DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1980 str. 43     <-- 43 -->        PDF

postupak ubrzao, nastojimo da procedura usporedno teče i u saborskim tijelima,
budući da je tekst pripremljen i usaglašen.


Na završetku svog govora Ing. Krnjak osvrnuo se na »društvenu akciju pošumljavanja,
koju treba brzo i efikasno organizirati, jer ćemo time u društvu
stvoriti klimu i animirati druge snage i kadrove u organima vlasti i društvenopolitičkim
zajednicama i za rješavanja svih šumarskih problema. Na taj ćemo
način sadanju devizu, koja nam se stalno spočitava, da samo siječemo a ne bavimo
se problemima pošumljavanja i reprodukcije na jedan egzaktan i konkretan
način dokazati, da nije tako i da upravo kroz ove akcije ćemo se mi, šumari
i drvari, i društveno-političke zajednice angažirati da pokažemo onaj pravac
i onaj smjer, koji je na koncu zacrtan i u drugim našim Republikama i drugim
društveno-političkim zaj ednicama«.


14. Zaključujući Savjetovanje Prof. dr B. P r p i ć konstatirao je, da se skup
uglavnom složio s predloženim zaključcima, u koje će komisija uključiti predložene
dopune, te ih predložiti Predsjedništvu Konferencije socijalističkog saveza
radnog naroda Hrvatske. Zaključci će biti podijeljeni na dva dijela: u prvom,
što je hitno za rješavanje, a u drugom ostalo. Kao hitno smatra se nužnost
provedbe odredaba Zakona o šumama, osiguranje jednostavne biološke reprodukcije
te društvena akcija pošumljavanja.
Dr Prpić je nadalje naglasio, da se sva Društva inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije na svom području moraju zdušno uključiti u akciju pošumljavanja,
»jer mi smo ti, koji ćemo podnijeti teret na svojim leđima osiguravajući
stručne elaborate, sjeme, stručni nadzor i dr. To trebamo dati, jer je
na nama čitava akcija. Moramo biti svjesni da prerada drva i šumarstva u ovoj
akciji mora svoj doprinos dati, ako želimo da i društvo dade svoj i mi se iz toga
ne možemo izuzeti.«


Nadalje konstatira, da je to prvi puta, da nismo govorili sami sebi i da će
se za provođenje zaključaka u dogovoru sa Socijalističkim savezom ustanoviti
poseban odbor. U taj odbor predlaže:


— kao prvo one drugove iz Republičke konferencije SSRN Hrvatske, »koji
su i do sada obilno pomagali«, zatim predstavnike
— Republičkog komiteta za poljoprivredu i šumarstvo,
— Općeg udruženja šumarstva, prerade i prometa drvom u Zagrebu,
— Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske,
— Šumarskog fakulteta, u Zagrebu,
— Šumarskog instituta u Jastrebarskom,
— Export-drva u Zagrebu i
— Vijeća Saveza sindikata Hrvatske.
Na kraju Dr Prpić najavio je, da će Savez, u ovom ili novom mandatu, sazvati
skup na kojem bi se razmotrila problematika ophodnje i na osnovu izmjene
i suprotstavlja mišljenja utvrditi zaključci.


Zahvalivši se svim učesnicima Dr Prpić zaključio je Savjetovanje.