DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1980 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Medvednice pokazuje sličnost s Kalnikom, Moslavačkom gorom i Požeškom
gorom, koje pripadaju Rodopsko-panonskom nizu.


Po raznolikosti geološkog sastava i znatnoj poremetnji geoloških slojeva
uzdužnim i poprečnim rasjedima, Medvednica se smatra rasjednom
gorom (timor ili horst).


Jezgra Medvednice je kristaliničko-paleozojska opkoljena mezozoičkim
tercijarom i diluvijalnim tvorbama, a proteže se od Falata do Tepčina vrha,
tvore je zeleni škriljevci, zatim karbonski brusilovci, tamno-sivi vapnenci
i, mjestimično, pješčenjaci. Zeleni škriljevci nalaze se u suvislom pojasu
od Jakova (869 m) do Lipe (489 m) pretežno po gornjim južnim padinama.


Mezozoičke tvorbe zauzimaju sjevernu stranu centralnog dijela Medvednice
sa verfenskim škriljavcima, vapnencima, dolomitima, krednim vapnencima,
laporima i pješčenjacima.


Duž južnog i sjevernog područja pridolaze tercijalne tvorbe — oligocenski
lapor, miocenski litovac i lapor, pontijski lapori i šljunak. Litotamnijskog
vapnenca ima na području Dolja, Dragutinca, na padinama Medvedgrada,
Gračeca, Rebra, Strmopeči i dr.


Diluvijalne tvorbe, pretežno pjeskovite ilovače, protežu se na južnom
području od Grmoščice do Prekrižja, Remeta, Granešinskih Novaka, Đurđekovca
i Adamovca i dalje, te sjevernom stranom od Ivanca do´ G. Bistre
do (podnožja) Pepelarnice gdje se uzdiže do 300 m.


Iz kvartala zastupljen je obronački i terasni diluvij. Obronački diluvij
na srednjem dijelu Medvednice pokrivaju ilovine, ispod kojih su kredne
i pontijske naslage. Terasni diluvij obuhvaća ravničarske dijelove iznad savske
doline tzv. Zagrebačka terasa, koja je prema Gorjanović-Kranbergeru
nastala tektonskim procesom, a prema Cvijiću abrazijom pliocenskog Panonskog
jezera.


U oligocenskim naslagama (npr. Planina) nađena je bogata fosilna flora,
a u miocenskim i poliocenskim naslagama nađeni su mnogobrojni fosili.
U predjelima vapnenca razvijene su kraške pojave (spilja Veternica, Medvednica,
Kameni svatovi, Ponikve), te podzemni tokovi i ponornice.


Uz uzdužne rasjede ima toplih voda (kod Sus-edgrada), a u prošlosti
su se iskorištavale i rude: željezna ruda kod Slanog potoka, Gor. Stubice,
Kraljevog vrha i Gor. Bistre. Olovni sjajnik (galenit) vađen je u Rudarskom
vrstu kod M. Sljemena (Nikola Zrinjski u 17. st.), a kuhinjska sol kod Slanog
potoka (1346. god.), a kameni ugalj kod Vidovca, M. Bistrice i dr.


Pedološke karakteristike


Prema pedološkoj karti Instituta za pedologiju iz 1969. god. najveći
dio središnjeg dijela Medvednice zapremaju smeđa kisela tla na škriljcima,
brusilovcima i pješčenjacima unutar kojih se nalaze dvije manje enklave
podzolastog smeđeg tla na dolomitima i tvrdim vapnencima (Ruševsko brdo,
kota 619 m i ispod Rauchove lugarnice, u rastocima potoka Jelena voda).


Na istočnom dijelu iznad Dolja u slivovima potoka Ivanščak, Markovec,
Vrapčak — Mikulići nalaze se podzolasta smeđa tla na dolomitnim i tvrdim
vanencima te podzolasta smeđa tla na miocenskim vapnencima, a ispod
ovih smeđa karbonatska tla na laporima. Uski pojas lijevo i desno od ceste