporedbi procijenjenog vremena prije sječe po Sistemu THV i predviđenog
vremena prema važećim normama ŠG »Josip Kozarac«, izračunata
vrijednost varijable »t« veća je od praga signifikantnosti. To znači da postoji
značajna razlika između navedenih vremena. Vrijeme predviđeno prema normama
ŠG »Josip Kozarac« veće je za 50,2% od onog procijenjenog prije sječe
po Sistemu THV.


Na isti način usporedili smo obračunato vrijeme poslije sječe po Sistemu
THV i predviđeno vrijeme prema normama ŠG »Josip Kozarac«. Pritom se
pokazalo da je razlika između navedenih vremena statistički značajna. Predviđeno
vrijeme prema normama ŠG »Josip Kozarac« veće je za 47% od obračunatog
vremena poslije sječe po Sistemu THV.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 50     <-- 50 -->        PDF

O-zt O0NO(
X) o-H CO OCOOM>-4-0~N H CO CD
rt
r-5
rt
KN
H U)1M>4O
U) r-t Lf\
CM H CM H
cO CO
vLj LA
H rH
CD KNcD U?l>-0 KNCOKNCO LA:? 0"NH KN OHHHHHCMCM H
LAO~NK\
OMM H
H H
CD
>W mcjN O H OM>-LA CO K"N CA CD CO H KN HO d
m>
N Ol
LAHO-HCNCOCJAO
KNCO
H 0~N
«MfMDHLfNHO HO CM CM O H O CO CM
CM ^-H
ONCJNCO
H H H H
o
H
nj
H
O
Cl
rt
rt
ft
TI
-P
09.
fH
H
KNCO CD LA CJNÖN
COU) VD 4KN
KN
ONVOONrH [>-C0
KNONCO C-~CM H cO OCfl KN CO CO H LA C^ OCT> CM HO N H KNO-1L>
H H HHH H
0) CO H
LA CXI CM
O CM O
<-\ r-\r-i
CD
-ö a
H H
t>
CD
ni
a
U)
O
rt
a rt
3 J>
CD
rt
Cl
rt
rt
v
B
CD
rt
PM
o
ft
o a -P
rt R «i
CD o rt
ti rt rt
H -ti
t> rt o
ti S ft
CD CD CQ
rt rt o
ft fte>
CDO-^" CA
CDLAO ^"
O ^ CM CNJ
C^CO KNC4"
CM KN 4"
H CO
CjNO>
L>-1>-
OJ LA
H H
LAO-O-HLAKNcOCO
ONCMO-O-CĐCO-SCTN
^CM
C^COCM C0 C^CO
COOCTNCOCTNCTNCMCO
0"N H CM
CO KN CO
C^HO N
KN^O H
KNKNij>
rt
rt
0) >cc
o
u
-p
rt
rt
o
H
rt
>cort CD P a d
rt CD -H
+5 rt >ft ft CD
KN
-P 003 Q0^-5-3 COO
CM cACMMiN O(M H H KN
O O
CM C0
cD o
t> 0
iL> H
´OQOOOO O ej- Jf 00 00 CO cD cĐCM CM CM CO CD M? 4 LACOCO CD ^T ^T ^T LA OH
O <
CM
CD
LACOON
LAC^CD
KNCM KA
-H
ti
TI
EH
(4
o
CD o
ft CD
0 a) ca
CD
P
CD
rC
00
o
ft
CD
a
CD
rt
>

ti
ÜJ
ro
Cl
n
rt
a
CD
rt
ft
rt
rt
CD
a
CD
rt >
rt
rt
CD
H >
X )
rt
ft
aCD
´ro
H
rt
>
o
rt
CD
ra
rt
CD
i J
H
O
o
rt
ft
^ »
Ü
-i
^ P
<1>
P
co
H
71
CD P
H
-I
ca
o
ft
M H
-P
CD
Coccq
HcD^t" LA
CJNiXJCO CD
OCTNO-CO
HKNcj-O
CM H H KN
;± ON
CM 4"
O ON
O-CJN
OLALAc D lAD CM
CN H CD KNcD
4 KND^CJN O 4
CM H ^ 4 O CO
CM H H KN Li\
HCMKN^h H CM ICN^HHHCOHON
LAHQOLAHCDKNO ^-t>-coc^^t- o-coco
CDO-O-4-LActCjNCM
H
CM O-CM CO KN KNCD COHKNHHOCMOM3 NO CN^l- CD CM KN CD COCD [NIN ^ LAcDONcDH
H CM KN^J-LAvDO-COH KNC0
CM CD CT´
KNCM CM
CJN H KN
CTNHCVI
ct KNL>
l>LA O
KNKNKN
H CM KN
H
O
O
rtft
Ü
CD rt
H >C)
3
CD
CO
O>
o
13
rt
>O
ft
0
ft
rt
0
H
+> d
W
>
o
ft
H
ft
rt
en
>
o
3


>oi CM KN
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 51     <-- 51 -->        PDF

rt
TS
rto> >0J
u >ti
H
n>
9P)
GO
KN
H
oj
H
i-l
ri
Ä
ONCfllAd-O^ACC\HN-\
Hr-HHO-CT^OH H ojOMXJNd-iAcoININ ^
ff\rHD
UJKNHOJ
OJHOO C^-
OvßO
HHr-I H
C^-OOOMA
c^-covi)-*
KNOJpOJKNOJÖ OJ
rH co OMUMTNKNvß
OJOJONH
kOtNCOOJ
IA00 00U)
O OJ H OHHCM
H
^-COLfNON
Lrs-d-HdC^
KN^-rH
ojrdojoj
C04O Ö
CNOJC^lA
KNOV^-IA
d-C^-CTNQ
OOI/MAUS
H H H rH
IAUJO00
OCOIOKN
OJ O O 00
d-u^ H
C^-ONC^ILI
O INtNC*rt1|
K OJ
o u
rt o
, a PM
n u o
fM PitS
ITNKNOO
OJOJ K\
HlACOF-
d" [>-<[ C7*
COKMAHlAlOO OH * 5o j
lACOfOiON
H 4 rH OJ
U5HM N
ONOOOJO
OJH H
rc\d-o UN
sJ-lAHO-
KNO)0 IA
KN00OM>4"
KNKNKN
H
O
rt
rt 4>
ST J
a) .H
fn t>
PI-p
oo o CJNO^O
OJHOJ
ONH O
ooo o
00OJOJQ
H KNN ^
OMALfNH
OJ OJH
OOO O
OJ03-CT.
O HOJ O
00 4" rH 1X1
OJH
OOO O
OJ CO 00 U) lA-di
f CT> IO 3-3- *
OJ OJ oj OJ


o
PM
(U
4)

(1)
s
©
"öl
H-P
o
KNKNtN
OJLTNOO
IT\Q KN
COCOON
ONO HiL>
KNO UDCJN
1X>IX)0 rH
OJOJ [>-3HKNOJH
ONON^-OJ
H O uSo
oocs o
lOONH C^-
OJH
OJUDOIN
KNCOlOO
KMA0\
C0 IJ3 UNO
OJ OJ OJ OJ
ft
o 3
rtS sD
T3-P
rt M
rsU3
|H
o
O
4) -P
rs
H
U
NNHON
VJ3UNH
O-H00
OJKNU3
OJHvO H
00O-CNU3
čf 00 CNOJ
H H MNNN
HKNOJ H
=fKNHCTN
ÖNIA H H
HOOJCS^
OJH
OJ4-INU)
lAC^-iOO
OJ m o o
lACTNONON
OJHH H


Pojq HOJKN HOJNNiJ-H0JKN4- H OJ KN;*
pap Tsttoapg


U


rt* d M


rt


rt >ra


ort H
rt´-d


U a>


03 > rt rt a>
rt O «H


o > Pi
rt t-s Su
o rt
CO ON


1


vo
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Na kraju usporedili smo vrijeme koje su radnici utrošili pri sječi i izradi
drva na pokusnim sječnim jedinicama i vrijeme koje je predviđeno za te
radove po važećim normama ŠG »Josip Kozarac«. Izračunata vrijednost varijable
»t« veća je od praga signifikantnosti, a to znači da se pokazala statistički
značajna razlika između navedenih vremena. Predviđeno vrijeme po
normama Šumskog gospodarstva veće je za 53,4´% od vremena koje su
radnici utrošili pri radu na pokusnim sječnim jedinicama.


Velike razlike između radnog vremena koje radnici troše pri sječi i izradi
drva i onog vremena, koje se radnici po normama Šumskog gospodarstva
priznaje, omogućuju radnicima da dnevni radni zadatak za 8-satno radno
vrijeme izvrše za 6 sati, odnosno, da mjesečni radni zadatak za 26 radnih
dana izvrše za svega 17 radnih dana. Pritom se većini radnika koji rade puno
radno vrijeme uz prosječnu intenzivnost rada — priznaju i prebačaji norme
iako se ne radi dulje od zakonski predviđenog radnog vremena, ne ostvaruju
su veći radni učinci, niti pak radnici rade intenzivnije. Uz takav način rada
angažirano je u proizvodnji više radnika nego što je potrebno. Time se povećavaju
troškovi sječe i izrade drva.


4. ZAKLJUČCI
Da bi se provjerile mogućnosti primjene sistema određivanja radnog
vremena sječe i izrade drva (Sistem THV), izabrale su se 32 pokusne sječne
jedinice na području Šumskog gospodarstva »Josip Kozarac«. Na tim sječnim
jedinicama posjeklo se 9187 stabala iz izradilo 9522 m3 netto drvne mase.
Na tom radu utrošili su radnici 1169 radnika-dana.


Potrebno vrijeme za sječu doznačenih stabala i izradu drvnih sortimenata
procijenilo se prije i poslije sječe po Sistemu THV. Praćenjem rada radnika
na pokusnim sječnim jedinicama utvrdilo se vrijeme, koje su radnici
stvarno utrošili pri sječi i izradi drva. Zatim se utvrdilo potrebno radno
vrijeme za odnosne radove po normama Šumskog gospodarstva.


Prema osnovama obračuna i analize izmjerenih i prikupljenih podataka,
te dobivenih rezultata, mogu se izvući slijedeći zaključci:


1) Nije se pokazala statistički značajna razlika između potrebnog radnog
vremena za sječu i izradu drva koje je procijenjeno po Sistemu THV prije
sječe i onog obračunatog poslije sječe.


2) Nije se pokazala signifikantna razlika između radnog vremena potrebnog
za sječu i izradu drva koje smo utvrdili prije sječe po Sistemu THV i
radnog vremena koje su radnici utrošili pri sječi i izradi drva.


3) Nije se pokazala statistički značajna razlika između radnog vremena
potrebnog za sječu i izradu drva koje smo obračunali poslije sječe po Sistemu
THV na osnovi primljene netto drvne mase i radnog vremena koje su
radnici utrošili pri radu.


4) Budući da se nisu pokazale značajne razlike između procijenjenih vremena
po Sistemu THV i vremena, koje su radnici utrošili pri radu, Sistem
THV može se primijeniti na području Šumskog gospodarstva »Josip Kozarac
«. Istodobno s primjenom Sistema THV treba promijeniti startne osnove
osobnih dohodaka sjekača. Bez usklađivanja Sistema THV i raspodjele osobnih
dohodaka, neće se moći primijeniti Sistem THV.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 53     <-- 53 -->        PDF

5) Pokazala se statistički značajna razlika između potrebnog vremena 2a
sječu i izradu drva utvrđenog po Sistemu THV i onog izračunatog po normama
Šumskog gospodarstva »Josip Kozarac«.


6) Pokazala se signifikantna razlika između radnog vremena koje radnici
stvarno troše pri radu i onog vremena koje se radnicima priznaje prema
normama Šumskog gospodarstva »Josip Kozarac«.


7) Postoji mogućnost da predviđeni obujam sječe i izrade drva izvrši
s manjim brojem radnika bez opasnosti po zdravlje radnika. Primjena Sistema
THV omogućuje racionalno korištenje i objektivniju raspodjelu osobnih
dohodaka prema rezultatima rada.


LITERATURA


Forstliche Versuchs — und Forschungsanstalt Baden-Württemberg: Der Erweiterte
Sortentarif (EST) Freiburg, 1979.
H a d ž i vu k o v i ć, S.: Planiranje eksperimenata (prvo izdanje). Beograd, 1977,
str. 282.
Samset, I. — Stramnes, R. — Vik.: Cutting Studies in Norwegian Spruce
and Pine Forests. Vollebekk, 1969.
T o m a n i ć, S. — H i t r e c, V. — V o n d r a, V.: Sistem određivanja radnog vremena
sječe i izrade drva. Zagreb, 1978. Str. 455.
T o m a n i ć, S.: Normiranje rada pri sječi i izradi drva. Zagreb, 1977, Str. 88.
Tuhärsky , P.: Vykonove normy a odmenovanie präc v lesnom hospodärstve.
Bratislava, 1965, Str. 280.


Summary


Possibilities an Applying Working Time Determination for Cutting and Primary
Conversion of Wood in the Forest Enterprise »Josip Kozarac«, Nova Gradiška,


The research results have been used for testing the applicability of the THV
System for the Forest Enterprise »Josip Kozarac«, Nova Gradiška.


The testing was done od 32 felling subsites scattered throughhout the forest ma
nagement area, with 9,187 trees alloted for felling. Prior to felling, the authors gave
a THV estimate of times needed for cutting and primary conversion of wood. The
allotted trees were then cut down and preparen into timber assortments totaling
9,522 ms of net timber quantity, whererby the cutting and primary conversion
of wood spent by workmen on each felling su´bsite wass measured. This was followed
by the authors´ computation of times the workmen needid for felling and
preparing the net timber quantity. On the other hand, the wages standards normally
applied at »Josip Kozarac« were worked out in terms of times being actually
allotted to the workmen for cutting and primary conversion of wood.


The THV time estimates prior to felling and the obtained THV times after
felling, the actually used felling and timber-preparation times, and the standard
times being corectly approved by forest management were compared. The t-testing
in pairs did not show statistically significant differences between the THV time
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 54     <-- 54 -->        PDF

estimates and the times used. This led to the authors´ conclusion that the THV-
system was applicable for the Forest Enterprise »Josip Kozarac«. Consequently, the
application of the THV-system requires a change of the woodcutters´ basic wages.
In other words, without adjusting the income policy with the THV-system, no
application of the latter is possible.


Finally, the existing standard times were compared with those used and estimated
under the THV-system. The analysis makes clear that the standard times
being approved by the management exceed by 50% the times actuall needed for
cutting and primary conversion of wood. This of course, results in excessive manpower
and additional costs.


Utovarivač poduzeća HIAB-FOCO AB (S-82401 Hundiksvall, Švedska) sklopit
za prijevoz.