DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1980 str. 21     <-- 21 -->        PDF

osnovi bila je: bukva 78%, hrast/kesten lÖVo i jela/smreka l2>/», tj. povećao
se udio bukve, a smanjio hrasta i kestena dok je udio jele i smreke
ostao nepromijenjen.


Dobna struktura sastojina po osnovi Erny-a bila je:


Tabl. 1.


I II III IV V
1-20 g. 21-^0g. 41—60 g 61—80 g. 81—100 g. Svega


Kat. jutara


10,59 397,90 173,61 172,56 22,66 777,32
u /» = 1,50 50,50 22,50 22,50 3,00 100%


Kako Erny propisuje 100-godišnju ophodnju to normala iznosi 155,40
kat. jut., pa je abnormalnost poređaja dobnih razreda očita. Visinu ophodnje
Erny je odredio prema najzastupljenijoj vrsti tj. bukvi (s grabom)
»pošto u toj dobi pada najveći prihod na drvu, a poprečni godišnji
prirast u 100,toj, god. kulminira« (12.).


Periodični etat površina i drvne mase obračunat je:
za li polurazdoblje (1908—1917. god.) sa 109,06 k.j. i 13 247 m»,
za U polurazdoblje (1918—1927. god.) sa 108,09 k.j. i 12 669 m»,
za II gosp. razdoblje (1928—1947. god) sa 174,05 k.j. i 25 034 ml


Prema tome bi sječa u oba gospodarska razdoblja bila izjednačena, a
sječivi etat opterećuje drvni fond sa 2,1 — 2,2l0/o. Etat prethodnog prihoda
utvrđen je s 377 m3/god. na površini od cea 66 kat. jut. ili 6 m3/ha. Prosječni
godišnji prirast utvrđen je po tablicama Felstmantela s 1804 m3 ili 2,3 ms
po kat. jut. obrasle površine.


Cilj gospodarenja bio je proizvodnja i podmirenje grada ogrjevom,
dok će se neznatne potrebe na građi podmiriti jelovinom, hrastovinom
i kestenovinom uzimajući u obzir, da zagrebačke šume imaju i svrhu
klimatskog boravišta građana. Materijal dobiven čišćenjem mladika koristit
će bistranski ugljari za proizvodnju drvnog uljena, kojeg su potrebe
bile znatne.


Način sječe i obnove sastojina u pravilu treba biti oplodna sječa
(pretežni udio bukve) s ručnim popunjavanjem čistina jelovim sadnicama
ili hrastovim i kestenovim žirom. Gojidbenom osnovom stoga je predviđeno
godišnje pošumljavanje 7,43 kat. jut. sječina i popunjavanja sječina
i kultura na 13,55 kat. jut. godišnje s ukupnim utroškom prosječno godišnje
234 Kr.


Prema obračunu prosječni godišnji prihod na ogrjevnom drvu iznosio
bi 4 600 Kr, a rashodi 5 420 Kr, dakle 820 Kr. više. Manjak treba podmiriti
grad Zagreb.


Dodajemo, da je drvna masa utvrđena pomoću pokusnih ploha, njih
44 ukupne površine 30 kat. jut. ili 4J0/» ukupne obrasle površine.


315