DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1980 str. 40     <-- 40 -->        PDF

4. Rezervat MARKOVCAK — BISTRA nalazi se u g.j. »Bistranska gora
« u odjelima (odsjecima) 11—15 te 17b površine 222,26 ha. To je rezervat
na sjevernoj strani Medvednice u slivu potoka Bistra s jednom
livadom zv. Markov travnjak. U ovom rezervatu posebno je značajna
jela, koja tvori i manje čiste sastojine, s dimenzijama stabala prsnog
promjera do 150 cm i visine do 40 m. Takove sastojine imaju drvnu masu
oko 700 m3/ha. U odsjeku 17c jelova sastojina izlučena je kao sjemenska
tj. za proizvodnju jelovog sjemena.
5. Rezervat RAUCHOVA LUGARNICA — DESNA TRNAVA nalazi se
u g.j. »Markuševačka gora« u odjelima (odsjecima) 12(e—f), 13(a—e) i 14b
u površini 101,50 ha. Ovaj rezervat obuhvaća gornji tok potoka Desna
Trnava i, također, rezervat bukovo-jelove šume — as. Abieti Fagetum pannonicum
Rauš unutar koje se nalazi gorski javor i obični jasen — as Aceri
Fraxinetum excelsioris H-t. Osim starih stabala, starosti 80—130 godina,
nalazi se brojni podmladak jele te jele i bukve u stadiju mladika a u
pojedinim dijelovima pretvara se u tipičnu prebornu sastojinu. Omjer
vrsta jela:bukva:ostale listače — 33:66:1.
6. Rezervat PUŠINJAK — GORŠČICA, najistočniji je specijalni rezervat
šumske vegetacije na Medvednici, zauzima odjele (odsjeke) 25 — 27, 34 (a—b)
i 35 e g. j . »Markuševačka gora« površine 185,66 ha. Sjeverozapadni dio rezervata
je bukovo-jelova šuma — as. Abieti Fagetum pannonicum Rauš, a jugoistočni
bukova šuma u koju se naseljava jela — as. Fagetum pannonicum
motanum H-t. Omjer smjese iznosi bukva : jela : ostale listače 70 : 24 : 6. U
ovom rezervatu nalaze se i prastare bukve promjera i do 150 cm (npr. nedaleko
Kaptolske lugarnice). Na krajnjem jugoistoku, u području Glavica-Oštrc,
nalaze se termofilni elementi šume hrasta medunca a posebno alpski jaglac
(Primula auricola), planinski božur (Paeonia corallina), perunika (Iris graminaea
i /. germanica), timoj (Siler trilobius) i dr. a značajan je i s ornitološkog
stanovišta te kao memorijalni spomenik iz NOB-e.
7. Rezervat TUSTI VRH — KREMENJAK nalazi se u g. j . »Markuševačka
gora« u odjelu 2 c i e na površini od 21,20 ha. To je rezervat šume
hrasta kitnjaka (Luzulo — Quercetum petraea) s primjesom bukve starosti
80 — 100 godina na podlozi zelenih škriljevaca.
8. Rezervat GRAĆEC — LUKARICA — REBAR nalazi se na rubu šume
poviše Gračana u g. j . »Sljeme« u odjelima 11a — c i 13 b — m na površini
od 22,41 ha. Geološka podloga je vapnenac na kojem se razvila šuma medunca
i crnog graba (Ostryo-Quercetum pubescentis H-tj u odjelu 11) te
šuma hrasta kitnjaka i pitomog kestena (Querco-castanetum croaticum Ht,
u odj. 13). U medunčevoj šumi nalazi se i dosta termofilnih vrsta kao uskolisna
veprina (Ruscus aculeatus), kaćun (Orchisoinia), alpski ranjenik (Anthylus
alpestris) i dr. pa je to ujedno i botanički rezervat. Posebnu atrakciju
čini litica Lukarica , obrasla termofilnom vegetacijom na vertikalnim
stijenama, s koje se pruža lijep vidik na potok Pustodol i Zagreb.
Kao posebno zaštićeni dijelovi prirode u smislu odredaba Zakona o
zaštiti prirode na Medvednici nalaze se i tri kategorije značajn i krajoli
k (prije rezervat prirodnog predjela). To su: Ponikve i Zelena magi