DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1980 str. 14     <-- 14 -->        PDF

pseudoglejnim, slabo ili umjereno podzoliranim te na smeđim šumskim


tlima.


Šuma pitomog kestena (Castanetum sativa) razvijena je na podzoliranim


ispranim odnosno smeđim kiselim ili lesiviranim tlima — slično kao i kit


njakova šuma. Nalazi se na dubljim, svježim i boljim tlima koja su nastala na


škriljevcima i pješčenjacima, a mogu nastati i na vapnencima i dolomitima.


Zajednica je uvjetovana klimom, tlom i reljefom i nalazi se u pojasu iznad


šume kitnjaka i običnog graba, a ispod brdske šume bukve, često i unutar


tih šuma. Razvila se uglavnom u uvalama na blago nagnutim tlima, terasama


i tavanima, na prisojnim položajima.


Šuma pitomog kestena dopire do 600/700 met. nadm. visine, a na njenim
staništima, uz ostalo, pridolazi Juniperus communis, Calluna vulgaris,
Vaccinium myrtillus tj. acidofilne vrste. Kestenova šuma razvila se na prikladnim,
staništima i okolo čitave Medvednice s orijaškim stablima od kojih
su neka ostala do naših dana kao npr. u šumi Gračec više Gračana s promjerom
na 1,30 m do 2,0 m.


Šuma hrasta kitn] aka( Luzulo — Quercetum petraea) razvijena je na
podlozi škriljevaca i pješčenjaka, na opodzoljenim lesiviranim i dekalcificiranim
smeđim tlima, kisele reakcije, na tlima izvrgnutim jačem ispiranju.
Obično su to pjeskovito-ilovasta tla ili deblje naslage kremenog pijeska.
Prostire se po brežuljcima, podgorju i prigorju, a na sunčanim padinama
dosiže na Medvednici do 500/700 m. Razvija se uvijek na pristojnim
i dobro ocjeditim tlima — hrptovima, sedlima, kosama i blažim stranama.


Šuma hrasta medunca i crnog graba (Ostryo — Quercetum pubescentis)
razvija se na donjim i srednjim padinama gora, na strmim pristojnim
stranama, na plitkim vapnenastim i dolomitnim tlima. Obično
je razvijena samo fragmentarno, na manjim površinama, na smeđim karbonatnim
tlima i rendzinama, na supstratu litotamnijskih vapnenaca. Uspinje
se i do 600—700 m nad morem, a najčešće je danas u obliku panjače
ili šikare, rjeđe u obliku visoke šume. Najbolje sastojine ove zajednice
nalaze se na području Lukovice i području Rebar iznad Gračana,
u kojima ima stabala medunca s pp do 50 cm, a crnog graba do 30 cm.
Uz osnovne vrste nalazi se u toj zajednici i cer, crni jasen, klen, mukinja
i brekinja u sloju drveća, a drijen, žutika, crna zanovijet, klokočika i
dr. u sloju grmlja, a u prizemnom Geranium sangvineum, Polygonatumofficinale, Trifolium rubens, Epimedium alpinum, Dorycnium germanicum


i dr. U višim predjelima na hladnijim i izloženijim položajima ova zajednica
prelazi u šumu crnog graba i crnog jasena (Ostryo — Fraxinetum
orni).


Gorska šuma bukve (Fagelum montanum croaticum) najvažnija je biljna
zajednica u kojoj bukva dolazi kao edifikator. Redovno je razvijena
između 300 i 800 m nadmorske visine. Na Medvednici u uvalama s južne
strane spušta se i na 250 m, dok joj je na hrptovima donja granica na
cea 700 m. U vertikalnom smislu uklapa se između pojasa hrastovih i
jelovih šuma. Ekološka amplituda bukve je široka te se razvija na različitim
tlima i supstratima pa se razlikuju acidofilne, neutrofilne i bazifilne
grupe. U donjem pojasu pomiješani su obični grab, kesten, kitnjak i trešnja,
a u gornjem pojasu javor mliječ i gorski, gorski brijest i obični ja


308