DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Šum. list 104:479 - 1980.


PRIRODNA OBNOVA ŠUMA NA GARIŠTU IZ 1979. GODINE
KOD JELSE NA OTOKU HVARU


OSKAR PIŠKORIC, dipl. ing. šum.


ZAGREB


SAŽETAK. U ljetu 1979. godine kod Jelse na otoku Hvaru požarje uništio vegetaciju na površini od oko 800 ha. Pretežni dio bio
je obrastao šumom alepskog bora i makijom. U jesen 1980. god.
autor je utvrdio, da se šumske vrste u potpunosti obnovile i to
alepski bor iz sjemena, a listače iz panja i korjena. Izuzetak jeborovice (Juniperus oxycedrus i phoenicia).


PROBLEMATIKA


O problematici šumskih požara u Šumarskom listu do sada je vrlo malo
pisano, pa ni u kraćim saopćenjima, te oni ostaju nepoznati za budućnost.
Više »podataka« nalazi se u dnevnim novinama. Više podataka u navodnim
znakovima s razloga, što su oni redovno nerealni odnosno točnije senzacionalni.
Tako je, na pr., po novinskoj vijesti u jednom požaru kod Trogira
izgorjelo 500 ha borovih šuma, na kojem ih nema ni 5 ha; što više i cijela
površina preko koje je prošao požar manja je od 500 ha. Tako su sredstva
javnog informiranja tj. kako novine tako i TV javila da je požar, koji je harao
1979. godine kod Jelse na otoku Hvaru, zahvatio površinu od 3000 ha (cit.
prema Goluboviću, lit. 1), iako ukupna površina zahvaćena požarom nešto
premašuje 1000 ha. Pored toga vijest je objavljena u času, kada vatra još
nije zahvatila maksimalnu površinu. Kako sam odmah posumnjao u relnost
novinskih podataka, odlučio sam neposredno utvrditi veličinu garišta kao
i što je uvjetovalo širenju vatre. Koristeći prijašnja saznanja o regeneraciji
garišta, ova istraživanja odgodio sam za godinu dana nakon požara tj. za
1980. godinu, kada se može konstatirati uspjeh ili neuspjeh prirodne regeneracije.


Terenski dio posla obavio sam od 12—14. listopada 1980. godine što
znači da je regeneracija zašla već u treću vegetacijsku periodu (prva je
u jesen 1979, druga u proljeće 1980. a treća u jesen, rujan — listopad, 1980.
god.).


PODRUČJE I TOKOVI POŽARA


Područje koje je bilo zahvaćeno požarom nalazi se između sela Pitve na
zapadu i uvale — šume Prapratna na istoku a sastoji se od dva dijela, koje
dijeli linija Jelsa — Tor. Zapadni dio zauzima površinu dužine 1,8 km i širine
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 30     <-- 30 -->        PDF

0,8 km odnosno 1,44 km2, a istočni dužine 4,2 km i prosječne širine 2,85 km
odnosno 11,97 km2. Prema tome u obalnom dijelu dužina iznosi oko 4 km,
a u kopnenom, gornjem, 6 km. Dimenzije su utvrđene na osnovu kroki skice
i karte mjerila 1:50000 pa prema tome i izračunata površina od 1341 ha ima
orijentacionu vrijednost ali koja zadovoljava, jer neće služiti za planiranje
ili druga podrobnija računanja.


Požarište kod Jelse na otoku Hvaru od 31. VII do 2. VIII 1979.


Legenda: Ž — žarište požara; 1 — 6 — plohe brojenja ponika alepskog


bora; vijugava crta — zaobilaznica oko Jelse i cesta prema Sućuraju.


Površina na kojoj je vatra doista harala manja je od gornje za cea 20%.
To su u prvom redu površine pod vinogradima koje je vatra poštedila odnosno
nije bitno djelovala na vitalnost vinove loze kako dokazuje ovogodišnje
njezino stanje. Nadalje to su pojedine površine borovih sastojina koje su
ili obranjene od prodiranja vatre, kao one oko beogradskog dječjeg odmarališta
na Grebišću, ili ih je vatra jednostavno preskočila. Tako su ostale od
vatre pošteđene sastojine u gornjem dijelu garišta, i to one koje se nalaze
u uvalama kao i one na zapadnim ekspozicijama kosa, koje je vatra potiskivana
jugom preskakala. Inače je jedan krak vatre stigao do kuća Jelse kao
što je dijelom zahvatila i kamp više ceste u uvali Mina (ali samo kao prizemni
požar za razliku od drugih područja, gdje je vatra u pravilu zahvatila
i krošnju borovih stabala).


Požar se pojavio u sumrak 31. srpnja u predjelu Crkovica (uvale Crkvica).
Prema jednom od prvih osoba, koji su došli na mjesto požara, Jelšaninu Niki
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Bojaniću, požar izbio na mjestu udaljenom od obale (i crkvice Sv. Luke)
na cea 150 met. obraslom uglavnom šmrikom (Juniperus oxycedrus). Ovo
žarište nalazi se izvan puteva (ceste i puta uz obalu) i zbog obraslosti vegetacijom
teško je pristupačno, pa je i uzročnik zagonetan odnosno »nepoznat«.
U koliko ga je prouzrokovao čovjek tada to mora biti osoba, koja je dobro
poznavala taj teren i tako mogla izbjeći opasnost da ga zahvati vatra koja
se vrlo brzo širila, kako zbog lahko upaljive vegetacije tako i vremenskih prilika
— sredine ljeta. Da se vatra pojavila uz cestu mogla je biti izazvana i
iskrom iz ispuha automobila ili kamiona odnosno opuškom putnika, a ovako
preostaje još mogućnost, da je uzročnik meteorit, užaren prolazom kroz
atmosferu.


Vatra se vrlo brzo širila i to prema istoku, prema uvali Prapratna i spustila
se sve do mora usprkos puta širine oko 2 met. na dužini od oko 1 km.
Sve do 5 sati ujutro 1. kolovoza vatra se nalazila ispod asfaltirane 7 met.
široke ceste Jelsa — Sućuraj, kada se na 5 km od Jelse, prebacila preko te
ceste*. Tokom dana zapuhalo je jugo, pa se vatra počela širiti i prema zapadu.
Vatra se prvenstveno prebacivala zapaljenim češerima, pa stoga nisu
ni putevi, čistine ili vinogradi bili smetnja da se preko tih zapreka (vinogradi
su ograđeni suhozidima) prebacuje na travnate površne i sastojine alepskog
bora. Požar je likvidiran treći dan tj. 3. kolovoza oko 12 sati.


Na gašenju požara bilo je angažirano ne samo brojno ljudstvo (iz Jelse
i drugih mjesta) nego i vatrogasna društva (iz Jelse, Vrboske, Hvara i Donjih
Kaštela) te vatrogasne jedinice (iz Šibenika, Splita i Makarske). Na području
Prapratne, na pr., požar je likvidiran korišćenjem mora na udaljenosti do
800 met. pumpom Vatrogasnog društva iz Jelse te, s gornje strane, cisternama
drugih vatrogasnih jedinica.


OBNOVA VEGETACIJE


Vatra se širila, kako je već unaprijed rečeno, površinama obraslim prirodnom
vegetacijom (travnom, smričacima, makijom i sastojinama alepskog
bora), dok su vinogradi ostali pošteđeni.


Sastojine alepskog bora bile su starije od 20 godina. Dio tih sastojina
je »šumski«, a dio (manji) uzgojen na površinama napuštenih vinograda.
Smričaci i makija nalazila se uglavnom u obalnom području, a nešto sastojina
listača (česmine) ima i u uvalama u višem dijelu, koje su ostale pošteđene
od vatre. Alepski bor nalazio se od mora od vrha u suvislim ili isprekidanim
sastojinama. U nekim sastojinama alepskog bora prizemni sloj vegetacije
bio je oskudan te prizemni požar nije znatnije oštetio stabla alepskog
bora (u već navedenom kampu).


Kako se obnovila dendroflorna odnosno šumska vegetacija? Sve listače
(česmina, planika, mirta, rogač, lemprika, crni jasen) iz panja, a alepski
bor iz sjemena dobro. Iz sjemena ima ponika (podmlatka) i ružmarina te
bušina (Cistus sp.) a za sada nema podmlatka jedino od šmrike i somine
(/. oxycedrus i J. phoenicea).


* Taj podatak kao i sudjelovanju vatrogasnih društava na gašenju požara
zahvaljujem šum. tehničaru iz Hvara Ivanu Miličiću.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Od listača nisam našao niti jednu jedinku (grm) da je bez izdanaka.
To je ujedno dokaz, da je vatra brzo napredovala tjerana kako zračnom
strujom nastalom od vatre tako i vjetrom. Visina izdanaka česmine i planike
iznosi u prosjeku oko 70 cm, ali ih ima i viših. Tako su na pr. izdanci planike
na garištu kod sela Pitve i do 2 met. visoki, rogača (uz zaobilaznicu nedaleko
hotela Mina) i preko 2 met., a dva ovogodišnja izdanka crnog jasena (na 34. km
ceste Jelsa — Sućuraj) dosegla su visinu od 155 i 175 cm s promjerom u
sredini visine od 1 cm. Navedena prosječna visina izdanaka odnosi se na one
izdanke, koji će i dalje nastaviti s odgovarajućim rastom (vidi u lit. 3,
str. 26).


Ružmarin se obavlja iz sjemena i mladih biljaka nalazio sam kako kod
Pitava tako i u području Papratne. Iz sjemena se obnavlja i vrijes i to,
prema već spomenutom Bojaniću, veli bolje od maloga. Iz sjemena se dobro
obnavlja i bušin (Cistus sp.) kojeg mjestimično ima i do 30 komada na 1 m(
ploha 3. za alepski bor) s maksimalnom visinom stabljike oko 25 cm (jedan
primjerak čak 38 cm), od kojih se neke već razvile u grm.


Alepski bor se redovno dobro obnavlja, pa i širi, na garištima. To je
slučaj i na ovom garištu. Međutim ovdje ponika (biljaka) nema izvan područja
izgorjelih borovih sastojina ili na površini izvan izgorjelih grupa borovih
stabala. Gustoća podmlatka je različita, ali u svakom slučaju tolika da je
osigurana obnova starih sastojina s najmanje trostrukim brojem dosadašnjih
stabala. Za ilustraciju ne samo postojanje nego i gustoće podmlatka snimio
sam njegov broj na 6 pokusnih ploha, a podaci se nalaze u tabelarnom pregledu.


Ponika ili podmlatka od smriča nisam našao, iako ga je prije požara bilo
(što mi je bilo poznato iz prijašnjeg obilaska jednog dijela ovog područja).
To ne isključuje mogućnost njegove pojave i javit će se nakon što sjeme preleži.


ZAKLJUČNA RAZMATRANJA


1. Obnova šumske vegetacije prirodnim načinom na garištima poput ove
kod Jelse u Jadranskom području nije izuzetak. Nije izuzetak u koliko postoje
elementi, koji omogućuju prirodnu obnovu. To dokazuju neka garišta
na samom otoku Hvaru (ona kod smetišta grada Hvara), iz Limskog kanala,
na otoku Mljetu itd. Na otoku Mljetu nakon požara 1968. godine, koji je
opustošio oko 600 ha površine od čega velik dio sastojine alepskog bora,
za dvije godine garište se zelenilo poput livade od ponika i mladih biljaka
alepskog bora, pa je površina na kojoj je izvršena sjetva odmah nakon požara
izgledala kao kap u moru. U Limskom kanalu, odnosno točnije na kraju
Fojbe s desne strane ceste u pravcu Poreča, obnovljena sastojina crnike i
drugih elemenata bolja je od izgorjele.
Prirodna obnova sastojina uništenih požarom bit će omogućena i osigurana,
ako je sastojina bila panjača tj. listača, bilo listopadnih bilo zimzelenih,
a kod četinjača, posebno alepskog bora, ako je u času bilo starih stabala
s urodom sjemena. Vatra u panjačama ima učinak podmladne (resurekcione)
sječe tj. potiče pojavu i razvoj izdanaka kako iz panja tako i iz žilja
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 33     <-- 33 -->        PDF

(ako je panj jače stradao od vatre, tj. kao da je od starog stabla odstranjeno
i žilište — vidi lit. 3, str. 124).


Alepski bor, a i čempres, obnovit će se ukoliko je izgorjela sastojina bila
toliko stara, da su stabla rodila sjemenom ili ako u blizini, ali u suprotnom
smjeru od glavnog vjetra, ima neoštećenih stabala. Činjenica, da i stabla
kojima su krošnje bila zahvaćene požarom naplode sjemenom, posljedica
je toga, što na stablima alepskog bora uvijek ima i višegodišnjih češera tj.
češera dozrelih u godinu požara, ali i onih dozrelih prije dvije, tri i više
godina.


Naime, jedan dio češera alepskog bora, a i čempresa, nakon dozrijevanja
sjemena ne otvara se nego ostaje zatvoren na stablima. To su oni sive boje,
koja svaku daljnju godinu sve više i više tamni. Sjeme i u takvim češerima
nije bez klijavosti koja, dakako, s godinama opada. To je razlog, da sjeme
i kod sakupljanja ponekad ima manju klijavost (ispod 90%) jer je sabrano
ne samo od tek dozrelih, smeđih, češera nego i starijih. Ukoliko se sastojina
prirodno ne obnovi to je posljedica jačeg zahvata i dugotrajnijeg djelovanja
vatre tako, da se ošteti i korijenje ili sjeme alepskog bora osuši na zagrijanoj
površini zemlje.


2. Iz činjenice, da se šumska vegetacija redovno prirodno obnavlja,
proizlazi i nužnost, da se obračun troškova obnove računa samo u slučaju,
ukoliko se prirodno ne obnovi. A na to ne treba čekati duže od godine dana.
Međutim to ne isključuje mogućnost, da se u obnovi ne intervenira. To bi
zapravo bilo korisno na površini listača i to unošenjem četinjača — alepskog
bora sjemenom, da se na taj način iskoriste povoljniji uslovi za klijanje sjemena
i sastojinu obogati s četinjačama, koje će i prije dorasti za iskorišćivanje
nego sastojine listača. Dakako u uvjetima područja šuma crnike i bijelog
graba. No troškovi ove sjetve ne mogu teretiti troškove požara tj. biti
uključeni u iznos štete od požara.
3. Prirodna obnova garišta nameće dužnost, da se ta činjenica registrira
i statistički tj. kao površine, koje su u odnosnoj godini »pošumljene«. Tako bi
trebalo i pomlađenu površinu garišta kod Jelse iz 1979. godine u 1980. godini
registrirati kao pošumljenu, a u ukupnom iskazu požara na Jadranskom području
za taj iznos (kao i drugih pomlađenih garišta iz 1979. g.) smanjiti
ukupno iskazanu površinu požarom uništenih sastojina.
4. Požar kod Jelse dobar je i primjer za to, da nema šablonske zaštite
ni šablonskog suzbijanja požara. Za otok Hvar ne može se, uvjetno rečeno,
primjeniti organizacija kao npr. u Makarskoj ili na Rabu. U tim područjima
intenzivna preventiva ograničena je na manji dio područja općine (šumarije)
tj. dijelove s boljim sastojinama, a koje se nalaze na relativno lako pristupačnim
terenima. Na otoku Hvaru, na primjer, situacija je drugačija. Hvar
je dug preko 50 km i jake reljefnosti ne samo u uzdužnom nego i u poprečnim
pravcima. Pristupačnost je otežana, a pogotovo teškim motornim vozilima
(kamionima, cisternama), pa tako i prebacivanje gasilaca odnosno sredstva
za gašenje (a na dijelu uz magistralnu cestu kod Prapratne baš su cisterne
omogućile lokaliziranje požara). U ovom slučaju teško da bi i avioni
što pomogli (noćni požar, teren s velikim visinskim razlikama na kratkoj
udaljenosti, jako jugo).


ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Pregled broja i visine biljaka alepskog bora na pokusnim plohama


cm 1
Broj biljaka na2 3 4
plohi
5 6
Opis ploha, svaka površine 1 ms
2 Ploha 1. nalazi se s gornje strane
3
4 1 1 6 1
puta, koji spaja hotel Minu sa zaobilaznicom;
nadm. visina oko 30 m,
5 5 4 blago nagnuto prema SI.
6
7
8 1
1 3
5
5
2
2
2
Ploha 2. nalazi se nedaleko1., ali s donje strane puta.
plohe
9 1 1 14 3 Ploha 3. i 4. nalaze se jedna po10
1 5 1 red druge s gornje strane zaobila11
1 4 4 znice iza zavoja od odvojka za ho12
7 5 tel Minu.
13
14
15
16
2
1
1
1
5
2
1
1
3
1
2
2
Nadm. visina oko 25 m, ekspozicija J.
Nasuprot ovih ploha nalazi se ispod
puta grm rogača spomenutog
u ovom radu.
17
18
19
20
21
22
23
24
1
1
1
1 1
2 Ploha 5. nalazi se ispod ceste Jelsa
— Sućuraj nešto iza 34. km. Stara
sastojina podignuta na površini b.
vinograda. Izvan plohe 1 grm lemprike
i više grmova planike obnovljenih
nakon požara. Nadm. visina
oko 60 m.
36 2 Ploha 6. poviše smetišta kod Male
38 1 Papratne, nadm. visina oko 180 m,
40 1 eksp. S.
Svega 15 8 1 5 66 36


NAPOMENA. Na plohi 1. 1 osušen alepski bor visine 13 cm, a na plohi 6. 3 visine
2 po 5 i 1 po 8 cm.
Na plohi 3. nalazi se 30 bušina, a na plohi 4. 13.


LITERATURA


1.
Golubović , U. (1979): »Ni carska ni spahijska«, Šumarski list br. 11—12, str.
609—611.
2.
M i 1 i č e v i ć, Ivan, Hvar: Podaci saopćeni u pismu od 5. XI 1980.
3.
Piškorić , O. (1963): Dinamika visinskog prirasta izbojaka iz panjeva česmine
(Quercus ilex), Šumarski list br. 3—4, str. 122—133.
4.
Piškorić , O. (1974): Savjetovanje o zaštiti šuma od požara održano 14. i 15.
lipnja u Splitu, Šumarski list br. 7—9, str. 345—350.
5.
Žunko , O. (1978): Razdjeljenje SR Hrvatske na oblasti prema stupnjevima
učestalosti šumskih požara, Šumarski list br. 1—3, str. 41—52.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Summary


The natural Renewal of the Stands burn down at Jelsa of the Island
of Hvar in 1979


In the summer of 1979 an area of wods and shrubs on 800 ha was destroyed
by fire at Jelsa on the island of Hvar. For the most part the area was covered
by Alepps Pine (Pinus helepensis Mill) and maquis to a minor extent.


In the autumn of 1980 the author found that the tree species were completely
restored to life: the pine from seeds and the maquis from tree-stumps, with the
exception of juniper (Juniperus oxicedrus and Juniperus phoenicea) whose off
shoots were not found. The table (page 848) shows a number of pine plants on 6
plots each sized 1 m2 and their height-arrangement ranging from 2 — 40 cm.


U »DELEGATSKOM VJESNIKU Skupštine SFR Jugoslavije i Sabora SR
Hrvatske« br. 147. od 09. 07. 1980. saopćeni su slijedeći podaci o broju požara i materijalne
štete od njih po djelatnostima


Materijalna šteta


Djelatnosti Broj požara


dinara


Stambeno komunalna djelatnost 472 12,334.032
Šumarstvo 308 167,753.018
Industrija i rudarstvo 250 294,910.125
Građevinarstvo 92 8,752.045
Promet i veze 88 28,251.010
Ugostiteljstvo i turizam 56 3,270.104
Trgovina 51 754.230
Prosvjeta, znanost, kultura i informacije 45 3,154.115
Društveno-poLitičke zajednice, samoupravne interesne


zajednice i društveno-političke organizacije 45 4,875.095


Poljoprivreda i ribarstvo 37 813.000
Zdravstvena i socijalna zaštita 24 262.062
Ostala područja privrednih djelatnosti 16 153.000