DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1980 str. 9     <-- 9 -->        PDF

U toku zime u Zagrebu ima 5 oblačnih dana više nego na vrhu Sljemena,
a u toku cijele godine 12 dana više bez sunca nego na Sljemenu iznad 1000 m
visine.


d) Oborine


Srednja mjesečena i godišnja količina oborina, najmanja je u III mj.
sa 65 mm, najveća u VI. mj. sa 166 mm — srednja god. sa 1238 mm. Sporedni
maksimum pada u XI mj., a izraziti minimum u II i III mj. Razdioba
oborina na ljetni (V — X mj. i zimski period (XI — IV mj.) pokazuje izrazite
oznake kontinentalne klime područja.


Jači porast oborina dolazi već iznad 500 m nadm. visine, tako da u prosjeku
padne na Medvednici oko 450 mm oborina više nego u podnožju Medvednice.


Najveća količina oborina zabilježena je 1959. g. sa 1840 mm, a najniža
1946. g. sa 856 mm. Najveća dnevena količina oborina izmjerena je 12. VI
1958. g. s 90 — 130 mm, a najmanja 1951. sa 78 mm.


Za snježne prilike na Medvednici mjereni su podaci 1943 — 1959. god.,
dakle za 16 god. U prosjeku, prvi snijeg pada oko 16. X na nadmorskoj visini
od 1000 m, a u Zagrebu mjesec dana kasnije (oko 15. XI). Srednji broj sniježnih
dana i prosjek zimi jest: najmanje u VI/IX mj. samo 0,1 dan, a najvije
u I mj. s 12,1 dan — prosječno zimi 56,2 dana. U prosjeku, na Sljemenu
pada snijeg 22 dana više nego u Zagrebu, time da tokom zime pada 50%
dana, proljeće 27%, a u jesen 16% dana. Najveći broj sa snijegom bio je
1956. g. s 22 dana, a najmanji zimi 1948/49. g. sa 2 dana (veljača). Trajanje
sniježnog pokrivača na grebenu Medvedenice traje u prosjeku 174 dana, a u
Zagrebu 68 dana.


e) Vjetrovi


Mjerenjem vjetrova za period 1946 — 1959. god. utvrđeno je, da su po
po čestini vjetra glavni smjerovi SE i NE, dakle okomito na smjer protezanja
Medvedenice. Na tišine bez vjetra otpada oko 8%, a u Zagrebu 6%.
Najjači vjetar SE sa 251%, a najslabiji je E sa 4%, tiho bez vjetra 8%,.


Mjesečeni i godišnji srednjak jačine vjetra u boforima: u VII mj. najniži


s 2,5, a u I mj. najviši s 3,5 ili prosječno godišnje 3,0.


Srednji broj dana s vjetrom ^ od 6 bofora: u VII i IX mj. 5,9 dana t u


III mj. 13,1 dan ili prosječeno godišnje 109,9 dana.


Srednji broj dana s vjetrom šL od 8 bofora: najmanje u IX mj. s 0,6


dana, a najviše u III mj. s 2,6 dana, prosječno godišnje 17,8 dana. Na Slje


menu je olujnih dana 18 a u Zagrebu 2 dana.


f) Vidljivost


Vidljivost je jedna važna komponenta i stimulator boravka na Medved


nici. Izgradnjom novog TV-tornja (visine 168 m) s vidikovcem u visini od


98 m ta kategorija dobiva još više na atraktivnosti, jer se za dobre vidlji


vosti može uočiti panorama i od 200 km uokolo (Triglav 2850 m).


Uz stepen vidljivosti:


od 4—10 km porast u % od 10—16 h je 1— 7%


od 10 — 20 km porast u % od 10 — 16 h je 2— 4%


od 20 — 50 km porast u % od 10 — 16 h je 1 — 12%


preko 50 km porast u % od 10— 16 h manje od 1%.