DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1980 str. 91     <-- 91 -->        PDF

kog gospodarstva. U suvislosti s time
traže sve organizacije područja struke,
da se donese planski socijalni razvoj,
čija se realizacija sastoji u peto i jednogodišnjim
kompleksnim programima brige
o radnicima. Rezultati postignuti kod
ispunjavanja ovih programa u prvim godinama
1975-1978. su, kako članak dokumentira,
vrlo povoljni i pružaju pretpostavke
za uspješno izvršavanje zadata


ka socijalnog i gospodarskog razvoja
šumskog gospodarstva u slijedećim godinama.


Zeleny, V . : Zadržavanje oborina u
sastojinama moravsko-sleskih Beskida


Pitanje zadržavanja oborina šumskim
sastojinama ima danas veliko značenje,
jer raste pomanjkanje vode, prije svega
kod vrednovanja šuma s vodnogospodarski
kvantitativnog gledišta. Rezultati istraživanja
11 pokusnih ploha u područiu
sredogorja Beskida pokazuju, da je zadržavanje
oborina u različitim ekološkim
uslovima i visinskim zonama veoma različito
zbog različitog sastava po vrstama
i starostima šumskih sastojina, zbog njihovog
gospodarenja i horizontalnih padavina.
Svrsishodnim gosnodarenjem šn~n.
ma može se znatno utiecati na količinu
gubitaka zadržavanja oborina.


Skouov. J . : Rast biljaka u omotima
raznih dimenzija


U članku su opisani rezultati uzgoia sadnica
u omotima obične smreke i običnog
hora u polistirenskim tubama d:rnp,nziia


2.0 x 9,0 cm. 2,5 x 9.0 cm. 3,5 X 9.00 cm,
4,5 x 9.0 cm, i 5.5 x 9.0 cm kao i "
nanerpots FH 408 f.V8 X 7.5 cm). WH ^8
(5.0 x 7,5 cm) i FH 608 (6,0 X 7,5 cm).
Biljke u tubama s manjim promjerima
imale su više nadzemne dijelove ne"´1
one u većim tubama. Težina suhe tvaw
rasla je zajedno s veličinom omota, ah
u najvećim tubama je bila ista ili "i1"
samo neznatno viša nego u drugima m
veličini posudama.
Ćermak, P . : Melioracija šumskih
tala i kvaliteta vode


Svrha ovoga priloga je ukazati na nekoje
promjene kvalitete površinskih voda
izazvane provedenim meliorativnim uređenjem
na zamočvarenim i degradiranim
tlima na osnovi nekolikokratnih rezultata
dobivenih na eksperimentalnim objektima
osnovanim u području Krušnih
gora.


Iz dosadašnjih rezultata istraživanja
je očito, da odvodnjavanje zamočvare
nih šumskih tala nema dugotrajnije negativne
učinke na promjenu kvalitete
površinskih voda. Do izrazitog pogoršanja
kvalitete vode dolazi prije svega kod
samog izvođenja melioracija i u periodu
neposredno poslije toga. Pri pridržavanju
pogodnih tehnoloških postupaka provođenih
meliorativnih uređenja, dolazi
pod utjecajem postepene stabilizacije
mreže za odvodnjavanje do osjetnog ograničenja
translokaciie glavnih materiia.
koje onečišćuju i kvaliteta vode u okviru
porječja je zadan više manje prostranstvom
odvodnjene površine, kojn ie nastala
u određenoj godini, nego li kumulativno
nastalim odvodnjenim područjem.


Br. 9.


Jurca, J. — Matović, A.: Pedagoška
i znanstvena djelatnost šumarskog
fakulteta u Brnu


U povodu 60 godišnjice rada i djelovanja
Šumarskog fakulteta u Brnu autori
prikazuju njegovu ulogu i rezultate na
odgajanju kadrova i rješavanju znanstvene
šumarske i društvene problematike.


Vyskot, M . : Kvantifikacija biomase
smreke


Šume su zeleno more zemlje. Stvaraju
drvo i životnu sredinu, izvor su odmora
i krasota. Njihovo značenje raste razmjerno
sa životnim ^andardnrn lin.di j s
onečišćavanjem biosfere. Zato šume imaju
stalno sve veće značenje u robnoj
i nerobnoj proizvodnji. S gledišta njihova
učinka moguće ih ie podijeliti u dvije
grupe prema tome, da li prevladava proizvodnja
drva ili nerobno djelovanje vodnosjospodarsko,
zdravstveno ili drugo.


Da bi društvo moglo štediti šume "<"robnog,
društvenog karaktera, mora bolje
iskorištavati izvore, koie pružaju šume
usmjerene za proizvodnju drveta, ne dovodeći
u pitanje njihov onstanak i povećavajući
stalno proizvodnju drva, za
kojim potrebe stalno rastu.


Autor je sa ciljem izučavanja i ukazivanja
na mogućnosti intenziviranja proizvodnje
i korištenja biomase obavio
brojna mjerenja, čije rezultate za smreku
iznosi u članku. Dobiveni rezultati daju
brojčani fond, koji se može koristiti
dalje u mnogo pravaca i za razne potrebe
usmjerene za postizavanje veće proizvodnje.
Nadalje ukazuje na količine
dosada neiskorištavane biomase krošanja