DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 25     <-- 25 -->        PDF

nja mangana emisionom plamenom fotometrijom. Ustanovio je da je to moguće
ako se upotrijebi plamen vodik — kisik i valna dužina od 403,2 mm.
Cink je određivan fotometrijski na spektrofotometru metodom ekstrakcije
cink — ditizonata u CC14 (CAP i JUNIK, 1967; DAVID, 1958).


U odnosu na ove metode atomsko-absorpciona spektrofotometrija za određivanje
željeza, mangana i cinka u biljnom materijalu pokazala se kao vrlo
osjetljiva i brza metoda.


aj H2S04


—y KJ KJ NK-|r~\J JüllUfU


b) HN0 3


i jj^


ITL.


SI. 1 Zavisnost visine pika o koncentraciji željeza ekstrahiranog sa


H2S04(al i HNO3 (bi


ZAKLJUČAK
Na osnovu dobivenih rezultati za utvrđivanje koncentracije željeza, mangana
i cinka ekstrakcijom iz biljnog materijala sa sumpornom i dušičnom
kiselinom mogu se izvesti slijedeći zaključci:


— Dobivene razlike između srednjih vrijednosti za ekstrakciju željeza,
mangana i cinka se signifikantno ne razlikuju na nivou od 5% i 1% vr"i"
jednosti.
— Reprodubicilnost rezultata ekstrakcijom sa sumpornom i dušičnom
kiselinom je vrlo visoka.
— Dodavanjem određenih količina željeza, mangana i cinka kod spaljivanja
nije došlo do gubitka ovih elemenata.
Na osnovu provedenih istraživanja, može se zaključiti da se za određivanje
koncentracije željeza, mangana i cinka mogu upotrebljavati obje ekstrakcione
tehnike, te da su dobiveni rezultati komparabilni. Obzirom na visoku koncentraciju
sumporne kiseline i na njezino razarajuće djelovanje, preporučamo
da se za ekstrakciju željeza, mangana i cinka upotrebljava dušična kiselina.