DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1980 str. 39     <-- 39 -->        PDF

ZAŠTITA PRIRODE NA MEDVEDNICI


Na Medvednici pored zaštite šuma koje se vrše prema odredbama
Zakona o šumama i Zakona o zaštiti od požara i na osnovu tih Zakona
donesenih odredaba postoje i posebne mjere kojima je cilj zaštite prirode
nužne za objekt kakav je Medvednica. Tako je NO grada Zagreba
1061. godine donio Odluk u o utvrđivanju erozionih i bujičnih područja
na užem području grada Zagreba (objavljena u Službenom listu Zagreba
br. 21/1961),* a 1971. god. Rješenje m br. UK/I-04-889/71. izdvo j
e n je središnji dio Medvednice iz lovnog područja. Za taj dio dr inž.


Z. CAR izradio je 1973. god. Osnovu zaštite životinjskog svijeta prema
kojoj je dozvoljen samo sanitarni odstrel divljači. Dakako, da i za Medvednicu
vrijede odredbe o zaštiti flore i faune, koje su zaštičene po Zakonu
o zaštiti prirode na cijelom području Hrvatske. Pored toga, kako
je već naprijed navedeno (str. 324), režimom specijalnog rezervata po odredbama
Zakona o zaštiti prirode zaštićena je šumska vegetacija na površini
985,07 ha. To su specijalni rezervati šumske vegetacije Babji zub
— Ponikve, 2. Mikulić potok — Vrabečka gora, 3. Bliznec — Šumarev
grob, 4. Markovčak — Bistra, 5. Rauchova lugarnica — Desna Trnava, 6.
Pušinjak — Goršćica, 7. Tusti vrh — Kremenjak i 8. Gračec — Lukovica
— Rebar.
1. Rezervat BABJI ZUB — PONIKVE nalazi se u g.j. »Sljeme«, u odjelima
(odsjecima) 52(d-j), 53 i 54 (a-e te j) površine 148,06 ha. To je rezervat
hrasta kitnjaka — as. Querco Carpinetum croaticum H-t i as. Luz.
ulo Quercetum petraea H-t s nešto as. Querco Castanetum croaticum
H-t s pojasom šume bukve — as. Fagetum pannonicum montanum H-t.
Uz osnovne vrste nalaze se pojedinačno i neke termofilne vrste kao
hrast medunac, crni jasen, crni grab, cer, pasđrijen i dr. U rezervatu
nalaze se slikovite stijene s pećinom Babin zub te Partizanskom pećinom
a rubom protječe potok Dragolinec, jedina voda (vrelo) u tom području.
2. Rezervat MIKULIĆ POTOK — VRABEČKA GORA nalazi se također
u g.j. »Sljeme« u odjelima (odsjecima) 42(a—b), 43(d—h), 45(a—d) i
49(a—e) površine 99,93 ha. Ovo je rezervat bukove šume — as. Fagetum
pannonicum montanum H-t s nešto hrasta kitnjaka. U tom rezervatu nalazi
se i planinski božur — Paeonia corailina kao najznačajniji floristički
raritet te jedini veći slap na Medvednici S o p o t.
3. Rezervat BLIZNEC — ŠUMAREV GROB također je u g.j. »Sljeme
« u odjelima (otsjecima) 4(i) i 5—7 površine 173,75 ha. Ovim rezervatom
obuhvaćena je autohtona šuma bukve i jele — as. Abieti Fagetum,
pannonicum Rauš unutar koje se nalaze grupe gorskog javora i običnog
jasena — as. Aceri Fraxinetum exelsioris H-t. Pojedina stabla bukve i jele
promjera su u prsnoj visini do 120 cm i visoke do 40 m. Geološka podloga
su zeleni škriljevci sa stijenom Šumare v gro b i vrelom potoka
Bliznec (u odjelku 6c).
* Tom Odlukom cijeli južni obronak Medvednice, u smislu Zakona o zaštiti
zemljišta od erozije i bujica (čl. 5, st. 2), proglašen je zaštićenim područjem.
Naknadno su take Odluke donijele za sjevernu stranu Općine Donja
Stubica i Zaprešić.
333