DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1980 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Povezano s ovim kreditiranjem predlaže se Saboru SR Hrvatske da formira
već spomenuti Fond samoupravne privrede oblasti šumarstva i prerade drva
u kojemu bi s odgovarajućim sredstvima učestvovala Republika Hrvatska te ostali
korisnici šume (vodoprivreda, elektroprivreda, turizam i dr.).


9. U skladu sa stabilizacionim mjerama predlaže se podržavanje liberalizacije
cijena za finalne proizvode drva čija je ponuda veća od potražnje.
10. Podržava se izložena koncepcija plana razvoja šumarstva, prerade drva
i prometa Hrvatske za razdoblje 1981—85. godine, uključujući i izvoznu orijentaciju
koja je predložena od strane Republičkog komiteta za poljoprivredu i šumarstvo
i Općeg udruženja šumarstva, prerade drva i prometa Hrvatske.
11. Da se paralelno s razrješavanjem osnovnih pitanja šumarstva, a prvenstveno
biološke reprodukcije šuma, radi na intenzivnijem procesu udruživanja
rada i sredstava između šumarstva i prerade drva, a eventualno i šire, u smislu
njihova dohodovnog povezivanja. Ovo udruživanje mora biti temeljeno na razvojnim
programima, zajedničkim investicijama te ukupnom prihodu i dohotku.
Povezano s tim podržava se inicijativa međusobnog udruživanja šumarstva
i prerade drva, odnosno prometnih organizacija u odgovarajuće SOUR-e ili Poslovne
zajednice organizirane na interesnoj osnovi.


12. Prometne organizacije specijalizirane za promet proizvoda od drva na domaćem
tržištu i u izvozu (»Exportdrvo« Zagreb, »Upin« Zagreb, »Drvo« Rijeka)
dužne su se dugoročno dohodovno vezati s organizacijama udruženog rada koje
proizvode robu za tržiše, pri čemu se mora osigurati utjecaj organizacija udruženog
rada šumarstva i prerade drva na razvoj prometnih organizacija i usmjeravanje
sredstava koja se ostvaruju na domaćem i deviznom tržištu.
Procesi udruživanja u pojedine reprocjeline šumarstva, drvne industrije i
robnog prometa trebaju se kretati u smjeru napuštanja dosadašnjeg poslovanja
i međusobne suradnje organizacija udruženog rada na temelju nesavladivih ili
manje više stihijskih odnosa na tržištu, a u smislu postepenog prijelaza na više
oblike poslovanja na osnovi zajedničkog prihoda i rashoda.


13. Nužna je intenzivnija suradnja između šumarstva, poljoprivrede, vodoprivrede,
elektroprivrede, turizma, cestovnog prometa, lovstva i drugih korisnika
šume a kroz Zakon o prostornom planiranju i Zakon o korišćenju poljoprivrednog
zemljišta treba što racionalnije valorizirati, održati i povećati bogatstvo šuma.
Kod toga treba voditi računa o stihijskom razvoju urbanizacije te o ekonomskoj
naknadi za oduzete šumske površine, uz obavezno podizanje novih šumskih
površina slične strukture.


Posebnu pažnju zaslužuje šuma u brdsko-planinskim područjima, gdje predstavlja
veliku vrijednost u zaštitnom smislu (zaštita od erozije, reguliranje vodnog
režima, smanjenje snage vjetra i dr.) i gdje doprinosi efikasnosti u općenarodnoj
obrani.


14. Da se između poljoprivrede i šumarstva postigne intenzivna suradnja
kada se radi o promjeni namjene zemljišta. Razgraničenje zemljišta treba polaziti
od namjenske osnove, s time da se obavi stručna i društvena procjena i utvrdi
koja namjena zemljišta je korisnija.
433