DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1980 str. 5     <-- 5 -->        PDF

šum. list 104:391, 1980.


OSNOVNE POSTAVKE I PRINCIPI GOSPODARENJA U ŠUMAMA
SVIJETA I U NAŠOJ ZEMLJI


Prof. dr DUŠAN KLEPAC


OPĆENITO


Prije dva stoljeća razvila se u centralnoj Evropi šumarska znanost. Možda
nije pretjerano reći da je šumarstvo nastalo iz potrebe da se šume ravnomjerno
odnosno trajn o uživaju , jer se pokazalo da je potrošnja
drva u Evropi bila iz godine u godinu podjednaka. Ta je potrošnja prije
rata iznosila oko 300 milijuna m3 drva godišnje. Upravo ta činjenica obrazloženje
je za koncepciju tradicionalnog šumarstva koje počiva na prin cip
u trajnosti . Dakako, da se ta koncepcija reflektirala u razvoju šumarstva,
posebno u uređivanju šuma koje ima zadaću da pomoću gospodarskih
osnova planira uživanje šume tako da ono bude kontinuirano, tj. trajno
i podjednako. U tom smislu su i prve gospodarske osnove planirale uživanje
šuma za 100 godina unaprijed. To se postizavalo pomoću takozvane
opće ili generalne osnove sječa. Kratkoročno planiranje, tj. obično za
10 ili 20 godina unaprijed, vršilo se pomoću posebne ili specijalne osnove
sječa. Na taj je način bilo osigurano trajno uživanje šuma. Spomenute
osnove sječa, osigurale su princip trajnosti.


I baš zahvaljujući tom planiranju u šumarstvu, koje mi stručno zovemo
uređivanje šuma, mnoge naše šume nalaze se danas u vrlo dobru stanju,
premda su neke od njih na dohvat ruke glavnim prometnicama i premda
su decenijama i decenijama podmirivale sirovinom drvnu industriju i
davale našem društvu oko 4 do 5 milijuna m3 drvne mase a poslije Oslobođenja
i više kad smo godišnje sjekli oko 6,5 milijuna m3 drvne mase za obnovu
naše zemlje. Pa ipak naše šume, taj prirodni resurs, nije uništen,
premda je u pojedinim regijama negdje jače negdje manje iscrpljen.


U SR Hrvatskoj tim prirodnim resursom se gospodarilo na temelju
gospodarskih osnova tijekom više od jednog stoljeća tako da se on sam obnavljao
putem oplodnih i prebornih sječa pod rukovodstvom šumarskih
stručnjaka. I u tome leži glavna karakteristika šumarstva, da ono korist i
prirodni resurs koji se može sam obnoviti ako se njime
pravilno gospodari. Ukratko, šumski fond odnosno
drvna zaliha u šumi je- glavnica, koja treba da ostane
netaknuta a uživa se samo prirast odnosno kamate. Ta
je koncepcija dobro poznata, jer su naši šumarski stručnjaci bili odgojeni
baš u tom duhu. Spomenut ću u tom pogledu profesora Đ. Nenadić a
jednog od osnivača našeg najstarijeg šumarskog fakulteta. Prof Nenadić
je na Šumarskoj Akademiji i Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagre


391
ŠUMARSKI LIST 9-10/1980 str. 6     <-- 6 -->        PDF

bu predavao uređivanje šuma i računanje vrijednosti šuma preko 30 godina
(tj. od 1912—1941) i svake godine svojim studentima isticao stihove Petra
Preradovića:


»Nije blago ovo naše,


Domovine glavnica je


Što uživat mi možemo


Al´ potrošit ne smijemo«.


Eto, to je glavna razlika između ostalih prirodnih resursa kao što su
nafta, ugljen, minerali itd. s jedne strane i šume s druge strane. Ovi prvi
nemaju svojstva da se obnavljaju za razliku od šume koja to svojstvo ima.
I baš u tome je neprocjenljiva vrijednost ali i za društvo velika obaveza da
taj prirodni resurs pravilno koristi tako da se on ne uništi nego da se obnavlja.


No obnova šuma je gdjekad teška i dugotrajna pa
su šumari brzo uvidjeli da obnovu šume treba pomagati
. Poznata je deviza francuskog profesora šumarstva PARADA: »Imitirajte
prirodu i ubrzajte njezin posao« (»Imiter la nature
et hater son oeuvre«). Na taj su način šumari postali ne samo »čuvari šumskog
fonda« nego i uzgajivači šuma pa su nastojali obnoviti šume umjetnim
putem tamo gdje to nije uspjelo prirodno. Današnje naše vrijedne
hrastove i crnogorične šume nisu samo »dar prirode« nego su djelomično i
rezultat rada i djelovanja šumarskih stručnjaka. Naši stari šumari odavno
su se bavili jednostavnom biološkom reprodukcijom šume kako bi mi to
danas rekli suvremenim jezikom Ali bilo je slučajeva da su oni podizali šumu
tamo gdje je ona nekad postojala i tijekom vremena bila uništena. Još
i danas imponiraju rezultati takvih šumsko-uzgojnih radova kao što je pošumljavanje
Senjske Drage, Marjana, Đurđevačkih, Delibatskih pijesaka
itd., što je obavljeno pred stotinu i više godina. To je takozvana proširena
biološka reprodukcija šuma koja je već odavno došla do izražaja u našoj
zemlji i U Svijetu.


ULOGA ŠUMA U SVIJETU, EVROPI I JUGOSLAVIJI DANAS I U
PERSPEKTIVI


Eto, to je bilo nekoliko riječi o razvoju šumarstva s najhitnijim njegovim
karakteristikama. Postavlja se pitanje: »Kakva je situacija danas? Kakve
su danas koncepcije šumarstva?«


Najprije nešto o principu trajnosti. Pred 30 i više godina mislili smo
da će drvo biti zamijenjeno drugim materijalima i da će tako suvremeno
industrijalizirano društvo trošiti sve manje drva. Međutim, što se pokazalo?
Baš obrnuto! Organizacija Ujedinjenih Nacija FAO vršila je u tom
smjeru istraživanja u svim regijama Svijeta i došla je do zaključka da je
potrošnja drva za industrijsku preradu to veća što je nacionalni dohodak
u odnosnoj zemlji veći. Što više, pokazalo se da je krivulja potrošnje kartona
i papira paralelna s krivuljom porasta nacionalnog dohotka. Na taj je
način princip trajnosti poprimio progresivni smisao,
jer ne samo (kako smo to prije mislili) da ćemo trebati podjednake količine
ŠUMARSKI LIST 9-10/1980 str. 7     <-- 7 -->        PDF

drva, sad je jasno da trebamo i da ćemo trebati sve više i više te sirovine.
Organizacija FAO ocjenjuje da će u Svijetu u 1995. godini trebati oko 50%
više drva nego 1970. godine. Dok je godišnja sječa u svim šumama Svijeta
iznosila 1970. godine oko 2,5 milijarde m3 (50PA> ogrjeva i 50% drva za
industrijsku preradu), Organizacija predviđa da će Svijet trebati u 1995.
godini 4 milijarde m3 (2,3 milijarde m3 građevnog drva i 1,7 milijarde m3
ogrjeva).


Na svijetu ima oko 4.400 miliona ha šuma. Grubo uzevši, 23% od te površine
otpada na Latinsku Ameriku, 20% na Sovjetski Savez, 19% na Afriku,
15B/oi na Aziju, 14% na Sjevernu Ameriku, 6% na Evropu i 3% na Oceaniju.
Samo mali dio šuma u zemljama u razvoju je produktivan.


U nekim regijama Svijeta osjeća se ozbiljni lokalni manjak na drvu.
U Zapadnoj Evropi i Japanu nedostaje drva za industrijsku preradu; u nekim
zemljama Afrike i Azije prirodne šume moći će podmiriti samo jednu
trećinu potreba za ogrjevnim drvom.


Imajući pred očima povećane potrebe za drvom, jasno je, da velike
rezerve prirodnih šuma u Kanadi i Sovjetskom Savezu nisu neograničene.
Bogate i prostorne tropske šume u jugoistočnoj Aziji, zapadnoj Africi i
Latinskoj Americi mogu postati veliki opskrbljivači drva, ali zato je potrebno
primjeniti prikladni sistem uređivanja tropskih šuma i naći tržište
za veliki diapazon tropskih vrsta. Prema tome nužno je učiniti daljnji razvoj
tehnologije u tim regijama kako bi sadašnje nekomercijalne vrste drveća
postale na tržištu tražene.


Umjetno podignute šume ili takozvane »Man-made forests« još uvijek
nisu došle dovoljno do izražaja s obzirom na povećane potrebe za drvom
u Africi, Latinskoj Americi i Pacifičkoj regiji. Ipak ima u Svijetu u tom
pravcu ohrabrujućih primjera. U Novoj Zelandiji gotovo sve domaće potrebe
kao i izvoz drva podmiruju se iz plantaža. Jedna trećina potrošnje drva u
Brazilu i Australiji podmiruje se iz plantaža; Sličan je slučaj u Čileu. Klimatski
uvjeti u tropskim regijama Svijeta omogućuje ostvarenje velikih
prirasta vrsta drveća brzog rasta tako da se u tim regijama mogu postići 5
do 10 puta veći prinosi nego u šumama umjerenih klimata.


Trend svjetske potrošnje drva za industrijsku preradu je spektakularan
naročito što se tiče proizvodnje raznih vrsta ploča, kartona, papira itd.


Ali ne treba zaboraviti da još uvijek na ogrjevno drvo otpada oko 50%
od ukupne godišnje svjetske potrošnje drva. U Africi i Latinskoj Americi
oko 9/10 od ukupne potrošnje drva otpada na ogrjev. U Aziji (isključivši
Japan) ogrjev čini oko 2/3 regionalne ukupne potrošnje drva; u Evropi ogrijev
iznosi oko 1/4 a u sjevernoj Americi samo oko 1/10 ukupne potrošnje
drva. Goleme količine ogrjevnog drva koje se troše u Africi i Aziji znače
veliko opterećenje za šume tih regija. U nekim dijelovima tih regija krčenje
šuma i velike sječe s pretvorbom šumskog u poljoprivredno zemljište
je zabrinjavajuće. Ugrožen je ne samo proizvodni šumski potencijal nego
je došao u opasnost i zaštitni faktor ljudske okoline, izražen u tim šumama.


Zemlje u razvoju imale su do 1970. godine samo 10 miliona hektara umjetno
podignutih šuma. Da bi zadovoljile svoje potrebe na ogrjevnom drvu
u 1995. godini trebalo bi podignuti — ocjenjuje se — oko 60 miliona


393
ŠUMARSKI LIST 9-10/1980 str. 8     <-- 8 -->        PDF

hektara plantaža. Iz ovog se vidi kako je šumarski problem alarmantan u
zemljama u razvoju i).


Promatrajući tako šume u svjetskim razmjerima
očito se nazire pomanjkanje tog resursa, u toliko više
što se potrošnja drva stalno povećava. Grubo uzevši
svjetska potrošnja drva svake godine raste za oko 2%.


A kako je u Evropi?


U svojoj cjelini Evropa nije ni naročito bogata ni naročito siromašna šumama
kojih ima oko 141 milijun ha s prosječnom drvnom zalihom od 80
m3/ha i to oko 90 m3/ha crnogoričnih i 65 m3/ha listopadnih vrsta drveća.


Potrošnja drva poslije rata u Evropi nije više konstantna
; baš naprotiv ta potrošnja stalno raste pa je već u 1960. godini
iznosila oko 340 milijuna m3 a u 1975. skače na iznos od 430 (?) milijuna m3.
Što više računa se da će potrošnja drva u Evropi i dalje stalno rasti. Predviđa
se da će se potrošnja drva u Evropi povećati u 1980. godini za 31%> a
u 2.000 godini za 107% u odnosu na 1968. godinu.


Radi ilustracije spomenut ću situaciju u Evropskoj Ekonomskoj zajednici
od 8 zemalja (Belgija, Danska, SR Njemačka, Francuska, Irska, Italija,
Luksemburg i Vel. Britanija). Površina šuma te zajednice iznosi 31,28 milijuna
ha s godišnjom proizvodnjom od oko 80 milijuna m3 ili 2,5 mVha.
Potrošnja drva spomenute zajednice iznosi oko 200 milijuna m3 godišnje.
Deficit od 120 milijuna m3 godišnje Evropska ekonomska zajednica pokriva
uvozom. Prema jednoj studiji te Zajednice računa se da će se potrošnj a
drva povećati prosječno za 2°/o godišnje tako da bi na koncu
2.000 godine potrošnja drva u Evropskoj Ekonomskoj Zajednici iznosila
oko 280 milijuna m3, što bi značilo godišnji deficit od 200 milijuna m3.


Pojedine evropske zemlje suočene s takvom situacijom — svjesne da
njihove šume neće moći podmirivati potrebe — poduzimaju vrlo intenzivne
mjere proširene biološke šumske reprodukcije. Kao primjer spominjem
Francusku koja je tijekom posljednjih 30 godina povećala svoju šumsku
površinu za oko 3,000.000 ha. Slične se mjere provode u Španjolskoj, Velikoj
Britaniji i drugim evropskim zemljama, jer se došlo do spoznaje o sve
većoj potrebi drva kao sirovine.


Citirat ću u tom pogledu engleskog šumara i profesora HILEY-a koji
je u svojoj knjizi »Woodland Management« još 1954. godine napisao: »Velika
Britanija se danas žuri da poveća šumsku produkciju, jer trebamo više
drva a u slučaju eventualnog rata pomanjkanje te sirovine dovelo bi do
vrlo ozbiljne situacije. Osim toga, mi imamo teškoće u plaćanju za uvezeno
drvo koga trebamo«.


Kako vidimo u Svijetu su predvidjeli nestašicu drva pa pored jednostavne
i proširene biološke reprodukcije poduzimaju i druge akcije
od kojih spominjem npr. bolje i potpunije korišćenje
stabala uzimajući u obzir sveukupnu šumsku bio


*) Ove podatke sakupio sam na Međunarodnoj konferenciji o nestajanju i krčenju
tropskih šuma, posebno u nerazvijenim zemljama. Ta je konferencija održana


12. lipnja 1978. godine u Washingtonu D. C.
394
ŠUMARSKI LIST 9-10/1980 str. 9     <-- 9 -->        PDF

masu . Tako su na pr. u Finskoj organizirali drvnu industriju koja iskorišćuje
panjeve i korijenje. U Švedskoj je osnovama jedna nova tvornica celuloze
koja iskorišćuje svake godine 450.000 m3 panjevine. U Sovjetskom
Savezu se ozbiljno radi na istorišćivanju lišća i iglica posebno kao dodatak
stočnoj hrani; U Sjedinjenim američkim državama živo se istražuje unatrag
više od 15 godina totalna biomasa stabla, naročito u Institutu zvanom
»Complete Tree Institute« (YOUNG, 1974). Takva evolucija dovela je do toga
da treba voditi računa o totalnoj šumskoj biomasi, tj. i o onim
dijelovima stabla — kao što je panj, kora, grane, grančice i lišć
e — koji su do sada činili otpadak. Dakle ti dijelovi stabla koje smo do
sada u šumi ostavljali, postaju predmet interesa — kao izvor energije. To
je dovelo stručnjake da su jediničnu mjeru u m3 kojom su izražavali drvnu
masu stabla zamjenili težinom, tj. kilogramima ili tonama suhe materije,
točnije rečeno osušene materije do temperature od 70°C ili 105°C.


U tom smislu se danas vrše nova istraživanja koja treba da odgovore
na pitanje ne samo koliko jedna šumska sastojina proizvodi drva za pilansku
preradu, koliko za celulozu itd. nego koliko ona proizvodi finih grana,
kore, lišća, iglica, korijenja i žilja. U tom smjeru u Svijetu ima već nekih
rezultata. Spomenuti ću kao primjer Šumarski institut u Francuskoj
gdje je PARDE na temelju detaljnih analiza došao do zaključka da bi se
uz spomenuto kompletno korišćenje šumske biomase moglo u budućih 30/
40 godina u Francuskoj uštediti oko 10"/» sadašnjeg uvoza nafte. Ali nemojmo
zaboraviti da je to medalja sa dvije strane: ako ćemo iz šume sve izvoziti,
onda će je trebati gnojiti.


U Evropskoj Ekonomskoj Zajednici ozbiljno se proučava problem kako
smanjiti veliku negativnu trgovinsku bilancu uzrokovanu godišnjim uvozom
od 120 milijuna m3 drva. Drvo je poslije nafte najglavniji faktor negativne
trgovinske bilance spomenute zajednice. Prema jednoj studiji postoji
mogućnost da se u Evropskoj Ekonomskoj Zajednici u kraćem roku (od
oko 10—15 godina) poveća sadašnja šumska proizvodnja za 37,5°/» ili za 30
milijuna m3 različitim mjerama kako slijedi:


— intenzivnije sječe prezrelih stabala .... . 10 milijuna m3
— korišćenje panjeva, granja i žilja ..... . 9 milijuna m"
— korišćenje pilanskih odpadaka 4 milijuna ms
— korišćenje starog papira 7 milijuna m3
Ukupno: 30 milijuna m8


U duljem roku, tj. negdje na početku 21. stoljeća spomenuta studija


predviđa povećanje šumske produkcije čak za 125 milijuna m3, dakako, uz


velika ulaganja za proširenu biološku šumsku reprodukciju.


Kako vidimo od evropskih će se šuma u budućnosti tra


žiti veća proizvodnja drva za mehaničku i kemijsku pre


radu . No pored toga ne treba zaboraviti da indirektne koristi evropskih


šuma sve više i više dolaze do izražaja. Sve veći broj šuma u Evropi poprima


rekreativni, estetski i zaštitni karakter te se čuju glasovi da će u budućnosti


evropske šume u većini slučajeva promijeniti svoju ulogu, tj. da će mnoge


sadašnje gospodarske šume postati rekreativni, turistički i zaštitni objekti.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1980 str. 10     <-- 10 -->        PDF

U industrijskoj ekspanziji Evrope indirektne koristi mnogih evropskih šuma
danas već premašuju vrijednost koja se dobiva od prirasta drvne mase tih
šuma. Tako na pr. u Zapadnoj Njemačkoj procjenjuju da je vrijednost općekorisnih
funkcija tri i više puta veća od vrijednosti prirasta drvne mase. To
naročito dolazi do izražaja u okolici industrijskih aglomeracija i velikih gradova
gdje se djelovanje šume pokazalo vrlo korisno za reguliranje režima
voda i vodotoka, za održavanje čistoće i svježine zraka, za smanjivanje radioaktivnih
taloženja, za odmor i rekreaciju itd. itd.


Danas šumari proučavaju osim ekonomske i druge funkcije šume, ekološku
i socijalnu. Spomenut ću samo neke:


Zahvaljujući procesu fotosinteze šuma obogaćuje zrak kisikom i tako
ga pročišćuje i osvježuje. Jedan hektar šume može za vrijeme vegetacijske
periode fiksirati iz zraka 6 do 10 tona ugljičnog dioksida i osloboditi 12 do
20 tona kisika obogaćenog eteričnim uljima.


Šuma apsorbira i filtrira veliku količinu prašine; procjenjuje se da jedan
hektar šume može zadržati oko 30 do 80 tona prašine godišnje.
Šuma ublažuje buku. Dosadašnja iskustva govore da jedan zeleni pojas,
širok 50 metara, može smanjiti buku za 20 i više decibela.
Šuma smanjuje razlike između dnevnih i noćnih temperatura zraka; u
šumi je po danu temperatura zraka niža za oko 1 — 4°C nego izvan nje.


Vlažnost zraka u šumi je veća nego izvan nje. Ljeti je na pr. vlaga zraka
ispod borovih stabala veća za oko 4%, ispod smrekovih za oko 9V» a ispod
bukovih za 10%>.


Šuma apsorbira i filtrira sunčanu radijaciju, upija jedan dio oborina,
transpirira vodu u atmosferu, smanjuje evaporaciju iz tla i na taj način
stvara šumsku mikroklimu.


Kakva je situacija u SFR Jugoslaviji?


Što se tiče nacionalnog dohotka on je također u Jugoslaviji u stalnom
porastu. Prema tome je jasno, da će i Jugoslavija — kao evropska zemlja —
slijediti evropski trend potrošnje drva za industrijsku preradu.


Jasno je da će se i od jugoslavenskih šuma tražiti da u budućnosti pokrivaju
sve veće potrebe na drvu za industrijsku preradu. To naročito vrijedi
za potrošnju drva za celulozu i papir. Kako pripadamo među zemlje s vrlo
malenom potrošnjom papira, može se pretpostaviti da će porast potrošnje
papira u Jugoslaviji slijediti u najmanju ruku tok svjetskog porasta od
4,7°/».


Jugoslavija učestvuje u evropskom stanovništvu s nekih 5°/o. Što se tiče
šuma, naša zemlja participira u šumskoj površini Evrope također s oko 5°/o.
U drvnom fondu Evrope učešće naše zemlje sa oko jednu miliardu m3 drvne
mase (oko 1/3 crnogoričnih i oko 3/4 listopadnih vrsta) iznosi oko 7%. No dok
je evropski prosjek za drvni fond oko 80 m"/ha, analogni jugoslavenski
prosjek je znatno veći, jer prelazi brojku od 100 mVha. Alipogodišnje m
prirastu od svega nekih 2,1 m3/ha Jugoslavija se nalazi u donjem
dijelu ljestvice produktivnosti evropskih šuma. Ako
se uzme u obzir da je godišnji prirast u Švicarskoj, Njemačkoj i Austriji
oko 4 m3/ha, onda s obzirom na naše ekološke uvjete možemo reći da su
jugoslavenski šumski kapaciteti samo djelomično iskorišćeni (oko 50%).
ŠUMARSKI LIST 9-10/1980 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Prema Statističkom godišnjaku Jugoslavije iz 1979. godine godišnja sječa
u svim šumama Jugoslavije zadnjih 5 godina bila je ovakva:


Godina Drvna masa u milionima m3


1974. 18.157 m3


1975. 18.602 m3


1976. 18.492 m3


1977. 19.482 m3


1978. 19.714 m3


Ako se takav trend sječe nastavi možemo računati da će u 2.000-toj godini
godišnja sječa šuma iznositi oko 27 milijuna m3 drvne mase a vjerojatno
i više, jer sam uzeo u obzir samo trend porasta sječe tijekom 5 godina (od
1974—1978). Evidentno je prema tome da će i naša zemlja neminovno
slijediti tokove razvoja šumarstva i drvne industrije
koji su ovdje izneseni u svjetskim i evropskim
razmjerima.


Sve u svemu šumarstvo Jugoslavije suočit će se s novim problemima,
jer će se od jugoslavenskih šuma u budućnosti tražiti ne samo da podmire
povećane potrebe na drvu za industrijsku preradu nego će dobar dio tih šuma
poprimiti zaštitni, estetski i rekreativni karakter. U tom smislu uloga i značenje
šuma Jugoslavije bit će još veća.


ULOGA ŠUMA U SR HRVATSKOJ


A sada nešto o šumarstvu SR Hrvatske. Šumska površina Hrvatske iznosi
oko 33% ili u apsolutnom iznosu oko dva milijuna hektara. Od toga oko jedan
milijun hektara otpada na šume iz sjemena ili takozvane sjemenjače
dok su ostalo panjače, degradirane šume i šikare. Prema tome možemo reći
da šume u Hrvatskoj rade više manje punim kapacitetom samo na oko 50%
šumske površine; na ostaloj površini šume rade kapacitetom manjim od
50%.


Svake godine naše šume u Hrvatskoj — ta šumska tvornica bez buke i
bez zagađenja okoline — fabricira oko 5 milijuna m3 prirasta bruto drvne
mase (odnosno 2,5 m3/ha). Oko 15.000 šumskih radnika se brinu da posijeku
taj godišnji prirast. Tako su na pr. u 1978. godini proizveli 4 miliona m3
neto drvne mase (2,3 milijuna m3 tehničkog drva i 1,7 milijuna m3 ogrjeva).
Na taj način šume SR Hrvatske opskrbljuju sirovinom drvnu industriju koja
svojim proizvodima pokriva domaće potrebe i izvozi. U 1978. godini izvoz
proizvoda šumsko-prerađivačkog kompleksa iznosio je 12%, a u 1979. godini
preko 17% u ukupnom robnom izvozu Hrvatske. To je vrlo važna činjenica
pogotovu ako se uzme u obzir da se taj izvoz može još povećati.


Kad bi na ukupnoj šumskoj površini SR Hrvatske sve šume radile punim
kapacitetom, tada bi se godišnji prirast mogao povećati od 5 na 6,0
milijuna m3 (odnosno 3,0 m3/ha). Ako k tome uzmemo u obzir da u SR
Hrvatskoj imamo oko 6.000 km- površine koje su sposobne za šumske kulture
a sada su neproduktivne, onda bi na toj površini — ako se privedu šumskoj


397
ŠUMARSKI LIST 9-10/1980 str. 12     <-- 12 -->        PDF

kulturi — mogli postići još 1,5 milijuna m´ prirasta, što bi značilo ukupno
oko 7,5 milijuna m3 godišnjeg prirasta. To bi mogao biti potencijalni godišnji
etat koji bi se perspektivno mogao u Hrvatskoj polučiti, dakako, uz određena
ulaganja i određene mjere od kojih ću spomenuti samo najvažnije:


a) u očuvanim sumama s površinom od oko 1 milijun ha


— smanjiti u šumi mortalitet stabala na minimum tako da neto prirast bude
jednak bruto prirastu;
da se to postigne potrebno je izgraditi gušću mrežu izvoznih putova i drugih
prometnica nego što ju imamo danas, tj. približiti se evropskom prosjeku
od 25 km/1000 ha.
— povećati postotak iskorišćenja drvne mase stabla, tj. otpatke koji danas
ostaju u šumi (a iznose oko 10—30% od doznačene drvne mase za sječu)
što je moguće više iskoristiti; također potpunije iskoristiti otpatke (oko
30% od oblovine) na pilanama;
— poboljšati njegu šuma češćim intervencijama u mlađim i srednjedobnim
sastojinama kao i u prebornim šumama;
— povećati i poboljšati jednostavnu biološku šumsku reprodukciju;
— unaprijediti zaštitu šuma i organizirati bolju borbu protiv štetočinja koji
vrlo često smanjuju šumsku proizvodnju.
b) na površini od 900.000 ha panjača, degradiranih šuma i šikara trebalo bi


— izvršiti pretvorbu (konverziju) degradiranih šuma u sjemenjače;
— obaviti konverziju šikara u panjače.
c) na površini od 600.000 ha sada neproduktivnog zemljišta


trebalo bi izvršiti proširenu biološku šumsku reprodukciju tako da se
svako stanište pošumi najpovoljnijim vrstama s poboljšanim genetičkim
karakteristikama.


To su generalne linije za perspektivni razvoj šumarstva Hrvatske pri
čemu treba da istaknem jedan limitirajući faktor — to je vrijeme
odnosno duljina produkcijskog procesa. Ono je u šumskom gospodarstvu
dugo pa i za vrste drveća najbržeg rasta kao što je na pr. topola, eukaliptus,
duglazija te neki borovi iznosi najmanje 20 godina.


To znači da bi se godišnji etat od 6 milijuna m3 bruto drvne mase mogao
polučiti tek za 20 godina a potencijalni etat od 7,5 mnlijuna m3 bruto drvne
mase tek za 40 godina, dakako, uz odgovarajući tempo jednostavne i proširene
biološke reprodukcije šuma kao i izgradnje šumskih komunikacija.


Ne ulazeći u to kako osigurati sredstva za spomenutu jednostavnu i proširenu
biološku reprodukciju šuma, kao ni u tempo tih ulaganja u pojedinim
godinama, želio bih ukazati na još jednu skrivenu rezervu u povećanju
šumske produkcije. To su privatne šume kojih u SR Hrvatskoj ima oko 24%
s obzirom na šumsku površinu a samo oko 11% s obzirom na drvnu zalihu
SR Hrvatske. Radi se o malenom seljačkom šumskom posjedu koji u našoj
republici nije uključen u suvremene tokove unapređenja šumarstva. Ne treba
ŠUMARSKI LIST 9-10/1980 str. 13     <-- 13 -->        PDF

ići daleko izvan granice naše zemlje; dovoljno je posjetiti slovenske privatne
šume, posebno one na Pohorju, da bi se moglo uočiti kako je maleni šumski
posjednik povećao šumsku proizvodnju. Nešto slično se može učiniti i u
Hrvatskoj ali ne policijskim mjerama nego dobrovoljnim udruživanjem rada
i sredstava uz stručnu pomoć šumarskih stručnjaka i materijalnu pomoć
društva.


Ove mjere razvoja šumarstva neophodno je i nužno poduzeti u SR Hrvatskoj.
Ako se u najskorije vrijeme ne pristupi tome poslu vrlo energično,
perspektive za naše šume i šumarstvo bit će loše.


Zašto? Zato, jer ritam biološke reprodukcije šuma ne slijedi tempo potrošnje
drva. To se može vidjeti iz podataka Statističkog godišnjaka Hrvatske
(za 1979. godinu) u kome se navodi da su se godišnje sječe u svim šumama
SR Hrvatske kretale tijekom zadnjih 10 godina ovako:


Godine Mase u milijunima nv
1969. 3.951
1970. 4.091
1971. 4.089
1972. 3.975
1973. 4.112
1974. 4.233
1975. 4.320
1976. 4.293
1977. 4.422
1978. 4.595


Iz tih službenih podataka se vidi da se tijekom zadnjih 10 godina sječa
šuma povećala prosječno godišnje za 1,5%>, što je uostalom u skladu s našim
očekivanjem jer je SR Hrvatska, odnosno Jugoslavija, evropska zemlja pa
je normalno da slijedi tokove razvoja Evrope. Ako se taj trend nastavi, možemo
očekivati da će godišnja sječa u SR Hrvatskoj iznositi u 2.000 godini
oko 6 milijuna m3. Možda će se to i prije dogoditi!


A koliko smo tijekom zadnjih godina pošumljivali u SR Hrvatskoj? Vrlo
malo! Što više, dok godišnja sječa ima konstantan trend rasta, izvršena pošumljavanja
to ne pokazuju. Grubo uzevši, prosječno godišnje se pošumilo
u SR Hrvatskoj oko 4.000 ha od čega otpada oko 3/4 na jednostavnu a oko
1/4 na proširenu biološku reprodukciju šuma a to je mnogo premalo za pokriće
rastućih potreba našeg društva.


Do sada smo manjak na drvnoj sirovini — koju su neki nazvali »strateškom
sirovinom« — pokrivali uvozom trošeći na nju skupe devize2. Ako
uvoz prestane, postoji opasnost da degradiramo i uništimo jedan dio šuma
uz prometnice koje danas rade punim kapacitetom.


Na to smo bili upozoreni još pred 20 godina sa V. Svjetskog šumarskog
kongresa u Seattlu — SAD, gdje sam učestvovao i sa kojeg sam zapisao i u
svojim radovima u nekoliko navrata isticao poruku tog kongresa.


2 Prema nekim podacima Jugoslavija već danas uvozi oko 2 milijuna prm celuloznog
drva.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1980 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Evo te poruke:


»Ako se situacija ne promijeni i ako tempo šumarske ekspanzije
ne bude jače napredovao, mnoge će zemlje na svijetu biti
osuđene da u toku svog razvoja iskuse tri ozbiljne teškoće. Prvo,
nedovoljna opskrba na papiru, građevnom drvu i ostalim šumskim
proizvodima djelovat će kao usko grlo u postizavanju boljeg životnog
standarda i povećanju nacionalnog dohotka; drugo, smanjenje
količine papira, drva i drugih proizvoda, koji će ipak
morati biti importirani, znatno će smanjiti devizna sredstva, koja
bi morala biti iskorišćena za kupnju dobara prvorazrednih potreba;
i konačno, treće, nestašica šumskih proizvoda dovest će do
povećanja prekomjerne eksploatacije i uništenja pristupačnih šuma
« (GLESINGER, I960.).


Ako 20 godina nismo poduzimali potrebne mjere u šumarstvu na koje
sam u nekoliko navrata (na javnim skupovima i u literaturi) upozoravao, došao
je sada zadnji čas da i SR Hrvatska poduzme energične mjere za unapređenje
šumarstva.


Na sreću, teškoće koje sam iznio nisu nerješive, jer postoje potencijalne
mogućnosti u našoj zemlji — Hrvatskoj — za povećanje proizvodnje drvne
sirovine (vrlo dobre ekološke prilike), jer imamo vrlo jaki potencijal vrlo
dobrog stručnog i znanstvenog kadra i jer u najnovije vrijeme imamo i
razumijevanje društva i političkih organa za rješenje tog problema.


Prema tome, mislim, da bi šume SR Hrvatske mogle podmirivati svoje
potrebe za drvom uz uvjet da se izvrši odgovarajuća jednostavna i proširena
biološka reprodukcija šuma s ostalim mjerama unapređenja šumarstva.s


LITERATURA


Georg e P . : L´environnement, Paris 1971.
Gle singer E.: The Role of Forestry in World Economic Developpment, Pro


ceeding Fifth World Forestry Congress, Seattle 1960.
H i 1 e y : Woodland Management, London 1954.
Klepa c D.: Neka iskustva iz francuskog šumarstva naročito s obzirom na


uzgajanje i uređivanje hrastovih šuma, Centar JAZU u Vinkovcima 1980.
Klepa c D.: Uređivanje šuma, Zagreb 1965.
Klepac D. — Meštrović Š.: Upotreba drveća i grmlja u uređivanju čovje


kova okoliša (u tisku).
Meadow s D. H.: The limits to growth, London 1974.
Nenadi ć Đ.: Računanje vrijednosti šuma i šumska statistika, Zagreb 1922.
Pard e J.: Biomasses forestieres et utilisation totale des arbres, Revue fores


tiere francaise, XXIX, 5, 1977.
Pard e J . : Biomasses forestieres et energie, Station de Sylviculture et de production,
Nancy 1979.
Les Francais et leur foret, Ministere de l´Agriculture, Direction des forets,
Paris 1967.


*Za tisak priređen referat održan na Savjetovanju održanom 24. VI 1980.
god. o »aktualnim problemima i samoupravnom razvoju šumsko-prerađivačkog
kompleksa Hrvatske«.


400
ŠUMARSKI LIST 9-10/1980 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Roisi n P.: La foret des loisirs, Gembloux 1975.


Šumarska politika u Evropskoj Zajednici, Brüssel (litografirano) 1978.


Prostorni plan SR Hrvatske godine 2000., završni izvještaj, Republički Se


kretarijat za urbanizam, građevinarstvo, stambene i komunalne poslove SR


Hrvatske, 1980.


Statistički godišnjak Hrvatske, Zagreb 1979.


Statistički godišnjak Jugoslavije, Beograd 1979.


Summary


Some Basic Propositions and Principles of Forestry Worldwide and in Yugoslavia


The research of the United Nations FAO, as pointed out by the author in his
preliminary note, has shown that timber consumption in the world steadily grows
and that the rate of timber demand is proportionate to that of the GNP growth
in a country. The annual growth rate of timber consumption stands at about 2°/o
which also applies to Yugoslavia. The share of Yugoslav forests in the total
European forest area is about 5°/o and, with approximately 1,000 million m´,
7% in European timber fund. However, with annual increment of 2,1 m3 per 1
ha, the Yugoslav forests are significantly behind the European timber productivity.


The author continues with the state of forestry in the SR Croatia where
forests occupy about 33°/o of the total area of 2 million ha. Of this, however, only
1 million ha are forests with a satisfactory output, whereas the other half shows
rather poorly with its various types of coppice forests, degraded forests and undergrowth
including a significant part of degraded karst. The annual timber output
in Croatia varies between 4 and 4,5 million m3 and, by making allowance for the
expected growth rate of timber consumption in Croatia, the timber requirements
by the year 2000 will reach about 6 million m3. On the other hand, this growth
demand is not matched by the existing rate of afforestation.


The author´s paper, read for the »Consultation on the Questions Concerning
the Growth of Forestry and Wood Industry in SR Croatia« held on June 26, 1980
in Zagreb, concludes that it is high time to make a breakthrough by replenishing
the existing practice of exploitation with an introduction of fastgrowing sorts,
which can quickly yield raw materials needed for cellulose and other products.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1980 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Utovarivač poduzeća HIAB-FOCO AB s hvataljkama za površine od
0,33 do 0,40 i od 0,55 ms u radu.