DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1980 str. 11     <-- 11 -->        PDF

FLORISTIČKE I FITOCENOLOŠKE KARAKTERISTIKE


Flora Medvednice


Na srazmjerno malom prostoru Medvedenice zastupane su brojne biljne
vrste srednjoevropskih mezofita, a na posebnim lokalitetima i južnoevropski
termo — odnosno kserofiti. Na Medvednici nalazi se i stanoviti broj
alohtonih tj. po čovjeku unešenih vrsta.


Termofilne vrste nalaze se na vapnenastima staništima i plitkom tlu
na prisojnim stranama i glavicama ne samo na južnoj i zapadnoj strani
Medvednice nego i na sjevernoj (iznad Stubičkih toplica npr. i dr.). Od
drveća i grmlja od termofilnih vrsta nalaze se: hrast medunac (Quercuspubescens Wild),, crni grab (Ostrva carpinifolia), crni jasen (Fraxinus or-
nus), mukinja (Sorbus Aria), drijen (Cornus mas), crna hudika (Viburnumlantata), mušmulica (Cotoneaster sp.) i dr. Stabala hrasta medunca ima
promjera na 1,30 m i do 50 cm (na Rebru), a crnog graba i do 30 cm (na
Rebru, kod Karivaroša). U prizemnom sloju nalaze se: oštrolisna veprina


SI. 2. Šuma javora i gorskog jasena uz cestu između plan. domova
»Željezničar« i »Puntijarka«.


Foto: M. Rukavina, 1979.


30;5