DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1980 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— u panjačama obnovu u pravilu vršiti prirodnim putem uz ophodnju
bukovih od 80 god., hrastovih 100 god., kestenovih 60 god. a grabovih 40 god.
s postepenim prelazom u bukovu ili hrastovu sastojinu. Kolos jeke kestena
i bagrema prevoditi u panjače, a ove prirodnim putem obnoviti u sjemenjače;
5. u koliko prirodna obnova djelomično ne bi uspjela tada u bukove
sastojine unositi smreku, u hrastove i kestenove na mršavim tlima crni
bor, a u grabove panjače na hrastovom staništu unositi hrast (žirom ili biljkama)
a na bukovom staništu smreku;
6. u sastojinama obrasta ispod 0,5, u kojima je već započeta obnova,
obnovu dovršiti prema uspjehu prirodnog naplođenja;
7. uz glavne frekventne puteve, turističke staze te rekracione objekte
sječu ograničiti na slučajne prihode (sušce, zaražena stabla, gromom ili
požarom oštećena stabla koja se ne mogu oporaviti, vjetroizvale i si.);
8. na površinama vrlo strmih terena (nagiba 35 — 40°) radi zaštite tla
od erozije, koristiti samo slučajne prihode, a obnovu sastojine izvršiti u
dužem podmladnom razdoblju prirodnim načinom, stablimičnom ili grupimičnom
sječom.
Šumsko-uzgoini radovi za razdoblje 1977/86. god. planirani su na ukupnoj
površini od 1455,37 ha i to: pošumljivanje 67,80 ha, popunjavanje 71,38
ha, njega sastojina 766,30 ha, čišćenje sastojina 331,05 ha i priprema staništa
218,84 ha.


Gospodarskom osnovom planirana je i gradnja 34 km puteva tako da
bi ovih na kraju razdoblja bilo ukupno 116,7 km odnosno otvorenost šume
od sadanjih 10,3 km/100 ha treba porasti na 14,7 km 1000 ha šume. (U razdoblju
od 1967. do 1976. god. na području Šumarije Zagreb na Medvednici
sagrađeno je 21,90 km cesta s troškom od 6 627 700 dinara nominalne tj.
nevalorizirane vrijednosti).