DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1980 str. 81     <-- 81 -->        PDF

ELABORATI


Republički zavod za zaštitu prirode u
Zagrebu


PARK PRIRODE »MEDVEDNICA«
— studija zaštite prirode —
Zagreb 1979.


Republički zavod za zaštitu prirode u
Zagrebu u toku svog djelovanja od preko
30 godina izradio je više »konzervatorskih
studija« o pojedinim prirodnim
područjima ili pojavama kao i dvadesetak
obrada parkova diljem Hrvatske s
dendrološkim i drugim flornim inventarom
te smjernicama za njihovo održavanje
ili revitalizaciju. Međutim sav taj
materijal leži neiskorišten u Zavodu makar
u obliku javnog objavljivanja, što
bi bilo i normalno, kako sam to već
jednom napisao*), i time pokazao kako
se troše društvena sredstva. To bi bilo
potrebno i za samu javnu afirmaciju
Zavoda. I ne samo to. Što više bilo bi
normalno, da se barem petogodišnje objavi
djelatnost Zavoda i tako dobio uvid
u problematiku zaštite prirode, o njezinom
pozitivnom uspješnom djelovanju
na zaštiti životnog okoliša čovjeka i
zaštiti životne sredine ekotipova odnosno


o razlozima zašto se mjestimično povremeno
ili stalno ugrožavaju prirodni uslovi
razvoja pojedinih dijelova prirode.
To bi bilo nužno i za osiguranje bar
globalne dokumentacije za povijest zaštite
prirode u Hrvatskoj.Zar nije, na pr.,
i za najširu javnost zanimljivo, da je
Limski kanal sačuvan od većih oštećenja
prirodnog izgleda intervencijom Zavoda,
koji je zahtijevao da se dalekovod između
Rovinja i Vrsara u kanalskom dijelu
kablira ili da se nije suglasio s tendencijom,
da se u njem eksploatira nekoliko
stotina tisuća kamena, kojeg je tražila
Venecija? Zavod nije bio protiv svake eksploatacije,
ali je predložio, da to bude
tunelskom tehnikom s »kopnene« strane
i da se kamen odvozi u rovinjsku luku
za daljnji transport. Također bi se na
taj način saznalo, da je kako lokaciia
tako i vertikala hotela »Eden« u Rovinju
rezultat uske suradnje projektanta (Projektnog
biroa Bartolić) i Republičkog
zavoda za zaštitu prirode. Objavljivanjem
x) šumarski list, 1973, br. 1-2, str. 61.


rezultata rada Zavoda javnost bi dokumentarno
saznala, zašto nije Zavod mogao
spriječiti trasu naftovoda more-kopno
kroz zaštićeni objekt Golubinjak, a
uspio je pomaknuti trasu autoputa na
tom dijelu na sam rub rezervata, iako
je ta trasa financijski nešto nepovoljnija
od one, koja je bila zacrtana gotovo
sredinom rezervata.


Studija PARK PRIRODE »MEDVEDNICA
« najnovija je i naj kompleksni ja studija
ili elaborat odnosno podloga za projektiranje
svih ostalih zahvata na toj
gori — izletničko-rekreacijskom području
grada Zagreba. »Zadaće je ove studije«,
kaže se u Uvodu, »da analizom prirodnih
komponenata i njihovog postojećeg
opterećenja donese odgovarajuće smjernice
za racionalno i usklađeno korištenje
svih prirodnih potencijala Medvednice.
Uz ostalo, vjerujemo da može poslužiti
i kao ekološka osnova pri izradbi prostornog
plana područja posebne namjene,
odnosno daljnjih provedbenih planova«.
Uz radnike Republičkog zavoda za zaštitu
prirode u izradi studije sudjelovalo
je i desetak vanjskih suradnika i konzultanata,
kojih su materijali sažeti u
98 stranica velikog oktav formata i 4 u
boji izrađena kartografska priloga. U
financiranju izrade i umnožavani a studije
sudjelovao je i grad Zagreb te
Šumsko gospodarstvo i Šumarija Zagreb.
I ova Studija je jedan dokaz, da »šumari
samo ne sijeku« fu cilju povećanja dohotka)
nego da ulažu novac i u akcije,
koje ne povećavaju njihov dohodak, ali
imaju najširi društveni značaj.


Studija sadrži:


— Uvod (cilj studije, izbor kategorije
zaštite) str. 7-10,
— Opće prirodne značajke (geomorfološkonpejzažna
obilježja, šumske zajednice
s osvrtom na tipove tala i geomorfološku
podlogu, flora, fauna, podneblje, hidrologija)
str. 11-29,
— Dosadašnja korišćenja i zaštita prirode
(gospodarenje šumama, flora, lovstvo,
naselja, kamenolomi) str. 33-65,
— Koncepcija zaštite, korištenia i unapređenja
parka prirode »Medvednica«
(prijedlog granice parka, interno zoniranje
— rezervati i spomenici prirode — i
ostale smjernice zaštite; korištenje i
375
ŠUMARSKI LIST 7-8/1980 str. 82     <-- 82 -->        PDF

unapređenje prirode razrađeno na floru,
faunu, hidrografiju i hidrografske spomenike
prirode, geoformološke spomenike
prirode, šume i šumske rezervate te
kulturna dobra na prostoru parka prirode;
izgradnja, prometnice, markirani planinarski
putevi i alpinistička vježbališta
te pravne osnove i mogućnosti organizacije
parka prirode »Medvednica«) str.
69-99,


— Važnija literatura i izvori str. 100 i
— Kartografski prilozi (reljef i hidrografija,
šumske zajednice, uzgojni tipovi
šuma i posjedovno stanje, zaštita prirode
i spomenici prirode, historijat šumskoposjedovnih
odbora), 5 priloga od čega
1 u crnobijelom, a 4 u bojama.
O Medvednici kao izletničko-rekreacionom
prostoru i dijelu prirode raspravlja
se ili piše u novinama i drugom tisku
već preko 100 godina. Analiza tih napisa,
članaka i rasprava, pokazala bi, da je
pored mirnih i dokumentarnih bilo dosta
i senzacijskih ili alarmantnih o upropašćavanju
Medvedenice, ali današnje stanje
Medvednice, točnije šuma u njoj, dokazuje,
da je pojedine rane priroda zacijelila
i da ona u cijelosti može poslužiti
potrebi suvremenog čovjeka — za izletište,
odmaralište, promatranje prirode
ili za razonode. Zakon o zaštiti prirode
iz 1976. godine omogućio je, da Medvednica
kao cjelina dobije status koji joj
najbolje odgovara — status ili kategoriju
zaštite »park prirode«. Postojala


Članci iz ovog broja Šumarskog lista


je i tendencija, da ima status »nacionalnog
parka«, koji status mogu zagovarati
samo oni, kojima nisu poznati uvjeti
kategorizacije posebne zaštite dijelova
prirode. Osnovna razlika između kategorije
»nacionalnog parka« i kategorije »parka
prirode« je u tome, što u prvome ima
prednost priroda, a u drugom, u parku
prirode, čovjek, tj. omogućuju se zahvati
(gradnje i si.), koji će posjetiocu olakšati
dolazak, obilazak i boravak u sredini
koja je rezultanta prirodnih osobina
područja i nužne intervencije čovjeka.


Kako je i iz prikaza sadržaja Studije
vidljivo, relativno najopširnije je obrađena
šuma i gospodarenje šumama, To
je i razumljivo, jer ona pokriva gotovo
cijelu površinu Medvednice i jer je ona
onaj dio prirodnih osobina, koji posebno
privlači široki krug ljudi. Otome ne govorimo
na ovom mjestu, jer se u ovom
broju Šumarskog lista nalazi opširan
prikaz o šumama na Medvednici (v. str.
299).


Studiju su izradili radnici Republičkog
zavoda za zaštitu prirode u Zagrebu


(D. Böhm, I. Bralić, J. Budak-Rajčić, R.
Deželić, M. Kamenarević, Z. Mikulić, D.
Oršić, M. Rukavina i A. Šobat tekstovno,
a B. Pavlović kartografski materijal) uz
suradnju niza vanjskih suradnika i konzultanata
(S. Božičević, A. Horvat, D.
Majer, I. Mesić, B. Prpić, J. Roglić, I.
Rukavina, B. Spečić, T, Špalj, A. Tiljak
i V Tutek).
O. Piškorić
D. Majer: Šume Medvednice kao rekreacijsko područje grada zagreba
F. Knebl: Čovjek i priroda
izlaze i kao posebni otisci — samostale publikacije