DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Pregled broja i visine biljaka alepskog bora na pokusnim plohama


cm 1
Broj biljaka na2 3 4
plohi
5 6
Opis ploha, svaka površine 1 ms
2 Ploha 1. nalazi se s gornje strane
3
4 1 1 6 1
puta, koji spaja hotel Minu sa zaobilaznicom;
nadm. visina oko 30 m,
5 5 4 blago nagnuto prema SI.
6
7
8 1
1 3
5
5
2
2
2
Ploha 2. nalazi se nedaleko1., ali s donje strane puta.
plohe
9 1 1 14 3 Ploha 3. i 4. nalaze se jedna po10
1 5 1 red druge s gornje strane zaobila11
1 4 4 znice iza zavoja od odvojka za ho12
7 5 tel Minu.
13
14
15
16
2
1
1
1
5
2
1
1
3
1
2
2
Nadm. visina oko 25 m, ekspozicija J.
Nasuprot ovih ploha nalazi se ispod
puta grm rogača spomenutog
u ovom radu.
17
18
19
20
21
22
23
24
1
1
1
1 1
2 Ploha 5. nalazi se ispod ceste Jelsa
— Sućuraj nešto iza 34. km. Stara
sastojina podignuta na površini b.
vinograda. Izvan plohe 1 grm lemprike
i više grmova planike obnovljenih
nakon požara. Nadm. visina
oko 60 m.
36 2 Ploha 6. poviše smetišta kod Male
38 1 Papratne, nadm. visina oko 180 m,
40 1 eksp. S.
Svega 15 8 1 5 66 36


NAPOMENA. Na plohi 1. 1 osušen alepski bor visine 13 cm, a na plohi 6. 3 visine
2 po 5 i 1 po 8 cm.
Na plohi 3. nalazi se 30 bušina, a na plohi 4. 13.


LITERATURA


1.
Golubović , U. (1979): »Ni carska ni spahijska«, Šumarski list br. 11—12, str.
609—611.
2.
M i 1 i č e v i ć, Ivan, Hvar: Podaci saopćeni u pismu od 5. XI 1980.
3.
Piškorić , O. (1963): Dinamika visinskog prirasta izbojaka iz panjeva česmine
(Quercus ilex), Šumarski list br. 3—4, str. 122—133.
4.
Piškorić , O. (1974): Savjetovanje o zaštiti šuma od požara održano 14. i 15.
lipnja u Splitu, Šumarski list br. 7—9, str. 345—350.
5.
Žunko , O. (1978): Razdjeljenje SR Hrvatske na oblasti prema stupnjevima
učestalosti šumskih požara, Šumarski list br. 1—3, str. 41—52.