DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Sum. list 104:461 - 1980.


RAST BILJAKA CRNOG BORA (Pinus nigra var. austriaca Asch, et Gr.)
I BRUCIJSKOG BORA (Pinus brutia Ten.) PREMA UPOTREBLJENIM
SJETVENIM SUPSTRATIMA I MINERALNIM GNOJIVIMA


Dr NIKOLA KOMLENOVIĆ,
Mr PETAR RASTOVSKI,


Šumarski institut, Jastrebarsko
i


ĐURO MARKOJA, dipl. inž. šum.


Šumarija Buje


SAŽETAK. U radu se iznose rezultati istraživanja uspijevanjajednogodišnjih biljaka crnog i brucijskog bora na tresetu iz Bos.
Grahova i dva tipa treseta iz Poljske. Na sva tri testirana sjetvena
supstrata mogu se proizvesti kvalitetne biljke proučavanih
vrsta ali samo uz odgovarajuću ishranu. Treset iz Bos. Grahova
zahtijeva primjenu dušika, fosfora i kalija, a za treset iz Poljskeniže reakcije neophodno je pored NPK hraniva primijeniti i odgovarajuću
količinu kalcija*


UVOD


U najnovije vrijeme u SR Hrvatskoj se intenzivno radi na pokretanju
i organiziranju društvene akcije pošumljavanja. Izrađeni su planovi prema
kojima se u narednom petogodišnjem razdoblju predviđa pošumiti oko 75 000
hektara neobraslih šumskih i vanšumskih površina. To zahtijeva velike
količine kvalitetnog sadnog materijala, u prvom redu sadnica četinjača.


Kod nas se uzgoj klijanaca četinjača sve više provodi na posebnim supstratima
(PINTARIĆ, 1966; KOMLENOVIĆ, 1967, 1969; DOKUS, 1969; KOMLENOVIC
i NEDOVIĆ, 1979; RASTOVSKI, 1979. i dr.). Slični supstrati osnova
su i proizvodnje biljaka s obloženim korijenovim sistemom (ANTIĆ i
MANČIĆ, 1973, 1978; ARSOVSKI, 1977; POPOVSKI i LEVKOVA, 1977. i dr.).
Iako raspolažemo s određenim iskustvima na tom području postoje mnogi
neriješeni problemi. Malo se zna o podesnosti domaćih i stranih treseta kao
osnovnih supstrata za uzgoj šumskih biljaka, a još manje o mogućnosti
reguliranja njihovih biljnohranidbenih svojstava (ANTIĆ i MANČIĆ, 1977;
KOMLENOVIĆ i NEDOVIĆ, 1979). Posebno se to odnosi na proizvodnju
sadnica u priobalnom području.


* Financijsku pomoć za istraživanja osigurali su Šumarije Buje i SIZ IV za
znanstveni rad SRH.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 12     <-- 12 -->        PDF

U ovom se radu iznose neki rezultati naših istraživanja podesnosti treseta
iz Bosanskog Grahova i Poljske za proizvodnju sadnica crnog i brucijskog
bora. Proučavanja su bila prvenstveno usmjerena na mogućnost popravki
ovih supstrata primjenom mineralnih gnojiva.


MATERIJAL I METODE RADA


Cjelokupni eksperimentalni rad proveden je u rasadniku Šumarije Buje
u Frančeskiji. Kao sjetveni supstrat za proizvodnju sadnica crnog i brucijskog
bora upotrebljena su dva tipa treseta iz Poljske (s nižom i višom
reakcijom) te treset iz Bos. Grahova. Njihova osnovna kemijska svojstva
prikazana su u rezultatima istraživanja. Tresetom su punjeni paper-pot lončići
u koje je u mjesecu ožujku zasijano sjeme crnog i brucijskog bora. Promjer
lončića iznosio je 3,8 cm, dubina 7,5 cm. U jednom sanduku bilo ih je 336.
U svaki lončić stavljane su po dvije borove sjemenke. Umjesto paper-pot
lončića mogao se je primijeniti i neki drugi sistem za proizvodnju sadnica
na posebnim supstratima.


Dušik je apliciran u obliku amonijeva nitrata (50 g/m2 ukupno), fosfor
kao superfosfat (225 g/m2 ukupno), a kalij kao kalijev sulfat (75 g/m2 ukupno).
Dušik i kalij dodavani su u četiri navrata tijekom vegetacijske sezone,
a fosfor kod punjenja lončića supstratima te pri posljednjem prihranjivanju.
Kod pripreme supstrata primijenjena je i trećina ukupne količine kalija.
Registracija rasta biljaka provedena je u jesen iste godine. Tada su uzeti
i uzorci biljaka i supstrata za laboratorijska istraživanja. Dušik u biljnom
materijalu određen je metodom Kjeldahla, fosfor kolorimetrijski, kalij i kalcij
plamen fotometrijski, a ostali elementi metodom automske absorpcije.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA S DISKUSIJOM


U tablici 1. iznose se podaci o visinama i promjerima biljaka, a u slijedećoj
(Tab. 2) i na slici 1. podaci o prosječnoj suhoj tvari. Tijekom prvih
osam mjeseci biljke brucijskog bora u svim tretiranjima pokazivale su intenzivniji
visinski rast, dok su promjeri biljaka crnog bora bili u većini slučajeva
veći.


Crni bor je imao snažniji korjenov sistem, a brucijski bor veću masu
iglica, pa se sadržaj ukupne suhe tvari u prosjeku nije bitnije razlikovao.
Određene razlike s obzirom na produciranu biomase ipak se zapažuju kod
pojedinih tretiranja. Iz prikazanih rezultata zapaža se da je primjena različitog
treseta kao sjetvenog supstrata značajno utjecala na veličinu biljaka
crnog i brucijskog bora. Postignuti rezultati također jasno pokazuju da se kvalitetne
biljke ne mogu proizvesti na istraživanim supstratima bez odgovarajuće
primjene mineralnih gnojiva. To posebno vrijedi za treset iz Poljske.
Tako su, npr., biljke obje vrste kada su uzgojene bez mineralnih gnojiva na
tresetu iz Poljske s višom reakcijom imale najmanje visine i promjere, a time
i prosječni sadržaj suhe tvari. Kada su primijenjena NPK-hraniva na ovom
je tresetu uzgojen velik broj biljaka koje u pogledu kvalitete nisu zaostajale
za biljkama uzgojenim na ostala dva treseta. Naši rezultati pokazali su, da
se dobri rezultati mogu postići samo onda ako se apliciraju sva tri proučavana
hraniva (dušik, fosfor i kalij). Izostavljanje bilo kog od njih rezultira
se u sporijem rastu biljaka i pojavi drugih vizuelnih simptoma njegovog
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 13     <-- 13 -->        PDF

nedostatka. Kao što smo već ranije utvrdili u našim istraživanjima s biljkama
običnog bora i obične smreke na tresetu iz Bos. Grahova (KOMLENOVIĆ
i NEDOVIĆ, 1979) i u ovom je pokusu najjače negativno djelovanje
pokazalo izostavljanje aplikacije fosfora. Ovo hranivo ispoljilo je najjače
fertilizaciono djelovanje i kod uzgoja crnog bora na tresetu iz Poljske.
Međutim, za brucijski bor na ovom supstratu bila je važnija primjena dušika
i kalija. Općenito uzevši aplikacijom dušika i kalija postignuti su približno
isti efekti.


g/20 biljaka


THESET 12 BOSANSKOG CRAHOVA


n.or


D


Brucijski bor


NP NK k"P NPK TRETMAN
g/ZO biljaka
17,0l* TRESET IZ POLJSKE pH 4,5 pH 6,5


rJL


SL.I. PROSJEČNI SADRŽAJ SUHE TVARI


Izneseni rezultati ne daju, međutim, pravu sliku o podesnosti istraživanih
supstrata za proizvodnju sadnica crnog i brucijskog bora, a niti realnu
sliku o djelovanju primijenjenih hraniva jer su u tablicama 1 i 2, te na
slici 1. prikazane prosječne vrijednosti. Odavde se ne vidi da je na tresetu
iz Poljske s nižom reakcijom došlo do masovnog odumiranja mladih klijanaca,
u prvom redu u tretiranjima s apliciranim biljnim hranivima. To se
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 14     <-- 14 -->        PDF

može objasniti snižavanjem već i onako kisele reakcije ovog treseta i potenciranjem
debalansa u ishrani kalcijem. Smajenjem broja biljaka (Tab. 3)
po jedinici površine smanjena je i njihova konkurencija i poboljšani uvjeti
za ishranu. Zato se biljke uzgojene na ovom tresetu nisu niti značajnije
razlikovale od biljaka proizvedenih na ostala dva istraživana treseta. Na to
su vjerojatno utjecale i značajnije količine kalcija koje su aplicirane kroz
intenzivna navlaživanja tijekom vegetacije. Iz tog razloga ni koncentracije
ovog hraniva u iglicama nisu u momentu provedbe analiza bile jako niske
(Tab. 5 i 6). Tada se nisu mogli zapaziti niti vizuelni simptomi nedostatka
kalcija.


9/


TRESET IZ B0SANSK0S CRAHQVA


640


750


Q crni bor


I ) Brucijski bo


600


450


300


210
O NP NU KP NPK TRETMAN


II


750


600


450
300


150


30


dDL


0 NP NK KP NPK TRETMAN 0 NP*


SL.2. SADRŽAJ SUHE TVARI PO JEDINICI POVRŠINE


Možda nam najrealniju sliku o podenosti upotrebljenih supstrata za
uzgoj biljaka proučavanih vrsta, kao i o djelovanju primijenjene gnojidbe
daju podaci o proizvedenoj biomasi po jedinici površine (si. 2). Odavde jasno
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 15     <-- 15 -->        PDF

proizlazi da treset iz Poljske s nižom reakcijom nije podesan za uzgoj biljaka
crnog i brucijskog bora, ako mu se pored NPK — gnojiva ne doda i određena


količina kalcija.


Tablica 1


Prosječne visine i promjeri biljaka


Visina Promjer


Supstrat Tretiranje


— mm — mm
Crni Brucijski Crni Brucijski
bor bor bor bor
Treset iz:
Bos. Grahova
— THS Ü 44.76 59.47 1.02 1.00
NP 46.41 95.19 1.52 1.54
NK 43.66 75.60 1.37 1.34
PK 78.52 110.60 1.63 1.63
NPK 83.27 150.66 1.59 1.91
LSD 5 % 19.25 16.98 0.21 0.14
LSD 1 % 27.02 23.84 0.29 0,20
Treset iz:
Poljske s nižom
reakcijom 0 37.45 38.14 1.08 0.95
NP 44.95 71.05 1.51 1.57
NK 41.18 52.26 1.39 1.22
PK 45.76 63.95 1.48 1.41
NPK 65.55 93.48 2.20 1.72
Treset iz:
Poljske s višom
reakcijom 0 40.55 50.38 0.79 0.70
NPK 90.87 154.91 1.93 1.92
LSD 5 % 11.70 13.41 0.13 0.17
LSD 1 % 16.40 18.82 0.18 0.24


Mali broj biljaka uzgojen je i na teresetu iz Poljske s višom reakcijom ako nisu
primijenjena odgovarajuća biljna hraniva.


Primjena mineralnih gnojiva utjecala je i na promjene kemijskog sastava
proučavanih supstrata. Gnojidba fosforom i kalijem snažno je djelovala
na porast njihovog sadržaja u tresetu. U tretiranjima s dušičnim gnojivom
došlo je do laganog sniženja reakcije supstrata.


Treset iz Poljske sadrži daleko manje dušika pa je logično i njegovo veće
fertilizacijsko djelovanje na ovom tresetu.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Prosječna količina suhe tvari (g/20 biljaka) Tablica 2


Vrsta
biljaka Tretiranje StabloDi o b i
Korijen
ljk e
Iglice
P. nigra 0 Grahovo 0,88 2,28 2,40


NP
NK

,,
1,55
1,31
3,55
2,80
3,70
3,29
„ PK ,, 1,66 3,70 3,85
,, NPK ,, 3,10 3,66 6,88
P. nigra 0 Poljski s nižom
reakcijom 0,55 1,82 1,66
rt NP ,, 1,49 3,40 3,41
,,
,,
NK
PK

,,
0,63
1,14
2,64
2,94
2,08
3,34
,, NPK ,, 2,34 3,78 8,80
„ 0 Poljski s višom
reakcijom 0,39 1,35 1,03
NPK 3,60 4,30 6,34
P. brutia 0 Grahovo 0,66 1,32 2,32
NP 2,32 2,50 7,62
n NK ,, 0,96 1,55 2,82
,, PK 2,46 4,02 7,98

P. brutia
NPK
0
,,
Poljski s nižom
4,62 2,84 8,92
reakcijom 0,50 1,22 1,58
NP 1,90 3,22 7,64
NK 1,43 3,62 5,94
PK ,, 1,24 1,98 3,82
,, NPK „ 2,68 4,16 9,76
0 Poljski s višom
„ NPK
reakcijom
,,
0,44
4,86
1,25
3,56
1,37
7,92


Broj u; ugojenih biljaka po jedinici površine (kom/sanduk)


Supstrat
Tretiranje P. nigra P.


Bos. Grahovo
0 421
NP 378
NK 277
KP 339
NPK 397


Treset iz Pol j ske


s višom reakcijom
0 474
NP 324
NK 199
KP 266
NPK 81


Treset iz Poljske
s višom reakcijom 0 139
NPK 352


Zajedno


5,56


8,80


7,40


9,21


13,64


4,03
8,30
5,35
7,42
14,92


2,77
14,24
4,30
12,44
5,33
14,46
16,38


3,30
12,76
10,99
7,04
16,60


3,06
16,34


Tablica 3


brutia


356
323
320
298
303


219


85
211
183
79


139
382
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Neka kemijska svojstva supstrata Tablica 4


Supstrat
´c «i
pH
H2 0 n-KCl
Al
P2 o 5 K 2 0 N
°/o
Organska
tvar
uH mg/100 g
Treset iz Bos.
Grahova 0 6.6 5.9 6.1 6.6 2.34 65
NP 6.5 5.8 147.5 9.0 2.34 62
NK 6.5 5.8 6.7 73.2 2.26 61
KP 6.8 6.0 155.5 39.4 2.29 69
NPK 6.4 5.7 123.6 43.8 3.27 67
Treset iz Poljske
s nižom reakcijom 0 4.6 3.9 8.4 14.4 0.71 67
NP 4.7 3.9 126.0 13.8 0.60 67
NK 4.5 3.9 10.6 87.6 0.71 70
KP 5.1 3.9 114.0 31.2 0.69 68
NPK 4.5 3.8 119.0 40.2 0.62 72
Treset iz Poljske
s višom reakcijom 0 5.4 4.3 7.0 13.8 0.48 71
NPK 5.1 4.3 84.3 27.6 0.76 71


Primjena mineralnih gnojiva utjecala je i na stanje ishrane biljaka
(Tab. 5 i 6). Kod biljaka uzgajanih na tresetu iz Poljske, posebno brucijskog
bora, utvrđene su najniže koncentracije dušika. To je u skladu s njegovim
niskim sadržajem u ovom tresetu i izraženom reakcijom biljaka na njegovu
primjenu. Gnojidba pojedinim hranivom odrazila se je u porastu odgovarajuće
koncentracije u iglicama. Razumljiv je podatak i niski sadržaj kalcija
kod biljaka uzgajanih na tresetu iz Poljske koji je imao nižu reakciju. Ove
su se vrijednosti vjerojatno dosta povećale zbog značajnih količina ovog
hraniva koje su dodane kroz navlaživanje. Izostajanje pojedinog hraniva iz
gnojidbe odražavalo se je kod oba treseta u pojavi vrlo izraženih vizuelnih
simptoma, karakterističnih za nedostatak dotičnog hraniva.


Pored sporijeg rasta biljaka nedostatak dušika očitovao se je i u manjoj
veličini i žutozelenoj boji iglica. Na tretiranjima bez fosfora biljke su imale
tamniju boju, a na iglicama se je pojavilo ljubičasto obojenje. Nedostatak
kalija karakteriziralo je zlatno žuto obojenje vrhova iglica. Oni kasnije mogu
posmeđiti. i odumrijeti.


Na tresetu iz Poljske s nižom reakcijom uočavali su se simptomi nedostatka
kalcija — odumiranje korijenovog sistema kod mladih klijanaca te
sušenje vršnih izbojaka. Ovaj drugi simptom posebno je bio karakterističan
za čempres u redovnoj proizvodnji. Zbog tog i svega naprijed iznesenog treset
iz Poljske s nižom reakcijom pokazao se nepodesnim za uzgoj biljaka crnog
i brucijskog bora ako se ne neutralizira. Treset iz Bos. Grahova može poslužiti
za uzgoj biljaka proučavanih vrsta. Njegova osnovna nepovoljna svojstva
bila su podložnost zakorovljavanju, te otežano manipuliranje zbog veće vlažnosti.
On je često sadržavao i znatnije količine anorganskog ostatka koje smo
mehanički odstranili, pa te primjese nisu značajno utjecale na rezultate naših
analiza.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Kada bi se spomenuti nedostaci ovog treseta otkionili njegova vrijednost
kao supstrata za uzgoj biljaka znatno bi se povećala. Kako smo već istakli,
vrlo kvalitetne biljke proučavanih vrsta mogli smo uzgojiti na tresetu iz
Poljske s višom reakcijom, ako se primijene odgovarajuća mineralna gnojiva.


Koncentracija hraniva u iglicama crnog bora Tablica 5


Sadržaj


Tretiranje N P 2 0 3 K 2 0 CaO Mg Fe Zn Mn
% ppm
Treset iz Bos.
Grahova — HTS O 1.79 0.336 0,56 1.42 0.296 210 130 92
NP 1.54 0.560 0.44 1.94 0.320 290 135 96
NK 1.87 0.296 1.28 1.32 0.160 210 130 80
PK 1.29 0.600 1.36 1.40 0.172 230 70 112
NPK 1.51 0.520 1.28 1.12 0.196 200 80 92
Treset iz Poljske
s nižom reakcijom 0
NP
1.00
2.03
0.200
0.640
0.40
0.56
0.53
0.64
0.326
0.440
190
160
190
130
60
102
NK 1.51 0.216 0.94 0.68 0.236 160 190 80
PK 1.14 0.840 1.60 0.86 0.348 90 205 88
NPK 1.51 0.520 1.29 0.92 0.196 200 80 92
Treset iz Poljske
s višom rekreacijom 0
NPK
1.19
1.50
0.296
0.480
0.60
1.36
0.80
0.90
0.352
0.229
120
110
120
120
156
164


Koncentracija hranivE i u iglicama brucijskog bora Tablica 6


Sadržaj


Supstrat Tretiranje N P 20 5 K20 CaO Mg Fe Zn Mn


°/o
ppm


Treset iz Bos.


Grahova — HTS
0 1.44 0.320 0.52 1.18 0.328 170 75 130
NP 1.64 0.840 0.44 1.24 0.364 160 70 88
NK 1.67 0.240 1.08 0.80 0.160 220 80 122
KP 1.39 0.800 1.52 0.96 0.240 160 60 80
NPK 1.49 0.840 1.64 0.92 0.256 160 50 54


Treset iz Poljske


s nižom reakcijom
0 0.86 0.216 0.56 0.38 0.280 80 75 60
NP 1.57 1.160 0.44 0.64 0.420 140 80 80
NK 1.19 0.240 1.46 0.66 0.264 90 90 72
KP 1.00 1.440 2.16 0.48 0.320 110 115 92
NPK 1.16 1.800 2.06 0.42 0.240 120 90 54


Treset iz Poljske
i višom reakcijom 0 0.89 0.264 0.70 0.50 0.328 130 70 132
NPK 1.09 0.760 1.70 0.74 0.236 140 80 114
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 19     <-- 19 -->        PDF

ZAKLJUČCI


Na osnovu rezultata istraživanja podesnosti treseta iz Bosanskog Grahova
te dva tipa treseta iz Poljske za proizvodnju jednogodišnjih sadnica crnog
i brucijskog bora, zapaža se slijedeće:


Primijenjeni treseti mogu poslužiti kao supstrati za proizvodnju kvalitetnih
sadnica proučavanih vrsta, ali samo uz odgovarajuću ishranu.


Jednogodišnje biljke crnog bora razvijale su snažniji korijenov sistem
i brže rasle u debljinu, dok je brucijski bor imao intenzivniji visinski rast i
producirao veću masu iglica. S obzirom na ukupnu biomasu, proučavane se
vrste nisu značajnije razlikovale. Od istraživanih hraniva najjače djelovanje
pokazivala je primjena fosfora kod uzgoja obje vrste na tresetu iz Bosanskog
Grahova, te uzgoju crnog bora na tresetu iz Poljske. Biljke brucijskog bora,
uzgajane na tresetu iz Poljske, jače su reagirale na dodavanje dušika i kalija.


Upotreba treseta iz Bosanskog Grahova za proizvodnju šumskih sadnica
s obloženim korijenovim sistemom, zahtijeva njegovu bolju homogenizaciju
i smanjenje sadržaja vlage.


Daljnja istraživanja treba prvenstveno proširiti na druge vrste drveća,
reguliranje reakcije supstrata, doze i tehniku primjene mineralnih gnojiva,
te ishranu mikroelementima.


LITERATURA


1.
Aldhous , J. R. (1962): Survey of Dunemann seed-beds in Great Britain.
Quart. Journ of Forestry, Vol. LVI, No 3.
2.
Antic , M. et al. (1966): Geneza i osobine treseta Livanjskog polja (Ždralovac),
tehnologija i ekonomika tresetnih đubriva. Dokumentacija Instituta za šumarstvo
i drvnu industriju. Beograd.
3.
A n t i ć, M., M a n č i ć, A. (1978): Uporedne karakteristike treseta i drugih supstrata
značajnih za kontenjnersku proizvodnju šumskih sadnica. Jugoslavenski
poljoprivredno šumarski centar, Beograd.
4.
Arsovsk i (1977): Proizvodnja šumskih sadnica u novom tipu kasete »Jukosad
« u Kumanovu. Jugoslavenski poljoprivredno šumski centar, Beograd
5.
Baule , H., F r i c k e r, C. (1967): Die Düngung von Waldbäumen, München,
Basel, Wien.
6.
Dokus , A. (1969): Uzgoj biljaka četinjača na iglicama obične smreke. Radovi
br. 2 Jug. instituta za četinjače, Jastrebarsko.
7.
Komlenović , N.: (1969): Neki rezultati primjene mineralnih gnojiva kod
uzgoja sadnica četinjača na posebnim supstratima. Radovi br. 2 Jugoslav,
instituta za četinjače, Jastrebarsko.
8.
Komlenović, N., Nedović, V. (1979): Uspijevanje biljaka običnog bora
(Pinus silvestris L.) i obične smreke (Picea abies Karst.) s obzirom na neka
svojstva supstrata. Drugi kongres ekologa Jugoslavije, Zagreb.
9.
Pintarić , K. (1966): Uzgoj šumskih sadnica na gredicama četina. Narodni
šumar XX, No 1 — 2.
469
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 20     <-- 20 -->        PDF

10.
Popovski, P., Lev kova, P. (1977): Rezltati četverogodišnje proizvodnje
i pošumljivanja paperpot sadnicama u SR Makedoniji 1974 — 77. Jugoslavenski
poljoprivredno šumski centar, Beograd.
11.
Puustjärvi , V., (1977): Peat and its use in hortikulture, Helsinki.
12.
Ras tov ski, P. (1979): Utjecaj N, P i K hraniva na rast biljaka obične
smreke (Picea abies Karst.) uzgajanih na posebnom supstratu. Agrohemija,
No 3— 4, Beograd.
13.
Rup f i dr. (1961): Der Forstpflanzgarten, München, Bonn, Wien.
Summary


Growth of Pinus nigra and Pinus brutia Plants with Regard to the Planting
Substrate and mineral Fertilizers


According to our investigation of the suitability of three types of peat: one
from Bosansko Grahovo and two from Polland, for the production of one year
old seedlings of Pinus nigra and Pinus brutia, we have come to the following
conclusion:


the applied peat can well be used as a substratum for the production of
high-quality seedlings of the observed species, but only along with the use of
suitable nutrition.


One year old seedlings of Pinus nigra were developing .stronger root-system
and more significant diameter growth, while Pinus brutia had more intensive bight
growth and produced more needles. With regard to the total amount of the biomass,
the studied species did not significantly differe. Of all the studied nutrients,
the application of phosphorus had the strongest effect on the cultivating of both
speciel on the peat from Bosansko Grahovo, and on the cultvating of Pinus nigra,
on the peat from Polland. The plants of Pinus brutia, cultivated on the peat from
Polland, reacted stronger on the additional amounts of nitrogen and potassium.


The use of peat from Bosansko Grahovo for the production of the forest seedlings
with the containerized root system, requires better homogenization and less
moisture. ,


Further investigations should be extended to some other types of frees,
the regulation of the substratum reaction, the dozing and the technique of the
application of mineral nutrients and the nutrition with the microelements.